Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ bổ nhiệm chức danh thẩm phán TANDTC

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ.

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Lãnh đạo các cơ quan Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy và Đào Thị Minh Thủy đã được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi đồng chí nói riêng và hệ thống Toà án nhân dân nói chung.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện quy trình để trình và được Quốc hội khóa XV phê chuẩn đề nghị, Chủ tịch nước bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng; đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, xét xử. Việc được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề của các đồng chí.

Tôi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nhằm bổ sung, kiện toàn Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Trong bộ máy nhà nước ta, Tòa án nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp…; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đặc biệt, các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tư pháp, xác định Tòa án có vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là trọng tâm. Đồng thời cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp, nhất là đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được xác định là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm công tác trong ngành.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nghiên cứu, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược cải cách tư pháp. Chiến lược này có ý hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta, của chế độ ta trong giai đoạn mới, nhất là đối với hệ thống bộ máy nhà nước, gồm cả hệ thống Toà án nhân dân chúng ta. Đối với lĩnh vực tư pháp, văn kiện Đại hội xác định mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã phân công Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”

Như vậy, có thể nói công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân - một trong những nội dung chủ yếu để xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đang đặt ra cho hệ thống tòa án nhân dân chúng ta những nhiệm vụ rất quan trọng. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao để chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp.

Hôm nay, trong phạm vi buổi lễ trang trọng này, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức trong hệ thống tòa án nhân dân nói chung và các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới được bổ nhiệm lần này nói riêng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân nói chung, trách nhiệm của người thẩm phán nói riêng. Toà án là cơ quan duy nhất được nhân danh Nhà nước để đưa ra những quyết định, phán xét về hành vi của một người bị truy tố trước Toà án là có tội hay không có tội và được quyền áp dụng các hình phạt theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi phạm tội. Trong các lĩnh vực xét xử khác như dân sự, kinh tế, hành chính, lao động thì phán quyết của Toà án có ảnh hưởng trực tiếp đối với quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và những người tham gia tố tụng.

Do đó, người thẩm phán phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm rất cao trước pháp luật, trước nhân dân. Bất kỳ sai sót nào của Thẩm phán đều ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng xét xử, ảnh hưởng đến uy danh của Toà án, đến niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý. Vì vậy, trong công tác xét xử không cho phép người thẩm phán có những quyết định, phán quyết chủ quan, không đúng pháp luật, không hợp lòng dân, không đảm bảo công lý. Mỗi bản án đều phải là những chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội và có tác dụng giáo dục pháp luật, định hướng hành vi của người dân, của cả xã hội; qua đó khuất phục được tội phạm, thuyết phục được người dân và tạo sự đồng thuận, tuân thủ trong xã hội.

Ngoài các yêu cầu trên, với chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh của mình trong vai trò là thành viên của cơ quan xét xử cao nhất; làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật để ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất; lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử.

Thứ hai, Không ngừng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xét xử; giữ gìn, bảo vệ pháp luật, không thiên lệch, hết mực công tâm, không vì lợi ích riêng tư. Người thẩm phán phải có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục, tập quán của từng địa phương để có những phán quyết thấu tình, đạt lý, thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phải “gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân”.

Thứ ba, Hình ảnh của người thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu; tự rèn luyện tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Trong công tác cần thường xuyên phải nhìn nhận, đánh giá lại chính mình, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc sống.

Với sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, với phẩm chất, năng lực của các đồng chí, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các tân Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy và Đào Thị Minh Thủy sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và tất cả các thẩm phán luôn là những tấm gương sáng, có đức, có tài và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

tin nổi bật

Toàn văn Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn 25 "một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký ban hành ngày 1/8/2022.

ASEAN giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Khơi dậy và phát huy các nguồn tài nguyên văn hóa

Việc khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về nghề văn phòng

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị công tác văn phòng ngành TT&TT diễn ra vào ngày 2/8/2022.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 5/8.

Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2012 - 5/8/2022).

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V diễn ra ngày 4/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương, là niềm tự hào to lớn và là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người dân Bắc Ninh noi theo trong quá trình xây dựng và phát triển.

Sáng tạo lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong đổi mới

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới cho thấy sự sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giám sát công tác cán bộ

Giám sát công tác tổ chức, cán bộ là một hoạt động rất quan trọng, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện, nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 27/7 tại TPHCM.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, toàn quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp.

Bài phát biểu xúc động của Thủ tướng về nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt

Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Phát biểu bế mạc của ông Đỗ Trọng Hưng tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.