Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Điều lệ Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ, Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đã có một số điểm không còn phù hợp, Đảng ủy Khối kiến nghị Ban Bí thư có chỉ đạo về việc tổng kết từ thực tiễn và nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả của mô hình tổ chức đảng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại và sắp xếp tổ chức bộ máy; từ đó khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thi hành Điều lệ Đảng và kịp thời nắm bắt, tổng hợp từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức đảng và các vấn đề cụ thể trong việc thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo với BTV Đảng ủy Khối để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Kim Chi - Ảnh Nguyễn Liên