UBND tỉnh Vĩnh Long xem phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân là mục tiêu, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quan điểm của tỉnh là phát triển doanh nghiệp theo cả chất lẫn lượng, trọng tâm là chất lượng. Tỉnh sẽ tiếp tục tiếp tục khuyến khích, tạo các điều kiện thuận lợi cho phong trào khởi nghiệp của tỉnh, nhất là gắn liền với lợi thế và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện hỗ trợ quá trình chuyển đổi, nâng cấp của các hộ kinh doanh, hợp tác xã tại địa phương, hỗ trợ quá trình đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, trung bình mỗi năm có khoảng 400-410 doanh nghiệp thành lập mới. Lũy kế đến năm 2025, tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đạt tối thiểu 4.700.

Phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân là mục tiêu, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để khu vực kinh tế tư nhân có thể đầu tư phát triển, tiếp cận, đổi mới công nghệ. Nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn theo hình thức: thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng để bảo lãnh một phần cho các doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay tại các tổ chức tín dụng thông qua việc cấp bảo lãnh, tái bảo lãnh tín dụng và chia sẻ rủi ro khi xảy ra bất khả kháng không trả được nợ vay…

Với chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ, sẽ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ để nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh.

Giới thiệu cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị, tư vấn hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân đánh giá lựa chọn công nghệ và thực hiện các thủ tục cần thiết trong chuyển giao và mua công nghệ. Khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh thực hiện đổi mới công nghệ thông qua hình thức thuê mua công nghệ của các công ty cho thuê tài chính. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết, làm vệ tinh cho các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn để thông qua đó được đầu tư trang bị máy móc, thiết bị sản xuất, đổi mới được công nghệ.

Thành lập mạng lưới các trung tâm dữ liệu thông tin thị trường, thông tin chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp rộng rãi những thông tin cho khu vực kinh tế tư nhân; mở rộng hệ thống dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ.

Vĩnh Long cũng sẽ tập trung vào chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đào tạo các giám đốc doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân về quản lý hành chính, quản lý sản xuất kinh doanh... tạo điều kiện cho các nhà quản lý doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân được tham gia, học tập kinh nghiệm ở các cơ sở trong nước và nước ngoài...

Hỗ trợ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, xây dựng chiến lược marketing, chủ động tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới; tuyên truyền quảng bá giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường mới trong nước và nước ngoài.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì , phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ các cơ sở kinh tế tư nhân nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, phương thức quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ sở kinh tế tư nhân; nghiên cứu chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các cơ sở kinh tế tư nhân để ứng dụng vào sản xuất.

Xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Tạo điều kiện tăng cường liên kết doanh nghiệp với các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ; trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp về tiếp thu, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.