Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2021

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 443.363.048 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
2/11/2021 1,000 IBVCB.995004738.gg.CT tu 0911000056483 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 10,000 098290.110221.081056.ung ho MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu Cau mong van su binh an
2/11/2021 50,000 MBVCB.994961205.Ghi ro ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994960380.Ghi ro ung ho MS 2021.030 (Be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994959833.: Ghi ro ung ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994958199.Ghi ro ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994957125.Ghi ro ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994955863.Ghi ro ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994954030.Ghi ro ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994952641.Ghi ro ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994950196.Ghi ro ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994950516.Ghi ro ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 MBVCB.994947029.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 50,000 773661.110221.081851.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
2/11/2021 70,000 244048.110221.205331.ung ho NCHCCCL LUONG THI THUY 0398134457
2/11/2021 100,000 934036.110221.204936.Ung ho ms 2021036 be truong the hung dt 0338685998 FT21048398605433
2/11/2021 100,000 IBVCB.995251745.MS 2021.036.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021 100,000 IBVCB.995229668.MS 2021.037.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021 100,000 168631.110221.143426.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-110221-14:34:15 168631
2/11/2021 100,000 MBVCB.994882949.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 100,000 MBVCB.994878964.Ung ho MS 2021.036 (Gd be Truong Pham Hung) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 100,000 238399.110221.123854.Ung ho ma so 2021 033 e Ngoc Tu
2/11/2021 100,000 MBVCB.994298032.gui em mo num ngockhai ca be ngoc.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 100,000 178237.110221.002458.Ung ho ms 2021038 be truong tan phat
2/11/2021 150,000 440386.110221.114523.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
2/11/2021 200,000 033623.110221.222110.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/11/2021 200,000 MBVCB.995227370.ung ho ms 2021.037.CT tu 0501000070926 TRINH XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 200,000 014278.110221.173445.ZP5V5U7VVLP0 210211000138377 ung ho ms2021.021 gia dinh chi Thuy
2/11/2021 200,000 725427.110221.155239.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21048064110822
2/11/2021 200,000 IBVCB.994615390.MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021 200,000 133031.110221.101911.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-110221-10:19:14 133031
2/11/2021 200,000 480558.110221.094444.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21048941548058
2/11/2021 200,000 MBVCB.994487525.HUYNH DUNG chuyen tien MS 2021.038.CT tu 0071002506114 HUYNH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 300,000 414184.100221.111307.Ungho MS 2021.038
2/11/2021 300,000 0200970423021114251020214661510125.98549.142511.UNG HO MS 2021.037 - BE NGOC HIEN
2/11/2021 400,000 020097042302111427462021a2fc511298.98551.142747.UNG HO MS 2021.036- GD BE TRUONG PHAM HUNG
2/11/2021 400,000 157570.110221.131038.MS2021.037 (UNG HO BE NGOC HIEN)-110221-13:10:32 157570
2/11/2021 500,000 600771.110221.194540.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/11/2021 500,000 001618.110221.115100.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh
2/11/2021 500,000 001611.110221.114918.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/11/2021 500,000 001601.110221.114759.Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/11/2021 500,000 001589.110221.114632.Ung ho MS 2021.036 be Truong Pham Hung
2/11/2021 500,000 136560.110221.104201.MS 2021.036 (BE TRUONG PHAM HUNG) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-110221-10:41:51 136560
2/11/2021 500,000 IBVCB.994540669.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 500,000 IBVCB.994536063.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 500,000 089761.110221.075928.MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/11/2021 500,000 087915.110221.075635.Ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/11/2021 500,000 352675.110221.072327.Ung ho MS2021.037 be ngoc hien
2/11/2021 500,000 049210.110221.063410.MS 2021 038 Truong Tan Phat
2/11/2021 1,000,000 MBVCB.995119211.ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 1,000,000 MBVCB.995117124.ung ho MS 2021.036(gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 1,000,000 MBVCB.995115106.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 1,000,000 MBVCB.995113387.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 1,000,000 MBVCB.994786303.UNG HO MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021 1,000,000 111064.110221.072144.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-110221-07:21:22 111064
2/11/2021 1,000,000 331703.110221.062552.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
2/11/2021 2,000,000 202230.110221.183843.ungho be Hieu ms 2021.035
2/12/2021 2,000 IBVCB.996113012.a.CT tu 1014761768 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 2,000 IBVCB.996111848.a.CT tu 0911000048225 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 50,000 153086.120221.194118.MS 2021.037 .hung.hoai.duc
2/12/2021 50,000 IBVCB.996163487.2021028.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 50,000 IBVCB.996162620.2021038.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 100,000 026027.110221.230530.Ung ho ma so 2021.034 be Thao Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048315702062
2/12/2021 100,000 069672.110221.225525.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/12/2021 100,000 068504.110221.225425.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/12/2021 100,000 MBVCB.996498343.MS 2021 019.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 100,000 MBVCB.996471582.MS2021.038.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 123282.120221.204451.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/12/2021 100,000 103944.120221.184625.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021038?be Truong Tan Phat
2/12/2021 100,000 MBVCB.996202773.Ung ho MS 2021.007.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 MBVCB.996200355.Ung ho MS 2021.023.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 MBVCB.996198645.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 MBVCB.995895241.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.038 be Truong Tan Phat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 MBVCB.995888056.MS 2021.011.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 100,000 472769.120221.003054.MoMoT01672918067T9752439159T970436TMS 2021 038 be Truong Tan Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/12/2021 108,000 MBVCB.996456817.UH MS 2021.038 be Truong Tan Phat, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 150,000 IBVCB.996173824.G.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 200,000 242405.110221.232258.UNG HO MS 2021.038-110221-23:22:54 242405
2/12/2021 200,000 MBVCB.995660984.Elon ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0991000031872 VU THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 200,000 529919.120221.190836.MoMoT01223695736T9782202016T970436TUng ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/12/2021 200,000 MBVCB.996300505.MS 2020 333.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 200,000 209614.120221.142934.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be ngoc hien
2/12/2021 200,000 MBVCB.996232799.MS 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 200,000 MBVCB.996233431.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 200,000 MBVCB.996231960.MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 200,000 174686.120221.092631.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21048649250984
2/12/2021 200,000 174318.120221.092514.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21048801540384
2/12/2021 200,000 256265.120221.010539.MS2021.005EM TRIEU THI NGUYEN-120221-01:04:59 256265
2/12/2021 215,000 083422.120221.063751.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 038
2/12/2021 300,000 457194.110221.235852.UNG HO..MS 2020.333 ( BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)
2/12/2021 300,000 291221.120221.174903.Ung ho MS 2021 035 Be Nguyen Thanh Hieu FT21048800330315
2/12/2021 300,000 110937.120221.103701.MS 2021.035 Phu giup be Nguyen Thanh Hieu o An Giang tri benh
2/12/2021 300,000 106302.120221.102827.MS 2021.031 Giup do be Le Minh Quan o Thanh Hoa
2/12/2021 300,000 MBVCB.996024715.ung ho MS 2021.028?(be Vo Phan Que Linh).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 400,000 505775.120221.190344.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/12/2021 400,000 909627.120221.190305.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/12/2021 500,000 800422.110221.224717.ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat
2/12/2021 500,000 IBVCB.996221060.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 500,000 IBVCB.996219246.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 500,000 208051.120221.112639.Ung ho NCHCCCL little 11111 FT21048998055889
2/12/2021 500,000 264675.120221.082757.UNG HO MS 2021.038 (BE TRUONG TAN PHAT)-120221-08:27:51 264675
2/12/2021 700,000 IBVCB.996329190.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996029845.MS2020 331.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996026113.MS2021 002 be Hoang thi Huyen Trang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996023023.MS2021 030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996020714.MS2021 031 be Le Minh Quan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996018698.MS 2021 034 be Bao Vy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996014226.MS 2021 028.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996012478.MS2021 036 Be Truong Pham Hung.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996009597.MS2021 035 Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021 1,000,000 IBVCB.996006694.MS2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021 300 IBVCB.996878495.hgrhrth.CT tu 1018686644 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 1,000 IBVCB.996912941.ds.CT tu 0531002595700 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 10,000 IBVCB.996886024.gvdg.CT tu 1018544126 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 50,000 361097.120221.232610.MS 2021.035 Be Nguyen Thanh Hieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048781079141
2/13/2021 50,000 360602.120221.232303.MS 2021.036 be Truong Pham Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048084023005
2/13/2021 50,000 360115.120221.231942.MS 2021.037 be Ngoc Hien Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21048300413329
2/13/2021 50,000 358970.120221.231226.MS 2021.038 be truong tan phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048154380195
2/13/2021 50,000 547334.120221.230747.ms 2021 038 Truong Tan Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/13/2021 50,000 114266.130221.182355.Ung ho NCHCCCL Huong 0327674342
2/13/2021 50,000 IBVCB.996957559.ma so 4015 chi VI THI KIM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021 50,000 IBVCB.996951522.ma so 4016 ong Nguyen Thanh Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021 50,000 IBVCB.996949843.ma so 4017 ong Doan Ngoc Dau.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021 100,000 550180.120221.231701.MS 2021 023
2/13/2021 100,000 MBVCB.996827827.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.038 be TRUONG TAN PHAT.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 100,000 MBVCB.996826009.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.037 be NGOC HIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 100,000 MBVCB.996825113.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.036 gia dinh be TRUONG PHAM HUNG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 100,000 MBVCB.996823165.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.035 be NGUYEN THANH HIEU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 100,000 MBVCB.996821135.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.034 be BAO VY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 100,000 210523.130221.081629.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/13/2021 100,000 439851.130221.053430.Ung ho NCHCCCL
2/13/2021 200,000 MBVCB.996540278.Ung ho maso 2021.036 ( truong pham hung).CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 200,000 MBVCB.996635539.ung ho MS 2021.030 be NGUYEN LE TRUC GIANG.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 200,000 MBVCB.996632830.ung ho MS 2021.038 be TRUONG TAN PHAT.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 200,000 250326.130221.070340.Uh ms 2021037
2/13/2021 300,000 182514.130221.151954.ung ho ma so 2021034 be Bao Vy
2/13/2021 300,000 229335.130221.011118.mong 2021 se co nhieu hon nhung cuoc doan vien, chuc tat ca moi nguoi nam moi binh an va hanh phuc.
2/13/2021 500,000 MBVCB.996793262.DO QUOC DAI chuyen tien.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 500,000 911027.130221.095418.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/13/2021 500,000 MBVCB.996694332.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0181003116329 TRUONG THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021 1,060,000 551701.130221.212113.quy Sang NSH dong gop chuong trinh NCHCCCL FT21048378701193
2/14/2021 100,000 886726.140221.145505.Ung ho gia dinh ong An MS2021014
2/14/2021 100,000 569776.140221.142739.Ung ho NCHCCCL An danh 0918792052
2/14/2021 200,000 MBVCB.997129843.ung ho ?MS 2021.033.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021 200,000 102913.140221.155304.Xin giup be Ngoc Hien MS 2021 037
2/14/2021 500,000 333187.140221.174741.Ung ho MS 2021.036 truong pham hung
2/14/2021 500,000 MBVCB.997250813.Ung ho MS 2021.028 ( be Que Linh ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021 500,000 MBVCB.997249966.Ung ho MS 2021.38 ( be Phat ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021 1,000,000 MBVCB.997552202.ung ho cac gia dinh co hoan canh kho khan.CT tu 0961000004868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2021 1,000,000 MBVCB.997347539.MS.2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021 1,000,000 MBVCB.997207785.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0251001293459 TRAN THI BICH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021 1,000,000 537968.140221.003519.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Phuong 0967 841 849
2/15/2021 1,200 IBVCB.998342926.asd.CT tu 0381000589322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2021 1,200 IBVCB.998342646.asd.CT tu 0911000050407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2021 1,200 IBVCB.998341743.sad.CT tu 0911000057615 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2021 2,000 IBVCB.997794561.zxf.CT tu 0911000053042 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021 50,000 MBVCB.997977097.NCHCCCL Nguyen Thi Yen 0379360872.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021 100,000 625264.150221.101718.MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/15/2021 100,000 519687.150221.082213.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/15/2021 200,000 681894.150221.211136.Ung ho NCHCCCL Nguyen Duy Uyen 0374793214
2/15/2021 200,000 889425.150221.182731.ung ho be Vu Dinh Duc MS 2021.024
2/15/2021 200,000 889328.150221.182429.ung ho be Tho Van Minh MS 2021.023
2/15/2021 200,000 IBVCB.998201810.Ung ho MS 2021.034.CT tu 0051000034182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2021 200,000 MBVCB.998013356.Giup be truong tan phat MS 2021.038-ngoai huynh thi phuong.CT tu 0151000306530 DUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021 300,000 879856.150221.102824.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy FT21048785904312
2/15/2021 400,000 889683.150221.183317.Ung ho gia dinh be Truong Pham Hung MS 2021.036
2/15/2021 500,000 MBVCB.997927094.Ung ho ma so 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0531002187635 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021 1,000,000 815413.140221.232414.Pika Mira ung ho MS2021.031 be Le Minh Quan FT21048418359780
2/15/2021 1,000,000 814771.140221.232015.Pika Mira ung ho MS2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung FT21048253534952
2/15/2021 1,000,000 814291.140221.231709.Pika Mira ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat FT21048489007590
2/15/2021 1,000,000 IBVCB.997777302.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/2021 1,000 IBVCB.998777523.re.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/16/2021 1,200 IBVCB.999124543.asd .CT tu 0431000274098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/2021 1,200 IBVCB.998429512.sad.CT tu 0911000058360 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/2021 90,000 320485.160221.185654.NCHCCCL Cao Duy Dat 0978462726 FT21048378398278
2/16/2021 100,000 492723.150221.234637.ZPBV5V61V6MPVQ 210215000145961 NCHCCCL NGUYEN THI THUY TRANG 0333303535
2/16/2021 200,000 300825.160221.175955.Ba HA, Thao ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21048208994006
2/16/2021 500,000 601589.160221.094651.UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH
2/16/2021 1,000,000 MBVCB.998618054.Ung ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0531002475758 TRAN VIET THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 50,000 389324.160221.224008.ISL20210216224007994-ung ho MS 2021.035(be Nguyen Thanh Hieu)
2/17/2021 50,000 389314.160221.223841.ISL20210216223841308-ung ho MS 2021.033(em Ngoc Tu)
2/17/2021 50,000 389296.160221.223621.ISL20210216223621611-ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien)
2/17/2021 50,000 573394.170221.220855.Ung ho chuong trinh
2/17/2021 100,000 IBVCB.1000187456.ung ho MS 2019.072 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0811000037699 LE TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 100,000 476246.170221.132820.T ung ho Nhu y - Diem Phuc MS 2021.020
2/17/2021 100,000 SHGD:10024037.DD:210217.BO:DO NAM DU.Remark:Ms 2020.333
2/17/2021 100,000 SHGD:10024042.DD:210217.BO:DO NAM DU.Remark:Ms 2020.271
2/17/2021 100,000 533982.170221.110418.MS 2021.035 nguyen thanh hieu FT21048865490447
2/17/2021 100,000 159554.170221.094816.ung ho MS 2020 005 em Trieu thi Nguyen
2/17/2021 100,000 155452.170221.094450.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/17/2021 100,000 153412.170221.094306.ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/17/2021 100,000 151983.170221.094154.ung ho MS 2021 015 be Le thi thuy Linh
2/17/2021 100,000 150615.170221.094045.ung ho MS 2021 013 gd ong Ngo trong Tuan
2/17/2021 100,000 147324.170221.093813.ung ho MS 2020 320 Trieu Hoai Thu
2/17/2021 100,000 144438.170221.093554.ung ho MS 2020 319 co Pham thi Hang
2/17/2021 100,000 142738.170221.093437.ung ho MS 2020 317
2/17/2021 100,000 141479.170221.093334.ung ho MS 2020 305
2/17/2021 100,000 140058.170221.093224.ung ho MS 2020 307
2/17/2021 100,000 138807.170221.093118.ung ho MS 2020 302
2/17/2021 100,000 SHGD:10026304.DD:210217.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021 100,000 SHGD:10026215.DD:210217.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.038. Be Truong Tan Phat
2/17/2021 100,000 496009.170221.091024.Ung ho MS 2021.036 be Truong Pham Hung
2/17/2021 100,000 SHGD:10008905.DD:210217.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
2/17/2021 200,000 719552.170221.162802.Ung ho MS 2021.020 -Nhu Y - Diem Phuc FT21048607753668
2/17/2021 200,000 IBVCB.999860188.Ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 200,000 IBVCB.999835458.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021 200,000 IBVCB.999769433.MS 2021036 gia dinh be truong pham hung.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021 200,000 MBVCB.999702105.Ms 2021.038 ( be Truong Tan Phat).CT tu 0611001434851 NGUYEN VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 200,000 167890.170221.133553.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue
2/17/2021 200,000 SHGD:10037015.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.028
2/17/2021 200,000 SHGD:10037323.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.038
2/17/2021 200,000 SHGD:10037362.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho ms 2021.032
2/17/2021 200,000 MBVCB.999486839.NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0371000520046 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 200,000 SHGD:10016429.DD:210217.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MA 2021 038 ung ho ne Truong Tan Phat
2/17/2021 200,000 SHGD:10025902.DD:210217.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 037 ung ho be Ngoc Hien bi khiem thi
2/17/2021 200,000 SHGD:10000226.DD:210217.BO:Mr TA QUOC VUONG.Remark:ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021 200,000 SHGD:10000909.DD:210217.BO:NGUYEN PHUONG HUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT
2/17/2021 300,000 714099.170221.221555.Vietcombank;0011002643148;Hoang Huy 0972045489 ung ho be Truong Tan Phat ma so 2021 038 o Soc Trang
2/17/2021 300,000 IBVCB.999881942.Ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 300,000 IBVCB.999873219.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 300,000 IBVCB.999868183.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai). Nam mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 300,000 IBVCB.999865202.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 300,000 793979.170221.145300.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
2/17/2021 300,000 555661.170221.114038.NCHCCCL Truong Duc Sinh 0908098789 FT21048860509961
2/17/2021 300,000 975006.170221.103013.Ung ho NCHCCCL
2/17/2021 300,000 SHGD:10016596.DD:210217.BO:HUYNH DANG BICH VY.Remark:Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
2/17/2021 300,000 SHGD:10003877.DD:210217.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.037 - be Ngoc Hien
2/17/2021 300,000 SHGD:10003837.DD:210217.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.038 - be Truong Tan Phat
2/17/2021 400,000 792621.170221.145122.Ung ho MS 2021.020 Be Nhu Y va Diem Phuc
2/17/2021 400,000 SHGD:10016642.DD:210217.BO:HUYNH DANG BICH VY.Remark:Ung ho MS 2020.271 be TRAN LUU NHU QUYNH
2/17/2021 500,000 IBVCB.999877304.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 500,000 787612.170221.144521.Ung ho MS 2021.025 Chi Truong Thi Hue
2/17/2021 500,000 SHGD:10028491.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:KIM NGOC MINH CHAU ung ho MASO 2021.034 Be BAO VY bi bong nang
2/17/2021 500,000 SHGD:10028415.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:TRAN PHUONG HA ung ho MASO 2021.031. BE LE MINH QUAN bi ung thu mau
2/17/2021 500,000 IBVCB.999468757.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0611001894785 TRAN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021 500,000 SHGD:10028372.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:KIM TRUONG GIANG UNG HO MASO 2021.031 BE LE MINH QUAN BI UNG THU MAU
2/17/2021 500,000 SHGD:10028362.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:TRAN DUC HUY ung ho MASO 2021.034 be BAO VY que HOA BINH bi bong
2/17/2021 500,000 MBVCB.999439325.be truong tan phat ms 2021038.CT tu 0121000725699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021 500,000 SHGD:10006865.DD:210217.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 202.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021 500,000 SHGD:10026163.DD:210217.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021 500,000 SHGD:10000067.DD:210217.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021 500,000 SHGD:10000068.DD:210217.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021 500,000 074442.170221.082647.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/17/2021 600,000 462799.170221.153410.IBFT Ung ho 2021.038 be truong tan phat
2/17/2021 1,000,000 MBVCB.999633874.MS 202137 be Ngoc Hien.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021 1,000,000 IBPS/SE:79307005.DD:170221.SH:10000986.BO:NINH NGOC DU.IBKINH NHO BAO VIETNAMNET CHUYEN GIUP SO TIEN TREN UNG HO MS 2021 038 BE TRUONG TAN PHAT XIN CHAN THANH CAM ON BAO VIETNAMNET
2/17/2021 1,200,000 145513.170221.202453.ung ho MS2021.004-MS2021.022-MS2021.023-MS2021.035-MS2021.036-MS2021.038 moi MS 200k
2/17/2021 2,000,000 SHGD:10000901.DD:210217.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/17/2021 2,000,000 SHGD:10000898.DD:210217.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.036 (BE TRUONG PHAM HUNG)
2/18/2021 1,000 IBVCB.1000899271.dgsg.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 2,000 IBVCB.1000331381.ast.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 10,000 IBVCB.1000896391.Ung ho MS 2021 039 Be Quyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 15,000 035062.180221.065324.ung ho MS 2021 039 Be Truong Van Quyen Cau mong van su binh an
2/18/2021 20,000 899076.180221.172845.MS 2021 039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 30,000 MBVCB.1001247433.ms 2021039 Truong Van Quyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 30,000 MBVCB.1000894746.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 50,000 932679.180221.221408.U g ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 50,000 MBVCB.1001458164.MS2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0611001935762 UNG VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 50,000 234890.180221.210217.MS 2021.039. HUNG.HOAI.DUC
2/18/2021 50,000 MBVCB.1000775196.ung ho Ms 2021.039.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 50,000 IBVCB.1000732535.Giup ma so 2021 039 be Truong Van Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 50,000 630118.180221.111559.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 50,000 021679.180221.100653.MS 2021.039 Van Quyen FT21049507061130
2/18/2021 50,000 321077.180221.100230.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 50,000 334272.180221.094807.Ms 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 115827.180221.214533.Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 149039.180221.213002.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1001417671.Ung ho ma so 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0231000126446 NGUYEN THI NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 866864.180221.212523.Ung ho NCHCCCL + Nhung + 0977607874
2/18/2021 100,000 212385.180221.205556.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021039
2/18/2021 100,000 MBVCB.1001336946.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 379291.180221.200748.MS 2021.039 UH Be Truong Van Quyen FT21049882680314
2/18/2021 100,000 659112.180221.180331.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-18:03:23 659112
2/18/2021 100,000 269411.180221.165215.MS 2021.039 FT21049980427855
2/18/2021 100,000 103682.180221.164033.MS 2021.039
2/18/2021 100,000 637810.180221.164030.MS 2021.039 ( Truong van quyen)
2/18/2021 100,000 620753.180221.154307.IBFT ms 2021.026 ung ho gd chi Diep
2/18/2021 100,000 620476.180221.154141.IBFT ms 2021.031 ung ho Le Minh Quan
2/18/2021 100,000 620257.180221.154040.IBFT Ms 2021.032 ung ho gia dinh a quyen
2/18/2021 100,000 620027.180221.153926.IBFT MS 2021.036 ung ho Truong Pham Hung
2/18/2021 100,000 619817.180221.153822.IBFT MS 2021.037 ung ho Ngoc Hien
2/18/2021 100,000 201510.180221.151501.Ung ho ms 2021.039 FT21049027341801
2/18/2021 100,000 597559.180221.150308.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/18/2021 100,000 738518.180221.150128.Vietcombank 0011002643148 ms 2021039 be truong van quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000938266.Ung ho ms 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0021000239305 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 nguyen trong duc ung ho ms 2021.038 be truong tan phat
2/18/2021 100,000 NGUYEN TRONG NGHIA - UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 100,000 LE THI BUONG UNG HO MS 2021.036 BE TRUONG PHAM HUNG
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000858232.MS 2021.039.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 IBVCB.1000743320.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021000236529 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 254700.180221.110710.ungho ms2021 039 tr v quyen
2/18/2021 100,000 248364.180221.110131.MS 2021039
2/18/2021 100,000 402849.180221.105605.ms 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 IBVCB.1000636244.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011000985503 LE NGOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 143799.180221.104421.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 090886.180221.103606.MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 SHGD:10000322.DD:210218.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000601420.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 155644.180221.101540.Ung ho MS 2021.014
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000577774.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 167306.180221.095447.Ung ho MS2021 039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000546648.Gia dinh Lymiukico ung ho be Truong Van Quyen ms 2021-039.CT tu 0011000743028 NGUYEN THI LINH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 SHGD:10005783.DD:210218.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho ms 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
2/18/2021 100,000 858305.180221.093523.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 100,000 SHGD:10005835.DD:210218.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho ms 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/18/2021 100,000 505109.180221.092721.Kim Thoa chuyen ung ho be Truong Van Quyen MS 2021039
2/18/2021 100,000 988937.180221.091238.MS2021.039 FT21049001699605
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000486224.TDung ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 299808.180221.090025.Ung ho Ms 2021039
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000477282.PHAM THI NHUNG chuyen tien ung ho MS2021.039( be truong van Quyen).CT tu 0491000050870 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 980081.180221.085554.Ung ho Ms 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049129409989
2/18/2021 100,000 273435.180221.084656.MS 2021.039
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000457938.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0691000339631 DAO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 086904.180221.083936.ung ho Ms 2021 039 truong van quyen
2/18/2021 100,000 259479.180221.083614.Vietcombank 0011002643148 MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000448928.MS 2021-039 ( be Truong Van Quyen).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 249882.180221.081952.ung ho MS 2021.039
2/18/2021 100,000 964693.180221.081927.MS 2021.039 be Truong van quyen FT21049586273200
2/18/2021 100,000 009194.180221.080754.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021039 be truong van quyen
2/18/2021 100,000 025383.180221.080637.Vinh Nam ung ho ms 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 138613.180221.080441.TTTPhuong ung ho Ms2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 256685.180221.074102.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2021 039 truong van quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000397843.MS 2021.039 ung be Truong Van Quyen.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 219636.180221.073126.MS2021039 be truong van quyen
2/18/2021 100,000 217426.180221.072637.Chuyen tien MS 2021039 truong van quyen
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000392453.ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen ).CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 951917.180221.072306.Ung ho 2021.039 FT21049209809342
2/18/2021 100,000 951530.180221.072039.MS 2021.039 truong van quyen FT21049129272302
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000389823.ung ho MS 2021039.CT tu 0011002434135 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000384478.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 100,000 948079.180221.065108.Ung ho MS 2021.039 FT21049395779668
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000375493.NGUYEN THANH VU chuyen tien ung ho be truong van quyen.CT tu 0151000561596 NGUYEN THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 031638.180221.063142.Ung ho MS 2021 039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021 100,000 946365.180221.063016.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21049840700006
2/18/2021 100,000 795716.180221.062123.T ung ho be Truong van Quyen MS 2021.039
2/18/2021 100,000 MBVCB.1000368258.VO NGOC TRIEU chuyen ung ho MS 2021.039.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 100,000 028415.180221.055443.ung ho truong van quyen ma so 2021 039
2/18/2021 100,000 028163.180221.055035.Ms 2021 039 ung ho be truong van quyen
2/18/2021 150,000 056113.180221.105931.Ung ho ms 2021.039 be Truong Van Quyen. Chuc con som chua khoi benh FT21049256503300
2/18/2021 150,000 MBVCB.1000407018.Ung ho MS 2021.039.CT tu PHAM PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 150,000 607865.180221.053717.ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 006995.180221.214624.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021039?be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001406370.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0531002470413 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 411590.180221.211430.Ung ho MS 2021039 be truong van quyen FT21050065210678
2/18/2021 200,000 109472.180221.205651.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 395490.180221.203955.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050769065194
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001340584.2020.039 Ung ho be Truong Van Quyen.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001263408.Ms 2021038 Be Truong Tan Phat.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 200,000 IBVCB.1001194049.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0971000005189 LE XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 309805.180221.175548.Xuan TheFiveVietNam ung ho MS 2021 039 FT21049364504091
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001158228.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 013221.180221.170313.ZP5V64OJMVVC 210218000132891 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001060792.MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 384592.180221.155750.Ung ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 MBVCB.1001022555.ung ho?MS 2021.039?(be Truong Van Quyen).CT tu 0541001570455 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 252971.180221.154240.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 039 chau Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 633219.180221.154022.ung ho ms 2021. 039 truong van quyen
2/18/2021 200,000 197731.180221.153849.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 287351.180221.151048.ung ho 2021.033( em Ngoc Tu)
2/18/2021 200,000 187710.180221.145516.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho Truong Van Quyen Ms202
2/18/2021 200,000 164754.180221.141923.Unghoms2021039betruongvanquyen FT21049108006879
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000884904.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000873727.Tran Thi Thu Thuy ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0591001697390 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 150748.180221.135621.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049909971569
2/18/2021 200,000 147194.180221.134953.MS 2021.039 - be Truong Van Quyen FT21049881370750
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000836205.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000834194.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000831937.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000828969.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 625468.180221.132850.UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-13:28:44 625468
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000827794.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 SHGD:10000203.DD:210218.BO:DO QUOC HA.Remark:Hdq ung ho be Truong Van Quyen phau thuat tim
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000755750.MS 2021.039_be Truong Van Quyen.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 089900.180221.115535.MS 2021.039be Truong Van Quyen FT21049002207042
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000726199.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000724159.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 167268.180221.113306.MS 2021.039 ( be truong van quyen)
2/18/2021 200,000 061154.180221.110716.Ung ho MS 2021.039,be Truong Van Quyen FT21049675344872
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000640836.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0251002696075 NGUYEN DO CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 185266.180221.104324.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 226223.180221.104215.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen Con Chi Bui Thi Xuan Dia chi thon 5 xa Quynh Loc thi xa Hoang Mai tinh Nghe An So dien thoai 0961795710
2/18/2021 200,000 IBVCB.1000625720.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0611001910070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 200,000 460689.180221.103846.UNG HO MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 200,000 217301.180221.103515.ung ho be Quyen 2021 039
2/18/2021 200,000 992466.180221.103051.Ung Ho Ma So MS2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 890688.180221.102901.ung ho MS 2021.037(Ngoc Hien)
2/18/2021 200,000 889599.180221.102730.ung ho MS 2021.036 (Truong Pham Hung)
2/18/2021 200,000 888549.180221.102559.ung ho MS 2021.035(Nguyen Thanh Hieu)
2/18/2021 200,000 886825.180221.102331.ung ho MS 2021.025(Truong Thi Hue)
2/18/2021 200,000 IBVCB.1000596057.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 IBVCB.1000591896.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021001410597 NGUYEN DUC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 026004.180221.101339.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen FT21049880664940
2/18/2021 200,000 179313.180221.100510.Luu Thi THuy Nga Goi ma so 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000572642.Ung ho MS 2021.039. Chuc be mau khoi benh..CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 350034.180221.100332.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 018462.180221.100155.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen FT21049398290120
2/18/2021 200,000 601720.180221.100147.UNG HO MS 2021.039( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-10:01:55 601720
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000553989.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.039.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 IBVCB.1000550994.Ung ho MS 2021.039. be TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 200,000 065151.180221.094615.Ms 2021 039
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000540000.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Quyen (MS 2021.039).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 005712.180221.094122.MS 2021.039 FT21049000134192
2/18/2021 200,000 003724.180221.093809.MS2021.039 FT21049129786122
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000516084.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 597053.180221.092557.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-09:26:01 597053
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000509267.uh MS 2021037 be Ngoc Hien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000502015.GD PT Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000498811.uh MS 2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 974101.180221.090959.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 163017.180221.090710.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021039 truong van quyen
2/18/2021 200,000 SHGD:10005424.DD:210218.BO:NGUYEN THI LAM HA.Remark:Ung ho MS 2021.039 - be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 713382.180221.090420.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 10XH2 THPT Gia Dinh Q Binh Thanh HCM ung ho MS 2021 039
2/18/2021 200,000 978833.180221.085321.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049979845024
2/18/2021 200,000 297304.180221.084948.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.039
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000446201.MS 2021.039.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 293020.180221.083104.UNG HO MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 IBVCB.1000437696.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0011004053969 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 251338.180221.082142.Ho Thi Thuong ung ho MS2021.039 be Truong Xuan Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000433323.ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 164796.180221.081912.ung ho MS 2021.039( be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 815294.180221.081416.ung ho ms 2021.039 ( be truong van quyen)
2/18/2021 200,000 224391.180221.080803.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 962522.180221.075710.Ung ho be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 051558.180221.074853.Ung ho MS 2021 39 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000403043.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0901000131313 PHAM QUANG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 961457.180221.074335.ung ho be truong van quyen
2/18/2021 200,000 224656.180221.074145.Ung ho MS 2021.039
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000401205.Ms 2021039 Be truong van quyen .CT tu 0421000403710 NGUYEN THANH KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 220680.180221.073342.Chuyen tien
2/18/2021 200,000 284600.180221.073111.Ung ho MS 2021.039( Be Truong Van Quyen )
2/18/2021 200,000 802937.180221.072842.Ung ho MS 2021.039
2/18/2021 200,000 209228.180221.070639.ung ho chau Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000382049.ung ho ?MS 2021.039.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 615560.180221.065439.ung ho ms 2021039 ( be truong van quyen)
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000378241.Ung ho MS:2021-039 chau Truong van Quyen .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000376278.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0491001853648 BUI THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 947245.180221.064137.Ung ho MS 2021.039 be Truong van Quyen FT21049209108766
2/18/2021 200,000 353476.180221.064047.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 200,000 197542.180221.062653.Chuyen tien ung ho chau truong van quyen benh tim
2/18/2021 200,000 255076.180221.061210.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 039 ung ho chau Quyen
2/18/2021 200,000 945037.180221.060916.MS 2021.039 FT21049192922900
2/18/2021 200,000 944805.180221.060422.MS 2021.039 FT21049188462217
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000367587.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0631000455554 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 200,000 280583.180221.055632.HO MINH CHO Chuyen tien ung ho MS2021.039
2/18/2021 200,000 027543.180221.054044.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 200,000 MBVCB.1000364138.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)Vietnamnet 18/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 250,000 867578.180221.132736.Ung ho ms 2021.039 be quyen
2/18/2021 295,000 MBVCB.1000613698.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 300,000 MBVCB.1001448412.Vo thi ngoi ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 675198.180221.214417.IBFT ung ho ms2021.039
2/18/2021 300,000 269758.180221.213004.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 300,000 MBVCB.1001293784.ms 2021 039 uh be Truong Van Quyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 300,000 687051.180221.164119.Chuyen tien
2/18/2021 300,000 MBVCB.1001079592.Ms 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0041000666187 LE NHAT UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 757324.180221.145639.MS 2021.039 (Ung ho Be Truong Van Quyen)
2/18/2021 300,000 SHGD:10001999.DD:210218.BO:MAC XUAN DUNG.Remark:Ung ho chau Truong Van Quyen ma so2 021.039 chua benh
2/18/2021 300,000 137169.180221.133140.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21049052360456
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000665724.be truong van quyen.CT tu 0061000960128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 300,000 609204.180221.105602.MS 2021039 BE TRUONG VAN QUYEN-180221-10:55:34 609204
2/18/2021 300,000 051473.180221.105219.Ung ho MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN FT21049148633277
2/18/2021 300,000 050130.180221.105014.Ung ho MS 2021.38 be TRUONG TAN PHAT FT21049015066162
2/18/2021 300,000 SHGD:10007170.DD:210218.BO:DO DUY PHUONG.Remark:UH MS 2021 039 mong moi dieu tot lanh
2/18/2021 300,000 993922.180221.103704.MS 2021039 mong be Truong Van Quyen mau khoe
2/18/2021 300,000 988505.180221.101404.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000575726.ung ho MS 2021.039?(be truong van quyen).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 872549.180221.100043.ung ho MS 2021.039(Truong Van Quyen)
2/18/2021 300,000 015269.180221.095651.Ung ho MS 2021039 be Truon Van Quyen FT21049074171340
2/18/2021 300,000 Sender:79334001.DD:180221.SHGD:10000858.BO:BUI PHUONG VY0699391.UNG HO MS 2012.039 (BE TRUONG VAN QUYEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/18/2021 300,000 853498.180221.092731.Ung ho MS 2021.033.Em Ngoc Tu.Quang Ninh
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000513428.PHAM THI THUY chuyen tien giup MS2021.039.CT tu 0011000949646 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 995016.180221.092338.Ung ho ms 2021.039 be truong van quyen FT21049828277097
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000510427.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu NGO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 714366.180221.091647.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Quyen MS 2021039
2/18/2021 300,000 000657.180221.085548.CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039
2/18/2021 300,000 401984.180221.083839.ISL20210218083830721-ung ho MS 2021.039-be Truong Van Quyen
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000441865.ung ho MS.2021.039 ( be Truong van Quyen.CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000440722.ung ho MS 2021.039 (be TRUONG VAN QUYEN).CT tu 0011001637475 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 967210.180221.082616.Ung ho MS 2001039 be Truong Van Quyen FT21049001519505
2/18/2021 300,000 IBVCB.1000428786.MS2021039.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 300,000 958132.180221.075705.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049062541961
2/18/2021 300,000 718656.180221.074110.Vietcombank;0011002643148;DO THI HAO chuyen khoan MS 2021039
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000390020.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 205599.180221.065605.chu Tuan ung ho chau truong van quyen ms2021 039
2/18/2021 300,000 MBVCB.1000375256.Ung ho ms 2021.039 ( bes Truong Van Quyen).CT tu 0031000676090 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 300,000 032411.180221.063656.ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 300,000 255317.180221.063527.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 300,000 360752.180221.063055.MS 2021.039 be truong van quyen
2/18/2021 300,000 197562.180221.062656.ung ho ms2021.039
2/18/2021 300,000 IBVCB.1000368545.Giup MS2021 039 Be Truong Van Quyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 310,000 001655.180221.131006.Ung ho MS 2020271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
2/18/2021 400,000 IBVCB.1001251049.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 400,000 MBVCB.1001125183.Lieu Thi ung ho MS 2021.039(Be TRUONG VAN QUYEN)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 400,000 SHGD:17299555.DD:210218.BO:DINH NGOC DUC TRI.Remark:DINH NGOC DUC TRI CT UNG HO MA SO 2021.014 ONG AN
2/18/2021 400,000 SHGD:10000296.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.019 me con chi Hue chuc gd chi binh an
2/18/2021 400,000 SHGD:10000289.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.034 be Bao Vy chuc con mau khoe nhe.
2/18/2021 400,000 SHGD:10000281.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.039 be Truong Van Quyen Chuc con mau khoe nhe.
2/18/2021 410,000 001644.180221.130827.Ung ho MS 2020333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
2/18/2021 410,000 001631.180221.130634.Ung ho MS 2021012 (be Nguyen Duy Anh)
2/18/2021 410,000 001620.180221.130439.Ung ho MS 2021015 (be Le Thi Thuy Linh)
2/18/2021 410,000 001596.180221.130134.Ung ho MS 2021023 (be Tho Van Minh))
2/18/2021 410,000 001577.180221.125813.Ung ho MS 2021039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 500,000 376887.180221.215718.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 MBVCB.1001402727.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.039 (Truong Van Quyen).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1001381261.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0701000434592 MANH THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1001339481.LE ANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0691000344051 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 002608.180221.190116.Ung ho chau Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 659556.180221.180855.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-18:08:28 659556
2/18/2021 500,000 640283.180221.174206.IBFT uh ms 2021.039 Be truong van quyen
2/18/2021 500,000 011171.180221.165803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGO LANH ho tro 2021039 Truong van Quyen
2/18/2021 500,000 268970.180221.165136.MS 2021.039 truong van quyen FT21049072508072
2/18/2021 500,000 MBVCB.1001088978.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071001270309 CAO THI MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 607871.180221.151359.Chuyen tien MS 2021.039
2/18/2021 500,000 146186.180221.150605.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 571449.180221.143437.ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039 be
2/18/2021 500,000 371491.180221.143209.UNG HO MS 2021.039 (be TRUONG VAN QUYEN)
2/18/2021 500,000 277078.180221.143026.ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000901877.PHAM PHUONG HAU chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen MS2021.039.CT tu 0011001106744 PHAM PHUONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 578221.180221.142740.MS 2021.039 - ung ho be Quyen
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000860641.Ung ho MS 2021.039-be Truong Van Quyen.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 SHGD:10005963.DD:210218.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/18/2021 500,000 626216.180221.133604.UNG HO MS : 2021.039 ( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-13:36:34 626216
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000831391.MS2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011004197326 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 134990.180221.132732.Ms 2021039 be truong van quyen FT21049307190100
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000826304.MS 2021.039 gui tang be Truong Van Quyen.CT tu 0011004197326 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 513473.180221.132045.ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000758951.Ung ho MS. 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 013206.180221.120852.2021 039
2/18/2021 500,000 276343.180221.112620.ung ho chau Ms 2021039 truong van quyen
2/18/2021 500,000 IBVCB.1000640437.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 214538.180221.103306.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 SHGD:10000772.DD:210218.BO:NGUYEN THI HUE.Remark:995221021829400 - ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000612514.MS 2021039 .CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 036079.180221.102902.MS 2021.039 Be Truong Van Quyen FT21049026380683
2/18/2021 500,000 917985.180221.102754.Ung ho MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 032489.180221.102339.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049354203880
2/18/2021 500,000 315329.180221.101235.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000584676.MS 2021039.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 500,000 IBVCB.1000560458.Ungho beTruongVanQuyen Ms.2021.039 Baodientu.Vietnamnet.CT tu 0011004228301 DO NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 340762.180221.095430.Chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen. MS 2021.039 chua benh tim. Cau Chuc con mau khoe.
2/18/2021 500,000 SHGD:10005914.DD:210218.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM gui Ms 2021.039, be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 560270.180221.093913.IBFT Ung ho MS 2021 039 Truong van Quyen
2/18/2021 500,000 421109.180221.093712.Ung ho MS 2021- 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 002745.180221.093630.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049690020620
2/18/2021 500,000 999631.180221.093113.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen FT21049442349940
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000513157.NGUYEN HAi Yen ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 147023.180221.091957.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 500,000 304702.180221.091850.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000502075.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000495549.Ung ho MS 2021.039 (Ung ho Be Truong Van Quyen).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 985641.180221.090633.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049955719903
2/18/2021 500,000 722050.180221.085813.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 862435.180221.085205.ung ho MS2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 972890.180221.084037.Ung ho MS 2021.039 FT21049501454502
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000449169.Dochoinhgao ung ho MS 2021.15 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 345355.180221.083425.Ung ho MS 2021.39 (Be Truong Van Quyen).
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000447580.Dochoinhagao ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000445324.Dochoinhagao ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 253277.180221.082404.MS 2021.039
2/18/2021 500,000 963086.180221.081415.Ung ho ms 2021 039 be Truong van quyen FT21049979704760
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000422974.Ung ho MS 2021.039 ( be Quyen ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000419154.MS2021.039 UH Chau Truong Van Quyen.CT tu PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 138600.180221.080359.MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
2/18/2021 500,000 158449.180221.075634.Vietcombank 0011002643148 Tang be Truong Van Quyen MS 2021039 thon 5 xa Quynh Loc tx Hoang Mai Nghe
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000395400.Minh Khue Mai Khoi ung ho ms 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 539604.180221.072613.IBFT MS 2021.039 BE TRUONG Van Quyen
2/18/2021 500,000 042711.180221.072546.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000391854.TRAN THI NGOC LOC chuyen tien MS 2021039 truong van quyen.CT tu 0081000745643 TRAN THI NGOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 959523.180221.070750.ung ho be truong van quyen ms 2021 039
2/18/2021 500,000 248555.180221.070414.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen tinh Nghe An
2/18/2021 500,000 IBVCB.1000382145.Ung ho MS2021.039( be Truong Van Quyen).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 829151.180221.063758.Ung ho MS 2021.039, be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 032137.180221.063519.Ma 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 500,000 822458.180221.063251.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 500,000 585589.180221.062024.UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-06:20:54 585589
2/18/2021 500,000 IBVCB.1000368476.NGUYEN QUOC QUYEN ung ho ms 2021.039.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000366896.Ung ho MS 2021.039 ( be truong van quyen).CT tu 0081001177002 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000365302.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 500,000 135236.180221.054918.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 500,000 MBVCB.1000364467.Ms 2021.039 be Van Quyen.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1001369027.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0531002470413 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1001233541.ung ho MS 2021.039.CT tu 0311000719803 PHAM CHI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1001116114.LE ANH TUAN chuyen tien Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen). 1 trieu vnd.CT tu LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 IBVCB.1001110927.PHUONG DINH ANH chuyen khoan ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011004114340 PHUONG DINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 381654.180221.151648.UNG HO MS 2021 038 ( BE TRUONG TAN PHAT )
2/18/2021 1,000,000 749813.180221.143456.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021 1,000,000 437635.180221.142447.UH ma so 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 1,000,000 998775.180221.134141.Ung ho be truong van quyen ms 2021 039- Ma GD:998775. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
2/18/2021 1,000,000 SHGD:10009590.DD:210218.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.039 be truong van quyen
2/18/2021 1,000,000 362416.180221.130616.MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000784418.Ung Ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen) - Doc Gia Ngo The Cuong.CT tu 0071000044720 NGO THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000653996.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 187786.180221.101127.UNG HO MS 2021 039 TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 1,000,000 178980.180221.100447.Ung ho MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021 1,000,000 208685.180221.093432.ung ho MS 2021.039 ( be truong van quyen )
2/18/2021 1,000,000 252710.180221.093316.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen) mot trieu dong.
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000515192.HO THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2021039( Truong van Quyen).CT tu 0071002521576 HO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 IBVCB.1000511965.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 IBVCB.1000456872.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0451001774274 HUYNH HAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000415009.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.039(be truong van quyen).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000385266.Ung ho MS 2021.039( be Truong Van Quyen).CT tu 0421000461371 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 950032.180221.070953.Ms 2021039 be truong van quyen FT21049226004036
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000380877.LE NGOC KHOA chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong van quyen).CT tu 0021000484581 LE NGOC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000378870.BUI THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2021.039 ( be truong van quyen ).CT tu 0011000795561 BUI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 MBVCB.1000377862.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 1,000,000 586005.180221.064656.UNG HO MS 2021.039( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-06:47:12 586005
2/18/2021 1,000,000 224221.180221.064416.Ung ho MS 2021 039 ung ho be Truong Van Quyen
2/18/2021 1,000,000 946517.180221.063233.MS 2021039 be truong van quyen FT21049915334963
2/18/2021 1,000,000 280885.180221.061243.MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
2/18/2021 1,000,000 359319.180221.060636.Ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021 1,000,000 189199.180221.054403.Chuyen tien ung ho MS 2021.39 be Truong Van Quyen
2/18/2021 2,000,000 795870.180221.062405.MS 2021.039
2/18/2021 3,000,000 MBVCB.1001438367.Ms 2021.039 be Truong Van Quyen .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 3,000,000 SHGD:10013514.DD:210218.BO:NGO THI HANG.Remark:(CKRmNo: 030221021888627)Ung ho MS 2021039( be Truong Van Quyen) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/18/2021 3,000,000 142566.180221.134148.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049257008911
2/18/2021 3,000,000 030853.180221.102110.Ba Nghiep dc 116 Mai Anh Tuan Ha Noi, ho tro chau Truong Van Quyen FT21049034057403
2/18/2021 3,000,000 950723.180221.071444.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049913385022
2/18/2021 5,000,000 IBVCB.1001212777.MS2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0021000312301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021 5,000,000 563995.180221.142628.Ung ho Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 5,000,000 IBVCB.1000839555.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0511000411648 PHAM THI NHU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 5,000,000 SHGD:10000585.DD:210218.BO:NGUYEN THI HIEN.Remark:995221021852005 - ung ho ms 2021.039 Truong Van Quyen
2/18/2021 5,000,000 982985.180221.095001.An Hung Capital ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021 5,000,000 042321.180221.072431.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021 8,750,000 172717.180221.110511.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG THI THU LY chuyen khoan Duong Huyen Dieu C
2/18/2021 10,000,000 MBVCB.1001435739.Ung ho NCHCCCL + Huynh Phuoc + 6123272713.CT tu 0911000048243 PHAN NGOC THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021 10,000,000 MBVCB.1000517094.Ms 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 2,000 IBVCB.1001547299.ast.CT tu 0331000515930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 10,000 IBVCB.1001690436.Ung ho MS 2021 040 Be Le Na.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 15,000 038920.190221.065642.ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na Cau mong van su binh an
2/19/2021 20,000 986978.190221.125759.MS 2021 040 PHAN THI LE NA
2/19/2021 50,000 423061.190221.210356.MS 2021 040 Phan Thi Le Na chuc chau nhanh khoi benh
2/19/2021 50,000 MBVCB.1002413124.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)-HOALONG-9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 50,000 MBVCB.1002410301.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na) -HOALONG 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 50,000 MBVCB.1002406990.HOALONG9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 50,000 307158.190221.134142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 50,000 SHGD:10005210.DD:210219.BO:HUYNH THI THANH NHA.Remark:MS.2021.039 ung ho be Truong Van Quyen
2/19/2021 80,000 150685.190221.074907.Ung ho be Le Na Ms 2021.040 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
2/19/2021 100,000 149292.180221.224010.ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 100,000 021182.190221.220247.Ung ho MS 2021.040 be Phan Thi Le Na FT21051046001570
2/19/2021 100,000 020603.190221.220130.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21051691503018
2/19/2021 100,000 017864.190221.215500.Ung ho ma so 2021.040 phan thi le na FT21051958289009
2/19/2021 100,000 IBVCB.1002754708.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 967573.190221.210924.Ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na Gui giup minh cho chau a
2/19/2021 100,000 829133.190221.204053.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN SON DOAn ung hoMS 2021039be Truong Van Quyen phau thuat tim
2/19/2021 100,000 289046.190221.203115.Ung ho ma so 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 955351.190221.202332.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021040 phan thi le na
2/19/2021 100,000 220862.190221.202100.ung ho ms 2021.040 phan thi le Na
2/19/2021 100,000 824330.190221.201034.IBFT Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 423147.190221.200511.ISL20210219200504287-ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 MBVCB.1002589254.MS 2021039?be Truong Van Quyen.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 100,000 440689.190221.180027.Vietcombank 0011002643148 ung ho be truong van quyen ms 2021039
2/19/2021 100,000 138685.190221.175356.chuong trinh y nghia nhat minh tung xem . chuc mn nam moi manh khoe, hanh phuc
2/19/2021 100,000 187258.190221.163455.NGUYEN THI THANH QUY
2/19/2021 100,000 MBVCB.1002339706.Ung ho Maso 2021.040.CT tu 0121000277099 DO XUAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 MBVCB.1002327114.NCHCCCL-0981592824-NguyenthiNinh .CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 IBVCB.1002217426.MS 2021.040.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 IBVCB.1002194698.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA).CT tu 0161001702565 PHAM HOANG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 594175.190221.104603.Ung ho ms 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050962205891
2/19/2021 100,000 882209.190221.093405.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 MBVCB.1001748021.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 MBVCB.1001732136.DANG THI THUY DUNG ung ho MA2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 514409.190221.084106.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.040 be Phan Thi Le Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21050407561941
2/19/2021 100,000 505129.190221.081832.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.039 be Truong Van Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21050608482126
2/19/2021 100,000 028000.190221.080819.Vinh Nam ung ho ms 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 MBVCB.1001612138.MS 2021.040.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 100,000 MBVCB.1001574556.ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 100,000 500732.190221.061941.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 100,000 484807.190221.060958.2021.040 phan thi le na FT21050033118062
2/19/2021 100,000 313983.190221.060405.T ung ho Phan Thi Le Na MS 2021.040
2/19/2021 100,000 MBVCB.1001561280.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.040 (be Phan Thi Le Na)Vietnamnet 19/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 150,000 755658.190221.150205.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050190266268
2/19/2021 150,000 SHGD:10005828.DD:210219.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 040 ung ho Phan Thi Le Na
2/19/2021 150,000 769692.190221.054534.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021 040 phan le na
2/19/2021 150,000 683538.190221.054109.ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 200,000 924193.180221.221953.MS 2021.039
2/19/2021 200,000 382517.190221.213017.GIUP DO EM: PHAN THI LE NA (MS: 2021.040)
2/19/2021 200,000 380975.190221.211040.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002704500.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0161000519571 TRAN XUAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 764087.190221.202103.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002650177.Chuyen tien Ung Ho Ma so 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 277251.190221.200551.MS2021.040 phan thi le na
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002508936.UH MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN).CT tu 0011004012148 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002493375.Ms 2021.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 200,000 841389.190221.165219.Ms 2021.040 ung ho Phan Thi Le Na FT21050712111006
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002335526.LE THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2021039.CT tu 0491000026978 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 008644.190221.154845.UNG HO MS 2021.039. MONG CON DUOC KHOE MANH
2/19/2021 200,000 096611.190221.033706.ung ho MS 2021.039
2/19/2021 200,000 096112.190221.033418.ung ho MS 2021.040
2/19/2021 200,000 IBVCB.1002246070.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 IBVCB.1002166039.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.039 cho be Truong Van Quyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 MBVCB.1002164404.Ung ho MS 2022.040 ( phan thi le na ).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 479469.190221.135915.Chuyen tien ung ho MS 2021040 phan thi le na
2/19/2021 200,000 528112.190221.135316.ung ho ms 2021.040 ( phan thi le na)
2/19/2021 200,000 731968.190221.134645.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN-190221-13:46:25 731968
2/19/2021 200,000 731815.190221.134532.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-190221-13:44:29 731815
2/19/2021 200,000 SHGD:10010871.DD:210219.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 200,000 678458.190221.130152.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050454710292
2/19/2021 200,000 673379.190221.125211.MS 2021. 040 Phan Thi Le Na FT21050353521329
2/19/2021 200,000 IBVCB.1001970434.VU TRONG HACH chuyen khoan UNG HO MS: 2021.040.CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 337845.190221.111814.Ung ho MS 2021.040
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001881121.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 SHGD:10008295.DD:210219.BO:BIEN DINH THUAN.Remark:Ung ho MS2021.039 Be Truong Van Quyen
2/19/2021 200,000 586729.190221.103545.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050043646577
2/19/2021 200,000 583856.190221.103152.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050093086071
2/19/2021 200,000 SHGD:10000672.DD:210219.BO:le cong bao khanh.Remark:ms 2021.040 pham le na ( quy bao nhan dc xin hoi am de minh luu thong tin )
2/19/2021 200,000 231491.190221.102444.Vo Van Kich chuyen tien be Phan Thi Le Na ( ms 2021.049)
2/19/2021 200,000 230206.190221.102022.Vo Van Kich chuyen tien MS 2021.039 ( be truong van quyen)
2/19/2021 200,000 SHGD:10006960.DD:210219.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.040
2/19/2021 200,000 545356.190221.093631.Cac Ba Hong Anh , Thao o Ha noi ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050828320080
2/19/2021 200,000 IBVCB.1001709863.MS 2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001686921.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001677238.MS 2021.040.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 143457.190221.083543.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 200,000 054992.190221.074448.MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001592006.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.040 (phan thi le na).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001571141.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0011004018932 NGUYEN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 084758.190221.062033.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/19/2021 200,000 MBVCB.1001569501.Ung ho MS 2021.040 chau Phan thi Le Na.CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 200,000 466852.190221.003317.MS 2021.039 FT21050014380784
2/19/2021 250,000 MBVCB.1001935631.2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 300,000 122978.180221.225220.Ung ho Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 300,000 005599.190221.212845.Ung ho ma 2021.040 be phan thi Le Na FT21051365197056
2/19/2021 300,000 MBVCB.1002710346.ms 2021 040 uh Phan Thi Le Na.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 300,000 380538.190221.210534.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021 300,000 MBVCB.1002662351.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 300,000 839348.190221.164941.Ung ho Ma so 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050108562448
2/19/2021 300,000 097972.190221.034423.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 300,000 841447.190221.143924.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021040
2/19/2021 300,000 455463.190221.141200.ung ho MS 2021 039
2/19/2021 300,000 SHGD:10010912.DD:210219.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.039
2/19/2021 300,000 146862.190221.121210.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 300,000 175420.190221.105741.Ung ho MS 2021 040
2/19/2021 300,000 210136.190221.101913.ung ho MS 2021 040
2/19/2021 300,000 282744.190221.090125.Linh Br giup MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/19/2021 300,000 SHGD:10005516.DD:210219.BO:DAO KHAC THUAN.Remark:Ung ho MS2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 300,000 IBVCB.1001676183.DUONG DUY HUNG chuyen ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 300,000 149900.190221.081107.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/19/2021 400,000 265485.190221.180838.Ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan va MS 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/19/2021 500,000 217027.180221.225931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 039 be TRUONG VAN QUYEN
2/19/2021 500,000 437830.180221.222052.MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050540135480
2/19/2021 500,000 MBVCB.1002764483.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0121000747874 NGUYEN NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 446812.190221.214508.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021 500,000 IBVCB.1002750735.MS 2021 040 em PHAN THI LE NA TP Da Nang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 500,000 IBVCB.1002747492.Ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0381000359534 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 IBVCB.1002747414.MS 2021 039 be TRUONG VAN QUYEN tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021 500,000 770658.190221.203431.Ung Ho MS 2021.40 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021 500,000 965641.190221.201300.Ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na FT21050680838276
2/19/2021 500,000 264975.190221.180605.MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 500,000 937911.190221.164354.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 500,000 IBVCB.1002299907.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0071001281595 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 744434.190221.151236.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-15:12:50 744434
2/19/2021 500,000 MBVCB.1002201808.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0011003151065 NGUYEN DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 ATM_FTF.10800347.399935.20210219.134800.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
2/19/2021 500,000 152863.190221.125047.Hua Hien chuyen tien ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 500,000 IBVCB.1001890990.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 001162.190221.103504.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 500,000 054651.190221.103211.MS 2021.039- 300k MS 2021.037- 200k
2/19/2021 500,000 MBVCB.1001835718.Ung ho MS. 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 703942.190221.100838.UNG HO MS 2021.039 ( BE TRUONG VAN QUYEN)-190221-10:08:22 703942
2/19/2021 500,000 SHGD:10002984.DD:210219.BO:TRAN THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/19/2021 500,000 523332.190221.085913.Ung ho MS 2021.040 FT21050044903600
2/19/2021 500,000 SHGD:10005316.DD:210219.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.040 chau Phan Thi Le Na
2/19/2021 500,000 SHGD:10000397.DD:210219.BO:DINH THI HAI NINH.Remark:IB UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/19/2021 500,000 MBVCB.1001595153.Ung ho MS 2021.40 (phan thi le na).CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 036055.190221.064232.MS2021040phanthilena
2/19/2021 500,000 486913.190221.064120.Co Dao Phuong Linh Ha noi ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050974484567
2/19/2021 500,000 MBVCB.1001568095.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 485153.190221.061606.MS2021.04 Phan thi le Na FT21050266506371
2/19/2021 500,000 013315.190221.055925.Ung ho MS 2021 040 PHAN THI LE NA
2/19/2021 500,000 MBVCB.1001564140.ung ho MS2021.040 phan thi le na .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 500,000 283566.190221.000341.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/19/2021 800,000 090246.190221.063428.chuyen tien ung ho be ms2021.040 phan thi le na
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001504464.LE THI MINH HA chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021001806588 LE THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 302267.190221.201115.MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 1,000,000 526245.190221.172833.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 1,000,000 DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.038 (TRUONG TAN PHAT)
2/19/2021 1,000,000 DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)
2/19/2021 1,000,000 DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.36 (TRUONG PHAM HUNG)
2/19/2021 1,000,000 DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.035 (NGUYEN THANH HIEU)
2/19/2021 1,000,000 DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.034 (BAO VY)
2/19/2021 1,000,000 346200.190221.112700.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001915845.UNG HO MS 2021.040 (be Phan Thi Le Na).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001906292.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0531002475758 TRAN VIET THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 606689.190221.110324.Ung ho MS 2021.040 FT21050793108062
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001775421.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001771505.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 551177.190221.094527.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050189188987
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001761921.DUONG THUY NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0631003880619 DUONG THUY NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 SHGD:10005213.DD:210219.BO:HOANG THI THANH THUY.Remark:Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021 1,000,000 MBVCB.1001609038.MS 2021.040.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021 1,000,000 220394.190221.065414.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021 2,000,000 720194.190221.120001.UNG HO MS 2021.039 - TRUONG VAN QUYEN-190221-11:59:57 720194
2/19/2021 2,000,000 447266.190221.112210.Ung ho MS 2021 040 la 1tr MS 2021 038 039 moi ma so 500000
2/19/2021 5,000,000 984027.190221.010156.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/2021 1,000 IBVCB.1003381920.ss.CT tu 1017142693 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000 IBVCB.1003339258.ab.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000 IBVCB.1002951671.aa.CT tu 0331000503744 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000 IBVCB.1002950202.aa.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000 IBVCB.1002949636.aa.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000 IBVCB.1002948552.aa.CT tu 0371000506623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 10,000 047191.200221.072657.ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong Cau mong van su binh an
2/20/2021 50,000 466157.190221.234941.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 50,000 532755.200221.220618.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 041
2/20/2021 50,000 IBVCB.1003929237.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 50,000 334406.200221.152926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 50,000 IBVCB.1003349211.Giup ma so 2021 041 chu Dinh Van Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 50,000 MBVCB.1003305872.MS 2021.040.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 50,000 MBVCB.1003304298.MS 2021.039.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 50,000 163023.200221.101648.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.038 Truong Tan Phat FT21051004311674
2/20/2021 50,000 162390.200221.101551.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.040 Phan Thi Le Na FT21051834265651
2/20/2021 50,000 161199.200221.101405.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen FT21051051015050
2/20/2021 50,000 087796.200221.074218.Ung ho MS 2021.041 chu dinh van phuong FT21051350688136
2/20/2021 100,000 795382.190221.232952.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-23:29:44 795382
2/20/2021 100,000 MBVCB.1003899109.ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 779536.200221.204037.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/20/2021 100,000 891086.200221.203630.ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 100,000 516007.200221.195507.Ung ho MS 2021.041 Dinh Van Phuong FT21053612267943
2/20/2021 100,000 725513.200221.193720.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 100,000 674667.200221.171101.Ung ho MS 2021 41Chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 100,000 196963.200221.143301.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 100,000 MBVCB.1003411676.MS 2021.041.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 MBVCB.1003355279.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.039 be Truong Van Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 MBVCB.1003347711.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu DAO TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 968261.200221.102751.T ung ho chu Dinh van Phuong MS 2021.041
2/20/2021 100,000 132511.200221.092923.Chuyen tien ung ho chu FT21051641211713
2/20/2021 100,000 532171.200221.085124.MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 100,000 104960.200221.083418.ung ho ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 100,000 234599.200221.082449.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 041
2/20/2021 100,000 078252.200221.082305.Vinh Nam ung ho ms 2021 041 Dinh Van Phuong
2/20/2021 100,000 MBVCB.1002967439.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)Vietnamnet 20/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 MBVCB.1002966344.NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 237821.200221.081807.Ung ho MS 2021 041
2/20/2021 100,000 397251.200221.075205.ung ho MS 2021.041( chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021 100,000 MBVCB.1002939658.MS 2021041 CHU DINH VAN PHUONG.CT tu 0011002754585 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 100,000 MBVCB.1002938747.Ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 100,000 395656.200221.071335.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/2021 100,000 018437.200221.071117.Ms 2021 041 ung ho chu dinh van phuong
2/20/2021 100,000 MBVCB.1002914901.mong chu mong khoe.CT tu 0481000920838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 100,000 451544.200221.065507.ung ho MS 2021 .041 ( Chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021 100,000 340192.200221.064406.ung ho Tran van Phuong MS2021.041
2/20/2021 100,000 838687.200221.064328.Vietcombank 0011002643148 MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2021041chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 100,000 014076.200221.061056.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh van phuong
2/20/2021 100,000 071778.200221.061028.MoMoT0909013808T10021957521T970436TUNG HO MS 2021 041 CHU DINH VAN PHUONG
2/20/2021 100,000 855108.200221.055331.IBFT MS 2021.041 Chu dinh van phuong
2/20/2021 150,000 MBVCB.1003471661.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so Ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 043461.190221.230952.Ung ho MS 2021.040 phan thi le na FT21051977865615
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002804114.Ung ho MS 2021.40 (PHAN THI LE NA).CT tu 0071003523399 LE THI MINH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 793019.190221.223401.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-22:33:59 793019
2/20/2021 200,000 894345.200221.212312.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 200,000 MBVCB.1003922912.LE THI LAM chuyen ung ho MS 2021.039 ( be TRUONG VAN QUYEN ).CT tu 0341007123643 LE THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 597228.200221.211002.ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021 200,000 592980.200221.205346.ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
2/20/2021 200,000 891405.200221.205308.UNG HO MS 2021.041 (CHU DINH VAN PHUONG)-200221-20:53:35 891405
2/20/2021 200,000 789693.200221.205243.ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/20/2021 200,000 MBVCB.1003890015.2021.041 Dinh Van Phuong.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 456654.200221.204416.ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 200,000 MBVCB.1003846756.ung ho MS 2021.041 ( Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0081001172021 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 163128.200221.185017.Chuyen tien ung ho MS2021.041
2/20/2021 200,000 333428.200221.150623.Ung ho ms 2021040 phan thi le na FT21051987497802
2/20/2021 200,000 849821.200221.143417.UNG HO MS : 2021.041( CHU DINH VAN PHUONG)-200221-14:34:24 849821
2/20/2021 200,000 375419.200221.124205.ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 200,000 IBVCB.1003283935.MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 200,000 MBVCB.1003264638.MS 2021041 Chu Dinh Van Phuong.CT tu 0251002777971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 200,000 318922.200221.120150.Ung ho MS 2021.041
2/20/2021 200,000 438974.200221.112040.Giup ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 200,000 985981.200221.105450.ung ho ms 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021 200,000 128929.200221.092329.Ung ho chu Dinh van phuong FT21051406065120
2/20/2021 200,000 176884.200221.081037.Ms 2021041. Dinh van phuong
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002947217.MS 2021. 041.CT tu 0861002321166 LUONG MANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002943489.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0361000316602 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002941784.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0361000316602 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 086658.200221.073638.MS 2021.041- chu Dinh Van Phuong FT21051914864430
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002905023.Ung ho MS 2021.041( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002903363.Ung ho MS 2021.041 ( Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071001608440 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 035411.200221.063852.Chuyen tien ung ho chu dinh van phuong MS2021041
2/20/2021 200,000 309319.200221.055748.Vietcombank;0011002643148;2021 041
2/20/2021 200,000 000175.200221.055700.ZP5V66K6QITM 210220000020140 ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 200,000 MBVCB.1002889649.TRAN MANH HUNG chuyen tien ms 2021.041 Dinh Van Phuong.CT tu 0451000289873 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 200,000 314026.200221.003955.ung ho MS 2021040 phan thi le na
2/20/2021 238,748 016244.200221.014816.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 040
2/20/2021 250,000 665171.200221.182348.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 250,000 MBVCB.1003430063.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-040 (chau Phan thi Le Na).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 250,000 MBVCB.1002904700.Ung ho Ms 2021.041(Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 300,000 MBVCB.1003899466.Nhaahn ung ho ms 2021.041.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 300,000 589564.200221.204159.Ung ho MS 2021.041 Dinh Van Phuong chuc chu mau khoe
2/20/2021 300,000 528279.200221.201710.Ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong FT21053348309096
2/20/2021 300,000 322310.200221.183519.Ung ho MS 2021 041 chu DINH VAN PHUONG
2/20/2021 300,000 884073.200221.183432.Vietcombank 0011002643148 MS2021041 ung ho chu dinh van phuong
2/20/2021 300,000 581297.200221.165459.MS 2021.041, Chu DINH VAN PHUONG
2/20/2021 300,000 518818.200221.163935.MS 2021.040 ( Phan Thi Le Na)
2/20/2021 300,000 508685.200221.154705.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 300,000 850187.200221.143748.UNG HO MS : 2021.040 ( BE PHAN THI LE NA)-200221-14:37:22 850187
2/20/2021 300,000 IBVCB.1003140629.MS 2021 037 Be Ngoc Hien.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 IBVCB.1003103213.Ms 2021 028.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 411172.200221.094708.ung ho dinh van phuong MS2021.041
2/20/2021 300,000 IBVCB.1003067391.MS 2021 038 Be Truong Tan Phat.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 IBVCB.1003064276.MA 2021 039 Be Truong Van Quyen.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 IBVCB.1003063233.MA2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 MBVCB.1002939759.Ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 300,000 039775.200221.070231.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 300,000 MBVCB.1002904915.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho chu Dinh Van Phuong MS 2021.041.CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 300,000 IBVCB.1002885321.Giup MS2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 300,000 015424.200221.014028.Ung ho MS 2021 040 phan thi le na
2/20/2021 500,000 932980.200221.212511.Gui chau MS 2021039
2/20/2021 500,000 MBVCB.1003931689.NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen).CT tu 0021000241272 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 167937.200221.211016.Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/20/2021 500,000 623350.200221.174010.Ung ho MS 2021.040
2/20/2021 500,000 001888.200221.162422.MS 2021041 DINH VAN PHUONG
2/20/2021 500,000 124747.200221.152927.ung ho ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 500,000 MBVCB.1003305768.ung ho ms 2021.039. mong chau som khoi benh.CT tu 0011003492314 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 233727.200221.120355.Ung ho MS 2021 041 FT21051210383974
2/20/2021 500,000 IBVCB.1003170662.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021 500,000 426609.200221.100126.ISL20210220100122009-UH MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/20/2021 500,000 MBVCB.1002967175.ung ho 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0411001043604 TRINH THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 MBVCB.1002935907.TRAN MAI NGA chuyen tien ung ho MS:2021041 ( Dinh van Phuong).CT tu 0341001621182 TRAN MAI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 MBVCB.1002914579.Giup do ms 2021.041.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 855437.200221.060546.IBFT ms 2021041 chu dinh van phuong
2/20/2021 500,000 IBVCB.1002891843.Giup do MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 500,000 002201.200221.000856.MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021 1,000,000 190380.200221.141844.Ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong
2/20/2021 1,000,000 410628.200221.135809.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/2021 1,000,000 MBVCB.1003287519.Ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 1,000,000 169502.200221.094954.MS 2021.039
2/20/2021 1,000,000 320020.200221.074008.Ung ho ms 2021.041
2/20/2021 1,000,000 801840.200221.073947.UNG HO MS 2021.041(CHU DINH VAN PHUONG)-200221-07:39:40 801840
2/20/2021 1,000,000 394284.200221.055434.MS 2021.041 .Giup do chu DINH VAN PHUONG
2/20/2021 2,000,000 MBVCB.1003906291.NGUYEN THI MAI HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 2,000,000 540297.200221.203905.Ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen FT21053028450719
2/20/2021 2,000,000 733614.200221.194706.Chuyen tien ung ho MS 2021039
2/20/2021 2,000,000 MBVCB.1003009219.NGUYEN THI OANH chuyen tien MS 2021.041 (dinh van phuong).CT tu 0081000165322 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 2,000,000 MBVCB.1002951274.Ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071001205620 NGUYEN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021 3,000,000 892862.200221.211042.UNG HO MS 2021.041 (DINH VAN PHUONG)-200221-21:11:09 892862
2/20/2021 3,000,000 957957.200221.093521.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Tho Van Minh MS 2021023
2/20/2021 5,000,000 MBVCB.1002928905.Le Hai ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039.CT tu 0621000422188 LE VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

11-02-2021 01:34:53 100,000 CT DEN:104100078066 MBVCB.994205657.092356.NGUYEN VAN LOC chuyen tien ung ho be ngoc hien.CT tu 0101001196211 NGUYEN VAN; thoi gian GD:10/02/2021 23:52:26
11-02-2021 05:18:12 200,000 CT DEN:104222111496 HTMS 2021.038 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
11-02-2021 07:32:17 200,000 CT DEN:104207111774 QUANG HUY GIUP MS 2021037(BE NGOC HIEN)-110221-07:32:28 111774
11-02-2021 07:43:47 200,000 HOANG HONG SON Chuyen tien ho tro em tan phat (2021.038)
11-02-2021 10:27:31 500,000 CT DEN:104210240067 E tuyen ck nem
11-02-2021 11:43:19 200,000 CT DEN:114217849881 Vietinbank 114000161718 NGUYEN VAN TRUONG chuyen khoan UH
11-02-2021 15:13:32 150,000 CT DEN:104208898198 STA ungho ms2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
11-02-2021 15:27:11 100,000 CT DEN:152634974665 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
11-02-2021 15:31:02 200,000 Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
11-02-2021 20:18:37 500,000 Ngoc My ung ho Ma so 2021037 be Ngoc Hien
11-02-2021 22:33:52 200,000 Ung ho MS 2021.34 (be Bao Vy)
11-02-2021 22:39:00 100,000 Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
11-02-2021 22:41:41 100,000 Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
11-02-2021 22:43:34 100,000 Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
11-02-2021 22:47:43 100,000 Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen)
12-02-2021 02:21:58 200,000 Ung ho MS 2021. 014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:12/02/2021 02:08:31
12-02-2021 06:37:13 100,000 nguyen hoang hai ung ho ms 2021.037
12-02-2021 10:04:20 1,000,000 ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
12-02-2021 12:34:37 200,000 SDT 0853004427 giup ms 2021.037 (be Ngoc Hien)
13-02-2021 01:12:39 500,000 TRAN DAC TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2021.036(gia dinh be truong pham hung); thoi gian GD:12/02/2021 22:57:46
13-02-2021 10:40:27 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
13-02-2021 21:26:10 200,000 Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
14-02-2021 16:17:53 2,000,000 tom C tang MS 2021. 038 be Truong Tan Phat
14-02-2021 16:18:33 1,000,000 tom C tang MS 2020. 037 be NGoc Hien
14-02-2021 16:19:08 2,000,000 tom C tang MS 2020.036 gd Truong Hung
15-02-2021 02:11:18 20,000 Ung ho MS2021.025 (chi Truong Thi Hue). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/02/2021 00:44:54
15-02-2021 10:49:49 200,000 CT DEN:104603885437 Ms 2021.036gia dinh be Truong Pham Hung FT21048840562942
15-02-2021 15:32:05 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
16-02-2021 01:25:32 20,000 CT DEN:104700082488 MBVCB.998435939.063412.ung ho?MS 2021.038?(be Truong Tan Phat).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET H; thoi gian GD:16/02/2021 00:44:19
16-02-2021 01:25:38 20,000 CT DEN:104700082545 MBVCB.998436533.063487.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG to; thoi gian GD:16/02/2021 00:46:03
16-02-2021 01:25:42 20,000 CT DEN:104700082591 MBVCB.998436296.063544.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0071001292210 HUYNH T; thoi gian GD:16/02/2021 00:47:38
16-02-2021 01:25:46 20,000 CT DEN:104700082642 MBVCB.998437492.063602.Ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET; thoi gian GD:16/02/2021 00:49:17
16-02-2021 01:25:53 20,000 CT DEN:104700082730 MBVCB.998437789.063698.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HO; thoi gian GD:16/02/2021 00:51:26
16-02-2021 01:25:58 20,000 CT DEN:104700082788 MBVCB.998437009.063765.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HON; thoi gian GD:16/02/2021 00:53:13
16-02-2021 01:26:04 20,000 CT DEN:104700082858 MBVCB.998438297.063859.ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG; thoi gian GD:16/02/2021 00:55:26
16-02-2021 01:26:36 20,000 CT DEN:104700083221 MBVCB.998440634.064272.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG; thoi gian GD:16/02/2021 01:07:25
16-02-2021 08:43:55 100,000 MS2021010(em Mai Thi Phuong)
16-02-2021 14:29:31 100,000 CT DEN:104714190232 Ung ho gd c Thuy (MS 2021.021)
16-02-2021 19:41:35 150,000 CT DEN:104812181732 STA ungho ms2021.022 (be Tran Nhat Anh)
17-02-2021 07:17:49 500,000 CT DEN:170106784919 ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
17-02-2021 10:33:20 100,000 So GD goc: 10009819 MBVCB.993217931.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0331000474269 toi 114000161718 Bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-02-2021 16:19:31 300,000 ung ho ms 2020.327
17-02-2021 16:42:28 500,000 ung ho chi Truong Thi Hue MS 2020025
17-02-2021 16:51:14 500,000 ung ho MS 2021037 Be Ngoc Hien
17-02-2021 18:11:51 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
17-02-2021 21:38:32 200,000 CT DEN:104814884132 Ung ho MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong FT21049612651073
18-02-2021 05:47:25 500,000 CT DEN:180106957757 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 06:06:41 500,000 Ung ho MS 2021.039(Chau Truong Van Quyen)Le Dinh Quang chuyen tien
18-02-2021 06:34:11 100,000 CT DEN:104906031962 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 06:43:22 400,000 CT DEN:104906135736 CT MS 2021. 039(be Truong Van Quyen )
18-02-2021 06:51:49 200,000 Nguyen Van Hoang ung ho be Truong Van Quyen ms 2021.039
18-02-2021 06:57:04 200,000 ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 07:43:01 200,000 ung ho chau tri benh
18-02-2021 08:01:33 500,000 MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 08:07:25 500,000 CT DEN:104908997902 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen- Ma GD:997902. So TK dich:....1718. Ma NH dich:970415
18-02-2021 08:10:43 200,000 CT DEN:104901242548 Chuyen tienUNG HO MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN
18-02-2021 08:22:03 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.039
18-02-2021 08:23:44 100,000 ung ho MS 2021.039 be Quyen
18-02-2021 08:32:28 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
18-02-2021 08:34:59 500,000 CT DEN:104900024566 MBVCB.1000450897.077625.Ung ho MS 2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 1
18-02-2021 08:37:00 200,000 ung ho ms 2021.039 (be truong van quyen)
18-02-2021 08:39:29 200,000 CT DEN:104901266276 ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 08:53:19 100,000 CT DEN:104901833252 ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 08:55:37 200,000 CT DEN:104901979933 Ung ho MS.2021.039 be TRUONG VAN QUYEN FT21049194785076
18-02-2021 09:23:26 1,000,000 Tran Thi Phuong Lan ck ung ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
18-02-2021 09:24:32 300,000 CT DEN:104902851539 Ung ho MS 2021.039. Be Truong Van Quyen
18-02-2021 09:24:39 500,000 ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 09:28:39 200,000 CT DEN:104902314364 MS 2021.039 Truong Van Quyen
18-02-2021 09:37:53 300,000 ZP5V64OJH2IP 210218000042023 MS 2021.039
18-02-2021 09:43:31 500,000 ung ho MS 2021.039  be truong van quyen
18-02-2021 09:44:31 300,000 UNG HO MS 2021.039 Truong Van Quyen
18-02-2021 10:10:47 200,000 CT DEN:104910077596 NTH ung ho MS 2021 039
18-02-2021 10:12:49 100,000 CT DEN:180106988211 ung ho ms 2021 039 be truong van quyen
18-02-2021 10:14:00 1,000,000 ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 10:15:34 200,000 CT DEN:104900055571 MBVCB.1000589080.013905.MS 2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0301000305125 LAI VUONG ANH toi 1140
18-02-2021 10:26:13 2,000,000 NGUYEN VAN CUONG CHUYEN TIEN MS 2021.039 TRUONG VAN QUYEN
18-02-2021 10:26:55 200,000 CT DEN:104903034654 Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049396483368
18-02-2021 10:28:25 100,000 CT DEN:104903727589 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 039 Be Quyen
18-02-2021 10:35:15 200,000 ung ho ma 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 10:43:22 500,000 ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:45:05 100,000 vu manh tuan thanh pho bac giang ung ho ms 2021.039 ;be truong van quyen
18-02-2021 10:46:10 300,000 ung ho ms 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:50:53 200,000 MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:55:03 200,000 CT DEN:105448722428 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 PHAN LONG ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 12:10:14 100,000 LPT ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 12:26:15 200,000 DO THI THU HANG Chuyen tien
18-02-2021 13:43:35 300,000 CT DEN:104906529214 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.039
18-02-2021 13:51:14 300,000 CT DEN:104906535143 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.037
18-02-2021 13:58:14 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.039
18-02-2021 14:00:34 50,000 CT DEN:104907145482 Ung ho MS 2021.039
18-02-2021 14:48:53 1,000,000 ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 14:57:00 500,000 Chi Tuyet ung ho be Truong Van Quyen ma MS 2021.039
18-02-2021 15:12:25 200,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.039 ; be Truong Van Quyen
18-02-2021 15:13:17 50,000 ms 2021.039 ( be truong van quyen )
18-02-2021 16:09:43 200,000 CT DEN:104909625535 IBFT ung ho MS 2021.039 beTruongVanQuyen
18-02-2021 16:10:43 200,000 CT DEN:104916709757 Ung ho MS 2021.039
18-02-2021 16:53:32 200,000 CT DEN:104909270341 Ung ho MS 2021.039, be Truong Van Quyen FT21049035315115
18-02-2021 16:53:58 100,000 MS 2021.039 hng ho be Truong Van Quyen
18-02-2021 17:24:05 1,000,000 CT DEN:104910599515 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 17:27:37 500,000 Ung ho be Truong Van Quyen
18-02-2021 19:08:11 200,000 CT DEN:105012834167 STA ungho ms2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 19:08:22 500,000 ung ho MS 2021.039 truong van quyen
18-02-2021 19:18:41 1,000,000 Ung ho MS 2021.039 ( Be Truong van Quyen ) Tinh Nghe An.
18-02-2021 20:09:35 200,000 CT DEN:104900032480 MBVCB.1001336319.020195.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 1140001617
18-02-2021 20:10:56 500,000 ung ho 2021.039
18-02-2021 21:07:18 500,000 Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 21:49:16 1,000,000 CT DEN:104914005314 Nhung le giup do be truong vaen quyen MS 2021.039
18-02-2021 22:11:49 1,000,000 CT DEN:104922679179 UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-22:12:01 679179
18-02-2021 22:31:14 20,000 CT DEN:104900062585 MBVCB.1001470361.055149.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET
18-02-2021 22:47:10 100,000 CT DEN:104915446305 Ung ho ms 2021039 be truong van quyen FT21050197582744
19-02-2021 06:11:01 500,000 ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
19-02-2021 06:32:12 200,000 ung ho MS 2021.040
19-02-2021 06:37:51 500,000 CT DEN:105023316119 ung ho MS 2021.040 phan thi le Na
19-02-2021 06:50:23 200,000 ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 08:02:44 300,000 ung ho ms 2021.040 (be phan thi le na)
19-02-2021 08:18:14 1,000,000 ung ho be Truong Tan Phat MS2021.038
19-02-2021 08:20:10 1,000,000 ung ho be Truong Van Quyen MS2021.038
19-02-2021 08:22:25 200,000 So GD goc: 995221021923760 995221021923760 - Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
19-02-2021 08:24:18 200,000 CT DEN:105000095601 MBVCB.1001651464.093584.MS 2021 040 ( phan thi le Na ).CT tu 0101001223374 CAO THI PHUONG NGA toi 11
19-02-2021 08:43:24 200,000 ung hoMS 2021.040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 09:43:18 300,000 LPT ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 10:19:10 1,000,000 ms 2021.039 ms 2021.040
19-02-2021 10:20:47 500,000 ms 2021.037 be ngoc hien
19-02-2021 10:21:25 200,000 MS2021.040(PHAN THI LE NA)
19-02-2021 11:01:04 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.040
19-02-2021 11:24:56 100,000 CT DEN:105004621837 MS 2021.040 FT21050336007600
19-02-2021 13:09:46 200,000 CT DEN:105006682579 UH CT NCHCCCL FT21050730420675
19-02-2021 14:03:53 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
19-02-2021 14:06:00 300,000 ms 2021.040 (phan thi le na)
19-02-2021 14:33:53 100,000 CT DEN:105014481833 MS 2021 040
19-02-2021 14:51:27 300,000 CT DEN:145115349758 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma 2021 040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 16:37:51 100,000 THAI THI NGOC LAN ung ho MS 2021.040 ( PHAN THI LE NA)
19-02-2021 18:50:59 50,000 ms 2021.040 ( phan thi le na )
19-02-2021 19:45:12 150,000 ungho ms2021.039 be truong van quyen
19-02-2021 20:10:51 100,000 CT DEN:105013964459 ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050133338530
19-02-2021 20:27:12 100,000 NGUYEN THUY DUONG ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
19-02-2021 21:21:42 500,000 MS 2021.040
20-02-2021 01:21:31 300,000 ung ho MS 2021.036 (gd be truong pham hung); thoi gian GD:19/02/2021 23:17:10
20-02-2021 05:59:07 50,000 ms 2021.041 (chu dinh van phuong )
20-02-2021 06:18:45 100,000 CT DEN:105106014325 Ung ho Ma so 2021 041
20-02-2021 06:50:49 100,000 ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 06:53:29 200,000 CT DEN:105106800336 UNG HO MS 2021.041 (CHU DINH VAN PHUONG)-200221-06:54:04 800336
20-02-2021 06:54:43 100,000 Ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 06:58:20 100,000 Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
20-02-2021 07:47:53 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.041
20-02-2021 07:49:49 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.039
20-02-2021 07:55:42 500,000 LAM THU HA Chuyen tien ungho MS 2021.041
20-02-2021 09:43:47 100,000 CT DEN:105109162707 ung ho chu Dinh Van Phuong
20-02-2021 09:44:37 500,000 CT DEN:105109188788 Ung ho ms 2021.040
20-02-2021 09:45:37 500,000 CT DEN:105109188949 Ung ho ms 2021.039
20-02-2021 10:35:55 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.040
20-02-2021 10:36:17 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.041
20-02-2021 10:37:41 100,000 LPT ung ho MS 2021041 Chu Dinh Van Phuong
20-02-2021 10:45:23 100,000 Ung ho  MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 11:24:26 500,000 ung ho MS 2021.041 (chu Dinh van phuong)
20-02-2021 11:49:51 200,000 CT DEN:105104225392 Ung ho MS 2021.041, chu Dinh Van Phuong FT21051619012887
20-02-2021 15:35:23 200,000 CT DEN:105108352363 MS 2021.040 Phan thi le na FT21051611403006
20-02-2021 15:55:10 500,000 CT DEN:200107406770 ung ho ms 2021 041
20-02-2021 16:29:21 200,000 Chuyen tien ung ho ms2021.040 phan thi le na
20-02-2021 16:56:34 100,000 CT DEN:105109407670 Ung ho MS 2021.040 FT21051919374528
20-02-2021 20:48:29 200,000 Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho chu Dinh Van Phuong; MS.2021.041
20-02-2021 21:00:16 500,000 MS 2021041 (Chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 22:30:24 50,000 CT DEN:105122975436 chu dinh van phuong

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
18/2/21 Anh Hưng + Trực      1,000,000 2020.037,039

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mới trải qua sinh nở chưa được bao lâu, chị Thư phát hiện mắc bệnh ung thư xương cột sống. Điều đau khổ nhất với chị không phải sự dày vò của bệnh tật, mà là chứng kiến đứa con thơ dại của mình khát sữa khóc ngặt.

tin nổi bật

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.