Trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 về phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020.

Dưa vàng Viên Hương xã Định Hòa đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Do vậy, huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác định thực hiện Chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, là chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với việc phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương… và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư.

Hiện nay, huyện có nhiều sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: Tổ yến tinh chế thượng hạng xã Yên Phong; Trứng gà Vân Nghĩa xã Yên Trường; Hương trầm Hùng Luyến xã Định Tân; Bưởi Thanh Đường xã Yên Ninh; Bánh lá răng bừa Nam Hương xã Định Long; Dưa vàng Viên Hương xã Định Hòa; Miến gạo Phúc Thịnh thị trấn Quý Lộc; Tương làng Ái xã Định Hải; Gạo Hưng Phúc xã Định Tiến... 

Để phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện đã có chương trình kế hoạch rất chi tiết cho từng khâu. Thông qua xây dựng sản phẩm OCOP, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, cải tiến mẫu mã, bao bì... nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Yên Châu