Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) diễn ra sáng 28/4 đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách HĐQT ABBank nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có ông Đào Mạnh Kháng (Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương, ông Trần Bá Vinh, bà Đỗ Thị Nhung, ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew. 

Ông Vũ Văn Tiền và ông Đào Mạnh Kháng đại diện cho nhóm cổ đông Gelexemco và các công ty liên quan tại ABBank. 

Hai thành viên HĐQT John Chong Eng và Foong Seong Yew là những người được cổ đông Maybank đề cử. Trong khi đó, thành viên HĐQT Nguyễn Danh Lương đại diện cho nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử. Hai thành viên độc lập Đỗ Thị Nhung và Trần Bá Vinh do HĐQT đề cử theo đề xuất của Uỷ ban nhân sự.

Như vậy, HĐQT có 3 thành viên cũ gồm ông Đào Mạnh Kháng, ông Vũ Văn Tiền, và ông Nguyễn Danh Lương.

Ban chủ toạ tại đại hội.

Danh sách BKS gồm bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, bà Phạm Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Thanh Thái, đều là thành viên của BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, các cổ đông ABBank thông qua tờ trình của HĐQT về chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch hoạt động năm 2023. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: 

Tổng tài sản đạt 136.816 tỷ đồng tăng trưởng 5% so với 2022; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng tăng trưởng 68% so với 2022; Dư nợ tín dụng đạt 97.382 tỷ đồng tăng trưởng 10% so với 2022; Huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 93.508 tỷ đồng tăng trưởng 2% so với 2022. Room tín dụng sẽ được thay đổi theo sự cho phép của NHNN và nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Cổ đông ABBank biểu quyết tại đại hội.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, với lợi nhuận sau thuế là 1.353 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, và với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ cũng uỷ quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn niêm yết chính thức khi điều kiện thị trường thuận lợi. Tuy nhiên, HĐQT chưa cho biết sẽ niêm yết cổ phiếu ABB trên sàn HOSE hay HNX.

Trả lời cổ đông ông Kháng thuyết phục cổ đông về việc ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm tới. Theo đó, ngân hàng cần giữ lại lợi nhuận để đầu tư cho chiến lược dài hạn, trong đó quan trọng nhất là đầu tư vào chất lượng nhân sự. 

ĐHĐCĐ cũng thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2023 là 35 tỷ đồng (giữ nguyên so với năm 2022). Trường hợp lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt hoặc vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, quỹ thưởng dành cho HĐQT và BKS là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.