Theo đó, đối tượng là viên chức đang giảng dạy tại các trường mầm non, phổ thông công lập và đang giữ các chức danh nghề nghiệp sau:

Viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26) có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II (Mã số V.07.02.25);

Viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29) có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (Mã số V.07.03.28);

Viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32.) có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II (Mã số V.07.04.31);

Viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số V.07.05.15) có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng II (Mã số V.07.05.14).

Giáo viên và học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định thì cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng...

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện chung và các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thăng hạng, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện và lập danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng.

Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký thăng hạng từ ngày 15-21/12.