Tại hội nghị, các chuyên gia đã hướng dẫn, phổ biến công tác kiểm kê theo quan điểm và yêu cầu của UNESCO đối với các di sản văn hóa phi vật thể; ứng dụng lý thuyết vào công tác kiểm kê di sản Mo Mường ở Hà Nội; thực hành kiểm kê thông qua việc phỏng vấn các ông mo, cán bộ phòng văn hóa, thông tin các quận, huyện, thị xã, cán bộ văn hóa xã, các nghệ nhân thực hành di sản Mo Mường...

Hoạt động này góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Mo Mường, từ đó thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời phục vụ lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Các thầy Mo làm lễ Mát nhà dân tộc Mường cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cỏ tốt tươi, con người khỏe mạnh, vạn vật bình an.

Mo Mường là áng sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Theo thời gian, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, cơ hội thực hành và gìn giữ những giá trị văn hoá độc đáo của Mo Mường dần bị thu hẹp lại và có nguy cơn mai một. Chính vì thế, năm 2020, Mo Mường đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chọn lựa là di sản văn hoá phi vật thể cần xây dựng hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.