Ngày 24/11, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Cuộc làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

phandinhtrac copy.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết 26/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 26 và các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ. 

Từ năm 2019-2023, Bộ Nội vụ đã ban hành, tham mưu ban hành 203 văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Điển hình như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; 15 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong đó phải kể đến các Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; về tinh giản biên chế; Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách tổng thể chính sách tiền lương;…

Hằng năm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó có 47 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các bộ, ngành, địa phương; qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ.

Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới như chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ...

Khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong đó nổi bật là đã nỗ lực hoàn thành 19/21 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ được giao theo Nghị quyết số 26; tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ Nội vụ;…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được đoàn kiểm tra chỉ ra.

phamthithanhtra copy.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo với đoàn công tác của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tập trung tham mưu triển khai, sớm đưa các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ vào thực hiện trong thực tiễn, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; về thu hút, trọng dụng nhân tài; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm;…

Trưởng Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ cần sớm rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26 để kiến nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng thể chế về công tác cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

Ngoài ra, yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ trong nội bộ.