Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019 gồm có 52 công việc cụ thể theo 6 nhóm nhiệm vụ (Ảnh minh họa: Internet)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ (VPCP) năm 2019 mới đây đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký quyết định ban hành.

Kế hoạch này nêu rõ 52 nhiệm vụ cụ thể về kiểm soát TTHC, CNTT, và xây dựng Chính phủ điện tử sẽ được các cơ quan, đơn vị trong VPCP tập trung triển khai trong thời gian tới, theo 6 nhóm nhiệm vụ bao gồm: Hoàn thiện thể chế (10 nhiệm vụ); Cải cách, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (11 nhiệm vụ); CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử (16 nhiệm vụ); Truyền thông về cải cách, kiểm soát TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử (3 nhiệm vụ); Thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC (3 nhiệm vụ); nhóm nhiệm vụ khác (9 nhiệm vụ).

Theo Kế hoạch, hàng loạt nhiệm vụ đã được Lãnh đạo VPCP yêu cầu phải bắt đầu thực hiện ngay từ đầu năm 2019 như: xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Đề án về Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hoàn thiện, trình các Đề án xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation), Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet); hoàn thiện, trình Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại VPCP theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC…

Đáng chú ý, trong 16 nội dung công việc cụ thể của nhóm nhiệm vụ về CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử, Cục Kiểm soát TTHC được phân công chủ trì việc thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, việc triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg; đồng thời kiểm tra việc triển khai kết nối liên thông, gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28 tại các bộ, ngành, địa phương…

Cục Kiểm soát TTHC cũng được giao chủ trì nhiệm vụ tổ chức quản lý nội dung thông tin trên các hệ thống: Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Việc tổ chức quản lý nội dung thông tin trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ sẽ do Vụ Tổ chức cán bộ thuộc VPCP chủ trì thực hiện.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP là đơn vị sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng để triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với các hệ thống gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tại Kế hoạch mới ban hành, Lãnh đạo VPCP đã phân công Cổng thông tin điện tử Chính phủ là đơn vị chủ trì việc vận hành, quản trị hạ tầng kỹ thuật (thiết bị, máy chủ, đường truyền) cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin khác triển khai tại Văn phòng. Còn Trung tâm Tin học đảm trách nhiệm vụ chủ trì việc tổ chức quản lý, giám sát an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các hệ thống thông tin khác triển khai tại VPCP.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Trung tâm Tin học còn được giao chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu, thông tin cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử.