Mỹ loại 12 Vệ binh quốc gia khỏi nhiệm vụ bảo vệ lễ nhậm chức - VietNamNet