Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng