Nhờ triển khai số hóa dữ liệu và xây dựng quy trình như ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP - SAP, hệ thống hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống quản trị cửa hàng bán lẻ xăng dầu Egas…, Petrolimex đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chẳng hạn, Petrolimex Hải Phòng đã thành lập phòng CNTT để thiết kế, hỗ trợ phần mềm nhằm phục vụ công tác điều hành và sản xuất kinh doanh từ những năm 1990. Công ty cũng sử dụng chương trình BI – Báo cáo thông minh. BI cập nhật chi tiết công tác nhập xuất hàng hóa của đơn vị từng ngày, từng phương thức bán hàng , từng khách hàng… để hỗ trợ công tác quản lý điều hành, ra quyết định sát thực tế.

Từ năm 2022, Petrolimex Hải Phòng triển khai áp dụng Hệ thống lưu trữ hóa đơn đầu vào FDA trong công tác quản lý và hạch toán hóa đơn. Công ty cũng áp dụng các phần mềm như hệ thống đo nhiệt độ hàng hóa tự động tại các cửa hàng xăng dầu, được kết nối từ cột bơm vào máy tính tổng hợp qua phần mềm EGAS, AGAS. Dữ liệu sẽ được truyền về máy chủ giúp kịp thời quản lý nhập, xuất, tồn hàng hóa giúp chủ động trong công tác tạo nguồn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Năm nay, Petrolimex Bình Định cũng thành lập phòng CNTT – Tự động hóa, nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tự động hóa trên nền tảng công nghệ 4.0 cùng với quá trình chuyển đổi số, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển của công ty.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng là quản lý và ứng dụng CNTT – tự động hóa vào công tác quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của Petrolimex Bình Định; thực hiện việc giám sát, quản lý mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, không ngừng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tích cực cho công tác quản lý kinh doanh của công ty; phối hợp các phòng nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho đội ngũ CBCNV trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất, kinh doanh.

Dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện cho Petrolimex đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nằm trong số các hoạt động nổi bật để nâng cao chất lượng của tập đoàn. Chiến lược Chuyển đổi số sẽ định hình, định hướng và xác định các nội dung cơ bản của quá trình chuẩn bị, thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn, khối các Công ty xăng dầu; Định hướng chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ với các Tổng công ty/công ty chuyên doanh/hệ thống nhượng quyền thương mại; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đồng thời đảm bảo tính thực tế, khả thi và hiệu quả, làm cơ sở vững chắc để xây dựng lộ trình, các chương trình, dự án chiến lược hoặc kế hoạch thường niên của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Sau khi khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành số tại Petrolimex, FPT sẽ tư vấn xây dựng chiến lược gồm: chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, quy hoạch tổng thể kiến trúc công nghệ thông tin và tự động hóa, kế hoạch truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số.

Theo ông Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số là bước đi quan trọng, khởi đầu cho việc chuẩn bị triển khai theo đúng quan điểm, mục tiêu chúng tôi đã đặt ra”.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng Petrolimex đã sớm tập trung nguồn lực cho hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để gia tăng sức bật cho doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh nền tảng số sẽ gia tăng hiệu suất công việc của cán bộ nhân viên, tạo sự đột phá về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, gia tăng khả năng chuẩn bị, ứng phó trước các bất định.

Các hoạt động của dự án được triển khai tại công ty mẹ và 43 công ty xăng dầu thành viên, cùng yêu cầu tích hợp và đồng bộ với 7 tổng công ty / công ty chuyên doanh lớn. Tổng giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải đề nghị FPT chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm chuyển đổi số để giúp Petrolimex hình thành đội ngũ cán bộ số, văn hóa số để trở thành Doanh nghiệp Số thành công vào năm 2025.