Tổng bí thư đề nghị các ủy viên TƯ nghiên cứu tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa12 là một trong những nội dung lớn được hội nghị TƯ 14 xem xét, quyết định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị 12 và 13, Ban chấp hành TƯ đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa mới, bao gồm việc đề cử người mới tham gia lần đầu (cả chính thức và dự khuyết); đề cử ủy viên TƯ khóa này tái cử và đề cử nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

{keywords}

Tổng bí thư: Tại hội nghị TƯ 13, các ủy viên TƯ đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, tại hội nghị TƯ 13, các ủy viên TƯ đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Sau hội nghị TƯ 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban chấp hành TƯ, ý kiến giới thiệu của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Tiếp thu ý kiến của TƯ tại hội nghị 13, tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên TƯ khóa này thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên TƯ nghiên cứu tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Tại hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình TƯ dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12 của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TƯ cho ý kiến, thông qua để Đại hội 12 xem xét, quyết định.

Theo Chinhphu.vn