Văn Phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016.

Theo Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015, Chính phủ đã giao cho VPCP nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT soạn thảo cơ chế thí điểm đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT phù hợp với đặc thù của công nghệ là liên tục đổi mới, thiết bị nhanh lạc hậu và giảm giá mạnh.

{keywords}

Việc thí điểm triển khai thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/2014. Tính đến nay, thời gian thí điểm đã xấp xỉ một năm. Do đó, VPCP đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo kết quả thí điểm lên Thủ tướng, đặc biệt cần làm rõ hiện trạng, nhu cầu thực tiễn của việc thuê dịch vụ hiện nay ra sao. Đồng thời, Bộ cũng cần đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan nhà nước đang lúng túng trong quá trình thí điểm.

Cũng theo công văn, VPCP đã đề nghị Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định 15/2015 ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó có việc sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển của các cơ quan nhà nước cho việc thuê dịch vụ CNTT.

Liên quan đến phần việc của Bộ Tài chính, VPCP đề nghị Bộ này nghiên cứu, bổ sung nội dung thuê dịch vụ CNTT trong văn bản thay thế Thông tư 68/2012 ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Đây là nội dung cần thiết để giải quyết nút thắt về kinh phí cho hoạt động thuê ngoài dịch vụ trong các cơ quan nhà nước.

PV