Nghị quyết nêu rõ, các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các nơi sắp xếp.

Tạm dừng bầu, bổ nhiệm lãnh đạo, gắn với tinh giản biên chế

Nghị quyết yêu cầu tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi phải sắp xếp cho đến khi có nghị quyết của UB Thường vụ QH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

{keywords}
Công chức phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) đang giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Việc này chỉ trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, các cơ quan xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 31/12.

Nghị quyết cũng yêu cầu các địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi mới hình thành sau khi sắp xếp. Việc này phải bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Các cơ quan phải xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nghị quyết của UB Thường vụ QH về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương.

Đồng thời, bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Chậm nhất là 5 năm thực hiện, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở nơi hình thành mới sau khi sắp xếp phải bảo đảm đúng theo quy định.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ có các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phối hợp với địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư...

Lộ trình thực hiện

Năm 2020, các địa phương tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Đồng thời sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Năm 2021, các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới. Tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Nghị quyết cũng nêu rõ các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ cần bám sát các nguyên tắc của nghị quyết số 653/2019 của UB Thường vụ QH để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trong đó lưu ý việc sắp xếp những nới có yếu tố đặc thù như: có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt thì UBND cấp tỉnh thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù.

Đồng thời, địa phương phải có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương án, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi xây dựng đề án.

UBND cấp tỉnh xây dựng và trình tỉnh ủy, thành ủy xem xét thống nhất phương án tổng thể sắp xếp các quận huyện, phường xã.

Nội dung phương án tổng thể cần nêu được số lượng và danh sách của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp. Phương án, kế hoạch, lộ trình, dự trù kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Chậm nhất là ngày 31/5, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét, có ý kiến sau đó mới xây dựng đề án.

Sắp xếp ghế 2, 3 chủ tịch huyện, xã khi sáp nhập: Ai trưởng, ai phó?

Sắp xếp ghế 2, 3 chủ tịch huyện, xã khi sáp nhập: Ai trưởng, ai phó?

Khi sáp nhập huyện, xã thì việc sắp xếp các chức danh bầu cử như 2, 3 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, ai làm trưởng, ai làm phó?

Thu Hằng