UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 205 nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, nhất là trong vấn đề về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Báo điện tử ĐCSVN

Theo kế hoạch, TP Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, có tiêu chí thông qua sản phẩm cụ thể gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan phải kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, "tự soi", "tự sửa"; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích.

Các cơ quan của TP Hà Nội phải đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách; không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong các quy định, cơ chế, chính sách.

Các cơ quan của TP Hà Nội cần xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; có cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực.

Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan phải chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang Phong