Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện nay, nhiều đơn vị trực thuộc đảm bảo mức thu nhập tốt cho cán bộ khoa học, ở mức từ 20-30 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, số cán bộ khoa học trẻ thường có thu nhập thấp. Đặc biệt, ở các ngành khoa học cơ bản, cán bộ khoa học có mức thu nhập thấp do các ngành khó tuyển sinh và mức học phí thấp. 

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thống nhất đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ.    

Đây được coi là một trong những chính sách đột phá nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ khoa học trẻ yên tâm công tác, tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học để tăng số lượng, chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của trường. Đồng thời qua đó tạo lực hút để thu hút các nhà khoa học, đặc biệt là cán bộ trẻ có trình độ cao về làm việc tại ĐH Quốc gia Hà Nội.  

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối tượng thụ hưởng chính sách là cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi), có học vị tiến sỹ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao. Việc thực hiện chính sách đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, dựa trên sản phẩm đầu ra kết quả nghiên cứu khoa học; không cào bằng; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ xuất sắc.

Trong 3 năm đầu về công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội, cán bộ được đảm bảo cấp 1 đề tài nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị có tổng kinh phí tương đương kinh phí cấp cho 1 đề tài nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hỗ trợ các công bố quốc tế chất lượng cao chưa được tài trợ bởi đề tài/dự án. Cụ thể hỗ trợ các bài báo khoa học chưa nhận tài trợ đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 theo phân loại Scimago với các mức hỗ trợ tối thiểu như sau: 100 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc top 5% ngành/lĩnh vực; 70 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1; 50 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q2. Mức hỗ trợ thực tế cho 1 bài báo phụ thuộc vào số lượng và vai trò của các tác giả bài báo là cán bộ của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hỗ trợ thu nhập cho giảng viên trẻ các ngành khoa học cơ bản

Với các ngành khoa học cơ bản, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ tài chính thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cán bộ khoa học trẻ mới về công tác dưới 5 năm để đảm bảo mức thu nhập bình quân tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm hỗ trợ 100 cán bộ khoa học trẻ theo đề xuất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhằm đẩy mạnh chỉ số công bố quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Kinh phí thực hiện chính sách này từ các nguồn hợp pháp của đơn vị và của ĐH Quốc gia Hà Nội. 

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đề nghị thủ trưởng các trường thành viên xây dựng phương án hỗ trợ tài chính cho cán bộ khoa học trẻ của đơn vị và tổ chức triển khai ngay từ năm học 2022-2023, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. 

Trường hợp đơn vị nào không cân đối đủ nguồn lực tài chính, cần báo cáo ĐH Quốc gia Hà Nội để được hỗ trợ và cân đối bổ sung.