Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn chủ động chủ trì phối hợp với các lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quân khu 4 gồm 06 tỉnh Bắc miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những phát triển mới về quốc phòng, quân sự và đối ngoại quân sự. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về quốc phòng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là thế trận quân sự được quy hoạch, xây dựng thống nhất trong thế trận phòng thủ Quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu, phát huy tính hiệu quả trên cả ba tuyến: biển đảo, biên giới, nội địa. Lực lượng vũ trang Quân khu được kiện toàn “tinh, gọn, mạnh”, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích và làm nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn1, tiến hành công tác dân vận, xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của nước bạn Lào, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019

Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Quân khu đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo trên địa bàn tiếp tục chống phá quyết liệt; an ninh chính trị và tình hình các khu công nghiệp, khu trọng điểm về dân tộc, tôn giáo tiềm ẩn nhân tố có thể gây mất ổn định; thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, v.v. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục nêu cao trách nhiệm chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự. Bám sát đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, Quân khu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hoạt động đơn vị dân quân thường trực biên giới, xây dựng điểm hải đội dân quân thường trực biển trong Quân khu. Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; rà soát, điều chỉnh và luyện tập các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng trên địa bàn xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp với các lực lượng, ban, ngành địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhất là địa bàn tôn giáo, dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, biển, đảo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp nâng cao nhận thức và tổ chức thực tiễn, thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược khác.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đây là một trong những nội dung cốt lõi của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang Quân khu là nòng cốt. Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, nhất là qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận.

Cơ quan quân sự các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tiếp tục tham mưu cho địa phương hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình thực tiễn. Quy hoạch, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, tích cực đầu tư xây dựng bảo đảm quốc phòng, nhất là các công trình đường hầm của tỉnh, huyện và công trình lưỡng dụng vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo cho quốc phòng; tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng, không để xuất hiện những phức tạp nảy sinh. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; tham mưu cho địa phương bố trí ngân sách tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, từng bước hoàn thiện thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, liên kết chặt chẽ với thế trận phòng thủ Quân khu; coi trọng công trình phòng thủ tuyến ven biển, trên các đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, v.v. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhằm không ngừng nâng cao năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ở các trạng thái quốc phòng, làm cơ sở để bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan công an, biên phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn chuẩn bị tốt phương án, tình huống bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội đảng các cấp và bầu cử hội đồng nhân dân ở địa phương trong thời gian tới.

Ba là, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cùng với làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu tích cực bám địa bàn, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới để vận động quần chúng, tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương làm tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, v.v. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu về “Lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ C” và Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Phối hợp với phía bạn Lào duy trì nền nếp Hội nghị liên tịch giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Viêng Chăn, tỉnh Xay Xổm Bun và các tỉnh Trung Lào có chung đường biên giới với Quân khu. Đồng thời, chỉ đạo việc kết nghĩa giữa các đơn vị của Quân khu với các địa phương, đơn vị của nước bạn Lào; tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, tạo hành lang bảo vệ vững chắc địa bàn.

Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 4 quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, làm nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN DOÃN ANH, Tư lệnh Quân khu
_____________

1 - Năm 2019, Quân khu huy động 27.837 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 710 phương tiện các loại tham gia chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức di dời trên 3.000 hộ dân; vận chuyển hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường bị ngập lụt ở thành phố Vinh. Hỗ trợ lương thực và ủng hộ tiền cho nhân dân vùng bị thiên tai, sự cố, giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Kịp thời điều chuyển phương tiện hỗ trợ hiệu quả giao thông cho người dân vùng bão lụt.