Quyết định 34 về kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT vừa được ban hành.

Sau khi được kiện toàn, bên cạnh Trưởng ban là Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT có 2 Phó Trưởng ban là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Minh Tiến và Cục trưởng Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT còn có 21 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Bưu chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục An toàn thông tin, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, in và Phát hành, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông, Cục Thông tin cơ sở, Cục Tin học hóa, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ CNTT, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm thông tin.

Ban chỉ đạo cũng có Tổ giúp việc gồm 27 thành viên, với Tổ trưởng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Minh Tiến, 2 Tổ phó là các ông Đỗ Công Anh Cục trưởng Cục Tin học hóa và Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ - Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ TT&TT về cải cách hành chính; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hành chính của Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Chỉ đạo xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo yêu cầu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, Bộ TT&TT đã có các quyết định ban hành chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục trực thuộc Bộ.

Năm 2021, Bộ TT&TT đã tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trong năm của Bộ TT&TT; ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch xác định chỉ số cải cách năm 2020 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ, kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ. Cùng với đó, thực hiện đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Bộ TT&TT.

Theo báo cáo Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - PAR INDEX 2020, Bộ TT&TT là 1 trong 14 đơn vị thuộc nhóm 2, đạt chỉ số cải cách hành chính là 86,03%, cùng với các đơn vị khác như: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Vân Anh

Bộ TT&TT: 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 4 vào cuối năm 2020

Bộ TT&TT: 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 4 vào cuối năm 2020

Lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo trong năm nay, 100% dịch vụ công của Bộ phải được cung cấp trực tuyến mức độ 4, mức cao nhất, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.