- Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi vừa được QH thông qua có quy định việc chuyển đổi giới tính.

Theo đó, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật.

Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan.

Riêng quy định này được biểu quyết thông qua với tỉ lệ 80,77% (399 ĐB) tán thành, 8,7% (43 ĐB) không tán thành và 0,81% (4 ĐB) không biểu quyết.

{keywords}

Giải trình về quy định này, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý nói: "Việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc".

Tòa không được chối vụ dân sự

Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi được thông qua cũng chốt quy định "Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật cụ thể để áp dụng", mà có thể áp dụng tập quán và tương tự pháp luật.

Dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là "mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản".

Với quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, dự thảo bộ luật quy định "việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác”.

Toàn bộ dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi đã được các ĐBQH biểu quyết thông qua với tỉ lệ 86,84% tán thành. Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2017.

Chung Hoàng - Ảnh: Hoàng Long