Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 6/2021

Trong 10 ngày giữa tháng 6/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 445.410.018 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
6/11/21 5,000 273848.110621.100508.Ung ho MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/11/21 10,000 MBVCB.1187632763.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.151.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 10,000 MBVCB.1187633591.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.150.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 50,000 MBVCB.1187530921.Ung ho NCHCCCL + Nguyet + 0913247156.CT tu 0031001085657 TO THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 50,000 729808.110621.164827.Ung ho NCHCCCL VO THI HONG DIEP 0382597479
6/11/21 50,000 862776.110621.133924.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL
6/11/21 50,000 SHGD:10007798.DD:210611.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021. 151 be Nguyen Van Kha
6/11/21 50,000 SHGD:10009789.DD:210611.BO:HUYNH LE TRUC LY.Remark:Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21 50,000 SHGD:10009712.DD:210611.BO:HUYNH LE TRUC LY.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Khoa
6/11/21 50,000 MBVCB.1187676046.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.152 (chau Doan Vu Duy Bang)Vietnamnet 11/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 50,000 571714.110621.004533.Ms 2021 151 be Nguyen Van kha
6/11/21 50,009 IBVCB.1188377169.Giup ma so 2021 152 be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 68,000 MBVCB.1188075938.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 100,000 MBVCB.1187534965.Ung ho NCHCCCL + TRAN THI HONG MAI.CT tu 0401001478851 TRAN THI HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 100,000 MBVCB.1189368560.VU VAN HAI chuyen tien.CT tu 0071004396471 VU VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 100,000 811195.110621.195202.T ung ho be Doan vu duy Bang MS 2021.152
6/11/21 100,000 827976.110621.155330.Ung ho MS2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21 100,000 291253.110621.152856.ung ho ms 2021.152( be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 100,000 642412.110621.121712.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 100,000 876268.110621.102401.MS 2021.152 be Doan Vu Duy
6/11/21 100,000 002905.110621.101020.Ung ho NCHCCCL- Phuong-0908286577 FT21162564107906
6/11/21 100,000 986422.110621.095615.MS 2021.vacxinCovid FT21162089840609
6/11/21 100,000 913835.110621.084633.NCHCCCL Thuan0848363369 FT21162818900953
6/11/21 100,000 161775.110621.083304.MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)-110621-08:32:19 161775
6/11/21 100,000 121367.110621.082848.Vinh Nam ung ho ms 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21 100,000 495296.110621.074901.ISL20210611074856404-2021.152 (Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 100,000 152001.110621.072234.UNG HO MS : 2021.152( BE DOAN VU DUY BANG)-110621-07:24:42 152001
6/11/21 100,000 030263.110621.055221.MS 2021 152 Be Doan Vu Duy Bang
6/11/21 100,000 576254.110621.050543.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
6/11/21 100,000 574309.110621.022329.MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha
6/11/21 100,000 571971.110621.005146.Ms 2021 150 gia dinh anh Lai
6/11/21 200,000 139783.100621.233449.MS 2021.143 CHUC MANH THIEN GHEP GAN THANH CONG-100621-23:34:39 139783
6/11/21 200,000 MBVCB.1187527519.MS2021.151.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 764222.110621.221645.Ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang FT21163069351064
6/11/21 200,000 MBVCB.1189498004.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). mong chau chong khoe.CT tu 0011004373131 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 MBVCB.1189472713.Gd Nguyen Ngoc Loi-phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.151(be Kha).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 726376.110621.190751.Ung ho Ms 2021 152 be Doan vu Duy Bang
6/11/21 200,000 729004.110621.154632.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/11/21 200,000 963931.110621.153949.IBFT Ung ho ms 2021.152 doan vu duy bang
6/11/21 200,000 MBVCB.1188607175.Ung ho NCHCCCL + Thanh + 0934703228.CT tu 0071001033857 TRAN THI HOANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 IBVCB.1188388520.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 200,000 178326.110621.125810.Ms 2021. 151 . Be Nguyen Van Kha FT21162331276069
6/11/21 200,000 176348.110621.125528.Ms 2021. 152 . Be doan Vu duy bang FT21162099806797
6/11/21 200,000 MBVCB.1188209116.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0041000666187 LE NHAT UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 860388.110621.101548.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI THEU chuyen khoan ms2021152 be doan vu duy bang
6/11/21 200,000 MBVCB.1187980015.ung ho MS.2021.152( be doan vu duy bang).CT tu 0011004013478 TRAN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 213943.110621.092947.Ung ho MS 2021.151
6/11/21 200,000 212867.110621.092838.Ung ho MS 2021.152
6/11/21 200,000 912439.110621.084450.MS 2021 144 ba chi Em Mo coi FT21162187533679
6/11/21 200,000 MBVCB.1187803441.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002521863 NGUYEN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 MBVCB.1187796474.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0531002521863 NGUYEN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 MBVCB.1187790259.MS 2021.152.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 MBVCB.1187754956.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021. 152 ( be Doan Vu Duy Bang ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 039206.110621.071730.NGUYEN CHI VIEN uh chau Doan Vu Duy Bang
6/11/21 200,000 MBVCB.1187709608.ung ho be Duy Bang, con anh Cuong.CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 200,000 580501.110621.064829.ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 200,000 936248.110621.064032.Phuong Uyen Ung ho em Doan Vu Duy Bang MS 2021.152
6/11/21 200,000 197471.110621.063000.Ung ho MS 2021.151( be nguyen van kha)
6/11/21 200,000 197188.110621.062358.Ung ho MS 2021.152( be doan vu duy bang)
6/11/21 250,000 IBVCB.1188392928.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 300,000 499262.110621.173731.Ung ho MS 2021.142 be Bui thi Ngoc Diem FT21162970842003
6/11/21 300,000 496616.110621.173518.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha FT21162058504420
6/11/21 300,000 724384.110621.164358.Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21 300,000 404270.110621.162526.MS2021.143 Chu Manh Thien ghep gan thanh cong FT21162436275420
6/11/21 300,000 IBVCB.1188788619.MS 2021152.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 300,000 234837.110621.152330.ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha)
6/11/21 300,000 734880.110621.150623.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/11/21 300,000 MBVCB.1188638944.Ung ho MS 2021.152 be doan vu duy bang.CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 300,000 IBVCB.1188382576.MS 2021 150 Gia dinh anh Lai.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 300,000 MBVCB.1188379753.ms 2021 152 uh Duy Bang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 300,000 IBVCB.1188376227.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 300,000 191754.110621.102515.UNG HO MS2021.152(BE DOAN VU DUY BANG-110621-10:25:13 191754
6/11/21 300,000 190978.110621.102303.UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA-110621-10:24:56 190978
6/11/21 300,000 MBVCB.1187990317.ung ho MS 2021.152 (be Bang).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 300,000 MBVCB.1187983212.Ung ho MS 2021.151 (be Kha).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 300,000 MBVCB.1187813308.Ung ho be MS 2021.152, be Doan Vu Duy Bang suy than.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 300,000 732465.110621.060426.Lyidth ung ho MS 2021.152 Doan Vu Duy Bang
6/11/21 400,000 004262.110621.071448.CK tu 001418369999 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2021151
6/11/21 500,000 538764.110621.181257.Ung ho MS 2021.151 Nguyen Van Kha FT21162670390552
6/11/21 500,000 537576.110621.181146.Ung ho MS 2021.152 Doan Vu Duy Bang FT21162357065398
6/11/21 500,000 733141.110621.165004.UNG HO MS 2021.152 DOAN VU DUY BANG
6/11/21 500,000 MBVCB.1188689115.ung ho ms 2021.152(be doan vu duy bang).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 500,000 MBVCB.1188254495.UNG HO MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 500,000 MBVCB.1188192965.Ung ho MS 2021.152 ( Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 500,000 242861.110621.111609.Ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/11/21 500,000 281756.110621.103946.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 500,000 IBVCB.1188061601. ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 500,000 007453.110621.101408.Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang FT21162701556893
6/11/21 500,000 IBVCB.1187934991.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 500,000 TANG TRUNG XUONG - UNG HO CHA CON ANH CUONG - DUY BANG
6/11/21 500,000 SHGD:10009764.DD:210611.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.152 chau Doan Vu Duy Bang
6/11/21 500,000 SHGD:10003849.DD:210611.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBU H MS 2021.152( BE DOAN VU DUY BANG )
6/11/21 1,000,000 793347.110621.173917.Chu NguyenVan Thuy, CTLA Chuyen tien cho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang, chuc Be som binh phuc.
6/11/21 1,000,000 058992.110621.102838.Ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21 1,000,000 MBVCB.1188069640.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.152(be Doan vu nhu Bang).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21 1,000,000 IBVCB.1187684978.Suy than.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21 3,000,000 003377.110621.101044.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang FT21162212802107
6/11/21 5,000,000 327571.110621.185738.UNG HO MS 2021.151-110621-18:56:42 327571
6/12/21 1,000 IBVCB.1190994343.sdgdsg.CT tu 1020655194 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 10,000 MBVCB.1190419601.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.152.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 10,000 100395.120621.081655.Ung ho MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/12/21 20,000 MBVCB.1191066635.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.153 chi hoang thi vi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 20,000 MBVCB.1190425200.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.153.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 50,000 622766.110621.230645.Chuyen tien ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/12/21 50,000 640574.120621.221558.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/12/21 50,000 MBVCB.1190863936.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 50,000 809195.120621.140121.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 50,000 957435.120621.133920.ung ho ms 2021.153 chi hoang thi vi
6/12/21 50,000 IBVCB.1190350804.Giup ma so 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 50,000 882247.120621.082302.Ung ho 2021.150 FT21163119005410
6/12/21 50,000 875553.120621.080819.Ung ho MS 2021.153 FT21163883059641
6/12/21 50,000 MBVCB.1189775879.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)Vietnamnet 12/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 68,000 MBVCB.1189901119.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.153 (Chi Hoang Thi Vi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 100,000 207207.110621.224531.MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/12/21 100,000 034502.120621.195038.Ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 100,000 725590.120621.161139.unghoNCHCCCL
6/12/21 100,000 727389.120621.133555.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021153?chi Hoang Thi Vi
6/12/21 100,000 MBVCB.1190213703.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 100,000 197622.120621.114224.TTTP ung ho Ms2021.146 Dao Thi Thanh Ha
6/12/21 100,000 196355.120621.113738.TTTP ung ho Ms2021.150 gia dinh anh Lai
6/12/21 100,000 195799.120621.113540.TTTP ung ho Ms2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/12/21 100,000 163921.120621.112056.MS 2021.151 be Nguyen van Kha
6/12/21 100,000 349719.120621.111659.ung ho ms 2021 153 chi Hoang thi vi
6/12/21 100,000 455625.120621.105308.MS 2021.151( be nguyen van kha)
6/12/21 100,000 128928.120621.103936.T ung ho chi Hoang thi Vi MS 2021.153
6/12/21 100,000 249557.120621.101213.ung ho MS2021 153 hoang thi vi
6/12/21 100,000 124961.120621.095110.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 100,000 MBVCB.1189927110.MS 2021.153.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 100,000 587569.120621.091631.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi sinh nam 1985 que Ha Giang
6/12/21 100,000 118394.120621.083521.Vinh Nam ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 100,000 MBVCB.1189834152.MS 2021.153 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Hoang Thi Vi.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 100,000 MBVCB.1189766563.ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 110,000 MBVCB.1189795702.ung ho ms 2021.153.CT tu 0211000409122 PHAM QUOC DOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 200,000 035390.120621.191627.Ung ho MS 2021 153 Hoang Thi Vi
6/12/21 200,000 MBVCB.1190850639.ung ho chi Hoang Thi Vi, MS 2021.153.CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 200,000 431860.120621.182917.MS 2021.153 FT21163554992842
6/12/21 200,000 267647.120621.174126.Kha chuyen tien ung ho MS 2021.153 ( chi Hoang Thi Vi )
6/12/21 200,000 186203.120621.170409.MS 2021 153 hoang thi vi
6/12/21 200,000 324442.120621.164320.Ung ho MS 2021.153 Hoang Thi Vi FT21163940089069
6/12/21 200,000 MBVCB.1190413373.ung ho NCHCCCL - Kim Tuyen - 0379322485.CT tu 0531002499524 NGUYEN THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 200,000 254255.120621.122127.2021 153 anh chi Hoang Thi Vi
6/12/21 200,000 721405.120621.115947.NCHCCCL + LENHIBAO + 0917278818
6/12/21 200,000 MBVCB.1190151431.VU TIEN DAT chuyen tien ung ho MS 2021.153.CT tu 0991000004031 VU TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 200,000 852944.120621.111519.Ung ho chi Hoang Thi Vi MS 2021.153
6/12/21 200,000 422996.120621.110730.MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)-120621-11:07:18 422996
6/12/21 200,000 009132.120621.105104.Ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21163987240055
6/12/21 200,000 125554.120621.103545.Ung ho MS 2021.153 chi hoang thi vi
6/12/21 200,000 IBVCB.1190005299.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 200,000 MBVCB.1189991312.Ung ho ms 2021.153.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 200,000 171221.120621.095801.Ung ho ms2021.153
6/12/21 200,000 199800.120621.093945.Ung ho MS2021 152
6/12/21 200,000 881122.120621.090640.Ung ho MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 300,000 IBVCB.1190835769.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0601000518466 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 300,000 MBVCB.1190166488.ung ho MS 2021.153.CT tu 0181002673268 NGUYEN HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 300,000 428371.120621.112820.UNG HO MS 2021.153 (CHI HOANG THI VI)-120621-11:27:29 428371
6/12/21 300,000 423187.120621.110757.MS 2021.153 HOANG THI VI-120621-11:07:58 423187
6/12/21 300,000 158623.120621.102905.Ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21 300,000 274006.120621.102747.Ung ho ms 2021 144 ba chi em mo coi
6/12/21 300,000 031654.120621.061054.Ung ho MS 2021 153 Hoang Thi Vi
6/12/21 500,000 IBVCB.1191053941.MS 2021 151 be NGUYEN VAN KHA.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 500,000 IBVCB.1191048273.MS 2021 152 be DOAN VU DUY BANG tinh Ben Tre.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21 500,000 853781.120621.202553.ung ho MS 2021.153
6/12/21 500,000 807407.120621.192737.ung ho NCHCCCL thang 0974736793
6/12/21 500,000 632098.120621.145348.Ung ho MS 2021.153
6/12/21 500,000 185447.120621.141941.Ung ho MS 2021.153 Hoang Thi Vi FT21163870605399
6/12/21 500,000 MBVCB.1190388483.ung ho NCHCCCL nguyen thu phuong 0906237903.CT tu 0011000767136 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 500,000 240692.120621.130126.MS 2021.144 (ung ho 3 chi em mo coi)
6/12/21 500,000 929182.120621.120950.Ung ho tu thien MS 2021.153 Chi Hoang Thi Vi
6/12/21 500,000 866194.120621.112928.UNG HO MS 2021. 153 HOANG THI VI
6/12/21 500,000 MBVCB.1190102916.UNG HO MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 500,000 204978.120621.104106.MS2021 153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/21 500,000 MBVCB.1190011684.Ung ho MS 2021.153 ( chi Vi ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 500,000 407093.120621.100520.T06.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-120621-10:04:44 407093
6/12/21 500,000 921474.120621.092116.UHMS 2021153 chi vi FT21163089707021
6/12/21 500,000 152187.120621.082403.ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/21 500,000 MBVCB.1189817533.Giup do 2021.153.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 600,000 236439.120621.001418.Ung ho NCHCCCL . Luong thi kim Oanh dt 0983336116
6/12/21 1,000,000 848299.120621.154025.Ung ho MS 2021.153 (Chi Hoang Thi Vi)
6/12/21 1,000,000 238053.120621.125722.MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/21 1,000,000 123981.120621.125632.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21163216034456
6/12/21 1,000,000 MBVCB.1190054848.MS 2021.153 (Hoang Thi Vi).CT tu 0021001639658 NGUYEN QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 1,000,000 MBVCB.1189988398.Ung ho MS: 2021.153 (Hoang Thi Vi).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21 2,000,000 851741.120621.220557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021153 chi Hoang thi Vi
6/13/21 1,000 IBVCB.1191227614.sdgs.CT tu 0071000688855 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 1,000 IBVCB.1191224755.sgdsg.CT tu 0601000543486 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 10,000 MBVCB.1191723852.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.154.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 20,000 MBVCB.1192237465.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.154(bon chi em mo coi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 50,000 723519.120621.224343.MoMoT0978021612T12808324101T970436Tung ho MS 2021 153
6/13/21 50,000 500934.120621.224016.ung ho MS 2021 152
6/13/21 50,000 586382.130621.102053.UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-130621-10:24:10 586382
6/13/21 50,000 MBVCB.1191434005.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.154 bon chi em mo coi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 50,000 MBVCB.1191429481.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 50,000 MBVCB.1191427023.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 50,000 MBVCB.1191362696.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)Vietnamnet 13/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 50,000 685878.130621.060214.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi FT21165020113216
6/13/21 50,009 IBVCB.1191845838.Giup ma so 2021 154 bon chi em mo coi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21 68,000 MBVCB.1191543017.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MA 2021.154 (bon Chi Em Mo Coi). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 100,000 MBVCB.1191221749.MS2021.152.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 100,000 931148.120621.223211.Chuyen tien ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vy
6/13/21 100,000 148594.130621.205924.ung ho NCHCCCL giang 0377319249
6/13/21 100,000 186083.130621.190147.Ung ho MS 2020.300 be Dao Dang Quang FT21165490831583
6/13/21 100,000 991988.130621.175135.Ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi) - tu gia dinh Hien Toan
6/13/21 100,000 037272.130621.170053.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha
6/13/21 100,000 978424.130621.153333.T ung ho 4 chi em mo coi MS 2021.154
6/13/21 100,000 292002.130621.130242.NGUYEN QUOC TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.154
6/13/21 100,000 116953.130621.120452.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21 100,000 114966.130621.115419.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/13/21 100,000 247247.130621.103726.Ung ho MS2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21 100,000 059915.130621.082706.Vinh Nam ung ho ms 2021 154 bon chi em mo coi Giang Thi May
6/13/21 100,000 076151.130621.075549.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21 100,000 MBVCB.1191385673.MS 2021 .154.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 120,000 725883.130621.221019.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL DUONG THI VAN HUONG 0988436414 chuyen khoan
6/13/21 200,000 407488.130621.202735.Lin ung ho ms 2020.300( be dao dang quang
6/13/21 200,000 186231.130621.190157.Ung ho MS2020 300 be Dao Dang Quang FT21165962136310
6/13/21 200,000 MBVCB.1192144199.MS 2021.154 (Bon chi em mo coi).CT tu 0111000242793 NGUYEN TRONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 MBVCB.1191895506.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 MBVCB.1191862521.ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 MBVCB.1191860358.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 MBVCB.1191859267.ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 MBVCB.1191856634.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 200,000 115716.130621.115819.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/13/21 200,000 IBVCB.1191717547.MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21 200,000 597835.130621.113252.MS 2021.154 (BON CHI EM MO COI)-130621-11:32:11 597835
6/13/21 200,000 MBVCB.1191531028.Ung ho MS 2021 152 Be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21 200,000 698350.130621.072701.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi FT21165827765920
6/13/21 200,000 875960.130621.065140.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
6/13/21 240,000 668176.130621.014415.Ung ho NCHCCCL Nguyen Anh Ri 070890235 FT21165205613810
6/13/21 300,000 930925.120621.223302.Chuyen tien ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/13/21 300,000 930239.120621.222849.Chuyen tien ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/13/21 300,000 MBVCB.1191997208.UNG HO MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 300,000 267105.130621.113637.VO THI HONG LE chuyen tien ung ho chau Ngo Minh Phu ;MS 2021. 051; chuc chau mau khoi benh
6/13/21 350,000 MBVCB.1191529214.Ung ho MS 2021 154 Bon chi em mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21 500,000 121134.130621.174559.Ung ho MS 2020 064 em Hoang Phuong Thao FT21165731307060
6/13/21 500,000 163886.130621.101428.ck giup ban Hoang Thi Vi (sinh 1985-Que Ha Giang) sinh con.
6/13/21 500,000 ATM_FTF.02800065.268624.20210613.095455.9704368621126160016.FrAcc:1016494971.ToAcc:0011002643148.GD:BINH DUONG UBND TT UYEN HBINHDUONG VN
6/13/21 500,000 755115.130621.093805.Ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi FT21165515147803
6/13/21 500,000 MBVCB.1191476606.Tu thien.CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 500,000 566643.130621.071601.UNG HO MS : 2021.154( BON CHI EM MO COI)-130621-07:19:17 566643
6/13/21 500,000 000339.130621.070309.CK nhanh - Chuyen tien ung ho chau giang thi may,giang thi dinh,giang mi nhu ms2021.154
6/13/21 500,000 MBVCB.1191345192.Ung ho MS 2021.154.CT tu 0251001229910 HO TU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21 500,000 955939.130621.003045.MS 2021.153
6/13/21 1,000,000 452169.130621.173812.IBFT Ung ho nchcccl Thuan Anh 0362881550
6/13/21 1,000,000 301887.130621.151015.Ung ho MS 2021.154
6/13/21 1,000,000 853200.130621.140146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN DINH TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21 2,000,000 299814.130621.213117.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi FT21165063002932
6/13/21 2,000,000 010510.130621.184349.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 154 Ung ho 4 chi em mo coi
6/13/21 5,000,000 MBVCB.1192382193.DANG HUNG THAI ung ho MS2020.300 ( be Dao Dang Quang).CT tu 0491000416187 DANG HUNG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 5,000 152037.140621.084949.Ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/14/21 10,000 IBVCB.1194129531.UNG HO MS 2021 154 Bon chi em mo coi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 10,000 IBVCB.1194127288.Ung ho MS 2021 155 Anh Duan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 10,000 IBVCB.1194124728.UNG HO MS 2021 152 BE BANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 10,000 IBVCB.1194118437.Ung ho MS 2021 153 Chi Vi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 20,000 026503.140621.025716.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
6/14/21 30,000 MBVCB.1192753286.tai nan giao thongochan thuong so nao.CT tu 0281000579909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 50,000 363064.130621.234231.MS 2021.122 E Le Tran Yen Vy FT21165783520112
6/14/21 50,000 MBVCB.1194394449.Ms 2021 155.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 50,000 812137.140621.155608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 50,000 MBVCB.1193753993.Ms 2021 154 bon chi em.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 50,000 827972.140621.154533.Ung ho MS 2021155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 50,000 IBVCB.1193485368.Giup ma so 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 50,000 MBVCB.1193463958.Ung ho NCHCCCL Van Quynh 0356446121.CT tu 0351000711573 NGUYEN HONG VAN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 50,000 724278.140621.125347.Ung ho NCHCCCL Ninh Thi Huyen 0349723160 FT21165707809122
6/14/21 50,000 342569.140621.103904.nho bao gui anh pham minh duan bi tai nan o bv ndgia dinh
6/14/21 50,000 275352.140621.085201.Giup do anh pham minh duan ma so 2021155
6/14/21 50,000 MBVCB.1192829606.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.155 (anh Pham Min Duan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 50,000 MBVCB.1192829188.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 50,000 MBVCB.1192828800.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 50,000 MBVCB.1192749207.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)Vietnamnet 14/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 50,000 400185.140621.052800.Ung ho MS 2021152 Be Doan Vu Duy Bang FT21165925324033
6/14/21 68,000 MBVCB.1193085255.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.155 (Anh Pham Minh Duan). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 70,000 Sender:79334001.DD:140621.SHGD:10003609.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021 155 (ANH PHAM MINH DUAN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/14/21 70,000 SHGD:10010050.DD:210614.BO:NGUYEN THU HOAI.Remark:Nguyen Chau Anh, xa Cong Hoa,Quoc Oai,Ha Noi ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/14/21 100,000 245969.130621.235454.Ung ho ms 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/14/21 100,000 245741.130621.235135.Ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/14/21 100,000 209119.140621.201030.NGUYEN KIM CHAU ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan. Mong anh mau khoe manh. FT21165200410177
6/14/21 100,000 251017.140621.195047.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 100,000 604557.140621.193236.MS 2021.155 anh pham minh duan
6/14/21 100,000 787008.140621.162036.T ung ho anh Pham minh Duan MS 2021.155
6/14/21 100,000 788034.140621.154148.Chuyen tien ung ho ms 2021.155 pham minh duan
6/14/21 100,000 239434.140621.153706.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan). Tu gia dinh STN
6/14/21 100,000 738203.140621.133312.GIA DINHH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN)-140621-13:32:22 738203
6/14/21 100,000 555091.140621.130707.Ung ho MS2021 155 Pham Minh Duan
6/14/21 100,000 MBVCB.1193236042.MS 2021153 cho hiang thi vi.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 100,000 212531.140621.095132.Ung ho 2021155 Pham Minh Duan
6/14/21 100,000 MBVCB.1192951243.Ung ho ms2021.155 a pham minh duan.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 100,000 080184.140621.083557.Vinh Nam ung ho ms 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 100,000 705783.140621.080439.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.153 (CHI HOANG THI VI)-140621-08:04:16 705783
6/14/21 100,000 705526.140621.080244.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.154 (BON CHI EM MO COI)-140621-08:01:55 705526
6/14/21 100,000 MBVCB.1192827459.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 100,000 704398.140621.075310.UNG HO MS : 2021.155( ANH PHAM MINH DUAN)-140621-07:52:57 704398
6/14/21 100,000 MBVCB.1192786392.ung ho MS 2021.154 (4 chi em mo coi).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 100,000 921505.140621.055303.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 155-VNPT2021061422641339
6/14/21 140,000 466564.140621.202401.Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Le Hoa 0935044466
6/14/21 200,000 808223.130621.231156.UNG HO MS2021 153 (HOANG THI VI)
6/14/21 200,000 MBVCB.1192628960.Ung ho ?MS 2021.154.CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1194391412.Ms 2021 154.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 200,000 MBVCB.1194354126.Uh MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1194018953.ung ho NCHCCCL+Bui Thi Ba+0377471583.CT tu 0151000605412 LE THANH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1193792281.BUI MINH THANH chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 870389.140621.151736.MS2021.118 em Pham Thi Phuong -co Hue ung ho FT21165460713282
6/14/21 200,000 MBVCB.1193478465.Ung ho MS 2021.155 ( Pham Minh Duan ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 IBVCB.1193187714.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 IBVCB.1193184908.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1193162396.Ung ho MS 2021.155 ( a Pham Minh Duan).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1193018382.MS2021.155 Pham Minh Duan.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1193016412.MS2021.152 Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 855983.140621.092150.ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 200,000 IBVCB.1192925209.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21 200,000 709663.140621.083026.UNG HO MS 2021.155 ANH PHAM MINH DUAN-140621-08:33:51 709663
6/14/21 200,000 141079.140621.082258.ung ho anh Tran Minh Duan( Ca Mau)
6/14/21 200,000 MBVCB.1192863321.MS 2021.155.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 200,000 MBVCB.1192854672.MS 2021.155 ( ung ho a Pham Minh Duan).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 300,000 808257.130621.231421.UNG HO MS2021 154 (BON CHI EM MO COI)
6/14/21 300,000 SHGD:10040569.DD:210614.BO:NGUYEN BA HAI.Remark:Ung ho MS 2021.155 anh pham minh duan
6/14/21 300,000 210573.140621.150919.PHAM THI KIM CHI chuyen tien MS 2021 155 anh Pham Van Duan.
6/14/21 300,000 214425.140621.135941.ung ho MS 2021.155( anh Pham minh Duan)
6/14/21 300,000 944752.140621.110159.Dang Tuan chuyen tien ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan-VNPT2021061422757726
6/14/21 300,000 IBVCB.1193180291.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 300,000 SHGD:10013721.DD:210614.BO:TU THANH LIEM.Remark:Ung ho MS 2021.153
6/14/21 500,000 231409.140621.193718.Tran Anh Tuan ung ho 4 chi em mo coi MS 2021 154
6/14/21 500,000 141302.140621.185724.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan FT21165626882198
6/14/21 500,000 137764.140621.185400.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan FT21165545105318
6/14/21 500,000 973156.140621.170957.ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/14/21 500,000 MBVCB.1193789842.HO Tro 4 chi em.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 MBVCB.1193346613.UNG HO MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 IBVCB.1193212394.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 MBVCB.1193090031.Ung ho MS 2021.155 ( anh Duan ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 SHGD:10021797.DD:210614.BO:HO HUYEN NGA.Remark:Ung ho MS 2021.062
6/14/21 500,000 SHGD:10023044.DD:210614.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 500,000 774431.140621.092901.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021153 hoang thi vi CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 067658.140621.081734.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21 500,000 MBVCB.1192813307.Giup do 2021.155.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 500,000 173310.140621.072808.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
6/14/21 900,000 MBVCB.1193195346.Ung ho MS2021.152 (Doan Vu Duy Bang).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 1,000,000 885715.140621.165302.Ung ho MS 2021.154 Bon chi em mo coi
6/14/21 1,000,000 131814.140621.113422.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
6/14/21 1,000,000 324424.140621.111302.Ung ho MS 2021.152
6/14/21 1,000,000 943453.140621.105107.Ung ho ms 2021.154 bon chi em mo coi
6/14/21 1,000,000 IBPS/SE:01310005.DD:140621.SH:10008990.BO:HOANG DINH VIEN.GIUP TRAN VAN PHUONG
6/14/21 1,000,000 MBVCB.1192874474.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.155(anh pham minh duan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 1,200,000 851234.140621.091759.Ba Rymar Alla giup do MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang
6/14/21 1,500,000 853835.140621.091915.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang
6/14/21 1,500,000 SHGD:10012908.DD:210614.BO:NGUYEN TRONG CANH.Remark:Ung ho NCHCCCL
6/14/21 2,000,000 709711.140621.214255.ms 2020.300 ung ho be dao dang quang
6/14/21 2,000,000 DANG THI PHUONG UNG HO MA SO 2021.154, 2021.155, MOI MA SO 1TRD
6/14/21 2,000,000 838172.140621.145144.Ung ho MS 2021153 chi Hoang thi Vi FT21165665537406
6/14/21 2,000,000 MBVCB.1192974168.Ung ho NCHCCCL+han+0903372525.CT tu 0071001040664 VO DINH NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21 2,000,000 463761.140621.084836.Do nguyet anh ung ho MS 2021.155 FT21165228480514
6/14/21 5,000,000 825640.140621.085157.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/21 10,000 IBVCB.1195775382.UNG HO MS 2021 156 SUNG MI DIA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 10,000 146733.150621.083953.Ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/15/21 20,000 MBVCB.1195788715.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.155(anh pham minh duan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 20,000 MBVCB.1195780397.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.156(sung mia dia).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 20,000 211172.150621.080313.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
6/15/21 30,000 967875.150621.202658.MS 2021.156
6/15/21 50,000 580948.150621.183120.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/15/21 50,000 950695.150621.161638.ung ho NCHCCCL Van 0988745859 FT21166615136280
6/15/21 50,000 663617.150621.142617.Ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 50,000 IBVCB.1195370425.Giup ma so 2021 156 Sung Mi Dia.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195264665.ung ho ma so MS 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195261920.ung ho ma so MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195258264.ung ho ma so MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195255400.ung ho ma so MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195240336.ung ho ma so MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195236546.ung ho ma so MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195231987.ung ho ma so MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 IBVCB.1195224397.ung ho ma so MS 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 50,000 630602.150621.112358.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21166480900735
6/15/21 50,000 400719.150621.111451.TRUONG THUY DUY chuyen tien
6/15/21 50,000 919495.150621.110523.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
6/15/21 50,000 MBVCB.1195106159.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.155 anh Pham Minh Duan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 50,000 MBVCB.1195096804.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.156 Sung Mi Dia. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 50,000 SHGD:10001257.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061552919 Ung ho MS 2021.156 be Sung Mi Dia
6/15/21 50,000 489570.150621.092442.Ms 2021.156 Sung Mia Dia FT21166662774314
6/15/21 50,000 MBVCB.1194687806.Ung ho MS 2021.156.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 50,000 392965.150621.062235.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166407285153
6/15/21 50,000 MBVCB.1194654427.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.156 (em Sung Mi Dia)Vietnamnet 15/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 50,000 361795.150621.004204.Ung ho nchcccl FT21166259045543
6/15/21 86,000 MBVCB.1196163506.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 100,000 527656.140621.234518.Ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy
6/15/21 100,000 069355.150621.222551.T ung ho Sung Mi Dia MS 2021.156
6/15/21 100,000 512006.150621.221627.MS 2021 153 chi Hoang thi Vi
6/15/21 100,000 508068.150621.221209.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/15/21 100,000 235142.150621.195411.UH MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/21 100,000 MBVCB.1195803538.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 100,000 568234.150621.032110.Ms 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 100,000 681429.150621.151510.ms 2021156 sung mi dia
6/15/21 100,000 424913.150621.151347.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia). Mong be som duoc dieu tri.
6/15/21 100,000 108484.150621.151233.TTTP ung ho Ms2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/15/21 100,000 854164.150621.150725.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21166239304962
6/15/21 100,000 719880.150621.145240.MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 100,000 102850.150621.145505.TTTP ung ho Ms2021.156 Sung Mia Dia
6/15/21 100,000 967125.150621.132430.UNG HO MS : 2021.156( SUNG MI DIA)-150621-13:27:43 967125
6/15/21 100,000 476433.150621.115028.Ung ho MS2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 100,000 932082.150621.104724.UNG HO NCHCCCL+ CHI MINH-150621-10:49:28 932082
6/15/21 100,000 SHGD:10001328.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061553072 Ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/21 100,000 SHGD:10001305.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061552834 Ung ho MS 2021.154 Bon chi em mo coi Giang Thi May tai Ha Giang
6/15/21 100,000 157735.150621.094855.Ung ho MS 2021 156
6/15/21 100,000 MBVCB.1194942526.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 100,000 906831.150621.092713.ung ho MS 2021.156
6/15/21 100,000 909674.150621.092706.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-150621-09:26:17 909674
6/15/21 100,000 047353.150621.091913.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 100,000 439901.150621.083032.MS 2021-156 Sung Mi Dia FT21166662572117
6/15/21 100,000 082360.150621.082655.Vinh Nam ung ho ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 100,000 339498.150621.074327.Vietcombank;0011002643148;LE THI THU HUONG chuyen khoan le thi thu huong
6/15/21 100,000 MBVCB.1194724542.MS 2021.156.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 150,000 IBVCB.1194749884.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0121000696045 TRAN THI THUY KIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 922805.150621.221918.ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 200,000 335952.150621.220156.Do duc viet ung ho ms 2021.156 sung mi dia FT21167633450643
6/15/21 200,000 MBVCB.1196470534.Ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000217942 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 309906.150621.212942.Ung ho ms 2021.156 FT21167301750600
6/15/21 200,000 942113.150621.161040.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166544596009
6/15/21 200,000 572193.150621.033502.Ung ho MS 2021.156 SUNG MI DIA
6/15/21 200,000 MBVCB.1195646032.Ung ho MS 2021.156 (sung mi dia).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195606563.2021 SO 156.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 200,000 MBVCB.1195588690.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Di).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195523650.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.154 bon chi em mo coi.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195516077.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.156 be Sung Mi Dia .CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195509662.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195502414.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.152??be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 973650.150621.135445.MS 20021.156 (SUNG MI DIA)-150621-13:54:38 973650
6/15/21 200,000 MBVCB.1195359123.hong mat.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 200,000 670769.150621.124225.ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/21 200,000 667561.150621.123847.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 200,000 MBVCB.1195301824.UH MS 2021.156.CT tu 0011004330037 LUU HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 024095.150621.113240.ANH DAO chuyen tien ung ho ma so 2021 155-VNPT2021061523137186
6/15/21 200,000 627492.150621.112124.Ung ho Sung Mi Dia Ms 2021-156 FT21166004949507
6/15/21 200,000 IBVCB.1195036922.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1195000940.ms 2021.145.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 175916.150621.100618.NGUYEN VAN TIEN ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144
6/15/21 200,000 MBVCB.1194998576.ms 2021.144.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194995533.md 2021.142.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194993625.ms 2021.143.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194991831.ms 2021.138.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194987155.ms 2021.135.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 036111.150621.095800.Vietcombank;0011002643148;TRAN NGOC CHIEN chuyen khoan ung ho MS 2021.156
6/15/21 200,000 MBVCB.1194883983.MS 2021.156.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194863535.Ung ho MS 2021.156 ( be Sung Mi Da).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194830929.ung ho MS 2021.156 ( Sung Mi Dia ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194821848.MS 2021.156 Chuc Chau Dia mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 MBVCB.1194734519.2021.156 (sung mi dia).CT tu 0301000316003 BUI QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 252975.150621.073434.MS 2021.156 ( ung ho em Sung Mi Dia)
6/15/21 200,000 MBVCB.1194671486.Ung ho ms 2021.156.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 200,000 392096.150621.061709.MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166979822739
6/15/21 200,000 790338.150621.055532.ung ho ms2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 240,000 120013.150621.095521.DOAN THI HUONG TUONG - UNG HO 12 THANG NCHCCCL
6/15/21 250,000 MBVCB.1195827934.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-155 (anh Pham minh Duan).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 992622.150621.205343.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 300,000 MBVCB.1196292361.ms 2021 156 uh Sung Mi Dia.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 300,000 MBVCB.1195680927.Ho tro MS 2021.156( Sung Mi Dia).CT tu 0181003598714 NGUYEN THI THU LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBPS/SE:79310001.DD:150621.SH:10021000.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MA SO 2021.156 SUNG MIDIA
6/15/21 300,000 IBVCB.1195622492.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 233646.150621.141922.Ung ho NCHCCCL+ Tran Thi Ngoc Bich + 0989225210
6/15/21 300,000 IBVCB.1195250079.MS 2021 154 bon chi em mo coi Ha Giang.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 300,000 IBVCB.1195216785.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.155 cho anh Pham Minh Duan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195214979.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.152 cho be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195207223.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.153 cho chi Hoang Thi Vi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195202186.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.151 cho Be Nguyen Van Kha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195191403.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.149 cho anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195186933.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.147 cho gia dinh ong Loc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 IBVCB.1195181236.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2021.148 cho Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 MBVCB.1195168843.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! UH MS 2021.154( 4 ci e mo coi).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 561809.150621.105307.Chuyen tien uh ms 2021.156 be sung mi dia
6/15/21 300,000 MBVCB.1194967754.PHAM MY LIEN- ung ho MS2021.156(sung mi dia).CT tu 0011000771307 PHAM MY LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 300,000 967204.150621.094538.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021156 be Sung Mi Dia
6/15/21 300,000 795536.150621.062626.ct ung ho be Sung Mi Dia tinh Ha Giang
6/15/21 300,000 049719.150621.062423.ung ho MS 2021156 2021155 2021154
6/15/21 400,000 054976.150621.185918.UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-150621-18:59:10 054976
6/15/21 400,000 IBVCB.1195510284.MS 2021 156 Sung Mi Dia.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 480,000 MBVCB.1194985315.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 500,000 271490.150621.210841.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan
6/15/21 500,000 247668.150621.202503.Ung ho MS 2021.156 FT21166548591374
6/15/21 500,000 940884.150621.195819.Ung Ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/21 500,000 177637.150621.191703.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166393904220
6/15/21 500,000 209035.150621.161914.Ung ho NCHCCCL Duong Ha 0902068699
6/15/21 500,000 MBVCB.1195658561.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 500,000 SHGD:10019176.DD:210615.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.156. Be Sung Mi Dia
6/15/21 500,000 MBVCB.1195299543.MS 2021156 be Sung Mi Dia.CT tu 0071002401454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21 500,000 949151.150621.115153.UNG HO MA SO 2021-156 ( SUNG MI DIA)-150621-11:51:25 949151
6/15/21 500,000 184173.150621.101330.PHI TUONG NGA gui MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 500,000 MBVCB.1194909923.L TB NHUNG chuyen tien ung ho MS 2001 156 (Sung Mi Dia).CT tu 0151000109594 LUONG THI BICH NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 500,000 066379.150621.071003.ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21 500,000 191822.150621.055312.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/21 1,000,000 799781.150621.211639.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21 1,000,000 010434.150621.165810.Ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan FT21166981010333
6/15/21 1,000,000 933323.150621.160431.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166125691615
6/15/21 1,000,000 359027.150621.132233.Ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1195272518.BUI HUU TAI chuyen tien ung ho MS 2020.064 (em Hoang Phuong Thao).CT tu 0371000505888 BUI HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1195240577.UNG HO MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 1,000,000 SHGD:10002041.DD:210615.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.Remark:995221061554397 ung ho MS 2021.140 PHAM MINH NHAT
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1195018583.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1195017093.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1195013619.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 1,000,000 562773.150621.083313.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021156 Sung Mi Dia
6/15/21 1,000,000 MBVCB.1194678608.Ung ho ms 2021.156 sung mi da.CT tu 0531002599419 TRAN VAN LUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21 2,000,000 SHGD:10007816.DD:210615.BO:TRAN CONG BINH.Remark:Ung ho ms 2021.156.Sung Mi Diai
6/15/21 3,000,000 299036.150621.160433.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/15/21 3,000,000 795655.150621.062806.Chuyen tien ung ho MS 2021.156 Sung mi dia
6/15/21 5,000,000 837825.150621.081310.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/16/21 5,000 203316.160621.091801.Ung ho MS 2021 157 anh Tran Van Hung NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/16/21 10,000 MBVCB.1197430726.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.157.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 20,000 MBVCB.1196602216.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.156.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 20,000 MBVCB.1196601846.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.155.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 20,000 206092.160621.194702.Ung ho NCHCCCL TRUONG YEN NHI 819083117705
6/16/21 20,000 MBVCB.1198012260.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.157 anh tran van hung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 50,000 MBVCB.1198401639.Ung ho NCHCCCL Huynh van tu 0939464605.CT tu 0151000599042 HUYNH VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 50,000 671329.160621.163455.Ung ho Ms 2021.156 sung mi dia
6/16/21 50,000 061255.160621.151450.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/21 50,000 610282.160621.140117.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 156
6/16/21 50,000 609624.160621.140047.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 154
6/16/21 50,000 609091.160621.140018.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 152
6/16/21 50,000 IBVCB.1197441684.Giup ma so 2021 157 anh Tran Van Hung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21 50,000 060116.160621.112043.Ung ho MS 2021157 anh Tran Van Hung
6/16/21 50,000 872633.160621.093104.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/21 50,000 859762.160621.091138.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/21 50,000 MBVCB.1196784841.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 50,000 MBVCB.1196716678.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)Vietnamnet 16/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 86,000 MBVCB.1196750407.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 711237.150621.234659.ung ho MS 2021.156 (sung mi dia)
6/16/21 100,000 MBVCB.1196589120.MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 094289.160621.214801.Ung ho ma so 2021 155 a Pham Minh Duan
6/16/21 100,000 079533.160621.204329.Ung ho quy vacxin phong chong COVID 19
6/16/21 100,000 653663.160621.174646.Diep te chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua hue co cuoc chia ly
6/16/21 100,000 795915.160621.161132.VIETTEL 400300 LIENNH 210616 210616015373253 400201 CHI OANH ungho hoangthivi
6/16/21 100,000 MBVCB.1197693960.Ung ho MS 2021.157 anh tran van hung.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 MBVCB.1197643500.NHAM QUANG TUYEN MS 2021.157 .CT tu 0121000325069 NHAM QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 MBVCB.1197627080.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 MBVCB.1197622364.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 MBVCB.1197616586.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 373145.160621.140718.Ung ho MS2021 157 Tran Van Hung
6/16/21 100,000 194527.160621.140229.UNG HO MS : 2021.157( ANH TRAN VAN HUNG)-160621-14:05:37 194527
6/16/21 100,000 MBVCB.1197440763.MS 2021.157.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 100,000 SHGD:10015910.DD:210616.BO:NGUYEN THI PHUONG UYEN.Remark:Ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/16/21 100,000 583380.160621.125344.Ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
6/16/21 100,000 251287.160621.113322.TO ANH DUNG chuyen tien ung ho NCHCCCL
6/16/21 100,000 146327.160621.103723.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.157 (ANH TRAN VAN HUNG)-160621-10:36:53 146327
6/16/21 100,000 271777.160621.094029.T ung ho anh Tran Van Hung MS 2021.157
6/16/21 100,000 115866.160621.084221.UNG HO MS 2021.157(ANH TRAN VAN HUNG-160621-08:44:18 115866
6/16/21 100,000 133225.160621.082628.Vinh Nam ung ho ms 2021 157 anh Tran Van Hung
6/16/21 200,000 204459.160621.194559.MS 2021 156 ung ho cho em Sung Mi Dia chua mat
6/16/21 200,000 320184.160621.172117.ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung
6/16/21 200,000 488948.160621.153903.IB:UNG HO MS.2021.156(SUNG MI DIA)
6/16/21 200,000 192422.160621.135356.MS 2021.157 (ANH TRAN VAN HUNG)-160621-13:53:34 192422
6/16/21 200,000 MBVCB.1197185370.Ung ho MS 2021.156.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 200,000 MBVCB.1197141835.A Toan ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 200,000 SHGD:10000871.DD:210616.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 157 TRAN VAN HUNG
6/16/21 200,000 IBVCB.1196816465.MS 2021 157 anh Tran Van Hung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21 300,000 416180.160621.201210.Ung ho MS 2021. 156 Sung Mi Dia
6/16/21 300,000 IBVCB.1197860782.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 300,000 IBVCB.1197856780.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 300,000 879055.160621.164842.Ung ho MS 2021 157 Tran Van Hung
6/16/21 300,000 668861.160621.161655.Vietcombank;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan Ma So 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/16/21 300,000 MBVCB.1197705824.LE BA PHUONG chuyen tien.CT tu 0531000271029 LE BA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 300,000 893396.160621.150519.Chuyen tien ung ho MS 2021.156
6/16/21 300,000 MBVCB.1196989676.ms 2021 157 uh anh Tran Van Hung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21 300,000 114788.160621.083540.MS 2021-156 ( SUNG MI DIA)-160621-08:37:37 114788
6/16/21 350,000 MBVCB.1197436869.Ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21 500,000 599998.160621.173714.Ung ho Sung Mi Dia MS 2021 156
6/16/21 500,000 044230.160621.171756.Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung FT21167331368349
6/16/21 500,000 MBVCB.1197820314.MS2021.152(BE DOAN VU DUY BANG)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 500,000 230390.160621.160517.UNG HO MS 2021-157 ( ANH TRAN VAN HUNG)-160621-16:04:56 230390
6/16/21 500,000 218546.160621.152546.GD THE ANH HO MS 2021.VACXINCOVID BAO VIETNAMNET-160621-15:25:39 218546
6/16/21 500,000 789822.160621.133943.MS2021.154-BON CHI EM MO COI- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167538572426
6/16/21 500,000 779836.160621.132703.Lieu Thi ung ho MS2021.155-ANH PHAM MINH DUAN-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167600060593
6/16/21 500,000 773175.160621.131756.Lieu thi ung ho MS2021.156-SUNG MI DIA-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167822092316
6/16/21 500,000 MBVCB.1197353422.Ung ho NCHCCCL + Thai Thanh Gioi + 0947013688.CT tu 0091000662456 NGUYEN THI VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 500,000 SHGD:10012081.DD:210616.BO:CAO THANH XUAN.Remark:Ung ho ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/16/21 500,000 SHGD:10010044.DD:210616.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung
6/16/21 500,000 871191.160621.091459.UNG HO MA SO 2021 130
6/16/21 500,000 425476.160621.022914.Sung mi no FT21167390454088
6/16/21 500,000 MBVCB.1196656222.Giup do 2021.156.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 1,000,000 SHGD:10014142.DD:210616.BO:NGUYEN DUC HAU.Remark:IBUNG HO MS2021.154(BON CHI EM MO COI)
6/16/21 1,000,000 IBVCB.1197509094.Ung ho MS 2021157 anh Tran Van Hung.CT tu 0081000001097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21 1,000,000 MBVCB.1197211460.UNG HO MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21 6,000,000 217294.160621.195429.NGUYEN THI HANG chuyen khoan
6/16/21   CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
6/16/21   CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
6/17/21 1,000 IBVCB.1198529106.15.CT tu 1021038591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 5,000 158306.170621.084859.Ung ho MS 2021 158 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/17/21 10,000 IBVCB.1199541809.UNG HO MS 2021 157 ANH HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 10,000 IBVCB.1199538254.UNG HO MS 2021 158 ANH THUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 20,000 MBVCB.1199810134.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.158(anh tran van thuc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 50,000 927124.170621.171304.Ung ho MS 2021 VACXINCOVID
6/17/21 50,000 279802.170621.164546.Ung ho NCHCCCL
6/17/21 50,000 MBVCB.1199281301.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 50,000 IBVCB.1199265913.Giup ma so 2021 158 Tran Van Thuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 50,000 MBVCB.1199226890.ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 50,000 MBVCB.1198994217.MS 2021 157 Tran Van Hung.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 50,000 409955.170621.062506.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia FT21168007081832
6/17/21 50,000 MBVCB.1198585451.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.158 (anh Tran Van Thuc)Vietnamnet 17/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 60,000 467315.170621.142838.IBFT Ms 2021.128 vo thi xuan thao
6/17/21 68,000 MBVCB.1198665678.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 100,000 208660.170621.210404.MS2021.154 FT21169130610134
6/17/21 100,000 MBVCB.1199874767.MS 2021.158.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 100,000 MBVCB.1199647718.NGUYEN VAN CUONG ung ho quy vacxincovid.CT tu 1021446009 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 100,000 839706.170621.162855.MS 2021 158 Tran Van Thuc
6/17/21 100,000 791633.170621.152432.Ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc). Tu Hien Toan
6/17/21 100,000 MBVCB.1199166927.LE PHUNG THIEN THU chuyen tien ung ho quy vacxin.CT tu 0291000302727 LE PHUNG THIEN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 100,000 404615.170621.112127.ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
6/17/21 100,000 369437.170621.105028.UNG HO MS : 2021.158( TRAN VAN THUC)-170621-10:50:20 369437
6/17/21 100,000 MBVCB.1198916606.T DUNG ung ho MS2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 100,000 601027.170621.090357.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.158 tran van thuc
6/17/21 100,000 091436.170621.084352.Vinh Nam ung ho ms 2021 158 Tran Van Thuc
6/17/21 100,000 334678.170621.083306. GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)-170621-08:32:18 334678
6/17/21 100,000 183416.170621.080852.TTTP ung ho Ms2021.158 Tran Van Thuc
6/17/21 200,000 MBVCB.1200230577.Ung ho NCHCCCL LUU QUANG TRUYEN 0918502582.CT tu 0111000177736 LUU QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 200,000 MBVCB.1200225417.Unh ho NCHCCCL + LUU QUANG THONG + 0918502582.CT tu 0111000177736 LUU QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 200,000 IBVCB.1199720922.MS 2021 158 Tran Van Thuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 200,000 618697.170621.170042.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/17/21 200,000 912163.170621.161411.Linh br giup MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21168641008203
6/17/21 200,000 183540.170621.151618.ung ho MS 2021.VACXINCOVID
6/17/21 200,000 SHGD:10001765.DD:210617.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.156 -BE SUNG MI DIA
6/17/21 200,000 415579.170621.141641.MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)-170621-14:20:13 415579
6/17/21 200,000 388577.170621.114403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho Ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/17/21 200,000 326351.170621.103405.Chuyen tien tu ViettelPay
6/17/21 200,000 MBVCB.1198911662.T DUNG ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 200,000 275045.170621.100341.Ung ho NCHCCCL Truong Thuy Bich Ha 0933920889
6/17/21 200,000 IBVCB.1198822760.Ung ho quy covid.CT tu 0231000202694 NGUYEN THI PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 200,000 MBVCB.1198618015.BUI VIET TRONG chuyen tien.CT tu 0391000948268 BUI VIET TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 200,000 961284.170621.063501.Vietcombank;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan Ma So 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/17/21 300,000 MBVCB.1200117194.Vo thi ngoi ung ho MS 2021.158 (anh Tran Van Thuc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 300,000 493176.170621.174413.UNG HO MS 2021.158 TRAN VAN THUC
6/17/21 300,000 IBVCB.1199761807.Ung ho MS 2021 151 be Nguyen Van Kha .CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21 300,000 MBVCB.1199496595.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 300,000 MBVCB.1199491769.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 300,000 MBVCB.1199489193.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 300,000 MBVCB.1199483084.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 300,000 496718.170621.091710.Ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc FT21168640659357
6/17/21 300,000 204671.170621.090117.Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
6/17/21 400,000 499853.170621.195809.Ong ba Khai Tam gui chau Tran Van Thuc - MS 2021.158
6/17/21 400,000 963030.170621.142422.Ung ho quy vacxin phong chong covid 19
6/17/21 500,000 MBVCB.1198472345.BUI THI THUY HONG chuyen tien ung ho QUY VAC XIN.CT tu 0071004943000 BUI THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 500,000 492134.170621.191659.UNG HO QUY VACCINE-170621-19:17:09 492134
6/17/21 500,000 101553.170621.190331.Ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc FT21168230570495
6/17/21 500,000 451922.170621.162604.UNG HO VACCIN COVID-170621-16:25:15 451922
6/17/21 500,000 103455.170621.161506.Ung ho MS 2021.158 ( Tran van Thuc)
6/17/21 500,000 MBVCB.1199473518.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 500,000 MBVCB.1199416997.BUI VAN THAO ung ho ms 2021.vaxincovid.CT tu 0301000307877 BUI VAN THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 500,000 MBVCB.1199131112.UNG HO MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 500,000 242301.170621.101448.ung ho NCHCCCL +NGUYEN PHI BINH +0914395679
6/17/21 500,000 577912.170621.083758.ung ho 2021.144
6/17/21 800,000 MBVCB.1199477591.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.154-4 chi em mo coi.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 1,000,000 MBVCB.1199383242.DANG NGOC QUYNH chuyen tien.CT tu 0591001882222 DANG NGOC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 1,000,000 278336.170621.075145.MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
6/17/21 2,000,000 427236.170621.144931.Ung ho MS 2020.221, hai con anh An
6/17/21 2,000,000 420717.170621.144225.Ung ho MS 2021.151, be Nguyen Van Kha
6/17/21 2,000,000 843016.170621.121714.Unghoquyvacxincovid
6/17/21 3,000,000 MBVCB.1199868337.NGUYEN PHAN LE TUONG UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0721000584272 NGUYEN PHAN LE TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 3,000,000 433952.170621.145645.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi
6/17/21 3,000,000 MBVCB.1199055118.DANG THI TUYET HONG chuyen tien Ung ho NCHCCCL .CT tu 0331000451067 DANG THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21 5,000,000 699163.170621.103337.Ong Tu Van ung ho MS2021.158, anh Tran Van Thuc chua benh
6/18/21 1,000 IBVCB.1200467147.aa.CT tu 0911000056345 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 1,000 IBVCB.1200463319.aa.CT tu 1020694073 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 5,000 095652.180621.075538.Ung ho MS 2021 158 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/18/21 10,000 IBVCB.1201364451.UNG HO MS 2021 159 ANH LIEM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/21 20,000 MBVCB.1201716697.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.159 anh nguyen quang liem.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 20,000 SHGD:10004812.DD:210618.BO:HUYNH HUONG TRA.Remark:Ung ho NCHCCCL thang 6
6/18/21 20,000 298211.180621.070125.Ung ho NCHCCCL Ho Thi Kim Hong 0985421821
6/18/21 50,000 189722.180621.192714.ung ho ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/18/21 50,000 622326.180621.170502.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 50,000 252314.180621.132340.CHAU TUE MINH Chuyen tien
6/18/21 50,000 IBVCB.1201086925.Giup ma so 2021 159 anh Nguyen Quang Liem .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/21 50,000 264123.180621.100154.chuc con mau het benh
6/18/21 50,000 407888.180621.091843.ung ho MS 2021.159( Anh Nguyen Quang Liem)
6/18/21 50,000 235281.180621.090501.CHAU TUE MINH Chuyen tien
6/18/21 50,000 MBVCB.1200589388.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 50,000 952257.180621.085733.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
6/18/21 50,000 MBVCB.1200400538.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)Vietnamnet 18/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 68,000 MBVCB.1201103758.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 100,000 MBVCB.1201940950.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 100,000 583057.180621.203335.T ung ho anh Nguyen Quang Liem MS 2021.159
6/18/21 100,000 122624.180621.200914.N-H FT21169074025192
6/18/21 100,000 IBVCB.1201180884.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 100,000 416026.180621.112415.Ung ho MS2021 159 Nguyen Quang Liem
6/18/21 100,000 MBVCB.1200881967.MS 2021.159.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 100,000 SHGD:10009505.DD:210618.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021.159 ung ho anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 100,000 550006.180621.084057.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)-180621-08:40:30 550006
6/18/21 100,000 082610.180621.083008.Vinh Nam ung ho ms 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 100,000 067220.180621.080622.MS 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 100,000 539767.180621.072245.UNG HO MS: 2021.159(ANH NGUYEN QUANG LIEM)-180621-07:22:33 539767
6/18/21 100,000 069508.180621.071756.Ung ho ms 2021 159 anh nguyen quang liem
6/18/21 175,000 ATM_FTF.10800545.049909.20210618.133614.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
6/18/21 200,000 878101.180621.214601.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
6/18/21 200,000 669123.180621.174204.Chuyen tien MS2020.257 gia dinh anh chien
6/18/21 200,000 519694.180621.162306.ung ho ms 2021 vacxincovid
6/18/21 200,000 IBVCB.1201412802.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 200,000 962160.180621.144913.ung ho MS 2021.156(sung Mi Dia)
6/18/21 200,000 184001.180621.134808.Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/18/21 200,000 855403.180621.133606.ung ho MS 2021.154
6/18/21 200,000 624656.180621.120824.MS 2021.159 Anh Nguyen Quang Liem FT21169072334695
6/18/21 200,000 748392.180621.111440.ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 200,000 IBVCB.1200691615.MS 2021 159 anh Nguyen Quang Liem.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/21 200,000 SHGD:10008662.DD:210618.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.159. NGUYEN QUANG LIEM - QUANG TRI
6/18/21 200,000 459600.180621.093833.ung ho ms 2020.259 pham thi an nhien FT21169170204804
6/18/21 200,000 MBVCB.1200428096.Ung ho ms 2021.159.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 300,000 MBVCB.1201533863.TRAN QUANG CUONG chuyen tien ung ho quy COVID.CT tu 0011004407077 TRAN QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 300,000 592881.180621.163623.Chuyen tien ung ho MS 2021.159, anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 300,000 IBVCB.1201406285.DO TRUNG DUNG chuyen khoan Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 300,000 MBVCB.1201314816.Gd Nguyen Ngoc Loi(Pd Nguyen Tam) Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 500,000 943742.180621.171441.Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem FT21169508801491
6/18/21 500,000 SHGD:10007512.DD:210618.BO:LE VU HAU.Remark:MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)
6/18/21 500,000 MBVCB.1201305509.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 500,000 090736.180621.111755.ung ho MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)
6/18/21 500,000 MBVCB.1200669930.Ung ho MS 2021.159 ( anh Liem ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 500,000 SHGD:10007009.DD:210618.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21 500,000 286391.180621.030602.ung hoMS 2021.158(Tran Van Thuc)
6/18/21 600,000 MBVCB.1201664026.UNG HO MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 1,000,000 198380.180621.214107.Hai FT21170808141720
6/18/21 1,000,000 MBVCB.1201680005.ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 1,000,000 MBVCB.1201678975.ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 2,000,000 MBVCB.1200547680.Ung ho MS 2021.158 ( Tran Van Thuc).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 2,000,000 MBVCB.1200536962.Ung ho MS 2021.159 ( anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21 40,000,000 PHAM THI VANG - UNG HO CHUONG TRINH "NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY"
6/19/21 1,000 IBVCB.1202846781.ss.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 1,000 IBVCB.1202546027.aa.CT tu 1021259854 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 5,000 296259.190621.102224.Ung ho MS 2021 160 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/19/21 10,000 438549.190621.145536.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI NGOC MY chuyen khoan
6/19/21 10,000 IBVCB.1202878452.UNG HO MS 2021 160 BE TUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 10,000 MBVCB.1202729485.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.160 .CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 10,000 MBVCB.1202727195.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.159.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 10,000 MBVCB.1202725308.VU HONG MAI chuyen tien ma 2021.158.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 20,000 060452.180621.225354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Hieu 0979856085
6/19/21 20,000 MBVCB.1203508846.Ung ho NCHCCCL Do Thi Uyen 0326753969.CT tu 0451000505068 DO THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 20,000 916996.190621.174839.Ung ho NCHCCCL ba Bac 039 5957767
6/19/21 20,000 MBVCB.1202891102.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0741000680896 LAM THIEN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 20,000 934262.190621.122306.Vietcombank;0011002643148;Ms 2020 259 Be Pham Thi An Nhien
6/19/21 20,000 724282.190621.023344.Ung ho NCHCCCCL. Son - 0984181951
6/19/21 30,000 684279.190621.092814.Ung ho NCHCCCL Ngan 0879276129
6/19/21 50,000 IBVCB.1202897382.Giup ma so 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 50,000 007041.190621.124357.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 50,000 894182.190621.104759.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
6/19/21 50,000 MBVCB.1202349316.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 50,000 MBVCB.1202346908.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.158 anh Tran Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 50,000 MBVCB.1202343537.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.157 anh Tran Van Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 50,000 222640.190621.070852.Ung ho MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 50,000 MBVCB.1202303348.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.160 (chau Nguyen Mai Thanh Tung)Vietnamnet 19/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 68,000 MBVCB.1203712870.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 100,000 935157.180621.235620.Ung Ho NCHCCCL Yen Mi 0989906493
6/19/21 100,000 252238.190621.210415.MS 2021.160 ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 100,000 612590.190621.174748.ung ho MS2021.157 anh Tran Van Hung
6/19/21 100,000 836518.190621.173530.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT21170688987961
6/19/21 100,000 MBVCB.1203079186.MS 2021.160.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 100,000 221898.190621.140541.Ung ho MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung) - tu Phuc Nho
6/19/21 100,000 799444.190621.125221.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 100,000 728248.190621.120326.Ms 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 100,000 924675.190621.110056.IBFT Gui ung ho nchcccl
6/19/21 100,000 MBVCB.1202667412.Ung ho MS 2021.160( Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 1015788378 NGUYEN THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 100,000 894818.190621.104842.T ung ho be Nguyen mai Thanh MS 2021.160
6/19/21 100,000 786148.190621.101814.UNG HO MS : 2021.160( BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-190621-10:21:40 786148
6/19/21 100,000 119114.190621.091740.MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 100,000 603736.190621.090321.MS 2021.160 nguyen mai thanh tung
6/19/21 100,000 085622.190621.083446.Vinh Nam ung ho ms 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 100,000 296500.190621.035914.Hai ung ho ms 2021.VACINCOVID 1100000 FT21170829292937
6/19/21 150,000 970766.190621.195902.Ung ho Ma So 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170094732000
6/19/21 200,000 MBVCB.1202175944.THAI LINH GIANG UNG HO QUY VACCINE PHONG COVID.CT tu 0121001848548 THAI LINH GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 200,000 213375.180621.225948.ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/19/21 200,000 064378.190621.220409.MS2021.158 va MS2021.160 FT21172938984647
6/19/21 200,000 889232.190621.183106.Ms 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21170698603021
6/19/21 200,000 MBVCB.1203153487.MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 200,000 837299.190621.141852.UNGHOCOVID19-190621-14:22:20 837299
6/19/21 200,000 MBVCB.1202847954.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021. 160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 200,000 794330.190621.104925.MS 2021.160 (BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-190621-10:52:42 794330
6/19/21 200,000 186138.190621.103407.Ung ho MS 2021-160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 200,000 256590.190621.095730.ung ho MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 200,000 423501.190621.095452.Duong Tran ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung MS.2021.160 FT21170344630422
6/19/21 200,000 MBVCB.1202542097.MS 2021.160.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 200,000 638294.190621.094134.Ung ho MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 200,000 MBVCB.1202471678.ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh trung.CT tu 0691000301424 BUI DANG TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 200,000 379235.190621.090823.Ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21170314426871
6/19/21 200,000 Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
6/19/21 250,000 MBVCB.1203080384.Ung ho MS2021.160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 250,000 739914.190621.062643.ung ho Ms 2021.160 (nguyen mai thanh tung)
6/19/21 300,000 250105.190621.215050.Ung ho NCHCCCL kieu anh 0972447088
6/19/21 300,000 792471.190621.213102.MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 300,000 MBVCB.1203695900.VO PHUC LE chuyen tien ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 300,000 326440.190621.161230.unghocovid
6/19/21 300,000 MBVCB.1202895758.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 300,000 MBVCB.1202829194.ms 2021 160 uh Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 300,000 441241.190621.101200.Ung ho ma so 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21170289322307
6/19/21 300,000 171559.190621.092637.MS2021.151(nguyen van kha)
6/19/21 300,000 673659.190621.084638.Ung ho ms 2021 160 em Mai Thanh Tung
6/19/21 300,000 259443.190621.083011.ung ho MS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/19/21 400,000 IBVCB.1202684041.MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 500,000 919280.190621.210142.UNG HO NCHCCCL-190621-21:01:19 919280
6/19/21 500,000 VCBPAY.1203614823.ung ho MS 2021.160 (chau Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 845868.190621.202526.Ung ho MS 2021160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 500,000 MBVCB.1203589028.UNG HO MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 MBVCB.1203373860.NGUYEN MINH PHUNG ung ho quy vacxincovid.CT tu 0181003393142 NGUYEN MINH PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 080667.190621.170716.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 500,000 IBVCB.1202980545.VO THI LE THUY chuyen khoan ung ho Quy vacxin Covid-19.CT tu 0121001869878 VO THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 IBVCB.1202796780.TA THI THANH THUY chuyen khoan ung ho quy vac xin covid.CT tu 0031000492230 TA THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 812255.190621.120254.UNGHOVACXIN-190621-12:02:31 812255
6/19/21 500,000 706986.190621.105442.ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 500,000 471845.190621.104118.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21170993292013
6/19/21 500,000 435373.190621.100626.MS 2021 160 be nguyen mai thanh tung FT21170619069824
6/19/21 500,000 MBVCB.1202488500.Giup do 2021.160.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 500,000 386873.190621.091659.Ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung MS 2021.160 FT21170108090522
6/19/21 500,000 000727.190621.081720.Ung ho MS 2021.160 BE NGUYEN MAI THANH TUNG
6/19/21 500,000 988277.190621.072105.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 500,000 IBVCB.1202283318.MS 2021 159 anh NGUYEN QUANG LIEM tinh Quang Tri.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21 1,000,000 MBVCB.1203621153.Ms 2021. VACXINCOVID.CT tu 0671004150507 PHAM THI MINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 1,000,000 MBVCB.1203085106.DO MANH DUNG UNG HO MS 2021. VACXINCOVID.CT tu 0451000249065 DO MANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 1,000,000 378120.190621.100423.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021160??Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 1,000,000 420628.190621.095200.Ms 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21170417542943
6/19/21 1,000,000 417636.190621.094906.Ms 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170857863051
6/19/21 1,000,000 627574.190621.092954.Ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21 2,000,000 IBVCB.1202584450.NG T Bich Loc ho tro ms.2021.156 (Sung Mi Dia), 160 (Thanh Tung), 155 (Minh Duan), 157 (TV Hung).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 2,000,000 014432.190621.090521.ung ho MS 2021160
6/19/21 2,100,000 MBVCB.1203023313.Ung ho ms2021.151/152/153/155/156/158/160 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 3,000,000 MBVCB.1202606004.Ung ho Ms.2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21 5,000,000 933778.190621.175809.Ung ho quy NCHCCCL Tran thi Thanh DT 090435636
6/20/21 1,000 IBVCB.1205167303.gdsg.CT tu 0531002577193 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 1,000 IBVCB.1204482358.sd.CT tu 1020240749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 1,000 IBVCB.1204469367.sdf.CT tu 1020269672 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 1,000 IBVCB.1204467118.asf.CT tu 1020241102 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 1,000 IBVCB.1204354456.csdfe.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 1,000 IBVCB.1204292541.efe.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 15,000 044466.200621.210504.MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/20/21 20,000 047907.200621.211008.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/20/21 20,000 043664.200621.210350.MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
6/20/21 50,000 923640.200621.190203.ung ho 2021 155 Pham Minh Duan
6/20/21 50,000 021685.200621.154800.UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-200621-15:51:30 021685
6/20/21 50,000 IBVCB.1204514791.Giup ma so 2021 161 Nguyen Van Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 50,000 398245.200621.133538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;O banh my lam nen dieu ki dieu
6/20/21 50,000 MBVCB.1204503947.Ung ho NCHCCCL+0375687925+ Thao ly.CT tu 0821000095155 TRAN THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 50,000 219207.200621.123100.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho anh pham minh duan
6/20/21 50,000 933669.200621.105211.Giup do anh Nguyen van Kien ma so 2021161
6/20/21 50,000 247862.200621.101835.gui gd 2021 161
6/20/21 50,000 MBVCB.1203997401.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.161 (be Nguyen Van Loc)Vietnamnet 20/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 68,000 MBVCB.1203998002.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 100,000 278521.190621.222836.Ung ho NCHCCCL
6/20/21 100,000 629955.200621.215634.Ung ho MS 2021.161 be Nguyen Van Loc
6/20/21 100,000 784459.200621.211039.Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem FT21172215366219
6/20/21 100,000 046811.200621.210829.MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
6/20/21 100,000 MBVCB.1204892178.LE THI THANH TAM ung ho NCHCCCL.CT tu 0181001718031 LE THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 100,000 791558.200621.155222.ung ho Ms 2021.161 Nguyen Van Loc
6/20/21 100,000 357441.200621.134553.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc). Tu Phuc Hoat
6/20/21 100,000 321176.200621.111030.Ung ho MS2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/20/21 100,000 307123.200621.110035.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21 100,000 567676.200621.100229.ung ho MS2021.160
6/20/21 100,000 053415.200621.083351.Vinh Nam ung ho ms 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21 100,000 103482.200621.082915.MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21 100,000 527386.200621.075816.T ung ho Nguyen van Loc MS 2021.161
6/20/21 100,000 MBVCB.1204035704.MS 2021.161.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 100,000 MBVCB.1203968685.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 100,000 294374.200621.001124.ung ho MS2021 160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/20/21 180,000 MBVCB.1204521285.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HOANG VY 0969664494 chuyen tien.CT tu 0071000987837 NGUYEN THI HOANG VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 MBVCB.1205295917.Ung ho NCHCCCL + Tran Thi Thuy Nga 0977750503.CT tu 0571000058041 TRAN THI THUY NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 078177.200621.212318.UH BE NGUYEN MAI THANH TUNG - MA SO: 2021.160-200621-21:23:08 078177
6/20/21 200,000 260644.200621.180648.IBFT NTro DANH LOI Tp chaudoc AG ung ho
6/20/21 200,000 984580.200621.153947.Kieu Huong ung ho ma so 2021 161
6/20/21 200,000 MBVCB.1204605435.MS 2021.161.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 IBVCB.1204540557.MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 200,000 262784.200621.100718.MS 2021.161
6/20/21 200,000 518849.200621.095825.Ung ho quy vacxin covid19
6/20/21 200,000 099933.200621.094005.MS 2021 151 NGUYEN VAN KHA
6/20/21 200,000 095087.200621.093357.MS 2021 161 NGUYEN VAN LOC
6/20/21 200,000 MBVCB.1204127297.TRAN KIM NGAT chuyen tien quy vac xin .CT tu 0071004059281 TRAN KIM NGAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 187116.200621.080013.Ung ho MS 2021.161 chau Nguyen Van Loc thon Mieng Thuong, Hoa Son, Ung Hoa HN. Xin cam on. FT21172650810533
6/20/21 200,000 MBVCB.1204032155.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so Ms 2021.161(Nguyen Van Loc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 946045.200621.064832.UNG HO MS : 2021.161( NGUYEN VAN LOC)-200621-06:50:56 946045
6/20/21 200,000 163364.200621.061015.MS 2021.161 Nguyen Van Loc FT21172967500599
6/20/21 200,000 MBVCB.1203970931.Ung ho ms 2021.161.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 200,000 473433.200621.002626.ttbac ung ho MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/20/21 240,000 005841.200621.213355.NCHCCCL Huynh Hung Huy 0907893741
6/20/21 300,000 MBVCB.1204897483.UNG HO MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 300,000 255180.200621.151906.Ubg ho ma so 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/20/21 300,000 MBVCB.1204179782.Nhaahn ung ho ms 2021.159.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 300,000 MBVCB.1204146942.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 500,000 IBVCB.1203844342.Ba chi em mo coi 2021. 144.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 500,000 464081.200621.204612.ung ho MS 2021.161 nguyen van loc
6/20/21 500,000 356245.200621.163923.ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh tung
6/20/21 500,000 219799.200621.124555.UNG HO MS 2021.164 (BE NGUYEN VAN LOC)
6/20/21 500,000 994570.200621.123929.UNG HO MA SO 2021-160( BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-200621-12:39:32 994570
6/20/21 500,000 263921.200621.101015.LUONG THI DIEU HUYEN so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/20/21 500,000 MBVCB.1204128058.MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0101001101646 DANG THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21 500,000 904740.200621.082756.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21 600,000 IBVCB.1203846004.2021. 148 2021. 149.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21 1,000,000 362090.200621.090558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Sung Mi dia
6/20/21 2,000,000 268142.200621.155542.ung ho NCHCCCL nguyen thi thu ha 0913218623
6/20/21 3,000,000 941771.200621.081815.ung ho MS 2021.161 nguyen van Loc
6/20/21 5,000,000 916112.200621.071145.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.161 Nguyen Van Loc

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-06-2021 01:14:38 10,000 Ung ho MS2021.151 (be Nguyen Van Kha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/06/2021 00:44:50
11-06-2021 06:42:31 500,000 CT DEN:116123417648 be doan vu duy Bang
11-06-2021 07:04:49 200,000 CT DEN:116200583464 HTMS 2021.152 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
11-06-2021 08:12:02 200,000 ung ho ms 2021.152
11-06-2021 08:21:02 100,000 LPT ung ho MS 2021152  Be Doan Vu Duy Bang
11-06-2021 08:22:03 200,000 ung ho ms 2021.152(be doan vu duy bang)
11-06-2021 08:45:51 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
11-06-2021 10:02:15 5,000,000 CT DEN:116203993286 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.152 be Doan Vu Duy Bang FT21162883486206
11-06-2021 10:11:58 1,000,000 NTP ung ho MS 2021.151 ( be Nguyen Van Kha ).
11-06-2021 11:22:10 1,000,000 ung ho MS 2021.vacxinCovid
11-06-2021 12:58:47 300,000 ung ho MS 2021.152( Be Doan Vu Duy Bang)
11-06-2021 14:15:26 200,000 CT DEN:116207189516 ung ho ms 2021.152 (be doan vu duy bang)
11-06-2021 14:16:29 200,000 CT DEN:116207190260 ung ho ms 2021.151 (be nguyen van kha)
11-06-2021 15:23:16 200,000 THUY TRAM chuyen tien giup ms 2021. 200-123  moi ng 100k
11-06-2021 16:41:21 50,000 ms 2021.152 ( be doan vu duy bang )
11-06-2021 17:54:24 50,000 CT DEN:116210285175 Vietinbank;114000161718;PHAN THI MAI HOA chuyen khoan ung ho quy vac xin phong chong covis
12-06-2021 01:04:28 20,000 Ung ho MS2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/06/2021 00:12:43
12-06-2021 06:23:00 1,000,000 ung ho MS 2021.153 (Hoang Thi Vi)
12-06-2021 08:39:23 1,000,000 CT DEN:116301775376 UNG HO MS 2021.153 CHI HOANG THI VI
12-06-2021 09:28:01 150,000 CT DEN:116302640664 STA ungho ms2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
12-06-2021 10:14:40 100,000 ung ho chi Hoang Thi Vi
12-06-2021 10:16:55 300,000 ung ho MS2021.153 ( hoang thi vi)
12-06-2021 10:28:06 100,000 ms 2021.153 ( chi hoang thi vi )
12-06-2021 11:17:56 100,000 LPT ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
12-06-2021 13:55:33 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.153
12-06-2021 14:06:01 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
12-06-2021 15:18:49 200,000 CT DEN:116330640361 Ms 2021 153 Hoang Thi Vi
12-06-2021 15:21:05 400,000 CT DEN:116330377860 Ms 2021 152 Doan Vu Duy Bang
12-06-2021 16:25:51 250,000 CT DEN:116309386733 MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
13-06-2021 00:44:03 10,000 Ung ho MS2021.153 (chi Hoang Thi Vi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/06/2021 00:15:45
13-06-2021 04:53:26 300,000 CT DEN:130135075848 ung ho ma so MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
13-06-2021 07:22:30 200,000 CT DEN:116400720057 ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
13-06-2021 08:48:40 20,000,000 CT DEN:116401577803 Ong Tu Van giup do MS 2021.154 bon chi em mo coi
13-06-2021 09:03:07 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.154
13-06-2021 09:10:55 10,000,000 CT DEN:116402738485 Ong Tu Van cuu giup ms2021.153 Hoang Thi Vi FT21165395020968
13-06-2021 10:28:47 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.154(bon chi em mo coi)
13-06-2021 12:35:02 200,000 ms 2021.154 ( bon chi em mo coi )
13-06-2021 16:42:24 100,000 LPT ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi
13-06-2021 17:44:30 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
13-06-2021 18:18:55 200,000 CT DEN:116511351668 STA ungho ms2021.154 (bon chi em mo coi)
13-06-2021 19:11:52 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 154 ( bon chi em mo coi )
13-06-2021 20:04:54 200,000 HQB Ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
14-06-2021 00:53:17 40,000 Ung ho MS2021.154 (bon chi em mo coi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/06/2021 00:05:25
14-06-2021 06:17:02 300,000 CT DEN:116523751140 HTMS 2021.154 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
14-06-2021 07:55:39 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
14-06-2021 08:13:15 1,500,000 ms 2021.154( bon chi em mo coi)
14-06-2021 08:15:32 500,000 Chuyen tien ung ho MS 2021.154 ( bon chi em mo coi)
14-06-2021 08:57:06 200,000 ung ho MS 2021.153 ( chi Hoang Thi Vi )
14-06-2021 10:57:47 100,000 ms 2021.155 ( pham minh duan )
14-06-2021 15:03:19 50,000 So GD goc: 10038927 Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:03:19 50,000 So GD goc: 10038950 Ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi. Gui niem lanh cho chi
14-06-2021 15:04:59 50,000 So GD goc: 10037583 Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh lai. Gui niem lanh cho gia dinh anh
14-06-2021 15:05:39 50,000 So GD goc: 10039168 Ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:06:30 50,000 So GD goc: 10037578 Ung ho MS 2021.149 anh tran van phuong.Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:12:39 50,000 So GD goc: 10039279 Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:14:22 50,000 So GD goc: 10037669 Ung Ho MS 2021.140 Pham Minh Nhut. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:15:20 50,000 So GD goc: 10037724 Ung ho MS 2021.137 em Nguyen Ngoc Mai. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:15:21 50,000 So GD goc: 10039377 Ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:16:41 50,000 So GD goc: 10039479 Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:17:40 50,000 So GD goc: 10038656 Ung ho MS 2021.104 Chi em Le Tran - Le Trieu. Gui niem lanh cho chi em
14-06-2021 15:17:41 50,000 So GD goc: 10039549 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:17:41 50,000 So GD goc: 10037915 Ung Ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:18:19 50,000 So GD goc: 10038725 Ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh. Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:18:19 50,000 So GD goc: 10037985 Ung Ho MS 2021.141 anh em giang son. Gui niem lanh cho hai anh em
14-06-2021 15:19:09 50,000 So GD goc: 10038041 Ung Ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:29:19 50,000 So GD goc: 10038205 Ung Ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh. Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:33:39 50,000 So GD goc: 10038586 Ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi. Gui niem lanh cho ba chi em
14-06-2021 16:41:19 50,000 LPT ung ho MS 2021155  anh Pham Minh Duan
15-06-2021 01:02:30 10,000 Ung ho MS2021.155 (anh Pham Minh Duan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/06/2021 00:43:51
15-06-2021 06:56:36 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho md 2021.156 ; Sung Mi Dia
15-06-2021 07:56:43 2,000,000 ung ho ma so 2021.156 Sung Mia Dia thuong em va gia dinh lam
15-06-2021 10:05:13 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.145 (NGUYEN LE DIEM QUYNH)
15-06-2021 10:09:34 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)
15-06-2021 10:50:03 100,000 ms 2021.156 ( sung mi dia )
15-06-2021 10:58:29 50,000 So GD goc: 10012088 Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc. Gui niem lanh cho me con
15-06-2021 11:07:09 50,000 So GD goc: 10012337 Ung Ho MS 2021.134 Em Nguyen Tan Dat. Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:08:49 50,000 So GD goc: 10012673 Ung Ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc. Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:08:50 50,000 So GD goc: 10012625 Ung ho MS 2021.133 gia dinh chi Thoa. Gui niem lanh cho gia dinh
15-06-2021 11:09:29 50,000 So GD goc: 10012657 Ung ho MS 2021.132 Em Dang Anh Nhut.Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:15:29 50,000 So GD goc: 10012564 Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao. Gui niem lanh cho be
15-06-2021 11:15:30 50,000 So GD goc: 10012665 Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.Gui niem lanh cho be
15-06-2021 11:16:59 50,000 So GD goc: 10012883 Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa.Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:19:19 50,000 So GD goc: 10012934 Ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi. Gui niem lanh cho chi
15-06-2021 11:39:51 50,000 CT DEN:116604648877 Bon chi em mo coi FT21166797971011
15-06-2021 12:43:03 100,000 Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
15-06-2021 12:43:56 100,000 Ung ho MS 2021.155  (anh Pham Minh Duan)
15-06-2021 12:56:42 1,000,000 ung ho ma so 2021.154 bon chi em mo coi thuong may em lam
15-06-2021 14:23:42 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 156 ( Sung Mi Dia )
15-06-2021 14:59:38 100,000 LPT ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
15-06-2021 16:16:30 1,000,000 CT DEN:116609031723 MBVCB.1195777636.031723.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia.CT tu 0181003499425 NGUYEN VAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-06-2021 16:52:30 300,000 ung ho ms 2021.156 (sung mi Dia )
15-06-2021 17:02:37 100,000 CT DEN:116610075664 IBVCB.1195891773.075664.NGUYEN VAN CHIEN ck ung ho chau MS 2021.156 (Sung Mi Dia). Chuc chau binh phuc.CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-06-2021 18:35:02 500,000 CT DEN:150135756464 ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
15-06-2021 20:44:14 200,000 ung ho MS 2021. 156 (Sung Mi Dia)
15-06-2021 22:02:22 50,000 MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 00:49:13 20,000 Ung ho MS2021.157 (anh Tran Van Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2021 01:21:52 20,000 Ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2021 07:11:34 150,000 CT DEN:116700810273 STA ungho ms2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 08:31:44 1,000,000 chuyen tien ung ho quy vac xin
16-06-2021 10:12:59 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
16-06-2021 10:29:08 300,000 ung ho ms 2021.156 ( Sung Mi Dia  )
16-06-2021 11:58:46 100,000 Mot chut tam long ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 12:05:59 3,000,000 CT DEN:116705715099 Ong Tu Van giup ms 2021.157 anh Tran Van Hung FT21167538218852
16-06-2021 14:56:39 300,000 ung ho ms 2021.156 (sung mi dia)
16-06-2021 14:59:28 500,000 anh duong minh duc ung ho ms 2021 155 anh pham minh duan
16-06-2021 15:22:37 50,000 ms 2021.157 ( anh tran van hung )
16-06-2021 15:23:30 50,000 So GD goc: 10021464 Ung ho MS 2021.125 hai be Dang - Khoa. Gui niem lanh cho hai be
16-06-2021 15:24:20 50,000 So GD goc: 10020699 Ung Ho MS 2021.124 Nguyen Nhut Truong. Gui niem lanh cho em
16-06-2021 15:24:49 100,000 CT DEN:116708918823 MS 2021.157
16-06-2021 15:27:19 50,000 So GD goc: 10020834 Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc. Gui niem lanh cho be
16-06-2021 18:34:28 50,000 LPT ung ho MS 2021157  anh Tran Van Hung
17-06-2021 08:15:02 150,000 CT DEN:116801446205 STA ungho ms2021.157 (anh Tran Van Hung)
17-06-2021 08:42:37 500,000 Khuat Doanh Bao chuyen tien ung ho MS 2021.158( tran van thuc)
17-06-2021 08:43:52 1,700,000 CDCS ND Vinh Tan 1 ung ho quy Vacxin
17-06-2021 09:12:53 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
17-06-2021 09:17:40 500,000 So GD goc: 10008085 Ung ho MS 2021.156-Sung Mi Dia
17-06-2021 09:18:09 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.158
17-06-2021 09:32:41 400,000 MS 2021.156(SUNG MI DIA)
17-06-2021 09:58:04 50,000 ms 2021.158 ( tran van thuc )
17-06-2021 11:30:56 50,000 LPT ung ho MS 2021158 Tran Van Thuc
17-06-2021 13:57:38 500,000 CT DEN:116806863465 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho Tran Van Thuc ms 2021 158
18-06-2021 00:52:53 10,000 Ung ho MS2021.158 (Tran Van Thuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/06/2021 00:37:39
18-06-2021 07:29:24 300,000 ung ho ms 4136
18-06-2021 07:50:07 100,000 LPT Ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem
18-06-2021 07:53:39 50,000 DO HAI ANH chuyen tienung ho quy vacxine
18-06-2021 08:04:27 100,000 CT DEN:116901020392 STA ungho ms2021.159 (Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 08:41:03 50,000 ms 2021.159 ( anh nguyen quang liem )
18-06-2021 08:42:47 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
18-06-2021 08:47:07 200,000 Ung hoMS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 11:09:28 100,000 ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 13:39:48 200,000 TRAN THI KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2021.VACXINCVID
19-06-2021 01:17:07 10,000 Ung ho MS2021.159 (anh Nguyen Quang Liem). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/06/2021 00:52:21
19-06-2021 07:30:35 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung)
19-06-2021 07:31:45 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
19-06-2021 07:35:28 200,000 ung ho ms 2021.160 (be nguyen mai thanh tung)
19-06-2021 08:40:54 50,000 CT DEN:117001586052 Ms 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 08:56:21 5,000,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.160 ( Be Nguyen Mai Thanh Tung )
19-06-2021 08:58:28 100,000 CT DEN:117001370684 Ung ho MS 2021.160, be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170056037636
19-06-2021 09:16:42 100,000 LPT ung ho MS 2021160  Be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 09:30:00 200,000 MS 2021.160
19-06-2021 09:59:27 50,000 ung ho ma so 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 10:59:14 500,000 LUU TRUNG LUONG chuyen tien ung ho qui vaccin
19-06-2021 12:03:55 50,000 ms 2021.160 ( be nguyen mai thanh tung )
19-06-2021 13:37:59 2,000,000 LY NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.160( nguyen mai thanh tung)
19-06-2021 14:10:24 50,000 LE TIEN HIEU chuyen tien ung ho quy vacxin
19-06-2021 15:07:03 500,000 CT DEN:117008844214 Ung ho MS 2021-160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 16:20:35 350,000 CT DEN:117009845452 ung ho MS 2021.vacxincovid
19-06-2021 16:25:36 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 160 ( Be Nguyen Mai Thanh Tung )
19-06-2021 20:03:48 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
19-06-2021 21:01:07 10,000,000 CT DEN:117014020309 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21172074118081
19-06-2021 21:06:13 100,000 CT DEN:117014351216 MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-06-2021 21:34:42 500,000 CT DEN:117014044494 Gui MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21172396770948
20-06-2021 02:19:59 10,000 Ung ho MS2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-06-2021 05:38:18 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.161 Nguyen Van Loc
20-06-2021 07:34:14 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.161 ( Nguyen Van Loc )
20-06-2021 09:11:52 50,000 ms 2021.161 (nguyen van loc )
20-06-2021 09:15:05 100,000 Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc)
20-06-2021 09:43:45 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.161
20-06-2021 10:28:43 200,000 STA ungho ms2021.161 (Nguyen Van Loc)
20-06-2021 10:30:24 200,000 CT DEN:117103617209 MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
20-06-2021 10:33:27 200,000 CT DEN:117103619384 MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
20-06-2021 14:51:19 200,000 CO MAI CON DAO CK QUY VACXIN
20-06-2021 22:33:49 100,000 LPT ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
16/6/2021 Minh Đức + Hồng Anh       4,000,000 2021.149,152,150,151,153,154,155,156

Ban Bạn đọc

Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời chỉ sau một thời gian ngắn mắc bệnh ung thư gan, mẹ bị mủn xương không thể đi làm. Hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đứng trước tương lai mờ mịt.

tin nổi bật

Bị bò húc chấn thương, người phụ nữ nghèo rơi vào nguy kịch

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, vừa qua, trong lúc chăm bê con mới sinh, chị Nguyệt bị bò mẹ húc trúng cằm, hất văng. Chị ngã đập đầu xuống đường, rơi vào nguy kịch.

Bé Chu Yến Như bị tim bẩm sinh đã được phẫu thuật thành công

Sau nhiều ngày điều trị, bé Chu Yến Như ở Cao Bằng bị bệnh tim thông liên nhĩ đã được các bác sĩ Khoa Nội can thiệp tim mạch Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thành công.

Nữ sinh nghèo đạt 29 điểm nguy cơ không được vào đại học

Dù đã xuất sắc đạt 29,25 điểm (khối C19) và 28,75 (khối C00) nhưng em Nguyễn Thị Thúy ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nguy cơ không được tới giảng đường vì gia đình không có tiền cho con theo học.

Anh Nguyễn Thiện Từ được bạn đọc ủng hộ hơn 46 triệu đồng

Sức khỏe của anh Nguyễn Thiện Từ vẫn chưa ổn định, phải đi bệnh viện tái khám và điều trị liên tục. Người mẹ già 74 tuổi đã sức cùng lực kiệt. May mắn nhờ có tấm lòng của bạn đọc hảo tâm, anh Từ mới được tiếp tục điều trị bệnh.

Lương thợ phụ ít ỏi, con gái khẩn khoản xin cứu cha bị nhiễm trùng uốn ván

Gần 3 tháng ông Vượng nằm viện do bị uốn ván, vợ của ông vẫn chưa quay lại.

Trao thêm 27 triệu đồng tới nữ sinh Hoài Na ở Hà Tĩnh

Sau khi nhận được số tiền hơn 86 triệu đồng từ lần trao thứ nhất, mới đây em Nguyễn Thị Hoài Na, ở xã Kim Hoa (Hương Sơn-Hà Tĩnh) lại tiếp tục được bạn đọc VietNamNet ủng hộ thêm số tiền gần 27 triệu đồng.

Hành trang nhập viện của người mẹ nghèo có con trai cùng mắc bệnh ung thư

Bị bệnh ung thư buồng trứng, bà Thân phải trải qua 2 lần phẫu thuật cùng hàng chục đợt điều trị hóa chất. Trong lúc gia đình đang chắt chiu từng đồng thì mới đây, con trai bà cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Em Hoàng Thị Linh bị dị dạng mạch máu não được ủng hộ gần 30 triệu đồng

Từ một nữ sinh ấp ủ ước mơ học thật giỏi, thi đỗ Đại học rồi tìm kiếm công việc ổn định phụ giúp cha mẹ, căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến Hoàng Thị Linh phải chấp nhận sống cuộc đời thực vật.

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.