Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Cập nhập tin tức Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Muốn CNXH, nền chính trị phải thật sự dân chủ

Không phải do ý muốn chủ quan đặt ra thế này thế nọ mà đến được CNXH. Thực tiễn trong quá trình đổi mới tại nhiều quốc gia đều đã chứng minh điều ấy.

Thủ tướng: Vượt lên khác biệt, chân thành hòa hợp dân tộc

Mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi... không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc... - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.