Ngoại trưởng Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam - VietNamNet