Theo đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn 25,25 cao nhất năm 2023. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu và Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 25. Cụ thể như sau: