Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Phát huy truyền thống đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đang tiến hành đồng bộ các giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc địa bàn.

Sau khi nước nhà tuyên bố độc lập, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về tổ chức các chiến khu, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 15/10/1945, Chiến khu 4 (tiền thân của Quân khu 4) được thành lập. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Xứ ủy Trung Kỳ, Chiến khu đã tổ chức các đoàn quân Nam tiến tham gia chiến đấu và lập công xuất sắc ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; tổ chức xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, phân chia các vùng kháng chiến, thành lập mặt trận Bình Trị Thiên - Trung Lào tham gia tác chiến hướng Đường số 9, miền Trung Đông Dương, v.v. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quân và dân Khu 4 đã phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ mở chiến dịch Lê Lai, Phan Đình Phùng; phối hợp với Bạn mở chiến dịch Trung Lào, tham gia chiến đấu trên chiến trường Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia. Trong đó, tổ chức nhiều trận đánh ở các quy mô, ngăn chặn, tiêu hao, tiêu diệt quân địch1, bảo vệ hậu phương, tiến hành “tiễu phỉ, trừ gian” và cung cấp sức người, sức của, góp phần đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chấm dứt thời kỳ xâm lược của thực dân Pháp đối với Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân khu là địa bàn bị chia cắt bởi vĩ tuyến 172, nơi đây trở thành “túi lửa” chiến tranh, với những trận chiến giằng co vô cùng ác liệt. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân khu đã mở và tham gia chiến đấu giành thắng lợi trên các mặt trận: Trị Thiên, Đường 9; cùng quân, dân cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh phá hoại của Mỹ, nhất là chiến tranh phá hoại bằng không quân và phòng thủ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; từng bước phát triển tiến công giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, hoàn thành nhiệm vụ vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến trong chiến tranh, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đất nước thống nhất, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời, chú trọng củng cố hậu phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao khả năng phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang có sức chiến đấu cao, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Diễn tập tác chiến hiệp đồng binh chủng (năm 2019)

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc có bổ sung, phát triển, khó khăn, phức tạp hơn, trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, phủ nhận vai trò của lực lượng vũ trang; đặc biệt, tình hình an ninh trên Biển Đông, vùng biển Tây Nam Tổ quốc diễn biến phức tạp, đòi hỏi Quân khu luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Một là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm quy chế “Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam”, Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống bài giảng chính trị và thông qua bài giảng bằng hội nghị trực tuyến, bảo đảm phù hợp với đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng vũ trang Quân khu và của đơn vị; nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho bộ đội. Thực hiện có nền nếp, chất lượng Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật; phát hiện, khắc phục kịp thời những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, chủ động đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 855-CT/QUTW về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy phẩm chất, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh. Tổ chức rà soát hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế của lực lượng vũ trang Quân khu. Các cơ quan chức năng Quân khu phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, điều chỉnh tổ chức các đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu tổ chức hợp lý, cân đối giữa lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; đồng bộ giữa vũ khí, trang bị với nhân lực và công tác bảo đảm, khắc phục quân số dôi dư, nhất là quân nhân chuyên nghiệp. Trong đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng cơ quan, xác định vị trí công tác của từng chức danh, bảo đảm không chồng chéo, trước hết là ở cơ quan Quân khu.

Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo kế hoạch tổ chức Quân đội thời bình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu cao; ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các đơn vị bộ binh đủ quân; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh toàn diện. Xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao, thường xuyên đăng ký, quản lý, theo dõi nắm chắc số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu phù hợp với đặc điểm địa bàn, dân số, chú trọng lực lượng dân quân tự vệ ở các vùng trọng điểm, dân quân tự vệ biển; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và độ tin cậy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh ngay tại cơ sở.

Ba là, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, tổ chức huấn luyện đồng bộ, toàn diện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập; tổ chức huấn luyện toàn diện, trong đó tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm; kết hợp huấn luyện chiến thuật với huấn luyện thể lực; huấn luyện theo tình huống, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với đối tượng, môi trường tác chiến, đặc điểm địa bàn và biên chế vũ khí, trang bị. Thực hiện nghiêm các chế độ, quy định của Điều lệ công tác tham mưu, huấn luyện chiến đấu trong quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hành huấn luyện; coi trọng chế độ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả bảo đảm thực chất, không mắc bệnh thành tích.

Tiếp tục đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả hệ thống thao trường, bãi tập, các trang thiết bị, phương tiện bảo đảm huấn luyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập; xây dựng Trường Quân sự Quân khu theo mô hình “Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Kết hợp chặt chẽ giữa duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu với chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập nhiều đề mục ở các quy mô, hình thức cho cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; yêu cầu bảo đảm an toàn, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, chú trọng bảo đảm công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật. Toàn Quân khu tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; đổi mới nội dung, phương thức bảo đảm theo hướng trực tiếp, chặt chẽ, nhanh, gọn, đúng thủ tục nguyên tắc, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, đầy đủ, kịp thời cho các lực lượng trong các nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, nhà trường quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích các nguồn tài chính, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật được trang bị.

Những giải pháp cơ bản trên đã và đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Trung tướng NGUYỄN DOÃN ANH, Tư lệnh Quân khu
_____________

1 - Lực lượng vũ trang Quân khu đánh 7.400 trận, tiêu diệt 69.800 tên địch, thu 8.130 khẩu súng các loại, v.v.

2 - Theo Hiệp định Giơnevơ ký kết, từ Vĩnh Linh đến Thanh Hóa giải phóng, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế nằm trong vùng địch kiểm soát.