Kiểm toán Nhà nước còn đứng ngoài các điểm nóng về ô nhiễm môi trường - VietNamNet