Kính thưa:

- Đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Tháp khoá XIV;

- Các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ;

- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh; - Thưa toàn thể  đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Hôm nay, trong không khí những ngày đầu năm mới 2021, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp từ khóa VI đến khóa XIV, gắn với việc Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu, quý khách dự những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí

Lịch sử đã ghi nhận những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam. Đó là sự kiện Quốc dân Đại hội Tân trào - Tiền thân của Quốc Hội Việt Nam khai mạc; là Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, tiền đề quan trọng để Chính phủ lâm thời tiến hành các công việc thiết yếu "tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu" và dấu ấn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trọng đại là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khoá I vào ngày 06 tháng 01 năm 1946.

Ngày mồng 5 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên: "…Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…". Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng đó, ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược, chống đối, tất cả công dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp từ 18 tuổi trở lên đều tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã thắng lợi vang dội trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta, khẳng định tính hợp pháp, dân chủ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

Quốc hội khoá I kéo dài gần 15 năm (1946 - 1960) đã thông qua Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "…Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập,... dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…". Hiến pháp 1946 đánh dấu thắng lợi lịch sử đã giành được trong Cách mạng Tháng Tám, xác lập chế độ dân chủ cộng hoà, phát triển cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đây là một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ, là Đạo luật cơ bản đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế nhà nước cách mạng trong thời đại mới. Đây cũng là minh chứng hùng hồn về niềm tin tuyệt đối vào Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.  

Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước vô cùng ác liệt, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Sau đại thắng Mùa Xuân năm 1975, khi non sông đã thu về một mối, ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI được tiến hành trong cả nước và đã thu được thắng lợi rực rỡ. Từ đây, chúng ta có một Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế thừa và phát triển những thành quả đạt được, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp của thời kỳ cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Hiến pháp năm 2013, Hiến pháp của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới, đánh dấu những mốc phát triển cực kỳ quan trọng của cách mạng Việt Nam. 

Kính thưa các Đại biểu và quý khách dự,

Qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế toàn diện, đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã đặt ra cho Quốc hội nhiệm vụ to lớn, nặng nề. Do đó, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; cũng như Luật Tổ chức Quốc hội đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Những quy định này là khuôn khổ pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhằm bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các Đại biểu và quý khách dự,

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) được hình thành từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên gồm có 04 đại biểu, trong đó ông Nguyễn Văn Cửu, Nguyễn Văn Huệ là đại biểu của Tỉnh từ Khóa I, đến Khóa III. Do điều kiện chiến tranh ác liệt, tỉnh Sa Đéc không tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa IV và Khóa V. Sau ngày Miền Nam giải phóng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ Khóa VI đến Khóa XIV.

Với 14 Khóa Quốc hội, tỉnh Đồng Tháp có 64 đại biểu Quốc hội, trong đó có 10 đại biểu nữ. Có 5 đại biểu tham gia ba khóa Quốc hội như các đại biểu: Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Thanh Phong, Lê Trung Sơn,  Linh mục Võ Thành Trinh, Lê Minh Hoan; có 11 đại biểu tham gia Quốc hội hai khóa. Trong quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, tỉnh Đồng Tháp có nhiều đại biểu được Quốc hội bầu giữ những chức vụ quan trọng của Quốc hội, của Chính phủ, của Tỉnh.

Trong buổi gặp mặt hôm nay, lãnh đạo tỉnh trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội Tỉnh nhà. Các vị đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cử tri Đồng Tháp qua các vị đại biểu Quốc hội đã góp phần quan trọng giúp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có thêm chất liệu thực tiễn, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong quá trình phát triển của Đồng Tháp, hành trình đưa hình ảnh đất Sen Hồng đến gần hơn với Quốc hội, đi xa hơn đến nhiều vùng miền của Tổ quốc có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh nhà. 

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khoá XIV (2016-2021) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của “người đại biểu Nhân dân”, góp phần mình vào sự thành công chung của Quốc hội Việt Nam.

Để minh chứng thêm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp xin giới thiệu đến các vị đại biểu và quý khách dự 02 Video clip về: Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam và “Nhìn lại một nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp”, để giúp quý đại biểu ôn lại những năm tháng lịch sử, những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian tham gia hoạt động Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm, góp ý kiến cho Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026).

Trước thềm năm mới 2021, xuân Tân Sửu 2021, thay măt lãnh đạo Tỉnh, một lần nữa Tôi kính chúc các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, quý khách dự năm mới được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn.