Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2021

Trong 10 ngày cuối tháng 12/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.421.023.463 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/12/2021 600,000.00 SHGD:10000321.DD:211221.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 323. CHUC BE TUAN KIET VA LINH DAN MAU KHOE
21/12/2021 600,000.00 109128.211221.092107.Ung ho MS 2021.354 - MS 2021.353 - MS 2021.352
21/12/2021 500,000.00 600570.211221.221152.Ung ho MS 2021.354 Em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 500,000.00 951410.211221.213239.NGUYEN DANH SON HN UNG HO MS 2021354 NGUYEN DANG DUONG
21/12/2021 500,000.00 MBVCB.1594530666.UNG HO MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 500,000.00 375894.211221.210154.MS 2021 354 emNguyen Dang Duong
21/12/2021 500,000.00 172184.211221.205948.Ung ho MS 2021.353 Anh Trinh Van Khuyen Nho Bao chuyen giup
21/12/2021 500,000.00 530278.211221.171615.UNG HO MS 2021.353 (ANH TRINH VAN KHUYEN)
21/12/2021 500,000.00 SHGD:10022667.DD:211221.BO:LE THI NGOC YEN.Remark:Gop quy
21/12/2021 500,000.00 052669.211221.124938.ung ho NCHCCCL nguyen thi huong 0984916291
21/12/2021 500,000.00 874506.211221.101923.ung ho ms 2021.354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 500,000.00 MBVCB.1592648784.ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 500,000.00 MBVCB.1592561202.Ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0011002505657 NGUYEN HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 500,000.00 IBVCB.1592459497.ung ho MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen).CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 500,000.00 005376.211221.084442.Ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
21/12/2021 500,000.00 143599.211221.081229.Ung ho Ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
21/12/2021 500,000.00 742554.211221.071657.Ung ho em Nguyen Dang Duong FT21355004321568
21/12/2021 500,000.00 162119.201221.233759.MS 2021 353 anh Trinh Van Khuyen
21/12/2021 50,000.00 143859.211221.201147.MoMoT0978021612T19267913844T970436Tung ho MS 2021 354
21/12/2021 50,000.00 IBVCB.1593170396.Giup ma so 2021. 354 em Nguyen Dang Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2021 50,000.00 443494.211221.123752.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.353 (TRINH VAN KHUYEN)-211221-12:41:28 443494
21/12/2021 50,000.00 442671.211221.123920.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.354 (NGUYEN DANG DUONG)-211221-12:38:43 442671
21/12/2021 50,000.00 280124.211221.115001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 50,000.00 122829.211221.112945.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI CONG
21/12/2021 50,000.00 MBVCB.1592427189.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 50,000.00 612451.211221.055738.Ung ho MS 2021.341 ong Ha To Ha
21/12/2021 50,000.00 MBVCB.1592032067.haiz, maix ko dc veef.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 5,500.00 599158.211221.104717.ung ho MS 2021 354
21/12/2021 5,000.00 MBVCB.1592098854.Tra Xuan Binh giup ms 2021354.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2021 5,000,000.00 805511.211221.085417.Ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong FT21355234672343
21/12/2021 400,000.00 334179.211221.142233.ung ho-nbsp;MS 2021.353-nbsp;anh Trinh Van Khuyen
21/12/2021 40,000.00 MBVCB.1592584368.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.354( em Nguyen Dang Duong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 300,000.00 MBVCB.1594475449.Ung ho MS 2021.354 ( em Nguyen Dang Duong ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 300,000.00 803768.211221.143523.ung ho ms 2021.354 nguyen dang duong
21/12/2021 300,000.00 758790.211221.134218.Ung ho MS 2021 350 Anh Pham Xuan Hoang
21/12/2021 300,000.00 197938.211221.121034.Ung ho MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen)
21/12/2021 300,000.00 MBVCB.1592757298.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ung ho be MS 2021.352?(anh Quach Van Tinh).CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 300,000.00 MBVCB.1592660948.Ung ho ms 2021.354 (Nguyen Dang Duong).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 300,000.00 382983.211221.075726.ung ho MS 2021.354( em Nguyen Dang Duong)
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1594611578.Ung ho MS 2021 354 Nguyen Dang Duong.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 401535.211221.211302.MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 200,000.00 614994.211221.195436.ung ho MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1593827294.Giup do ma so ms 2021.353 (anh trinh van khuyen).CT tu 0021000967865 PHAM VAN DOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 569957.211221.163429.ma so 2021.332 Vang Duc Giang
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1593769827.ung ho ms 2021.354(e Nguyen Dang Duong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 SHGD:10017110.DD:211221.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:Ung ho MS 2021 354 nguyen dang duong
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592745756.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ?ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592677020.Ung ho MS 2021.354 (e Nguyen Dang Duong).CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592494365.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.354( em Nguyen Dang Duong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592347396.Ung ho MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592339449.Ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 659657.211221.083133.ung ho Nguyen Dang Duong
21/12/2021 200,000.00 MBVCB.1592265442.ung ho ms 2021.354(em Nguyen Dang Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 200,000.00 321058.211221.074952.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI MAI HONG chuyen khoan ung ho MS 2021 353 anh Trinh Van Khuyen
21/12/2021 200,000.00 749170.211221.073421.Ung ho MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong FT21355906513123
21/12/2021 200,000.00 IBVCB.1592199386.MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2021 200,000.00 378403.211221.070213.ung ho ms 2021.354 nguyen dang duong
21/12/2021 20,000.00 601631.211221.221356.Chuyen tien
21/12/2021 20,000.00 MBVCB.1594339432.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.354(em Nguyen Dang Duong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 20,000.00 948652.211221.183814.NGUYEN CONG DUNG Chuyen tien ung ho nchcccl
21/12/2021 20,000.00 337709.211221.141146.Ung ho NCHCCCL; Nguyen Thi My Phuong; sn 1965
21/12/2021 20,000.00 MBVCB.1593242283.NGUYEN THI THU THAO ung ho NCHCCCL.CT tu 0061000299969 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 100,000.00 640188.211221.214200.UNG HO MS 2021.353 (ANH TRINH VAN KHUYEN)-211221-21:45:57 640188
21/12/2021 100,000.00 562908.211221.200924.ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
21/12/2021 100,000.00 MBVCB.1594337313.GIUP DO MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0081001227227 VU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 100,000.00 MBVCB.1593441009.MS 2021.354 (Em Nguyen Dang Duong).CT tu 0061001041611 CHU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 100,000.00 632102.211221.122428.MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong mong em som khoi benh Nho bao vietmanet chuyen ho toi gia dinh cua em
21/12/2021 100,000.00 975967.211221.110701.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21355982581853
21/12/2021 100,000.00 MBVCB.1592773352.ung ho ms 2021.278.CT tu 0011000095803 DOAN THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 100,000.00 308500.211221.094921.Ung ho MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 100,000.00 MBVCB.1592292633.ung ho Ms.2021.354 em nguyen dang duong.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 100,000.00 746540.211221.072746.Ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong FT21355272462125
21/12/2021 100,000.00 325599.211221.065434.UNG HO EM NGUYEN DANG DUONG MS :2021.354-211221-06:54:32 325599
21/12/2021 100,000.00 323902.211221.063638.UNG HO MS 2021-354-211221-06:36:36 323902
21/12/2021 100,000.00 078063.211221.063232.Vinh Nam ung ho ms 2021 354 em Nguyen Dang Duong
21/12/2021 100,000.00 616296.211221.061915.Chuyen tien ung ho MS 2021.354 e Nguyen Dang Duong
21/12/2021 100,000.00 193401.211221.000759.ung ho MS 2021 . 351 (Hoang Gia Han)
21/12/2021 100,000.00 134473.211221.000651.ung ho MS 2021 . 353 (Trinh Van Khuyen)
21/12/2021 100,000.00 694345.201221.235925.ung ho ms 2021 353 a Khuyen FT21355092689439
21/12/2021 10,000.00 IBVCB.1591946421.UNG HO MS 2021 323 ANH KHUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2021 1,500,000.00 IBVCB.1593779744.Nguyen Van Thong ung ho MS2021.346,2021.345,2021.347 (moi th 500.000).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,500,000.00 MBVCB.1592923263.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2021.354( em Nguyen Dang Duong).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000.00 IBVCB.1592760641.fd.CT tu 1023440063 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000.00 IBVCB.1592655680.ast.CT tu 0841000079573 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000.00 IBVCB.1592629537.444.CT tu 1020657228 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000.00 IBVCB.1592599992.45.CT tu 9358786597 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000.00 IBVCB.1592589004.454.CT tu 1022753827 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000,000.00 602106.211221.221346.Ung ho MS 2021.352
21/12/2021 1,000,000.00 SHGD:10005062.DD:211221.BO:TRAN VIET CUONG.Remark:995221122159008 Chuyen tien ung ho MS 2021.354
21/12/2021 1,000,000.00 397199.211221.104533.UNG HO MS 2021.353 ( TRINH VAN KHUYEN)-211221-10:45:32 397199
21/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1592681750.HOANG THIEN NGA chuyen toi MS 2021.354 Ng Dang Duong.CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000,000.00 369885.211221.094237.GOI TANG EM NGUYEN DANG DUONG MS 2021354-211221-09:42:35 369885
21/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1592407520.Ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2021 1,000,000.00 341752.211221.070455.Ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong
22/12/2021 500,000.00 588441.221221.160424.Goi Bao Vietnamnet. Ung ho MS 2021.349 (gia dinh anh Nguyen Dong Duong)
22/12/2021 500,000.00 MBVCB.1596028531.Giup do 2021.355.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 500,000.00 MBVCB.1595914067.LIEU THI ung ho MS 2021.349(Gia dinh anh DUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 500,000.00 MBVCB.1595880848.LIEU THI ung ho MS2021.351(Be HOANG GIA HAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 500,000.00 SHGD:10007747.DD:211222.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong
22/12/2021 500,000.00 196440.221221.080859.MoMoT0939515796T19274836449T970436TMS2021 349 ung ho gia dinh anh Nguyen Dong Duong
22/12/2021 500,000.00 114115.221221.080007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
22/12/2021 50,000.00 190326.221221.201848.Cc
22/12/2021 50,000.00 829753.221221.140429.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.355 (ANH KHON)-221221-14:04:08 829753
22/12/2021 50,000.00 IBVCB.1595519326.Giup ma so 2021. 355 gia dinh anh Khon .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2021 50,000.00 MBVCB.1595401945.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.355 (gia dinh anh Khon).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 50,000.00 405262.221221.095704.T ung ho gia dinh anh Khon MS2021.355
22/12/2021 50,000.00 683139.221221.055908.UNG HO MS 2021.355(GIA DINH ANH KON)-221221-05:59:08 683139
22/12/2021 5,500.00 316568.221221.091542.ung ho MS 2021 355
22/12/2021 5,000.00 MBVCB.1595149946.Tra Xuan Binh giup ms 2021355.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2021 400,000.00 SHGD:10007763.DD:211222.BO:QUACH GIA HIEN.Remark:IBUNG HO MS 2021-353
22/12/2021 400,000.00 177843.221221.001911.A Huy bieu Nguyen dang duong ms2021 354
22/12/2021 40,000.00 MBVCB.1595663530.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.355( gia dinh Anh Khon ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 300,000.00 056554.221221.183302.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NCHCCCL Bac 0978133873
22/12/2021 300,000.00 MBVCB.1596688366.2021.354 ( em Nguyen Dang Duong ).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 300,000.00 MBVCB.1596516509.ms 2021 355 uh anh Khon.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2021 300,000.00 900538.221221.140750.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 354 em nguyen dang duong
22/12/2021 300,000.00 409352.221221.095422.ung ho ma so 2021 354
22/12/2021 300,000.00 408348.221221.095222.ung hoo ma so 2021 318
22/12/2021 3,000,000.00 678796.221221.053545.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.355 gia dinh anh Khon
22/12/2021 240,000.00 SHGD:19283025.DD:211222.BO:BUI DUC HUYNH.Remark:UNG HO NCHCCCL + BUI DUC HUYNH +0948649315
22/12/2021 200,000.00 818024.221221.220429.MS 2021.349 gia dinh anh Duong FT21357200157701
22/12/2021 200,000.00 383424.221221.220310.Vietcombank;0011002643148;Rome ung ho ma so 2021 353
22/12/2021 200,000.00 817228.221221.220323.MS 2021.348 anh Mao Van Hoang FT21357046839794
22/12/2021 200,000.00 815200.221221.220042.Ms 2021.346 FT21357295078857
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597093931.Chi Huong uhms :2021.348 A Mao Van Hoang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597089795.chij Huong uhms:2021.350 A Pham Xuan Hoang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597080098.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms:2021.337 BeNongToNhu.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597066887.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms:2021.354(e NguyenDangDuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597061281.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uhMs: 2021.355( GDAnhKhon).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 479454.221221.164320.Ung ho MS 2021.348 anh Mao Van Hoang FT21356187070558
22/12/2021 200,000.00 897236.221221.163446.UNG HO MS : 2021.355( GIA DINH ANH KHON)-221221-16:38:46 897236
22/12/2021 200,000.00 471893.221221.163750.Ung ho MS 2021.346 be Tran Chu Minh Duc FT21356268192791
22/12/2021 200,000.00 995550.221221.160928.Chuyen tienUNG HO MS 2021.354 NGUYEN DANG DUONG
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1595933173.TRAN ANH TUAN ung ho Ms 2021.353(Anh TRINH VAN KHUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 531350.221221.112117.DT ung ho ms 2021.349 gia dinh a Duong
22/12/2021 200,000.00 MBVCB.1595294015.ung ho MS 2021.353 TRINH VAN KHUYEN ..CT tu 0251001509399 PHAM THI HONG HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 200,000.00 723386.221221.092715.UNGHOMS2021.355 GIADINHANHKHON-221221-09:27:30 723386
22/12/2021 200,000.00 SHGD:10000210.DD:211222.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.353 chuc chu Trinh Van Khuyen maukhoe
22/12/2021 200,000.00 SHGD:10000172.DD:211222.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.351 chuc chi Hoang Gia Han mau khoe
22/12/2021 200,000.00 IBVCB.1595097031.MS 2021 355 gia dinh anh Khon.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2021 200,000.00 873367.221221.080622.MS 2021 353 anh Trinh Van Khuyen FT21356514498137
22/12/2021 200,000.00 238626.221221.071533.MS 2021.355 (gia dinh anh Khon)
22/12/2021 150,000.00 613384.221221.222619.MS 2021.349 gia dinh anh Duong
22/12/2021 100,000.00 583431.221221.214823.ung ho MS2021.353 anh Trinh Van Khuyen
22/12/2021 100,000.00 581051.221221.214506.ung ho MS 2021.355 gia dinh anh Khon
22/12/2021 100,000.00 793511.221221.181614.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 351 va 353
22/12/2021 100,000.00 547993.221221.113227.DT ung ho ms 2021.341 ong Ha To Ha
22/12/2021 100,000.00 541198.221221.112755.DT ung ho ms 2021.354 em Nguyen Dang Duong
22/12/2021 100,000.00 535803.221221.112412.Dat ung ho ms 2021.353 a Trinh Van Khuyen
22/12/2021 100,000.00 526843.221221.111810.DT ung ho ms 2021.348 a Mao Van Hoang
22/12/2021 100,000.00 518799.221221.111301.DT ung ho ms 2021.336 be Ho Thi Bao Nhi
22/12/2021 100,000.00 513242.221221.110922.DT ung ho ms 2021.339 be Ha Mai Linh
22/12/2021 100,000.00 504617.221221.110348.DT ung ho ms 2021.340
22/12/2021 100,000.00 500257.221221.110055.DT ung ho Ms 2021.343 em Le Van Chinh
22/12/2021 100,000.00 617060.221221.093115.Ung ho MS 2021.355 (gia dinh anh Khon). Tu STN 221221
22/12/2021 100,000.00 SHGD:10000190.DD:211222.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.352 ung ho chu Quach Van Tinh
22/12/2021 100,000.00 SHGD:10000228.DD:211222.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan HCM hng ho MS 2021.354 chuc anh Nguyen Dang Duong maukhoe
22/12/2021 100,000.00 059566.221221.060840.Vinh Nam ung ho ms 2021 355 gia dinh anh Moong Van Khon
22/12/2021 100,000.00 126707.211221.224157.T ung ho em Nguyen Dang Duong MS 2021. 354
22/12/2021 1,000.00 IBVCB.1597147595.a.CT tu 1024711435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2021 1,000.00 IBVCB.1595884351.vdvdvs.CT tu 1022370072 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1596026933.ung ho MS 2021.350 (anh Pham Xuan Hoang).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1595352394.ung ho MS 2021.352(anh Quach Van Tinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1595344735.ung ho MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1595342046.ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2021 1,000,000.00 896777.221221.083755.MS 2021.293 FT21356948630711
23/12/2021 750,000.00 111316.231221.164027.Ung ho NCHCCCL hong nhung 0395108899 FT21357886752732
23/12/2021 68,000.00 MBVCB.1599693576.UH MS 2021.341 ong Ha To Ha - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 500,000.00 693516.231221.225926.Chuyen tien ung ho MS 2021.356
23/12/2021 500,000.00 316828.231221.221147.ung ho ma so 2021 353 Trinh Van Khuyen
23/12/2021 500,000.00 309090.231221.193200.MS 2021.356 (VO DANG TRINH)-231221-19:31:59 309090
23/12/2021 500,000.00 MBVCB.1599514933.UNG HO MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 500,000.00 660304.231221.182211.Ung ho MS 2021.353 A Trinh Van Khuyen FT21357011597908
23/12/2021 500,000.00 MBVCB.1599091781.uh VNNms 2021.354 .CT tu 0491006688888 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 500,000.00 457435.231221.154733.Ung ho MS 2021.356 em Vo Dang Trinh FT21357624220767
23/12/2021 500,000.00 SHGD:10022457.DD:211223.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.356, be Vo Dang Trinh
23/12/2021 500,000.00 826052.231221.134308.Ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong
23/12/2021 500,000.00 825197.231221.134203.Ung ho MS 2021.349 gia dinh anh Duong
23/12/2021 500,000.00 824016.231221.134110.Ung ho MS 2021.347 ba Tran Thi Du
23/12/2021 500,000.00 822758.231221.134013.Ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly
23/12/2021 500,000.00 822073.231221.133913.Ung ho MS 2021.339 be Ha Mai Linh
23/12/2021 500,000.00 MBVCB.1598426081.Giup do 2021.356.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 500,000.00 SHGD:10014661.DD:211223.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.356 be Vo Dang Trinh
23/12/2021 500,000.00 594801.231221.081604.Goi Bao Vietnamnet. Ung ho MS 2021.350 (anh Pham Xuan Hoang)
23/12/2021 500,000.00 796772.231221.064258.Doan Trang ung ho Ma so 2021.343( Le Van Chinh)
23/12/2021 50,000.00 259336.231221.125956.Tran thi theu 0964421776 FT21357470833605
23/12/2021 50,000.00 IBVCB.1598270679.Giup ma so 2021. 356 be Vo Dang Trinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 50,000.00 738471.231221.112219.T ung ho Vo dang Trinh MS 2021.356
23/12/2021 50,000.00 110422.231221.105700.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.356 (VO DANG TRINH)-231221-10:56:33 110422
23/12/2021 50,000.00 047557.231221.080804.UNG HO MS 2021.356(BE VO DANG TRINH)-231221-08:08:01 047557
23/12/2021 5,500.00 264650.231221.085522.ung ho MS 2021 356
23/12/2021 5,000.00 MBVCB.1597850940.Tra Xuan Binh giup ms 2021356.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 40,000.00 MBVCB.1597795391.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.356( be Vo Dang Trinh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 300,000.00 IBVCB.1599920541.ms 2021356 vo dang trinh.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 300,000.00 MBVCB.1599317860.PHI VIET HANH charity MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 300,000.00 386179.231221.155858.TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2021 349 gd anh Duong
23/12/2021 300,000.00 MBVCB.1598893137.ms 2021 356 uh Vo Dang Trinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 300,000.00 804308.231221.145109.IBFT UH MS 2021.347 tran thi du
23/12/2021 300,000.00 885154.231221.013509.Uh ms 2021 351 be Gia Han FT21357048009452
23/12/2021 3,000,000.00 732186.231221.073649.Ong Tu Van ung ho MS 2021.356 be Vo Dang Trinh
23/12/2021 240,000.00 727084.231221.132424.Ung ho NCHCCCL 2022
23/12/2021 200,000.00 143932.231221.225320.Ms 2021 356 be Vo Dang Trinh
23/12/2021 200,000.00 321034.231221.201145.MA SO 2021.356 VO DANG TRINH-231221-20:15:47 321034
23/12/2021 200,000.00 MBVCB.1599467426.ung ho ms 2021.356(be Vo Dang Trinh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 200,000.00 661738.231221.182338.Ung ho MS 2021.356 B Vo Dang Trinh FT21357156435634
23/12/2021 200,000.00 989145.231221.152529.Chuyen tien ung ho MS 2021.354 em Nguyen Dang Duong
23/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597987814.MS 2021.356.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597961602.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.356( be Vo Dang Trinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 200,000.00 016855.231221.093709.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.354 em Duong FT21357739504893
23/12/2021 200,000.00 014449.231221.093507.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.353 anh Khuyen FT21357303860708
23/12/2021 200,000.00 IBVCB.1597591955.MS 2021 356 be Vo Dang Trinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 200,000.00 799911.231221.073730.ung ho MS 2021.356( be Vo Dang Trinh)
23/12/2021 200,000.00 572178.231221.050234.Em chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
23/12/2021 200,000.00 MBVCB.1597330676.ung ho ms 2021.355(gd a Khon)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 20,000.00 MBVCB.1598361624.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.354 em nguyen dang duong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 20,000.00 MBVCB.1598357207.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.355 gia dinh anh khon.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 20,000.00 MBVCB.1598348663.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.356 be vo dang trinh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 2,400,000.00 MBVCB.1598025553.Ung Ho NCHCCCL. Hoang Anh Nguyen - 0932 505 644.CT tu 0371000449131 DOAN ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 180,000.00 MBVCB.1598215444.Ung ho MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 120,000.00 IBVCB.1598660892.Ung ho NCHCCCL + A Dung + 0974883902.CT tu 0171003490588 NGUYEN QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 100,000.00 145951.231221.230451.Ms 2021 354 em Nguyen Dang Duong
23/12/2021 100,000.00 652570.231221.150511.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2021 350 pham xuan hoang
23/12/2021 100,000.00 855645.231221.124914.ung ho MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh)
23/12/2021 100,000.00 752417.231221.123813.diep te ung ho chuong trinh NCHCCCL
23/12/2021 100,000.00 062309.231221.101304.Ung ho MS 2021 356 be Vo Dang Trinh FT21357536910547
23/12/2021 100,000.00 021691.231221.094119.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.356 e Trinh FT21357197691575
23/12/2021 100,000.00 018677.231221.093842.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.355 gd em Khon FT21357355553069
23/12/2021 100,000.00 MBVCB.1597728028.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.356 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 100,000.00 063065.231221.061354.Vinh Nam ung ho ms 2021 356 be Vo Dang Trinh
23/12/2021 100,000.00 756261.231221.004711.Ung ho ms 2021 355 gia dinh a Khon
23/12/2021 100,000.00 399517.221221.231115.NGUYEN HUU THO ung ho NCHCCCL 0985500815
23/12/2021 10,000.00 IBVCB.1597458293.UNG HO MS 2021 355 ANH KHON.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 10,000.00 IBVCB.1597457818.UNG HO MS 2021 356 BE TRINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 10,000.00 IBVCB.1597455694.UNG HO MS 2021 354 EM DUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1598035781.dty.CT tu 1022448194 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1598019641.asdf.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1598004161.fw.CT tu 1022806004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1597995955.asdf.CT tu 1022602698 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1597986383.asdf.CT tu 1023362618 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000.00 IBVCB.1597342577.aa.CT tu 1022354883 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000,000.00 574943.231221.104116.ung ho MS 2021349 gia dinh A Duong
23/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1597952957.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2021.356.CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2021 1,000,000.00 935348.231221.095022.HO THI THU VAN CT UNG HO MS 2021.356
24/12/2021 500,000.00 MBVCB.1601480253.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.357 be Ngo Gia Bao..CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 500,000.00 290388.241221.152515.NGUYEN LAU chuyen khoan MS 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 500,000.00 300967.241221.140839.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 356 be Vo Dang Trinh
24/12/2021 500,000.00 230785.241221.135906.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 500,000.00 258861.241221.115442.Ung ho MS 2021 357 Be Ngo Gia Bao FT21358187255598
24/12/2021 500,000.00 747104.241221.105224.ung ho ms 2021. 357 (be Ngo Gia Bao)
24/12/2021 500,000.00 MBVCB.1600632180.Giup do 2021.357.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 500,000.00 137560.241221.102325.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21358749513705
24/12/2021 500,000.00 131845.241221.101844.ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21358536034027
24/12/2021 500,000.00 578044.241221.100931.Vietcombank;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
24/12/2021 500,000.00 MBVCB.1600470295.MS 2021.357( be Ngo Gia Bao ).CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 500,000.00 056614.241221.091938.Ung ho MS 2021357 Be Ngo Gia Bao FT21358503097320
24/12/2021 500,000.00 MBVCB.1600371014.ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 500,000.00 233733.241221.084546.MS 2021 357
24/12/2021 500,000.00 840180.241221.083959.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 500,000.00 SHGD:10007961.DD:211224.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 50,000.00 681833.241221.214647.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 50,000.00 600101.241221.165936. ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 50,000.00 562908.241221.152757.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 50,000.00 929873.241221.150747.Ung ho MS 2021.355
24/12/2021 50,000.00 928539.241221.150624.Ung ho MS 2021.345
24/12/2021 50,000.00 927433.241221.150513.Ung ho MS 2021.356
24/12/2021 50,000.00 926315.241221.150403.Ung ho MS 2021.357
24/12/2021 50,000.00 IBVCB.1601066569.Giup ma so 2021. 357 be Ngo Gia Bao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 50,000.00 MBVCB.1600413746.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 50,000.00 720527.241221.091150.T ung ho Ngo gia Bao MS 2021.357
24/12/2021 50,000.00 705316.241221.090008.LE THI HIEN chuyen tien
24/12/2021 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
24/12/2021 50,000.00 363657.231221.233438.LX UH MS 2021.356(BE VO DANG TRINH)-231221-23:34:54 363657
24/12/2021 5,500.00 630159.241221.111032.ung ho MS 2021 357
24/12/2021 5,000.00 MBVCB.1600303184.Tra Xuan Binh giup ms 2021357.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 5,000,000.00 763782.241221.071012.Ong Tu Van ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 400,000.00 871609.241221.201905.Ung ho MS 2021.357 B Ngo Gia Bao FT21358301776106
24/12/2021 400,000.00 SHGD:10008015.DD:211224.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 40,000.00 MBVCB.1600663687.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.357( be Ngo Gia Bao ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 300,000.00 MBVCB.1602294697.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 300,000.00 MBVCB.1602093304.PHI VIET HANH charity MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 300,000.00 MBVCB.1601445856.ung ho ms 2021.357(be Ngo Gia Bao).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 300,000.00 685287.241221.114320.Chuyen tien ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 300,000.00 243803.241221.092356.Ms 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 300,000.00 610074.241221.082412.Ong ba Khai Tam gui chau Ngo Gia Bao, ms 2021.357
24/12/2021 30,000.00 861785.241221.104926.MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24/12/2021 250,000.00 MBVCB.1600910708.con trai benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 200,000.00 894845.241221.204503.Ung ho Ma so MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21358299554680
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1602035256.MS 2021.357.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1601698283.Ung ho ms 2001 354 em nguyen dang duong.CT tu 0921000713843 NGO QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 879585.241221.141251.Chuyen tien ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 200,000.00 IBVCB.1601096731.Xin gui MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 521230.241221.131824.UNG HO MS : 2021.357( BE NGOGIABAO)-241221-13:18:47 521230
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600992766.benh ung thu.CT tu 0151000326635 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 200,000.00 050442.241221.113932.MS 2021.352 anh Quach Van Tinh FT21358356008920
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600686231.Ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0041000232236 DANG THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 IBVCB.1600572493.MS 2021 357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 200,000.00 336113.241221.092809.Ms 2021 346 be Tran Chu Minh Duc
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600403695.MS2021.357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0051000384336 NGUYEN THI HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600338364.Ung ho ms 2021.352 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 626338.241221.082909.ung ho ms 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 200,000.00 004307.241221.082523.MS 2021357 - be Ngo Gia Bao FT21358281299718
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600245686.HA QUOC VINH chuyen tien ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao). Mong chau chong khoi benh..CT tu 0021000367005 HA QUOC VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 200,000.00 MBVCB.1600104973.HAO ung ho?MS 2021.355 (gia dinh anh Khon).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 20,000.00 MBVCB.1602093763.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.357be ngo gia bao.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 2,400,000.00 427130.241221.092507.LE THI THANH NHAN - UC - UNG HO NCHCCCL-241221-09:25:06 427130
24/12/2021 150,000.00 817683.241221.111348.Ung ho NCHCCCL vo danh
24/12/2021 100,000.00 350036.241221.181132.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021357 Be Ngo Gia Bao
24/12/2021 100,000.00 602162.241221.170003.Ms 2021 357 Ngo Gia Bao
24/12/2021 100,000.00 765700.241221.165320.MS 2021, 357
24/12/2021 100,000.00 544100.241221.154952.MS 2021.357 FT21358114011635
24/12/2021 100,000.00 510185.241221.152726.Ung ho MS 2021.357 Be NGO GIA BAO FT21358516035445
24/12/2021 100,000.00 197836.241221.142154.MS 2021.357 ( be Ngo Gia Bao)
24/12/2021 100,000.00 096047.241221.095145.Ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao FT21358390853060
24/12/2021 100,000.00 MBVCB.1600423517.TRAN MINH PHUONG chuyen tien.CT tu 0041000847251 TRAN MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 100,000.00 897950.241221.092105.ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 100,000.00 MBVCB.1600270532.MS 2021.357.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 100,000.00 605982.241221.080242.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 357 be ngo gia bao
24/12/2021 100,000.00 148556.241221.075844.ung ho 2021 357 chau Gia Bao
24/12/2021 100,000.00 392470.241221.070759.UNG HO MS 2021.357 BE NGO GIA BAO-241221-07:12:02 392470
24/12/2021 100,000.00 MBVCB.1600156226.PHAN TRONG NGHIA chuyen tien ung ho MS 2021.357 be ngo gia bao.CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 100,000.00 066765.241221.060215.Vinh Nam ung ho ms 2021 357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 100,000.00 MBVCB.1600102035.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.349 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 100,000.00 917970.231221.234143.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.356 be Vo Dang Trinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21358795936011
24/12/2021 10,000.00 336839.241221.200630.MS 2021357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 10,000.00 MBVCB.1601688456.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2021 1,500,000.00 747752.241221.061523.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
24/12/2021 1,000,000.00 493528.241221.163033.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 357 Ngo Gia Bao
24/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1601191651.LE VAN HONG dien thoai 0913272633 ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chi li.CT tu 0101000210211 LE VAN HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1600396913.Ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2021 1,000,000.00 117435.241221.065547.MS 2021.357. be Ngo Gia Bao
25/12/2021 87,000.00 607984.251221.114304.Ung ho MS 2021.358 (Em Ha Quang Trung)
25/12/2021 500,000.00 999382.251221.232105.Ung ho MS 2021.358
25/12/2021 500,000.00 992023.251221.161020.MS 2021.353
25/12/2021 500,000.00 MBVCB.1603748989.Ung ho e Ha Quang Chung u nao.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 500,000.00 886573.251221.085112.UNG HO MS 2021.358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 500,000.00 750375.251221.061437.UNG HO NCHCCCL, TRAN XUAN THUY, 0903766166-251221-06:14:53 750375
25/12/2021 500,000.00 003029.251221.055334.MS2021358 FT21359964506324
25/12/2021 50,000.00 177137.251221.224933.cc FT21361813137002
25/12/2021 50,000.00 615209.251221.224442.NGUYEN NGOC HAN chuyen khoan
25/12/2021 50,000.00 884720.251221.224405.T ung ho em Ha Quang Trung MS 2021.358
25/12/2021 50,000.00 MBVCB.1604146310.ms 2021 358 Ha Quang Trung.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 50,000.00 873792.251221.132932.2021.351 BE HOANG GIA HAN-251221-13:29:32 873792
25/12/2021 50,000.00 IBVCB.1603473837.Giup ma so 2021. 358 em Ha Quang Trung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 50,000.00 434039.251221.121944.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 50,000.00 790624.251221.093656.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.358 (HA QUANG TRUNG)-251221-09:37:05 790624
25/12/2021 50,000.00 789528.251221.093012. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.357 (NGO GIA BAO)-251221-09:33:51 789528
25/12/2021 50,000.00 MBVCB.1602983898.MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0041000125433 LE NGUYEN QUANG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 5,500.00 397157.251221.095305.ung ho MS 2021 358
25/12/2021 5,000.00 MBVCB.1602701447.Tra Xuan Binh giup ms 2021358.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 40,000.00 234615.251221.133145.HO THI KIM HONG ung ho 11 va12 NCHCCCL
25/12/2021 40,000.00 MBVCB.1602891278.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.358( em Ha Quang Trung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 300,000.00 MBVCB.1604223584.ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 300,000.00 739194.251221.145216.Ung ho MS 2021.358 - em Ha Quang Trung-con anh Ha Van Ly que Ninh Binh
25/12/2021 300,000.00 MBVCB.1603661720.MS 2021.358.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 300,000.00 489518.251221.132859.NGUYEN HUU HOA chuyen tien ung ho MS 2021.357 Ngo Gia Bao
25/12/2021 300,000.00 IBVCB.1603507352.MS 2021358 Ha Quang Trung.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 300,000.00 MBVCB.1603443588.Ung ho 2021.357(ngo gia bao).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 300,000.00 316308.251221.115744.MS 2021.357 NGO GIA BAO FT21359395458309
25/12/2021 300,000.00 312729.251221.115418.MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21359928026154
25/12/2021 300,000.00 310180.251221.115158.MS 2021.358 em Ha Quang Trung FT21359521755387
25/12/2021 300,000.00 695994.251221.085339.MS 2021 358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 300,000.00 812265.241221.235348.Co Thai Hn tham chau Ngo Gia Bao MS 2021.357
25/12/2021 30,000.00 064780.251221.102849.MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh)
25/12/2021 290,000.00 MBVCB.1604413196.PHI VIET HANH charity MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 200,000.00 039127.251221.224211.UNG HO MS :2021.358( EM HA QUANG TRUNG)-251221-22:42:27 039127
25/12/2021 200,000.00 590452.251221.222012.Ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao
25/12/2021 200,000.00 MBVCB.1604386960.Ung ho MS 2021.357 be ngo gia bao.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 200,000.00 686120.251221.155530.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho ma so 2021 356 cho be vo dangd trinh
25/12/2021 200,000.00 665756.251221.155228.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 358 cho be ha quang trung
25/12/2021 200,000.00 531839.251221.153804.Ung ho MS 2021.358 E Ha Quang Trung FT21359063861100
25/12/2021 200,000.00 891658.251221.142443.MS 2021.354 ( EM NGUYEN DANG DUONG)-251221-14:24:42 891658
25/12/2021 200,000.00 MBVCB.1603252857.ung ho ms 2021.358(e Ha Quang Trung)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 200,000.00 IBVCB.1603251043.MS 2021 358 em Ha Quang Trung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 200,000.00 372208.251221.110807.ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
25/12/2021 200,000.00 193573.251221.083844.TTTP ung ho Ms2021.358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 200,000.00 073141.251221.075717.Linh br giup MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21359426547057
25/12/2021 200,000.00 758485.251221.073904.UNGHOMS2021.354 EMNGUYENDANGDUONG-251221-07:39:20 758485
25/12/2021 200,000.00 410360.251221.071934.ung ho MS 2021.358
25/12/2021 200,000.00 418517.251221.063839.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 200,000.00 677259.251221.054959.ung ho MS 2021 358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 200,000.00 MBVCB.1602692396.Ung ho MS2021.357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0011001172670 NGUYEN NGOC TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 200,000.00 004560.241221.233910.Ung ho MS 2021.357 FT21359800098199
25/12/2021 200,000.00 165315.241221.231932.TTTP ung ho Ms2021.357 be Ngo Gia Bao
25/12/2021 200,000.00 775832.241221.224651.UH MS 2021.357
25/12/2021 2,000,000.00 MBVCB.1604353491.Ung ho MS 2021.357 ( be Ngo Gia Bao ).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 150,000.00 MBVCB.1603226971.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0021002224260 DUONG VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 555840.251221.233103.ung ho Ma so 2021.358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 100,000.00 039382.251221.223946.UNG HO MS : 2021.358( EM HA QUANG TRUNG)-251221-22:43:40 039382
25/12/2021 100,000.00 598630.251221.222727.PHAM BINH DUONG chuyen khoan
25/12/2021 100,000.00 195572.251221.210054.MS 2021.356 VO DANG TRINH
25/12/2021 100,000.00 MBVCB.1604544408.MS 2021.357.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 887729.251221.204406.Ung ho MS 2021.358
25/12/2021 100,000.00 887581.251221.204340.Ung ho MS 2021.357
25/12/2021 100,000.00 886460.251221.204304.Ung ho MS 2021.356
25/12/2021 100,000.00 886135.251221.204232.Ung ho MS 2021.355
25/12/2021 100,000.00 884751.251221.204149.Ung ho MS2021.354
25/12/2021 100,000.00 813490.251221.195638.Ung ho 2021 358 Em Ha Quang Trung FT21361009360725
25/12/2021 100,000.00 806989.251221.194924.Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21361655169332
25/12/2021 100,000.00 MBVCB.1604233885.ung ho MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 MBVCB.1604231241.ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 599136.251221.164853.ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
25/12/2021 100,000.00 992963.251221.161128.Ung ho MS 2021.358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 100,000.00 330161.251221.141053.ung ho MS 2021.357
25/12/2021 100,000.00 898835.251221.132027.ung ho MS2021358 chau HA QUANG TRUNG
25/12/2021 100,000.00 MBVCB.1602954455.Ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 856077.251221.081802.Chuyen tien ung ho MS2021.358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 100,000.00 330981.251221.080022.ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
25/12/2021 100,000.00 106851.251221.070238.Vinh Nam ung ho ms 2021 358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 100,000.00 753407.251221.065701.UNG HO MS 2021.357(BE NGO GIA BAO)-251221-06:57:27 753407
25/12/2021 100,000.00 MBVCB.1602709423.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.358 ( Em Ha Quang Trung).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 100,000.00 748231.251221.052054.UNG HO MS 2021.358(EM HA QUANG TRUNG)-251221-05:20:42 748231
25/12/2021 100,000.00 477346.241221.235407.Ung ho MS 2021 355 gia dinh anh Khon
25/12/2021 100,000.00 554969.241221.232456.Ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao
25/12/2021 1,500,000.00 794843.251221.060105.MS 2021 .358 ha quang trung
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1604557818.ww.CT tu 1021934285 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1604293331.15.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1603625346.asdf.CT tu 0181003601440 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1603618615.asdf.CT tu 1024920400 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1603614131.asdf.CT tu 1024911739 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1603609989.asdf.CT tu 0331000481683 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000.00 IBVCB.1602931836.sdg.CT tu 1021155736 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1603699979.Ms 2021.358 (em ha quang trung).CT tu 0251002008742 DINH PHU CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1603624996.Ung ho MS 2021.358( em Ha Quang Trung).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2021 1,000,000.00 660058.251221.110948.ung ho MS 2021357 be Ngo Gia Bao
25/12/2021 1,000,000.00 647842.251221.104326.ung ho MS 2021358 em Ha Quang Trung
25/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1602568272.Hoang Ngoc Nam - ung ho MS 2021.357 (Ngo Gia Bao).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 60,000.00 600322.261221.191246.Ung ho MS 2021.359 be LUONG KHOI NGUYEN FT21361156617074
26/12/2021 60,000.00 347470.261221.155705.MS2021 359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 500,000.00 340217.261221.160437.UNG HO MS 2021.357 (BE NGO GIA BAO)
26/12/2021 500,000.00 339858.261221.160038.UNG HO MS 2021.359 ( BE LUONG KHOI NGUYEN)
26/12/2021 500,000.00 MBVCB.1605777884.Ung ho MS 2021.352 anh Quach Van Tinh.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 500,000.00 MBVCB.1604893947.MS2021357 be Ngo Gia Bao.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 500,000.00 MBVCB.1604890213.MS2021358 be Ha Quang Trung.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 500,000.00 MBVCB.1604886144.MS2021359 be Luong Khoi Nguyen.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 50,000.00 237551.261221.184558.LX UNG HO MS.2021.357(BE NGO GIA BAO)-261221-18:45:46 237551
26/12/2021 50,000.00 941545.261221.115248.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 50,000.00 IBVCB.1605305219.Giup ma so 2021. 359 be Luong Khoi Nguyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 50,000.00 187405.261221.104101.Ung ho ms 2021.359 be luong khoi nguyen
26/12/2021 50,000.00 106128.261221.102102.T ung ho be Luong Khoi Nguyen MS 2021.359
26/12/2021 5,000.00 MBVCB.1604983555.Tra Xuan Binh giup ms 2021359.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 40,000.00 MBVCB.1605638421.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.359( be Luong Khoi Nguyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 300,000.00 272372.261221.211438.UNG HO BE NGO GIA BAO - MS. 2021.357-261221-21:14:32 272372
26/12/2021 300,000.00 MBVCB.1606459322.LY QUOC LUONG chuyen tienMS 2021359 luongw khoi ngyene.CT tu 0441000727342 LY QUOC LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 300,000.00 332471.261221.095318.ung ho ms 2021 358
26/12/2021 300,000.00 518675.261221.095123.ung ho ma so 2021.359 be Khoi Nguyen
26/12/2021 300,000.00 558224.251221.234045.MS 2021.358
26/12/2021 3,000,000.00 839742.261221.110037.Ong Tu Van dong vien MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1606649887.ung ho ms 2021.359(be Luong Khoi Nguyen)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 200,000.00 929696.261221.223604.PHUNG THI XUAN chuyen khoan ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1606528587.Ung ho MS 2021.359(be Luong Nguyen Khoi)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 200,000.00 401346.261221.155202.Ung ho MS 2021.359 B Luong Khoi Nguyen FT21361900023391
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1605854317.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.358( em Ha Quang Trung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1605832924.PHAM TIEN MANH chuyen tien unv ho ma so 2021.359(be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 200,000.00 074737.261221.153436.Ms 2021 358 em Ha Quang Trung
26/12/2021 200,000.00 073249.261221.153028.Ms 2021 359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 200,000.00 154198.261221.123126.Vietcombank;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho Luong Khoi Nguyen Ms2021 359
26/12/2021 200,000.00 338586.261221.095554.ung ho ms 2021 357
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1605051326.MS 2021.359.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 200,000.00 IBVCB.1605020789.MS 2021 359 be Luong Khoi Nguyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 200,000.00 088677.261221.085605.UNG HO MS : 2021.359( BE LUONG KHOI NGUYEN)-261221-08:56:32 088677
26/12/2021 200,000.00 088413.261221.085509.UNG HO MS: 2021.359( BE LUONG KHOI NGUYEN)-261221-08:55:25 088413
26/12/2021 200,000.00 MBVCB.1604836516.VU THE CHUNG chuyen tien giup do MS 2021359 LUONG KHOI NGUYEN..CT tu 1013677569 VU THE CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 180,000.00 MBVCB.1604864616.Ung ho MS 2021 357 be Gia Bao.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 100,000.00 674458.261221.205857.MS 2021.358(em ha quang trung)
26/12/2021 100,000.00 274770.261221.170751.Ung ho MS2021 359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 100,000.00 208782.261221.170019.UNG HO MS 2021.359(BE LUONG KHOI NGUYEN)-261221-17:00:07 208782
26/12/2021 100,000.00 IBVCB.1605915571.Hai chi em Han ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0441003962556 TRAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 IBVCB.1605910540.2 chi em Han ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0441003962556 TRAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605680407.ung ho ms 2021.357 be Ngo gia Bao.CT tu 0861000025797 LE VAN CAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 171772.261221.112251.MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605257366.MS 2021.359.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605132406.Ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605131075.Ung ho MS 2021.348 (anh Mao Van Hoang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605128411.Ung ho MS 2021.347 (ba Tran Thi Du).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1605072022.Ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 077160.261221.061343.Vinh Nam ung ho ms 2021 359 be Luong Khoi Nguyen
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1604845730.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.355 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 100,000.00 MBVCB.1604755977.Ung ho Ms 2021.358 ( em Ha Quang Trung).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 10,000,000.00 579512.261221.020321.Ung ho MS 2021.355 gia dinh anh KHON
26/12/2021 10,000,000.00 576762.261221.014526.Ung ho MS 2021.356 be VO DANG TRINH
26/12/2021 10,000,000.00 576688.261221.014321.Ung ho MS 2021.358 em HA QUANG TRUNG
26/12/2021 10,000,000.00 575895.261221.013904.Ung ho MS 2021.357 be NGO GIA BAO
26/12/2021 1,500,000.00 524302.261221.102335.UNG HO MS 2021.356 ( BE VO DANG TRINH)
26/12/2021 1,000.00 IBVCB.1606456538.a.CT tu 1021933395 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2021 1,000.00 IBVCB.1604990231.asdf.CT tu 1021982471 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 1,000.00 IBVCB.1604987932.asdf.CT tu 1024548093 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2021 1,000.00 IBVCB.1604976783.asdf.CT tu 1024347819 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 500,000.00 582676.271221.184537.UNG HO MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG)-271221-18:45:25 582676
27/12/2021 500,000.00 SHGD:10001869.DD:211227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2021.357chuc anh Ngo Gia Bao mau khoe
27/12/2021 500,000.00 SHGD:10035055.DD:211227.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM ung ho Ms 2021.360, be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 500,000.00 IBPS/SE:01310001.DD:271221.SH:10007751.BO:PHAN THUY NGA.MS 2021 356 VO DANG TRINH
27/12/2021 500,000.00 MBVCB.1607443329.Ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 500,000.00 939356.271221.100932.Chuyen tien ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen qua bao VietNamNet
27/12/2021 500,000.00 850553.271221.091542.ung ho MS 2021.360
27/12/2021 500,000.00 SHGD:10024133.DD:211227.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 500,000.00 SHGD:10002198.DD:211227.BO:HOANG THANH TUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.358 (EM HA QUANG TRUNG)
27/12/2021 500,000.00 MBVCB.1606789308.MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0331000471290 NGUYEN HUYNH CONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 50,000.00 918256.271221.185126.ung ho NCHCCCL. xin chuc chuong trinh duoc phat trien tot dep
27/12/2021 50,000.00 IBVCB.1607721625.Giup ma so 2021. 360 be Vo Nguyen Ngoc Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 50,000.00 149616.271221.124329.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 50,000.00 582228.271221.110113.Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 50,000.00 IBVCB.1607071293.ung ho ma so MS 2021 356 be Vo Dang Trinh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 50,000.00 IBVCB.1607063337.ung ho ma so MS 2021 359 be Luong Khoi Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 50,000.00 IBVCB.1607058396.ung ho ma so MS 2021 358 em Ha Quang Trung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 50,000.00 IBVCB.1607051961.ung ho ma so Ms 2021 357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 50,000.00 315510.271221.070758.LX UNG HO MS 2021.360(BE VO NG NGOC LONG)-271221-07:07:46 315510
27/12/2021 50,000.00 MBVCB.1606736763.Ms 2021 359 Khoi nguyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 5,500.00 230557.271221.085222.ung ho MS 2021 360
27/12/2021 5,000.00 MBVCB.1606993074.Tra Xuan Binh giup ms 2021360.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 5,000,000.00 792519.271221.083706.Ong Tu Van giup do MS 2021.360
27/12/2021 400,000.00 SHGD:10029683.DD:211227.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 40,000.00 MBVCB.1607193470.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.360( be Vo Nguyen Ngoc Long ).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 300,000.00 MBVCB.1609060833.UNG HO MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 300,000.00 IBVCB.1608894328.MS 2021360 Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0071000812522 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 300,000.00 MBVCB.1608522112.Ung ho be Khoi Nguyen MS2021.359.CT tu 0071000625625 TRAN THI VU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 300,000.00 197676.271221.165006.MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 300,000.00 433506.271221.161448.Ung ho MS 2021.360 FT21361705054030
27/12/2021 300,000.00 444972.271221.152111.ung ho ms 2021 360 em vo nguyen ngoc long
27/12/2021 300,000.00 MBVCB.1607719084.ms 2021 360 uh Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 300,000.00 MBVCB.1607585746.MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0071001339961 VUONG THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 300,000.00 MBVCB.1607418636.Ung ho ms 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 300,000.00 961036.271221.100521.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.358 2 anh em Trung va Luan FT21361289964295
27/12/2021 300,000.00 324055.271221.080520.ANH HOANG CUONG UNG HO MS 2021.357 (BE NGO GIA BAO)-271221-08:05:08 324055
27/12/2021 300,000.00 815728.271221.070351.Ung ho em Vo Nguyen Ngoc Long FT21361899700381
27/12/2021 3,500,000.00 SHGD:10012009.DD:211227.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 360; 359; 358; 357; 356; 355; 354
27/12/2021 3,000,000.00 621807.271221.204757.GHI RO UNG HO MS 2021.359 (BE LUONG KHOI NGUYEN)-271221-20:47:56 621807
27/12/2021 3,000,000.00 620460.271221.204321.GHI RO UNG HO MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG)-271221-20:43:37 620460
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1609084076.Ung ho MS 2021.360( be Vo Ngoc Long ).CT tu 0181001131662 BUI THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1608974766.TRAN DINH CHUNG chuyen tien ung ho ms 2021.360.vo nguyen ngoc long.CT tu 0041000209859 TRAN DINH CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1608947618.Ung ho MS 2021.360 be Nguyen Ngoc Long.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1608945346.TRAN THIEN TAN chuyen tien ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0331000464938 TRAN THIEN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 475730.271221.161557.Ung ho MS 2021 357 be NGO GIA BAO
27/12/2021 200,000.00 SHGD:10001865.DD:211227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2021.356chuc anh Vo Dang Trinh mau khoe
27/12/2021 200,000.00 850775.271221.142022.Chuyen tien ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
27/12/2021 200,000.00 Sender:79305001.DD:271221.SHGD:10004490.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 360 VO NGUYEN NGOC LONG
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1607803920.Ung ho MS 2021.360( be Bo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 740927.271221.110240.Ung ho chi Hoang thi Lan 17B khu quang trung.thi tran quang ha.huyen quang ha.Quang Ninh
27/12/2021 200,000.00 967146.271221.100951.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.360 em Long FT21361770307030
27/12/2021 200,000.00 964207.271221.100740.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.359 em Khoi Nguyen FT21361083235876
27/12/2021 200,000.00 955887.271221.100134.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.357 e Gia Bao FT21361768088640
27/12/2021 200,000.00 IBVCB.1607123088.MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1607047266.MS 2021.360.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 382395.271221.085327.MS 2021 357 BE NGO GIA BAO
27/12/2021 200,000.00 MBVCB.1606855740.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.360( be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 200,000.00 313239.271221.064045.UNG HO MS: 2021.360(BE VO NGUYEN NGOC LONG)-271221-06:41:00 313239
27/12/2021 200,000.00 313143.271221.063952.UNG HO MS 2021.360( BE VO NGUYEN NGOC LONG)-271221-06:39:40 313143
27/12/2021 200,000.00 809510.271221.062825.MS 2021 354 em Nguyen Dang Duong FT21361290882001
27/12/2021 200,000.00 229359.271221.054644.ung ho MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 200,000.00 032425.271221.053251.ung ho MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 200,000.00 638406.271221.053006.ung ho MS 2021360 be vo Nguyen ngoc long
27/12/2021 200,000.00 690394.271221.000910.MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
27/12/2021 20,000.00 386226.271221.223407.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Chanh 0973178985
27/12/2021 20,000.00 MBVCB.1608945405.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.360 ( be Vo Nguyen Ngoc Long ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 2,000,000.00 623118.271221.205232.GHI RO UNG HO MS 2021.357 (BE NGO GIA BAO)-271221-20:52:26 623118
27/12/2021 2,000,000.00 622629.271221.205100.GHI RO UNG HO MS 2021.358 (EM HA QUANG TRUNG)-271221-20:50:48 622629
27/12/2021 2,000,000.00 SHGD:10012932.DD:211227.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.359 (BE LUONG KHOI NGUYEN) 1 TRIEU, MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG) 1 TRIEU
27/12/2021 2,000,000.00 583789.271221.110203.ung ho MS 2021.360
27/12/2021 2,000,000.00 847143.271221.054129.Ung ho MS 2021.360 em Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 150,000.00 748009.271221.173728.ung ho MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 150,000.00 002268.271221.053813.ung ho be Luong Khoi Nguyen MS 2021.359 FT21361770393494
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1609055727.ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0151000449580 PHAM BIEN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 167290.271221.210734.The moon ung ho MS2021.358(be ha quang trung)
27/12/2021 100,000.00 166313.271221.210357.The moon ung ho MS2021.359(be luong khoi nguyen)
27/12/2021 100,000.00 IBVCB.1609009908.Giup do ma 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1608929559.Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen.CT tu 0141000720216 NGUYEN XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 824742.271221.192757.Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long. Hien Toan
27/12/2021 100,000.00 617764.271221.162154.Chuyen tien ung ho be Vo Dang Trinh
27/12/2021 100,000.00 SHGD:10001862.DD:211227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.355 ung ho gia dinh chu Moong VanKhoa
27/12/2021 100,000.00 393118.271221.110021.UNG HO MS 2021.360(BE VO NGUYEN NGOC LONG)-271221-11:04:29 393118
27/12/2021 100,000.00 617427.271221.110407.ung ho MS 2021.360 ( be Nguyen Ngoc Long)
27/12/2021 100,000.00 092932.271221.101521.MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1607149892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1607144677.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1607141514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 MBVCB.1607060444.LE THI HONG ung ho NCHCCCL - 0838043161.CT tu 0841000042194 LE THI HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 100,000.00 SHGD:10000374.DD:211227.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho em HA QUANG TRUNG
27/12/2021 100,000.00 111662.271221.074130.Vinh Nam ung ho ms 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 100,000.00 312360.271221.062707.UNG HO MS 2021-360-271221-06:27:33 312360
27/12/2021 100,000.00 312233.271221.062610.UNG HO MS 2021-359-271221-06:26:37 312233
27/12/2021 100,000.00 303957.271221.000432.ung ho MS 2021 . 356 (Vo Dang Trinh)
27/12/2021 100,000.00 981959.271221.000157.ung ho MA 2021 . 359 ( Luong Khoi Nguyen)
27/12/2021 10,000.00 IBVCB.1609183402.UNG HO MS 2021 360 BE NGOC LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 10,000.00 IBVCB.1609182017.UNG HO MS 2021 359 BE KHOI NGUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 10,000.00 IBVCB.1609180936.UNG HO MS 2021 358 EM TRUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 10,000.00 IBVCB.1609179923.UNG HO MS 2021 357 BE BAO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 1,500,000.00 MBVCB.1609085940.ung ho ms 2021 360 Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2021 1,500,000.00 425027.271221.122100.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.356,357,358,359,360 MOI TH 300.000-271221-12:20:59 425027
27/12/2021 1,000.00 IBVCB.1607683893.asdf.CT tu 1024431976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 1,000.00 IBVCB.1607665186.ada.CT tu 1021684223 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 1,000.00 IBVCB.1607644329.asdf.CT tu 1020336605 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1608003674.ung ho MS 2021.360 (be Nguyen Ngoc Long).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2021 1,000,000.00 713271.271221.140630.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VIET TUNG ung ho MS 2021360 Vo ngoc long
27/12/2021 1,000,000.00 168821.271221.120217.Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27/12/2021 1,000,000.00 581931.271221.105626.Ung ho be vo nguyen ngoc long MS 20021 360
27/12/2021 1,000,000.00 925458.271221.100142.Chuyen tien ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long qua bao VietNamNet
27/12/2021 1,000,000.00 846763.271221.054526.Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
28/12/2021 500,000.00 746430.281221.111534.Ung ho MS 2021360 be vo nguyen ngoc Long
28/12/2021 500,000.00 126280.281221.110048.19396096464-0939515796-ung ho MS 2021 350 anh pham xuan hoang
28/12/2021 500,000.00 531449.281221.104231.ung ho ma so 2021 359 Luong Khoi Nguyen
28/12/2021 500,000.00 525248.281221.104024.ung ho ma so 2021 360 Vo Nguyen Ngoc Long
28/12/2021 500,000.00 912685.281221.082646.Ung ho Ms 2021.361 be nguyen ngo huu toan
28/12/2021 50,000.00 987354.281221.224632.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.361 (NGUYEN NGO HUU TOAN)-281221-22:46:27 987354
28/12/2021 50,000.00 167545.281221.222440.MS 2021.361. hung.hoai.duc
28/12/2021 50,000.00 IBVCB.1610016802.Giup ma so 2021. 361 be Ngo Huu Toan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 50,000.00 MBVCB.1609343979.Ung ho MS 2021.361.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 50,000.00 MBVCB.1609252025.ms 2021 360 Nguyen ngoc long.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 5,500.00 285140.281221.091315.ung ho MS 2021 361
28/12/2021 5,000.00 MBVCB.1609319268.Tra Xuan Binh giup ms 2021361.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 400,000.00 007339.281221.080853.CK nhanh - Ung ho Ms 2021361 Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 40,000.00 MBVCB.1610237798.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.361( be Nguyen Ngo Huu Toan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 350,000.00 183581.281221.224453.Tien ung ho MS 2021.361 be Nguyen Ngo Huu Toan FT21363182916064
28/12/2021 300,000.00 877322.281221.171642.IBFT MS 2021360 be Vo Nguyen Ngoc Long
28/12/2021 300,000.00 876524.281221.171457.IBFT Htro MS 2021359 Luong Khoi Nguyen
28/12/2021 300,000.00 731687.281221.130728.ung ho ms 2021.361 be nguyen ngo huu toan
28/12/2021 300,000.00 693186.281221.123102.Chuyen tien ung ho ms 2021.360
28/12/2021 300,000.00 691675.281221.123021.Chuyen tien ung ho ms 2021.359
28/12/2021 300,000.00 687608.281221.122701.Chuyen tien ung ho ms 2021.361
28/12/2021 300,000.00 MBVCB.1609775891.ms 2021 361 uh nguyen ngo huu toan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 300,000.00 160083.281221.081205.TRAN THI BACH LE chuyen khoan ung ho MS 2021 358 em Ha Quang Trung
28/12/2021 3,000,000.00 928687.281221.075549.Ong Tu Van giup cho ms 2021 361 be Ngo Huu Toan FT21362997200129
28/12/2021 265,600,000.00 CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 337 VCB SANG TK TT 148 VCB (BAN DOC UNG HO TAI QUY HN VA HCM NAM 2021)
28/12/2021 241,399.00 285050.281221.175117.MQuan TAnh ung ho MS 2021 361 Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 200,000.00 MBVCB.1611137494.MS 2021 359 Luong Khoi Nguyen.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 200,000.00 378163.281221.144913.UN HO MS 2021.361 be NGUYEN HUU TOAN FT21362690422723
28/12/2021 200,000.00 811515.281221.140213.UNGHOMASO2021.361 BENGUYENNGOHUUTOAN-281221-14:02:30 811515
28/12/2021 200,000.00 702961.281221.091321.UNG HO MS : 2021.361( BE NGUYEN NGO HUU TOAN)-281221-09:13:47 702961
28/12/2021 200,000.00 702344.281221.091158.UNG HO MS : 202.361( BE NGUYEN NGO HUU TOAN)-281221-09:12:14 702344
28/12/2021 200,000.00 MBVCB.1609449788.MS 2021.361.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 200,000.00 Sender:79305001.DD:281221.SHGD:10000512.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 361 NGUYEN NGO HUU TOAN
28/12/2021 200,000.00 759822.281221.080914.Ung ho MS 2021.361 Be Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 200,000.00 IBVCB.1609371054.MS 2021 361 be Nguyen Ngo Huu Toan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 200,000.00 903303.281221.061631.MS 2001 361 be Nguyen Ngo Huu Toan FT21362372091090
28/12/2021 20,000.00 MBVCB.1611363688.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.361(be Nguyen Ngo Huu Toan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 2,000,000.00 675581.271221.232734.Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
28/12/2021 100,000.00 MBVCB.1611638887.MS 2021.361 (Be Ngo Huu Toan).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 100,000.00 821838.281221.183537.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be Nguyen Ngo Huu Toan MS2021361 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
28/12/2021 100,000.00 596126.281221.170631.ISL20211228170631009-MS 2021-357 Be Ngo Gia Bao
28/12/2021 100,000.00 596070.281221.170535.ISL20211228170535238-MS 2021-358 Em Ha Quang Trung
28/12/2021 100,000.00 596037.281221.170428.ISL20211228170427951-MS 2021-359 Be Luong Khoi Nguyen
28/12/2021 100,000.00 595989.281221.170326.ISL20211228170326763-MS 2021-360 Be Vo Nguyen Ngoc Long
28/12/2021 100,000.00 595761.281221.165744.ISL20211228165744598-MS 2021-361 Be Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 100,000.00 MBVCB.1610727317.MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 100,000.00 SHGD:10002838.DD:211228.BO:PHAN THI THO.Remark:UNG HO MS2021.361 BE NGUYEN HUU TOAN
28/12/2021 100,000.00 MBVCB.1609744715.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 100,000.00 107556.281221.075430.Vinh Nam ung ho ms 2021 361 be Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 100,000.00 190523.281221.004621.ung ho MS 2021 . 358 (Ha Quang Trung)
28/12/2021 100,000.00 985340.281221.004351.ung ho MS 2021 . 357 (Ngo Gia Bao)
28/12/2021 100,000.00 488358.281221.004205.ung ho MS 2021 . 360 (Vo Nguyen Ngoc Long)
28/12/2021 10,000.00 IBVCB.1611581174.UNG HO MS 2021 361 BE TOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 1,500,000.00 747640.281221.075459.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.361 be Nguyen Ngo Huu Toan
28/12/2021 1,000.00 IBVCB.1611535620.a.CT tu 1021606848 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 1,000.00 IBVCB.1611379398.a.CT tu 1019276643 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2021 1,000,000.00 944919.281221.195109.IBFT Ba Phuong giup Ms 2021.359-2021.360
28/12/2021 1,000,000.00 565258.281221.170143.MS 2021.361 FT21362274404461
28/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1609998802.PHAN QUOC THONG chuyen khoan ung ho MS 2021.361 (Be Nguyen Ngo Huu Toan).CT tu 0071003124643 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1609491908.Ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 700,000.00 616633.291221.154005.ung ho ms 2021362
29/12/2021 500,000.00 IBVCB.1613770700.MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0011003907072 DAO THE MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 500,000.00 192373.291221.200247.ung ho MS 2021.362(be vo van long
29/12/2021 500,000.00 949953.291221.170102.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.362
29/12/2021 500,000.00 SHGD:17578384.DD:211229.BO:VAN CONG MINH.Remark:UNG HO MS 2021354 EM NGUYEN dANG DUONG
29/12/2021 500,000.00 497116.291221.142413.Vietcombank;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
29/12/2021 500,000.00 MBVCB.1612684581.HOANG ANH QUAN chuyen MS2021.361.CT tu 0491000075888 HOANG ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 500,000.00 MBVCB.1612680465.HOANG ANH QUAN chuyen MS2021.362 Long.CT tu 0491000075888 HOANG ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 500,000.00 301647.291221.124930.Ung ho ms 2021.362 be vo van long FT21363800108806
29/12/2021 500,000.00 628192.291221.124914.MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
29/12/2021 500,000.00 648797.291221.112433.Ung ho Ms 2021 362 be vo van long
29/12/2021 500,000.00 SHGD:10001788.DD:211229.BO:NGUYEN THI THU DUNG.Remark:NGUYEN THI THU DUNG UNG HO MS 2021 362 BE VO VAN LONG
29/12/2021 500,000.00 844213.291221.095318.Ung ho MS 2021.362 Be Vo Van Long
29/12/2021 500,000.00 084359.291221.094633.Ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long FT21363296392115
29/12/2021 500,000.00 MBVCB.1611985609.Ung ho MS 2021.362 ( Be Vo Van Long).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 500,000.00 735163.291221.083414.Chuyen tien ung ho ms2021.362 be vo van long
29/12/2021 500,000.00 SHGD:10005990.DD:211229.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.361 be Nguyen Ngo Huu Toan
29/12/2021 500,000.00 066709.291221.080449.Ung ho ms 2021 362 be Vu Van Long
29/12/2021 500,000.00 061960.291221.073930.MS 2021362 be Vo Van Long
29/12/2021 500,000.00 041020.291221.073734.IBFT MS 2021.362 - Be Vo Van Long
29/12/2021 500,000.00 MBVCB.1611767017.Mo coi me.CT tu 0121001250706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 500,000.00 MBVCB.1611766109.TRAN THI THUY TRANG ung ho ms 2021.362 (be vo van long).CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 50,000.00 324460.291221.223326.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.362 (VO VAN LONG)-291221-22:33:08 324460
29/12/2021 50,000.00 210823.291221.205138.T ung ho be Vo van Long MS 2021.362
29/12/2021 50,000.00 SHGD:10016360.DD:211229.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 50,000.00 IBVCB.1612664611.Giup ma so 2021. 362 be Vo Van Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 50,000.00 582729.291221.113933.Ung ho MS 2021.347 ba Tran Thi Du
29/12/2021 50,000.00 580052.291221.113639.Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
29/12/2021 50,000.00 085909.291221.105939.UNG HO MS 2021.362(BE VO VAN LONG)-291221-10:59:23 085909
29/12/2021 50,000.00 MBVCB.1612220350.MS 2021.362.CT tu 0611001961209 HOANG HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 50,000.00 957639.291221.060006.Ung ho MS 2021362 be Vo Van Long FT21363003705189
29/12/2021 5,000.00 MBVCB.1611825439.Tra Xuan Binh giup ms 2021362.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 5,000,000.00 745616.291221.084310.Ong Tu Van giup do ms2021.362, chau Vo Van Long tien an hoc
29/12/2021 40,000.00 MBVCB.1612023180.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021 362( Be Vo Van Long ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 MBVCB.1613840067.Ung ho MS 2021.362( be vo van long).CT tu 0181003532786 NGUYEN DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 444610.291221.161301.UNG HO MS 2021 362 BE VO VAN LONG
29/12/2021 300,000.00 474909.291221.152040.Ung ho MS 2021.362 Be Vo Van Long FT21363713304940
29/12/2021 300,000.00 IBPS/SE:01310005.DD:291221.SH:10011984.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MA SO 2021.362 CHAU VOVAN LONG
29/12/2021 300,000.00 593277.291221.114612.ung ho ms 2021.360 chau vo nguyen ngoc long
29/12/2021 300,000.00 MBVCB.1612260671.DOAN HONG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.362 ( be vo van long.CT tu 9888009089 DOAN HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 062204.291221.104008.Nguyen Sy Vinh ung ho ma so 2021 362 Be Vo Van Long
29/12/2021 300,000.00 MBVCB.1612180165.ung ho ms 2021.362 (be vo van long).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 864905.291221.100651.Ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 300,000.00 MBVCB.1612152210.Mo coi cha me dot tu.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 300,000.00 246579.291221.093454.Ung ho ms 2021362
29/12/2021 300,000.00 IBVCB.1611978701.PHAN QUE ANH ung ho be Vo Van Long, MS: 2021.362.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 IBVCB.1611972915.PHAN QUE ANH ung ho be Hoang Gia Han, MS: 2021.351.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 300,000.00 723842.291221.082434.ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 300,000.00 MBVCB.1611798276.Ung ho ms 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 3,500,000.00 627540.281221.234430.Chuyen tien giup do MS 2021.361 be Nguyen Ngo Huu Toan
29/12/2021 200,000.00 328307.291221.225833.UNGHOMS2021.362 BEVOVANLONG-291221-22:58:20 328307
29/12/2021 200,000.00 089405.291221.225624.Ung ho Ms 2021359 be Luong Khoi Nguyen Mau khoe con nhe
29/12/2021 200,000.00 088617.291221.225148.Ung ho Ms 2021360 be Vo nguyen ngoc Long Co len mau khoe con nhe
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1613633217.Ung ho hoan canh ms 2021.362 .CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 198257.291221.184249.ung hoMS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
29/12/2021 200,000.00 317198.291221.165029.ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1613109861.ung ho ms 2021.360(be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 IBVCB.1613107630.MS2021.362 (be Vo Van Long).CT tu 0011002081562 DO THI HONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 236722.291221.160809.Ung ho NCHCCCL
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1613094204.ung ho ms 2021.361(be Nguyen Ngo Huu Toan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1613080377.ung ho ms 2021.362(be Vo Van Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 236058.291221.153214.IBFT Ms 2021.357 be Ngo gia bao
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1612973201.Thanh Binh CT UH MS 2021.362 (be Vo Van Long) .CT tu 0071000964590 TRUONG THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 138960.291221.022157.Ung ho em Long ms2021.362
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1612734763.MS 2021.362 ( Be Vo Van Long).CT tu 0951004174304 NGO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1612733090.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.362(be Vo Van Long).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 341871.291221.133236.Ung ho MS 2021.359.be Luong Khoi Nguyen FT21363205307062
29/12/2021 200,000.00 131315.291221.132415.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HUONG ung ho MS 2021 362 be Vo Van Long
29/12/2021 200,000.00 SHGD:10001749.DD:211229.BO:LE NGOC THUY TIEN1000517.Remark:ung ho MS 2021 362 ( be Vo Van Long) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
29/12/2021 200,000.00 989886.291221.111317.Chuyen tien ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1612075958.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho 2021.362 ( be Vo Van Long ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 IBVCB.1612061386.MS 2021 362 be Vo Van Long.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1611967011.Ung ho MS 2021.362 (be vo van long).CT tu 0451000276240 TRAN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 135661.291221.082840.TTTP ung ho Ms2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 200,000.00 719787.291221.081912.Ung ho MS 2021.362 Be Vo Van Long
29/12/2021 200,000.00 MBVCB.1611827674.PHAN VAN DUNG ung ho ms 2021.362 ( be Vo Van Long).CT tu 0541000211729 PHAN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 200,000.00 656667.291221.055123.ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 2,000,000.00 103753.291221.094322.Ung ho MS 2021 362 be Vo Van Long
29/12/2021 2,000,000.00 MBVCB.1612018290.MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0781000408107 LE QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 2,000,000.00 040905.291221.053505.Ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 175,000.00 ATM_FTF.10800347.575127.20211229.134026.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
29/12/2021 150,000.00 136057.291221.075455.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 357 359 va 360
29/12/2021 100,000.00 MBVCB.1613823665.MS 2021.362 (Be Vo Van Long ).CT tu 0011000693809 NGUYEN TRONG QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 100,000.00 MBVCB.1613455726.MS 2021.362.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 100,000.00 684253.291221.151937.MS 2021.361(nguyen ngo huu toan )
29/12/2021 100,000.00 681212.291221.125806.VietLV Ung ho MS 2021.362 Be Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 368602.291221.094711.Ung ho ma so 2021 362 be nguyen van long
29/12/2021 100,000.00 368231.291221.094702.Vinh Nam ung ho ms 2021 362 Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 815339.291221.093439.ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 084329.291221.093146.IBFT ung ho MS 2021.362 Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 IBVCB.1612052387.ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0011002265148 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 100,000.00 148613.291221.091133.MS 2021.362( be vo van long)
29/12/2021 100,000.00 334267.291221.090101.Vietcombank;0011002643148;MS 2021362 Be Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 322322.291221.085938.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 360
29/12/2021 100,000.00 765326.291221.085927.Chuyen tien ms 2021.359 be luong khoi nguyen
29/12/2021 100,000.00 302362.291221.085645.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 359
29/12/2021 100,000.00 203251.291221.084127.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 362
29/12/2021 100,000.00 738962.291221.083726.ung ho ms MS 2021.362 Be Vo Van Long
29/12/2021 100,000.00 042973.281221.235703.Ms 2021 360 be Nguyen Vo Ngoc Long
29/12/2021 100,000.00 042867.281221.235555.Ms 2021 361 be Nguyen Ngo Huu Toan
29/12/2021 10,000.00 973710.291221.134544.ung ho MS 2021362
29/12/2021 1,500,000.00 921148.291221.205526.Kolmakova Ekaterina giups do cho MS 2021.362 Be Vo Van Long
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1613499193.15.CT tu 1024879182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1613287631.15.CT tu 1024711435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1612857181.ada.CT tu 0101001227706 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1612854318.ada.CT tu 1021354509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1612851233.ada.CT tu 1023740600 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1612848179.ada.CT tu 1018540910 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000.00 IBVCB.1612844555.ada.CT tu 1016620107 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000,000.00 704548.291221.165423.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021362 be Vo van Long
29/12/2021 1,000,000.00 271359.291221.153628.MS 2021 362 Be Vo Van Long
29/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1612810262.ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1612806780.ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1612803469.ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2021 1,000,000.00 SHGD:10006388.DD:211229.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.362 (BE VO VAN LONG)
29/12/2021 1,000,000.00 0200888899122910544620210001884523.49148.105447.Ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) VIETNAMNET
29/12/2021 1,000,000.00 180842.291221.103013.Ung ho MS 2021.362(Be Vo Van Long)
29/12/2021 1,000,000.00 062365.291221.092803.MS 2021 362 Be Vo Van Long FT21363980420700
29/12/2021 1,000,000.00 505632.291221.092519.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 362 Be Vo Van Long
29/12/2021 1,000,000.00 528454.291221.065115. ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
30/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616331706.MS2021 363 be Do Minh Khoi.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616282179.Giup do 2021.363.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616140693.tre kho khan dau om.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 500,000.00 538432.301221.153219.MS 2021.359 (BE LUONG KHOI NGUYEN)-301221-15:32:28 538432
30/12/2021 500,000.00 537532.301221.153028.MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG)-301221-15:30:41 537532
30/12/2021 500,000.00 536781.301221.152922.MS 2021.361 (BE NGUYEN NGO HUU TOAN)-301221-15:28:59 536781
30/12/2021 500,000.00 535781.301221.152730.MS 2021.362 (BE VO VAN LONG)-301221-15:27:00 535781
30/12/2021 500,000.00 534932.301221.152540.MS 2021.363 (BE DO MINH KHOI)-301221-15:25:17 534932
30/12/2021 500,000.00 592717.301221.121640.ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
30/12/2021 500,000.00 407944.301221.092227.Ung ho MS 2021.363 ( Be Do Minh Khoi)
30/12/2021 500,000.00 MBVCB.1614173612.BUI THI THU HA ung ho MS 2021.362 (be Vo van long).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 500,000.00 015511.301221.054729.MS 2021.362 FT21364956669085
30/12/2021 500,000.00 015394.301221.054555.Ung ho MS 2021.362 vo van long FT21364085688018
30/12/2021 50,000.00 653759.301221.203445.2021.360 BE VO NGUYEN NGOC LONG-301221-20:34:44 653759
30/12/2021 50,000.00 271678.301221.185422.T ung ho Do Minh Khoi MS 2021.363
30/12/2021 50,000.00 845506.301221.184007.NCHCCCL Huong 0978777251 FT21364088783691
30/12/2021 50,000.00 115835.301221.170246.ms 2021.358( em Ha Quang Trung)
30/12/2021 50,000.00 MBVCB.1614992818.tieenf loocj caauj ddoongf cho.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 50,000.00 IBVCB.1614736319.Giup ma so 2021. 363 be Do Minh Khoi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 50,000.00 469533.301221.102539.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 50,000.00 MBVCB.1614357428.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 5,500.00 325453.301221.093554.ung ho MS 2021 363
30/12/2021 5,000.00 MBVCB.1614614545.Tra Xuan Binh giup ms 2021363.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 5,000,000.00 708000.301221.084534.Ong Tu Van ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 400,000.00 IBVCB.1615669565.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 40,000.00 MBVCB.1614369967.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.363( Be Do Minh Khoi ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 223283.301221.230346.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS2021362 be Vo Van Long
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1615227671.MS 2021354 (em Nguyen Dang Duong).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1615223882.MS 2021353 (anh Trinh Van Khuyen.CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 702764.301221.134918.Ung ho MS 2021.363 Be Do Minh Khoi
30/12/2021 300,000.00 IBVCB.1614828462.Ung ho MS: 2021.362 (be Vo Van Long - Tru xom 9, xa Huong Giang, H. Huong Khe, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1614748614.UNG HO MS: 2021.362 BE VO VAN LONG .CT tu 0421000400533 LE VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1614672384.ung ho NCHCCCL - Van.CT tu 0541000313272 NGUYEN THI HOAI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1614663539.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 300,000.00 467252.301221.102623.MS 2021 362 be Vo Van Long
30/12/2021 300,000.00 686622.301221.082613.ung ho ms 2021.363 be do minh khoi
30/12/2021 300,000.00 MBVCB.1614128114.Ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 1015272673 PHAM BAO NGUYEN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1616568794.ung ho ms 2021.363(be Do Minh Khoi)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 884346.301221.215955.ung ho be Vo Van Long MS 2021362
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1616514775.NGUYEN KIEU BANG TAM chuyen tien ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 037864.301221.214025.Ung ho MS 2021.362 FT21365957057968
30/12/2021 200,000.00 036966.301221.213924.Ung ho MS 2021.363 FT21365051306625
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1615669144.Quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 200,000.00 113734.301221.162549.Ung ho NCHCCCL huynh 0961810557 FT21364165014420
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1615557725.ung ho MS 2021.362 ( Be Vo Van Long).CT tu 0011002604063 DO THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 538793.301221.150342.UNG HO MS 2021.363 be DO MINH KHOI FT21364005532800
30/12/2021 200,000.00 SHGD:10020529.DD:211230.BO:LE HONG NHUNG.Remark:Ung ho ma NS 2021.362 Be Vo Van Long
30/12/2021 200,000.00 502295.301221.141345.UNG HO MS : 2021.363( BE DO MINH KHOI)-301221-14:14:00 502295
30/12/2021 200,000.00 501675.301221.141239.UNG HO MS : 2021.363( BE DO MINH KHOI)-301221-14:12:32 501675
30/12/2021 200,000.00 465309.301221.140930.ung ho MS2021.362 BE VO VAN LONG FT21364665301778
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1614930311.ung ho ms 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 904280.301221.112420.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021363
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1614685842.MS 2021.363.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 202086.301221.102750.Ung ho MS 2021.363 FT21364978021005
30/12/2021 200,000.00 983799.301221.102447.HA THI LOAN ung ho MS 2021.363(be do minh khoi
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1614595080.Ung ho ms 2021.363( be Do Minh Khoi).CT tu 0011000399012 QUACH HUU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 IBVCB.1614585821.MS 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 0011004034010 DINH MAU TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 IBVCB.1614509989.MS 2021 363 be Do Minh Khoi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 200,000.00 MBVCB.1614409247.LE XUAN THINH chuyen tien.CT tu 0851000022411 LE XUAN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 200,000.00 SHGD:10000394.DD:211230.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 363 DO MINH KHOI
30/12/2021 200,000.00 633100.301221.071121.MS 2021.363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 200,000.00 072417.301221.070027.MS 2021 363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1616281391.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.361 be nguyen ngo huu toan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1616274898.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.362(be vo van long).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1616269811.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.363 be do minh khoi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1614192940.MS 2021.353.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1614191116.MS 2021.357.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1614189488.MS 2021.359.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1614188889.MS 2021.360.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 20,000.00 MBVCB.1614186904.MS 2021.362.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 2,000,000.00 791933.301221.191124.Chuyen tien ung ho ma so 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
30/12/2021 2,000,000.00 208826.301221.103244.Ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi FT21364277207051
30/12/2021 100,000.00 940259.301221.205532.ms 2001.362, be Vo Van Long
30/12/2021 100,000.00 860891.301221.195838.ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
30/12/2021 100,000.00 855612.301221.195407.ung ho MS 2021.361 be Nguyen Ngo Huu Toan
30/12/2021 100,000.00 850372.301221.195009.ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
30/12/2021 100,000.00 626810.301221.190646.UNG HO MS 2021.363(BE DO MINH KHOI)-301221-19:06:38 626810
30/12/2021 100,000.00 217918.301221.171502.Ung ho MS2021 363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615548989.ms 2021 362 vo van long.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 100,000.00 700466.301221.155656.dieu ly giup MS 2021.363(Do Minh Khoi)
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615542688.ms 2021 363 do minh khoi.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615539219.ms 2021 361 nguyen ngo huu toan.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615501209.Ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615497630.Ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1615494475.Ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 758560.301221.142730.Chuyen tien
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1614931322.MS 2021.362.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 IBVCB.1614791461.ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0011004158434 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 SHGD:10000086.DD:211230.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho chau do minh khoi ms2021 363
30/12/2021 100,000.00 MBVCB.1614355122.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.363 (Do Minh Khoi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 100,000.00 089908.301221.074044.Vinh Nam ung ho ms 2021 363 be Do Minh Khoi
30/12/2021 100,000.00 450332.301221.010814.Ms 2021 362 be Vo Van Long
30/12/2021 100,000.00 155982.301221.004206.ung ho MS 2021 . 360 ( Vo Nguyen Ngoc Long)
30/12/2021 100,000.00 235324.301221.004055.ung ho MS 2021 . 362 (Vo Van Long)
30/12/2021 10,000.00 686651.301221.114314.ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
30/12/2021 10,000.00 684991.301221.114206.ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
30/12/2021 10,000.00 683788.301221.114118.ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
30/12/2021 10,000.00 682483.301221.114023.ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
30/12/2021 10,000.00 681120.301221.113926.ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan)
30/12/2021 10,000.00 680055.301221.113841.ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
30/12/2021 10,000.00 678827.301221.113750.ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
30/12/2021 1,000.00 MBVCB.1616022987.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 1,000.00 IBVCB.1614973115.aada.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 1,000,000.00 441289.301221.112428.UNG HO MS 2021.357 (BE NGO GIA BAO)-301221-11:24:44 441289
30/12/2021 1,000,000.00 MBVCB.1614782793.Ung ho ms 2021.363 be Do Minh Khoi.CT tu 0451001611716 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1614679432.TRAN ANH TAI chuyen khoan ung ho Ms 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 0491001460918 TRAN ANH TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1614499408.2021363 2021362.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2021 1,000,000.00 SHGD:10007308.DD:211230.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021 - 363 Do Minh Khoi
30/12/2021 1,000,000.00 655962.301221.075510.Chuyen tien giup do MS 2021.362 em Vo Van Long
31/12/2021 725,000,000.00 SHGD:10001033.DD:211231.BO:BAO VIETNAMNET.Remark:CHUYEN TIEN TU TK UNG HO VTB SANG TK UNG HO VCB
31/12/2021 600,000.00 021367.311221.213821.MS 2021.360 BE VO NGUYEN NGOC LONG
31/12/2021 500,000.00 952390.311221.101414.Ung ho MS 2021.364 Be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 500,000.00 782662.311221.204527.Chuyen tien ung ho MS 2021.364 be Nguyen Tran Bao Ngoc
31/12/2021 500,000.00 MBVCB.1618903111.MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 500,000.00 758100.311221.155552.Doan Trang ung ho Ma so 2021.364( be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31/12/2021 500,000.00 SHGD:10025994.DD:211231.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Hoang Thi Lan, Quang Trung, Quang Ha, Hai Ha, Quang Ninh.MS 2021.359
31/12/2021 500,000.00 SHGD:10025866.DD:211231.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho chau Vo Van Long, Huong Giang, Huong Khe, Ha Tinh.MS 2021.362
31/12/2021 500,000.00 718278.311221.144612.Tu Pham Chi Lang va Tran Thi Hong ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung, con anh Ha Van Ly va chi Dam Thi Hoai, o Ninh binh)
31/12/2021 500,000.00 717664.311221.142717.Tu Pham Chi Lang va Tran Thi Hong ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long, con anh Vo Thanh Binh va chi Nguyen Mong Tuyen o Binh duong)
31/12/2021 500,000.00 717453.311221.142026.Tu Pham Chi Lang ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen, con chi Hoang Thi Lan)
31/12/2021 500,000.00 649105.311221.120059.MS 2021.364
31/12/2021 500,000.00 790109.311221.104826.UNG HO MS 2021.364 (BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-311221-10:48:19 790109
31/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616940284.MS 2021.363 (Do Minh Khoi).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 500,000.00 SHGD:10005730.DD:211231.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616853019.Minh Khue Mai Khoi DN ung ho MS 2021.360(Vo Ng Ngoc Long).CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 500,000.00 MBVCB.1616848680.Minh Khue Mai Khoi DN ung ho MS 2021.364 (Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 500,000.00 145671.311221.060215.MS 2021.364 FT21365926000084
31/12/2021 50,000.00 058477.010122.000556.MS 2021.364. hung.hoai.duc
31/12/2021 50,000.00 388572.311221.221642.Ung ho be vo van duc MS 2021.172 FT21365572505700
31/12/2021 50,000.00 IBVCB.1618919708.ung ho ma so MS 2021 363 be Do Minh Khoi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 50,000.00 IBVCB.1618914123.ung ho ma so MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 50,000.00 IBVCB.1618908125.ung ho ma so MS 2021 361 be Nguyen Ngo Huu Toan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 50,000.00 IBVCB.1618901706.ung ho ma so MS 2021 362 be Vo Van Long.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 50,000.00 194841.311221.160906.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 364 Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 50,000.00 300702.311221.152845.MS 2021.362 (be Vo Van Long)
31/12/2021 50,000.00 IBVCB.1617790018.Giup ma so 2021. 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 50,000.00 863405.311221.123635.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 50,000.00 653215.311221.094149.Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 50,000.00 317148.311221.090152.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup be Tran Nguyen Bao Ngoc MS 2021 364
31/12/2021 50,000.00 MBVCB.1616898589.Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 50,000.00 MBVCB.1616890785.Ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 50,000.00 719071.311221.075500.UNG HO MS 2021.364(BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-311221-07:54:53 719071
31/12/2021 50,000.00 652996.311221.061936.Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 50,000.00 651536.311221.061152.Ung ho MS 2021.364
31/12/2021 5,000.00 MBVCB.1616921518.Tra Xuan Binh giup ms 2021364.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 46,000.00 IBVCB.1618866893.Ms 2021 364.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 400,000.00 968069.311221.151349.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.362 vo van long
31/12/2021 400,000.00 858749.311221.132642.UNG HO MS : 2021.364(BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-311221-13:27:10 858749
31/12/2021 400,000.00 SHGD:10018887.DD:211231.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.358 be Ha Quang Trung
31/12/2021 40,000.00 145888.311221.222612.MS 2021 364
31/12/2021 40,000.00 MBVCB.1617732097.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.364( be Tran Nguyen Bao Ngoc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 300,000.00 379839.311221.202628.Ung ho MS 2021 364 be TRAN NGUYEN BAO NGOC
31/12/2021 300,000.00 164895.311221.165846.IBFT MS 2021363 be Do Minh Khoi
31/12/2021 300,000.00 163231.311221.165611.IBFT MS 2021364 be Tran Nguyen Bao NgOC
31/12/2021 300,000.00 SHGD:10023459.DD:211231.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 300,000.00 838909.311221.094124.ung ho ms 2021.364 be tran nguyen bao ngoc
31/12/2021 300,000.00 MBVCB.1617096041.Ung ho MS 2021.364.CT tu 0541000183211 PHAM CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 300,000.00 SHGD:10000531.DD:211231.BO:LY DUC THO.Remark:995221123151468 ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
31/12/2021 300,000.00 SHGD:10000406.DD:211231.BO:LY DUC THO.Remark:995221123151379 ung ho MS 2021.346 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 300,000.00 MBVCB.1616678690.Ung Ho MS 2021.362.CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 3,000,000.00 /Ref:PALPM119VKF{//}/Ref:PALPM119VKF{//}LP VNM119VKF UNG HOMS 2021 363CHAU DO MINH KHOICHAU DO MINH KHOI DVC:MRS TRAN THI MINH HUE
31/12/2021 3,000,000.00 691024.311221.074912.ong Tu Van ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 25,000.00 291067.311221.152337.MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
31/12/2021 200,000.00 046341.010122.004726.ung ho MS 2021 362 Be Vo Van Long
31/12/2021 200,000.00 MBVCB.1619761815.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 200,000.00 834208.311221.204849.MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
31/12/2021 200,000.00 856387.311221.200419.Ung ho NCHCCCL Trong 0968377584
31/12/2021 200,000.00 202065.311221.194835.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.364 be Ngoc FT21365627785380
31/12/2021 200,000.00 199564.311221.194647.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.363 chau Khoi FT21365202989498
31/12/2021 200,000.00 470261.311221.165905.MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31/12/2021 200,000.00 860264.311221.165805.Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31/12/2021 200,000.00 698219.311221.161956.Chuyen tien ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 200,000.00 858101.311221.132535.UNG HO MS : 2021.364( BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-311221-13:25:34 858101
31/12/2021 200,000.00 IBVCB.1616994711.MS 2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 200,000.00 163654.311221.083836.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 363 be do minh khoi
31/12/2021 200,000.00 MBVCB.1616891408.Ung ho ms 2021.364( be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 200,000.00 189731.311221.081830.Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc FT21365065808932
31/12/2021 200,000.00 MBVCB.1616869276.MS 2021.364 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 200,000.00 870264.311221.074329.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HOANG THANH chuyen khoan MS 2021 364
31/12/2021 20,000.00 MBVCB.1619375835.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.364( be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 20,000.00 MBVCB.1619115386.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.364 be tran nguyen bao ngoc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 20,000.00 148637.311221.165025.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 3/12/2021 - MS MS 2021 347 ba tran thi du
31/12/2021 20,000.00 297812.311221.152711.MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
31/12/2021 20,000.00 293833.311221.152502.MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
31/12/2021 20,000.00 288438.311221.152214.MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31/12/2021 2,000,000.00 MBVCB.1616795752.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2021.364.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 198,000.00 657079.311221.122119.MQuan TAnh ung ho MS 2021 364 Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 100,000.00 162498.010122.002257.ung ho MS 2021 . 363 (Do Minh Khoi)
31/12/2021 100,000.00 377108.010122.002143.ung ho MS 2021 . 364 (Tran Nguyen Bao Ngoc)
31/12/2021 100,000.00 MBVCB.1619771725.Ung ho MS 2021.360 ( be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 1018385441 DANG THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 100,000.00 MBVCB.1619763506.Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 1018385441 DANG THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 100,000.00 789780.311221.204949.Ung ho MS2021.364
31/12/2021 100,000.00 787748.311221.204921.Ung ho MS2021.363
31/12/2021 100,000.00 787502.311221.204852.Ung ho MS2021.362
31/12/2021 100,000.00 786746.311221.204801.Ung ho MS2021.361
31/12/2021 100,000.00 783890.311221.204730.Ung ho MS2021.360
31/12/2021 100,000.00 197145.311221.194503.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.362 gd em Long FT21365854762080
31/12/2021 100,000.00 357334.311221.165650.Ungg ho MS 2021 362
31/12/2021 100,000.00 137249.311221.164910.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/12/2021 - MS MS 2021 344 BE HOANG TRAM ANH
31/12/2021 100,000.00 039202.311221.153524.ZP603K6BTCQP 211231000205979 MS2021.364
31/12/2021 100,000.00 412969.311221.094016.MS 2021.364
31/12/2021 100,000.00 172388.311221.081431.Vinh Nam ung ho ms 2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 100,000.00 MBVCB.1616850391.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 100,000.00 168912.311221.075559.ung ho MS 2021 364 be tran nguyen bao ngoc
31/12/2021 100,000.00 613139.311221.073647.Ms 2021.357 be ngo gia bao
31/12/2021 100,000.00 075255.311221.065811.MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
31/12/2021 100,000.00 692054.311221.000648.UNG HO NCHCCCL + PTQ + 5371-311221-00:06:04 692054
31/12/2021 10,000.00 IBVCB.1619816143.UNG HO MS 2021 362 BE LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 10,000.00 IBVCB.1619813726.UNG HO MS 2021 364 BE NGOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 10,000.00 IBVCB.1619813266.UNG HO MS 2021 363 BE MINH KHOI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2021 1,500,000.00 707025.311221.080743.Kolmakova E. V. dong vien MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 1,000.00 IBVCB.1617257237.asdf.CT tu 1024912533 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000.00 IBVCB.1617250874.asdf.CT tu 1025059049 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000.00 IBVCB.1617150302.ast.CT tu 1024912533 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000.00 IBVCB.1617120598.ast.CT tu 1025059049 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000.00 IBVCB.1616689870.aa.CT tu 1025059049 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000,000.00 513014.311221.191928.DAM VI DAN chuyen khoan
31/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1616960601.Hoang Ngoc Nam - ung ho MS 2021.363 (Do Minh Khoi).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000,000.00 IBVCB.1616883270.ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2021 1,000,000.00 676395.311221.072734.ung ho MS2021 364 Tran Nguyen Bao Ngoc
31/12/2021 1,000,000.00 675553.311221.072540.ung ho MS2021 362 Vo Van Long
31/12/2021 1,000,000.00 674489.311221.072315.ung ho Ms2021 359 luong khoi nguyen
31/12/2021 1,000,000.00 238295.311221.052735.Ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền  Thông tin ủng hộ
31-12-2021 17:33:28 100.000 ms 2021.364 ( be tran nguyen bao ngoc )
31-12-2021 16:30:16 100.000 CT DEN:236509771476 ma so 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc. Nguoi ung ho: Hien Toan
31-12-2021 15:56:10 1.000.000 CONG TY CO PHAN ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MA SO2021.354 ( EM NGUYEN DANG DUONG)
31-12-2021 15:41:24 100.000 MS 2021.364(be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31-12-2021 13:33:15 300.000 sdt 0918491430 giup ms 2021.364 be tran nguyen bao ngoc
31-12-2021 13:30:27 300.000 sdt 0918491430 giup ms 2021.360 be vo nguyen ngoc long
31-12-2021 11:00:48 100.000 CT DEN:136504448888 STA ungho ms2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31-12-2021 09:49:12 200.000 Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31-12-2021 09:45:58 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2021.364 (be Nguyen Tran Bao Ngoc)
31-12-2021 09:01:52 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.364
31-12-2021 07:23:30 500.000 CT DEN:136500787759 Ung ho chi Nguyen Thi Phuong
31-12-2021 06:59:04 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
31-12-2021 06:24:52 20.000 Ung ho MS2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-12-2021 01:27:08 107.833 Tra lai tai khoan DDA
30-12-2021 19:50:17 500.000 ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
30-12-2021 17:04:07 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.353 (anh TRINH VAN KHUYEN)
30-12-2021 15:51:40 100.000 CT DEN:236408515613 Ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi). Tu STN 301221
30-12-2021 15:18:28 100.000 JD ung ho be Nguyen Ngo Huu Toan ms 2021.361
30-12-2021 15:08:04 100.000 JD ung ho be Ngo Gia Bao ms 2021.357
30-12-2021 15:07:10 100.000 JD ung ho em Ha Quang Trung ms 2021.358
30-12-2021 15:06:05 100.000 JD ung ho be Luong Khoi Nguyen ms 2021.359
30-12-2021 15:03:49 100.000 JD ung ho be Do Minh Khoi ms 2021.363
30-12-2021 12:54:12 100.000 CT DEN:136417636054 STA ung ho ms2021.363 (be Do Minh Khoi)
30-12-2021 12:18:13 500.000 ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
30-12-2021 11:31:40 250.000 ung ho ma so 2021.363
30-12-2021 10:38:51 2.500.000 ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
30-12-2021 10:35:06 100.000 ms 2021.363 ( be do minh khoi )
30-12-2021 09:31:25 200.000 ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi
30-12-2021 09:05:32 70.000 LPT  ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi)
30-12-2021 08:04:53 100.000 ung ho chau Vo Van Long MS 2021.362
30-12-2021 06:29:36 10.000 Ung ho MS2021.363 (be Do Minh Khoi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-12-2021 05:47:40 300.000 MS 2021.363
29-12-2021 23:01:41 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
29-12-2021 22:57:47 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
29-12-2021 19:59:57 70.000 LPT ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long)
29-12-2021 19:58:49 70.000 LPT ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan)
29-12-2021 16:14:33 200.000 TRAN HUONG THUY chtien uh MS 2021.362 (be Vo Van Long). Tks
29-12-2021 13:59:18 100.000 CT DEN:136306749187 ms 2021.362 vo van long
29-12-2021 13:39:51 200.000 CT DEN:236306261936 ung ho MS 2021.312 be Dang Thanh Truc
29-12-2021 13:36:03 200.000 CT DEN:236306261068 ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang
29-12-2021 13:32:40 200.000 CT DEN:236306260351 ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Huynh Huong
29-12-2021 13:27:38 200.000 CT DEN:236306259361 ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan
29-12-2021 13:08:52 500.000 So GD goc: 10002928 MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-12-2021 13:08:52 500.000 So GD goc: 10002929 MS 2021.362 (VO VAN LONG) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-12-2021 12:18:14 500.000 CT DEN:136305759802 Vietinbank;114000161718; MS 2021362
29-12-2021 11:05:10 100.000 CT DEN:136311581410 MS 2021.362 (UNG HO VO VAN LONG)
29-12-2021 10:12:21 1.000.000 ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long)
29-12-2021 09:57:39 300.000 CT DEN:136302098264 Ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long FT21363020499464
29-12-2021 09:29:37 500.000 CT DEN:136302064180 Ung ho MS 2021.362 be VO VAN LONG FT21363086414399
29-12-2021 09:27:24 100.000 ms 2021.362 ( be vo van long )
29-12-2021 09:24:08 160.000 CT DEN:136302057927 Ung ho ms 2021.354 em nguyen dang duong FT21363249888449
29-12-2021 09:21:36 100.000 CT DEN:136302005386 ung ho be long
29-12-2021 08:52:25 500.000 HOANG NGUYEN TUNG 0988955961 ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long
29-12-2021 08:52:09 200.000 CT DEN:236301514025 Ung ho MS 2021362 be Vo Van Long
29-12-2021 08:06:25 250.000 ung ho ma so 2021.361
29-12-2021 07:55:20 200.000 CT DEN:136330136506 Ung ho NCHCCCL vu thi viet Hoa sdt 0986985616
29-12-2021 07:40:13 100.000 CT DEN:136300688503 MS 2021.362 BE VO VAN LONG
29-12-2021 06:58:23 150.000 CT DEN:136323532843 STA ungho ms2021.362 (be Vo Van Long)
29-12-2021 06:53:40 200.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.362 (be vo van long)
29-12-2021 06:24:57 20.000 Ung ho MS2021.362 (be Vo Van Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-12-2021 15:59:11 300.000 CT DEN:236208395775 ung ho MS 2021357
28-12-2021 13:24:00 100.000 ms 2021.361 ( be nguyen huu toan )
28-12-2021 09:53:21 100.000 CT DEN:236202892950 Ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan). Tu STN 281221
28-12-2021 08:24:59 50.000 CT DEN:136201763504 STA ungho ms2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan)
27-12-2021 21:54:24 2.000.000 ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
27-12-2021 21:51:38 2.000.000 ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
27-12-2021 20:24:39 200.000 Ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
27-12-2021 19:41:47 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2021.360 ( be Vo Nguyen Ngoc Long)
27-12-2021 14:24:02 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
27-12-2021 14:22:55 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
27-12-2021 13:48:12 500.000 CT DEN:136106566876 Vietinbank;114000161718;MS2021 359 LUONG KHOI NGUYEN
27-12-2021 13:38:28 50.000 MS 2021.360
27-12-2021 13:05:01 100.000 ung ho MS 2021.358 em Ha Quang Trung
27-12-2021 13:01:54 100.000 ung ho MS2021.359 be Luong Khoi Nguyen
27-12-2021 12:54:50 100.000 CT DEN:136105174337 Ung ho MS 2021.358 em Ha Quang Trung FT21361298007944
27-12-2021 12:02:27 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.360
27-12-2021 11:46:02 100.000 ms 2021.360 ( be vo nguyen ngoc long )
27-12-2021 11:25:09 70.000 LPT ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
27-12-2021 11:11:41 500.000 CT DEN:136104052272 Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long FT21361471500581
27-12-2021 10:33:43 200.000 So GD goc: 10009865 MBVCB.1607302250.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.360 Vo Nguyen Ngoc Long .CT tu 0331000474269 toi 114000161718 bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-12-2021 10:11:22 200.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.360 ; be Vo Nguyen Ngoc Long
27-12-2021 09:00:13 1.000.000 So GD goc: 10001198 ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
27-12-2021 08:55:04 200.000 So GD goc: 10006451 IBVCB.1605432106.ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) .CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-12-2021 08:52:21 1.000.000 CT DEN:136101072516 IBVCB.1607001770.072516.ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-12-2021 08:43:42 200.000 So GD goc: 10006460 IBVCB.1605427707.MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-12-2021 08:29:36 200.000 CT DEN:136101781838 Chuyen tien ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27-12-2021 08:11:24 500.000 CT DEN:270197243972 ung ho MS 2021360 be Vo Nguyen Ngoc Long
27-12-2021 07:41:03 250.000 ung ho ma so 2021.359
27-12-2021 07:38:35 250.000 ung ho ma so 2021.360
27-12-2021 06:30:28 20.000 Ung ho MS2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-12-2021 01:45:35 0 VAT
27-12-2021 01:45:35 0 Thu phi duy tri dich vu IB 12/2021
27-12-2021 00:36:37 300.000 CT DEN:136016762714 Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen FT21361600457461; thoi gian GD:26/12/2021 23:16:35
26-12-2021 21:15:46 500.000 ct ung ho ms 2021.359 be luong khoi nguyen
26-12-2021 20:31:23 100.000 CT DEN:136113660631 STA ungho ms2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
26-12-2021 20:30:00 50.000 CT DEN:136113659727 STA ungho ms2021.358 (em Ha Quang Trung)
26-12-2021 20:11:25 65.000 LPT ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
26-12-2021 18:32:43 100.000 ms 2021.359 ( be luong khoi nguyen )
26-12-2021 17:59:27 500.000 ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen)
26-12-2021 17:55:19 500.000 ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
26-12-2021 10:09:30 100.000 CT DEN:236003521836 ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen. Tu STN 261221
26-12-2021 08:29:11 50.000 ung ho MS 2021.359 ( be Luong Khoi Nguyen)
26-12-2021 08:21:30 10.000 Ung ho MS2021.359 (be Luong Khoi Nguyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-12-2021 00:56:07 200.000 CT DEN:135916908160 NGUYEN THI ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung); thoi gian GD:25/12/2021 23:23:59
25-12-2021 22:23:19 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.356
25-12-2021 22:18:46 50.000 MS 2021.358 em Ha Quang Trung
25-12-2021 21:53:43 300.000 CT DEN:135914843313 Vietinbank;114000161718;MS 2021 358 em Ha Quang Trung
25-12-2021 14:56:57 300.000 LE THI TRANG Chuyen tien
25-12-2021 14:23:18 200.000 CT DEN:135907719107 ung ho MS 2021.358.chuc con nhanh binh phuc.
25-12-2021 12:05:04 65.000 LPT ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung)
25-12-2021 11:27:52 300.000 ung ho ma so 2021.358
25-12-2021 10:12:57 3.000.000 CT DEN:135903194302 Ong Tu Van giup do ms 2021.358 Ha Quang Trung FT21359497186202
25-12-2021 10:04:55 10.000 Ung ho MS2021.358 (em Ha Quang Trung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-12-2021 09:13:35 100.000 ms 2021.358 ( em ha quang trung )
25-12-2021 09:08:47 200.000 CT DEN:135902081285 MBVCB.1602937106.081285.Ung ho be QTrung MS2021.358.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
24-12-2021 21:48:12 100.000 MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 20:32:46 100.000 MS2021. 346 (Be TRAN CHU MINH DUC)
24-12-2021 20:29:36 100.000 MS 2021.354(em Nguyen Dang Duong)
24-12-2021 20:26:50 100.000 MS 2021.357 (be NGO GIA BAO)
24-12-2021 16:13:33 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
24-12-2021 15:26:32 500.000 ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 15:20:04 500.000 Ung ho MS 2021.357( Be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 13:50:14 100.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.357 ; be Ngo Gia Bao
24-12-2021 11:33:06 500.000 CT DEN:135804231575 Ung ho MS 2021.357 be Gia Bao FT21358844887000
24-12-2021 10:57:16 100.000 ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 10:37:39 500.000 ung ho be Ngo Gia Bao  MS 2021.357
24-12-2021 10:26:57 1.000.000 CT DEN:240196240311 UNG HO BE TRAN CHU MONH DUC MS 2021346
24-12-2021 10:24:12 1.000.000 CT DEN:240196238923 UNG HO MS357 be NGO GIA BAO
24-12-2021 10:16:17 60.000 LPT ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 09:54:04 200.000 CT DEN:135802778287 MS 2021.357
24-12-2021 08:41:03 200.000 LE THI KIM CHUNG Chuyen tien ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 08:36:07 300.000 CT DEN:135801012946 Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21358959930108
24-12-2021 06:31:08 20.000 Ung ho MS2021.357 (be Ngo Gia Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-12-2021 06:15:05 100.000 ms 2021.357 ( be ngo gia bao )
24-12-2021 06:03:21 100.000 CT DEN:135823505798 STA ungho ms2021.357 (be Ngo Gia Bao)
24-12-2021 06:02:10 100.000 ZP603DLNRB19 211224000023549 ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao
23-12-2021 18:54:11 75.000 LPT ung ho MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh)
23-12-2021 18:49:01 200.000 ung ho ms 2021.356(be vo dang trinh)
23-12-2021 16:07:41 500.000 So GD goc: 995221122350531 995221122350531 Chuyen tien ung hoMS 2021.356 be Vo Dang Trinh
23-12-2021 14:53:44 100.000 HOANG XUAN THAI Chuyen tien ung ho MS 2021.356(be Vo Dang Trinh)
23-12-2021 14:35:20 200.000 So GD goc: 995221122358424 995221122358424 ung ho ms 2021.354em nguyen dang duong
23-12-2021 14:32:28 200.000 HOANG PHUONG NGAN chuyen tien ung ho Ms2021.356
23-12-2021 13:38:23 100.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.356; be Vo Dang Trinh
23-12-2021 12:17:43 50.000 CT DEN:135705024530 MBVCB.1598331414.024530.ms 2021356 vo dang trinh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
23-12-2021 11:06:43 1.500.000 ms 2021.339; 2021.339; 2021.347
23-12-2021 09:36:29 200.000 ung hoMS 2021.356 (be Vo Dang Trinh)
23-12-2021 05:16:51 100.000 ms 2021.356 ( be vo dang trinh )
23-12-2021 00:42:20 20.000 ung ho ms 2021 .355 . chuc gia dinh se no am du tien chua benh. nammoadidaphat.; thoi gian GD:23/12/2021 00:01:43
22-12-2021 15:02:06 65.000 LPT ung ho MS 2021.355 (gia dinh anh Khon)
22-12-2021 15:01:13 65.000 LPT ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
22-12-2021 11:00:35 50.000 ms 2021.355 ( gia dinh anh khon )
22-12-2021 07:53:35 250.000 ung ho ma so 2021.354
22-12-2021 06:20:06 10.000 Ung ho MS2021.355 (gia dinh anh Khon). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-12-2021 22:07:33 100.000 CT DEN:135515100153 ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
21-12-2021 21:56:42 100.000 ung ho MS 2021;348 (anh Mao Van Hoang)
21-12-2021 21:53:43 100.000 ung ho MS 2021.346 (be Tran Chu Minh Duc)
21-12-2021 21:21:33 60.000 2021.352 Anh Quach Van Tinh
21-12-2021 10:44:02 500.000 DAO TRONG DAI chuyen tien ung ho MS 2021.354 (em nguyen dang duong)
21-12-2021 10:18:42 5.000.000 CT DEN:135503909950 Ong Tu Van cuu giup ms2021.354 em Nguyen Dang Duong FT21355789061783
21-12-2021 09:47:10 100.000 UH MS 2021.343
21-12-2021 09:41:28 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
21-12-2021 09:32:00 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
21-12-2021 09:29:11 100.000 MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong)
21-12-2021 08:46:06 100.000 CT DEN:135501759324 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718; ung ho MS 2021 345
21-12-2021 08:27:36 100.000 ung ho MS 2021.354 ( em Nguyen Dang Duong)
21-12-2021 08:26:20 200.000 THAI THI AN HOA chuyen tien ung ho MS 2021.354 em nguyen dang duong
21-12-2021 08:16:07 500.000 trijnh thi ngoc lan chuyen tien ung ho MS 2021.354 em Nguyen dang duong
21-12-2021 07:39:13 100.000 ms 2021.354 ( em nguyen dang duong )
21-12-2021 07:05:05 200.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.354; em Nguyen Dang Duong
21-12-2021 06:43:31 1.000.000 Nguyen Hong Quan ung ho MS2021 354 Nguyen Dang Duong
21-12-2021 06:33:42 10.000 Ung ho MS2021.354 (em Nguyen Dang Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-12-2021 06:31:59 500.000 CT DEN:210194933213 ung ho MS 2021353 anh Trinh Van Khuyen
21-12-2021 06:29:16 500.000 CT DEN:210194932948 ung ho MS 2021354 em Nguyen Dang Duong
21-12-2021 00:54:10 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.351 (be Hoang Gia Han); thoi gian GD:20/12/2021 23:10:10
21-12-2021 00:51:21 2.000.000 ung ho MS 2021.350 (anh Pham Xuan Hoang); thoi gian GD:20/12/2021 22:58:07
21-12-2021 00:50:49 2.000.000 ung ho MS 2021.349 (gia dinh anh Duong); thoi gian GD:20/12/2021 22:56:10

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

Bệnh hiểm nghèo ập đến, gia đình tang thương, lâm bước đường cùng

Bệnh hiểm nghèo ập đến, gia đình tang thương, lâm bước đường cùng

Ông nội qua đời do ung thư phổi chưa được bao lâu, cháu Thức bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư phần mềm đùi khiến cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

tin nổi bật

Em Nguyễn Hoàng Kiều Anh có thêm động lực chữa bệnh

Sau khi bài viết: “Mẹ đơn thân nhói lòng chứng kiến từng sợi tóc con rụng hết vì ung thư" được báo VietNamNet đăng tải, em Kiều Anh đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Bé trai 6 tháng tuổi bị não úng thuỷ nguy hiểm tính mạng

Được 3 tháng tuổi, Hải Minh xác định bị não úng thuỷ. Trải qua một thời gian dài chạy chữa, đến nay, tính mạng con vẫn chưa thoát khỏi sự đe doạ của "tử thần".

Trao hơn 67 triệu đồng đến em Phạm Minh Quân bị tai nạn giao thông

Hơn 4 tháng sau khi gặp tai nạn giao thông, em Phạm Minh Quân đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, em vẫn đang nằm điều trị viêm màng não tại Bệnh viện Việt Đức.

15 năm gồng gánh nuôi con teo cơ, goá phụ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Con trai lớn bị sốt cao gây co giật dẫn đến teo cơ suốt nhiều năm, chồng lại đột ngột qua đời do điện giật, gia đình chị Thu lâm vào cảnh cùng quẫn, bất hạnh.

EZVIZ gây quỹ hỗ trợ trẻ em phẫu thuật hở hàm ếch

Khi mua một sản phẩm từ thương hiệu EZVIZ, bạn cũng đóng góp 1.000 đồng gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Phải cắt chân do ung thư, cậu bé tự kỷ mỏi mòn đợi bác sĩ "trả lại chân" cho mình

Khi bác sĩ thông báo cần phải cắt một bên chân để ngăn tế bào ung thư di căn, Nhật Quang gào khóc không đồng ý. Chị Lý đành gạt đứa nhỏ, vì chân bị hư nên phải tháo ra sửa, sau này sẽ trả lại cho con.

Bạn đọc ủng hộ gần 29 triệu đồng tới 4 đứa trẻ mồ côi cha ở Hà Tĩnh

Bố bị ung thư gan, giành giật sự sống trên giường bệnh. Trước tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, bốn đứa trẻ chỉ biết ôm nhau khóc. Ít lâu sau, bố của các em qua đời. Bạn đọc vừa ủng hộ 4 đứa trẻ số tiền gần 29 triệu đồng.

Không còn mẹ trên đời, bố mất đột ngột, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi bấu víu

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Tương lai các em đang trở nên hết sức mịt mù.

Mẹ ốm liệt giường, 5 đứa trẻ ở Hà Tĩnh được ủng hộ hơn 65 triệu đồng

Hai lần gặp tai nạn dẫn đến tổn thương não khiến người bố sức khỏe yếu, nay mẹ lại mắc bệnh ung thư di căn, 5 đứa trẻ lít nhít, lem luốc sống chật vật trong căn nhà xuống cấp 4 được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ hơn 65 triệu đồng.

Bị ung thư vú, cô giáo vùng cao sợ con thơ lâm cảnh mồ côi

Chưa nguôi nỗi đau con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh, chị Siêng đã "chết lặng" khi nhận được thông báo bản thân mắc bệnh ung thư giai đoạn 3.

Trao hơn 54 triệu đồng đến em Phạm Minh Tuấn mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 54.315.500 đồng đến em Vũ Minh Tuấn bị u nguyên bào thần kinh. Đây là tấm lòng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ em chữa bệnh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 5/2022

Trong 10 đầu tháng 5/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 572,640,604 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn ông khóc cạn nước mắt chứng kiến vợ con lần lượt qua đời do ung thư

Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tính mạng của vợ và con trai út của anh Tiến. Giờ đây, đến lượt người con thứ của anh cũng phát hiện mắc bệnh ung thư xương.

Gần 2500 runner chạy bộ gây quỹ ủng hộ 29 ca phẫu thuật nụ cười

Tham gia giải chạy CMC Speed Up, gần 2500 runner trên khắp mọi miền đất nước chạy được xấp xỉ 430 ngàn km sau 30 ngày, gây quỹ tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Trao 83 triệu đồng tới bé gái mồ côi mẹ bị suy thận

Ít lâu sau sự ra đi đột ngột của mẹ, Hoài Anh phát hiện bị suy thận. Nhà quá nghèo, bố em không cách nào xoay xở tiền để lo thuốc thang, chạy chữa cho con. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ bé Hoài Anh 83 triệu đồng.