Quy định mới nhất của Chính phủ đã giảm thời gian cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp xuống còn 15 ngày, thay vì 45 ngày như quy định trước đây.

Nghị định 81 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25 - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông - vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 1/7 vừa qua. Đây cũng là thời điểm văn bản này chính thức có hiệu lực.

{keywords}
Thời gian duyệt hồ sơ xin phép cung cấp dịch vụ viễn thông được rút ngắn chỉ còn 15 ngày

Mục tiêu lớn nhất của Nghị định 81 là minh bạch hóa các điều kiện cấp phép, cắt giảm thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy về một đầu mối tiếp nhận và giảm thời gian cấp phép cho doanh nghiệp viễn thông. Theo đó, chỉ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông sẽ phải thẩm định và cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông cần quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đăng ký đầu tư phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ TT&TT.

Đối với những trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông phải có thông báo bằng văn bản tới doanh nghiệp nêu rõ lý do từ chối. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được cấp phép, doanh nghiệp phải đăng trên một trong các tờ báo viết 3 số liên tiếp, hoặc báo điện tử và trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT trong 20 ngày để công bố nội dung giấy phép.

Để được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 36 Luật Viễn thông, đồng thời đang không trong quá trình chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản...; phải có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông - an ninh thông tin.

Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung giấy phép và thực hiện thủ tục thông báo là tên doanh nghiệp được cấp phép bị thay đổi; thay đổi phạm vi thiết lập mạng viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ, loại hình dịch vụ hoặc đề nghị cung cấp các dịch vụ viễn thông chưa quy định trong giấy phép; hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đã được cấp phép....

Kể từ ngày Nghị định 81 có hiệu lực, các Điều 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 và 26 của Thông tư 12 ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sẽ hết hiệu lực thi hành.

T.C