- Đây là cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết tinh sức mạnh trầm tích, nhưng quật cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập, tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu.

Tròn 72 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc: Đập tan gông xiềng ngót một trăm năm giam cầm đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ của thực dân, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến hàng ngàn năm, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945, đưa Nhân dân từ thân phận vong quốc nô bước tới thời kỳ tự do, với quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc. Từ đó, đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là cuộc cách mạng toàn diện nhất, triệt để nhất và sâu sắc nhất trong toàn bộ các cuộc biến đổi của lịch sử dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm qua! Nó thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam - từ nô lệ sang tự do. Nó khẳng định vị thế mới và bản chất mới của  đất nước Việt Nam  - từ phụ thuộc sang độc lập tự chủ. Và, nó thay đổi địa vị mới và vai trò mới của nhân dân Việt Nam - từ thân phận mất nước, làm nô lệ lên vị thế là người chủ và làm chủ đất nước độc lập tự do, bình đẳng với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới!

Đây là cuộc cách mạng mở đầu một kỷ nguyên mới trong toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội - được khởi nguồn từ lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ năm 1930: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” - “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập...”(1) - giành lại quyền “bình đẳng”, “quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”; kết tinh nguyện vọng mấy trăm năm của Nhân dân Việt Nam - “tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng”,“quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”(2), như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bảy mươi hai năm đi qua, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc ta vừa chống xâm lăng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa đồng thời dựng xây đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đây là cuộc cách mạng sinh thành: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Nhân dân ra đời vào ngày 2-9-1945 - “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”(3); cuộc cách mạng phát triển: nâng Việt Nam lên một vị thế mới, với một tầm vóc mới, suốt 70 năm qua trên trường quốc tế!

Và, đây là cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết tinh sức mạnh trầm tích, nhưng quật cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập, tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu.

Bảy mươi hai năm đi qua, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc ta vừa chống xâm lăng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa đồng thời dựng xây đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nhu cầu phát triển tất nhiên của đất nước ta, mà trên thế giới chưa có nước nào như vậy. Và, Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và Nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích to lớn và vẻ vang.

Sáu mươi ba năm trước, khi Nhà nước Việt Nam non trẻ chưa đầy mười tuổi, ngày 7-5-1954, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta, Nhân dân ta, Quân đội ta cùng với sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống thực dân Pháp, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, miền Bắc bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ về sức người, sức của, sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm... chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng!

Và, 30 năm sau đó, ngày 30-4-1975, đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở độ tráng niên ấy, với sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc Tổng tiến công mùa Xuân, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã quyết định số phận của một cuộc chiến tranh xâm lược vào loại tàn khốc nhất địa cầu, quét sạch đế quốc Mỹ xâm lăng và bè lũ ngụy quyền của chúng, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà. Cả nước chung xây chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong những năm tháng hòa bình.

Khi nước Việt Nam mới chưa tới tuổi bốn mươi, chúng ta muốn hòa bình, nhưng không ít người buộc ta phải bằng mọi giá chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và hòa bình Tổ quốc. Vì, máu Nhân dân lại đổ nơi phên dậu phía Tây Nam và mây đen quần đảo nơi biên cương phía Bắc đất nước. Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lại ra trận giữ nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc, khí phách ngàn năm dân tộc kết thành, anh linh muôn bậc tiền nhân giúp sức, đất nước nổi một trận gió to, quét sạch bùn nhơ hai phía biên thùy bờ cõi, san định hòa bình hai mặt đất nước. Khát vọng “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được tự do độc lập” được toàn thể dân tộc thổi bùng lên mạnh mẽ trong cuộc vệ quốc vĩ đại ấy, và tiếp tục kiên định bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của ta: từ Hoàng Sa, Trường Sa tới Côn Đảo, Phú Quốc khắp ba miền Bắc - Trung - Nam Tổ quốc hôm nay. Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” tỏa sáng và cổ vũ trên mỗi bước đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội sau hơn 30 năm hành trình cùng lịch sử cách mạng ngày càng tỏa sáng và rạng rỡ, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và thần thái Tuyên ngôn Độc lập, trên nền tảng bảo vệ vẹn nguyên và vững chắc Tổ quốc thiêng liêng! Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên nền móng độc lập dân tộc ngày càng định hình và tiến những bước vững chắc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại 72 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta chỉ cần mười lăm ngày làm một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để đất nước nở hoa Độc lập, kết quả Tự do; chỉ qua năm mươi sáu ngày đêm bằng một trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ để kết thúc vẻ vang chín năm chống thực dân Pháp; chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dồn tụ sức mạnh 20 năm chống Mỹ, cứu nước chỉ trong năm mươi lăm ngày đêm, bằng Đại thắng mùa Xuân, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thu toàn vẹn giang sơn về một nhà. Trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được nhận diện và định hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn vị thế Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trong thế giới ngày nay!

Vì, trong bối cảnh hiện nay, chỉ khi đất nước độc lập thực sự và toàn vẹn, không ngừng phát triển bền vững, chúng ta mới có đủ sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm tự do và hạnh phúc cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc guia trên trường quốc tế. Đại hội XII của Đảng nhìn lại 30 năm đổi mới, kể từ năm 1986, đánh giá đúng đắn những thành tựu đạt được, nghiêm cẩn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, kết tinh những bài học lịch sử quan trọng để tiếp tục vững bước tiến lên. Điều quan trọng nhất là, qua 30 năm, dân tộc Việt Nam ta tự tin làm nên một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, ghi nhận và đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, chủ động đẩy tới mạnh mẽ công cuộc đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, một sự nghiệp cách mạng to lớn, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", được bầu bạn quốc tế khẳng định và tôn trọng, trong điều kiện mới của đất nước và của thế giới.

{keywords}

Dưới ngọn cờ Cánh mạng Tháng Tám và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập bất hủ! Đó là khát vọng Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam ta. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đó là những bước đi ngắn của cách mạng, dưới ngọn cờ của Đảng, nhưng đã làm nên những bước tiến dài của dân tộc, của đất nước trên con đường độc lập, tự do! Bởi, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Tuyên ngôn Độc lập, nền độc lập của đất nước, sự tự do của Nhân dân, nền hòa bình của non sông, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam... suốt 72 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp người Việt Nam, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại ngày nay; góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình của khu vực và thế giới.

Đó là con đường sống và quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do của dân tộc Việt Nam, mà Tuyên ngôn Độc lập khẳng định.

Đó cũng chính là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam, mà không ai có thể xâm phạm và chà đạp được, mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khai mở và Tuyên ngôn Độc lập tỏa sáng trên đất nước Việt Nam!

Tất cả chứng minh một lẽ giản dị: Chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm nên diện mạo, vị thế và tư cách từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trước bè bạn khắp năm châu suốt thế kỷ XX và hai thập niên đầu thế kỷ XXI, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, được hun đúc và kết tinh trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Đó là sự thật hiển hiện về Nhân dân Việt Nam được hưởng trọn vẹn và sâu sắc quyền là chủ và quyền làm chủ đất nước, nhưng rộng hơn nữa là, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc như bất cứ con người ở một châu lục hay quốc gia, dân tộc nào, mà bất cứ ai cũng thấy!

Đó cũng là sự thật hiển hiện về một nước Việt Nam độc lập, tự do và xã hội chủ nghĩa thật sự bình đẳng như bất cứ nước nào, sánh vai với các dân tộc khác trên thế giới, mà không thể ai bôi nhọ, không thể gì phủ nhận được!

Từ truyền thống 72 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới ánh sáng Tuyên ngôn Độc lập, với vị thế Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, cùng nhân loại bước vào thời kỳ phát triển mới, với  nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, gian nan.

Chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, với giá trị vĩnh hằng của Tuyên ngôn Độc lập, nhất định dân tộc ta sẽ đi tới đích cuối cùng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như 72 năm qua chúng ta bền gan, quyết chí đồng lòng giành lại, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc và từng bước vững chắc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Vì, những bài học lịch sử vô giá từ Cách mạng Tháng Tám: về tạo ra và chớp lấy thời cơ cách mạng, về chuẩn bị lực lượng giành và giữ chính quyền, về phát huy sức mạnh Nhân dân vô địch trong cách mạng, về xây dựng Đảng tiên phong ngang tầm nhiệm vụ lịch sử, về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại... đang hiện diện và cổ vũ chúng ta ở tầm nhìn chiến lược và trong mỗi bước đi, trên con đường của Đại hội XII của Đảng!

Vì, những thành tựu vẻ vang được Nhân dân ta xây nên và phát triển từ Cách mạng Tháng Tám, suốt 72 năm làm nền tảng vững chắc, để dân tộc ta vững bước trên con đường độc lập tự do được chủ nghĩa xã hội tuyển lựa! Và, Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

Vì, những khát vọng tự do của Nhân dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài về một nước Việt Nam độc lập và phồn vinh luôn cháy bỏng, đang trở thành sức mạnh hiện thực hóa ước mơ sớm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại! Đó là tương lai tươi sáng của Dân tộc chúng ta!

Vì, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam” - suốt hơn 87 năm qua đã nguyện và đang phấn đấu không ngừng, hết sức phục vụ Tổ quốc, hết lòng phụng sự vô điều kiện Nhân dân; bằng sức mạnh 72 năm qua của Nhà nước Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân suốt 72 năm qua luôn tận tụy, trung thành với Nhân dân, đổi mới và vươn lên ngày càng xứng đáng là người “công bộc” của Nhân dân một cách cao cả và vẻ vang - nhân tố quyết định bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta! ! Đặc biệt, trong vị thế và vai trò lịch sử là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, cán bộ, đảng viên của Đảng giữ nhiều trọng trách, hằng ngày hằng giờ đối mặt với mặt trái của cơ chế thị trường, với biết bao cám dỗ. Đó là thách thức to lớn. 

Người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức trăn trở về công tác xây dựng, chỉnh đốn nhằm bảo đảm Đảng ngang tầm trọng trách lịch sử cầm quyền, ông nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Thực hiện quyết sách chính trị của Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương quyết định, Hội nghị Trung ương 5 cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Đây là tầm nhìn chính trị chiến lược, vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.Trong lòng Dân tộc, Đảng ta nguyện xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” trong vị thế “là đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam”! Đó là khát vọng của Dân tộc!

Vì, dưới ngọn cờ của Đảng, chưa khi nào như bây giờ, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung đã, đang và ngày càng trở thành động lực to lớn và mạnh mẽ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam! Dân tộc Việt Nam nhịp bước cùng thời đại!

Và, tất cả vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, phồn vinh, hòa bình và phát triển bền vững xã hội chủ nghĩa, trong thời đại ngày nay, dưới ngọn cờ Cánh mạng Tháng Tám và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập bất hủ! Đó là khát vọng Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam ta!

Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

(1) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t. 2, tr. 2

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 1

(3) Hồ Chí Minh: Sđd, t. 4, tr. 3