GS chỉ chính thức được công nhận sau khi được trường bổ nhiệm - VietNamNet