21 loại văn bản văn bản điện tử đã ký số được thí điểm không gửi bản giấy | Thí điểm không gửi văn bản giấy với các văn bản điện tử đã ký số | Chính phủ thí điểm không gửi văn bản giấy với các văn bản điện tử đã ký số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng chữ ký số ban hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại Nghị quyết 23 về phiên họp thường kỳ tháng 3/2019 mới ban hành, Chính phủ đã có chỉ đạo về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bố trí nguồn lực, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, tích hợp giải pháp dịch vụ chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước); thí điểm không gửi văn bản giấy với các văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 3/4/2019 đến ngày 3/5/2019; báo cáo tình hình triển khai, gửi văn phòng Chính phủ trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp. 

Bộ Nội vụ tập huấn, triển khai thực hiện các Thông tư 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV trước ngày 15/4/2019.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản  văn bản giấy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2019.

Liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử, hôm qua, ngày 10/4/2019, Văn phòng Chính phủ đã thông tin về việc thực hiện thí điểm không gửi bản giấy với 21 loại văn bản điện tử đã ký số.

Cụ thể, theo Văn phòng Chính phủ, có 21 loại văn bản điện tử đã ký số được thí điểm không gửi văn bản giấy, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Văn bản hành chính gồm có: Văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị; Quy chế; Quy định; Thông báo; Hướng dẫn; Kế hoạch; Đề án; Dự án; Báo cáo; Tờ trình; Công văn; Công điện; Giấy mời; Phiếu gửi; Phiếu chuyển.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tổ chức kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản trong nội bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số từ ngày 15/5/2019 đến ngày 15/6/2019. Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử và việc thực hiện thí điểm gửi nhận văn bản điện tử có ký số trong nội bộ thay văn bản giấy về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2019.

Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định. Cung cấp thông tin của các cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản điện tử, quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành để nhận cảnh báo văn bản đến trên Trục liên thông văn bản quốc gia, việc cơ quan chưa nhận văn bản và phản hồi trạng thái về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/4/2019.

Đồng thời, các bộ, ngành địa phương cũng được đề nghị cung cấp thông tin về tình hình triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/5/2019. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2019.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT thường xuyên giám sát, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử bảo đảm an toàn thông tin hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định. Bảo đảm đường truyền Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử.

Ban Cơ yếu Chính phủ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp giải pháp dịch vụ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử; thống kê tình hình tích hợp chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp, báo cáo.

Các tập đoàn VNPT, Viettel tiếp tục hoàn thiện phần mềm Trục liên thông văn bản quốc gia, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số được thông suốt, an toàn thông tin, tích hợp các tính năng cảnh báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số cho các đơn vị chưa nhận được văn bản điện tử.