Thống đốc NHNN vừa phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty VAMC.

Ngày 12/4/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-NHNN phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty VAMC).

Quyết định này quy định cụ thể, chi tiết phạm vi, đối tượng, điều kiện đối với các khoản nợ xấu mua theo giá thị trường; Nguyên tắc, trình tự thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường; Nguyên tắc xác định giá mua nợ; Nguồn vốn sử dụng để mua nợ theo giá thị trường; Xử lý các khoản nợ xấu đã mua.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Số liệu từ VAMC, ính từ năm 2013 đến 31/12/2015, VAMC đã thực hiện mua được 24.512 khoản nợ tương ứng với 243.335 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua là 207.909 tỷ đồng của 41 tổ chức tín dụng (TCTD).

Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2015, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng (bao gồm thu từ bán nợ/ bán TSBĐ…); trong đó, VAMC đã phối hợp với TCTD thực hiện bán nợ đạt đạt 2.956 tỷ đồng.

Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) cũng vừa thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua.

Theo đó, lãi suất của các khoản nợ xấu bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm như quý I. Lãi suất của các khoản nợ xấu bằng USD cũng được giữ ở mức 4,2%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất của các khoản nợ xấu bằng Euro được điều chỉnh giảm từ mức 4,8%/năm trong quý I xuống còn 4,7%/năm.

Các mức lãi suất trên được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý II/2016 (từ ngày 1/4/2016 đến 30/6/2016).

PV