Việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động là một cơ hội, một vận hội lớn để Học viện phát triển, nâng tầm vị thế.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đề nghị Học viện và các đơn vị liên quan của Bộ TT&TT tích cực, quyết liệt triển khai Đề án thí điểm trong thời gian tới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016.

{keywords}
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

"Cơ chế mới sẽ thực sự tháo gỡ cho Học viện. Trước đây, Học viện trực thuộc VNPT nên mọi vấn đề liên quan đến Tài chính đều do Tập đoàn quyết định. Sau Quyết định 888 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện được tách ra độc lập, tiến tới tự chủ về tài chính. Thế nhưng muốn tự chủ được hiệu quả thì cần phải có cơ chế phù hợp", Bộ trưởng phân tích.

Theo Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của PTIT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 2, Học viện sẽ được phát triển theo mô hình của trường đại học hiện đại trên thế giới, với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao trên cơ sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực...

Mục tiêu cụ thể của Đề án này là nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên trúng tuyển đầu vào, bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng cao hơn quy định, theo cam kết được công bố của Học viện; Ngoài ra, các học viên cũng được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức; phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin và truyền thông của xã hội;

Trong mô hình mới, Học viện sẽ có cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị doanh nghiệp, ps dụng phương thức quản lý tiên tiến, được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính; Chính sách hỗ trợ, học bổng, học phí; Đầu tư, liên doanh, liên kết và mua sắm.

Học viện thu học phí theo kế hoạch. Cụ thể, mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015-2016 là 12 triệu đồng/sinh viên/năm, năm 2016-2017 là 15 triệu đồng/sinh viên/năm.

T.C