Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 3/2022

Trong 10 đầu tháng 3/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 774.479.557 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01/03/2022 1,000,000.00 468808.010322.191052.Ung ho ms 2022.047(Anh Nguyen Kim Phong)
01/03/2022 1,000,000.00 SHGD:10000788.DD:220301.BO:HOANG DINH CHINH.Remark:995222030151882 MS 2022.041 em Huynh thi Ngoc Thuyen
01/03/2022 1,000,000.00 861448.010322.085120.MS 2022.047 Anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 1,000,000.00 897333.280222.233046.UH MS 2022043 Gia dinh Ong Ty
01/03/2022 1,000,000.00 897231.280222.232941.UH MS 2022044 em Bui Thi Phuong
01/03/2022 1,000,000.00 897157.280222.232845.UH MS 2022046 be Hoang Bao Nguyen
01/03/2022 1,000.00 IBVCB.1787821321.a.CT tu 1017826092 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 100,000.00 833319.010322.213756.ung ho MS 2022.047 a Nguyen Kim Phong
01/03/2022 100,000.00 MBVCB.1789372262.MS 2022.047.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 100,000.00 895790.010322.212056.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.047 gd anh Nguyen Kim Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22061745543213
01/03/2022 100,000.00 390704.010322.204415.ung ho ms 2022.047 anh Nguyen Kim Phong FT22060628838225
01/03/2022 100,000.00 416631.010322.153831.ung ho MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong). Nguoi gui: Pham Nha
01/03/2022 100,000.00 160565.010322.130418.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT22060834056060
01/03/2022 100,000.00 646047.010322.130325.Ms 2022 041
01/03/2022 100,000.00 666986.010322.115806.Ung ho MS2022 047 anh Nguyen Kim Phuong
01/03/2022 100,000.00 MBVCB.1787506053.UH MS 2022.046 be Hoang Bao Nguyen - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 100,000.00 MBVCB.1787255794.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 100,000.00 678853.010322.095823.T ung ho Anh Nguyen Kim Phong MS 2022.047
01/03/2022 100,000.00 055013.010322.093521.ung ho MS2022.47 anh nguyen kim phong FT22060803219006
01/03/2022 100,000.00 043443.010322.093403.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 100,000.00 MBVCB.1787158276.MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 100,000.00 541222.010322.080746.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
01/03/2022 100,000.00 186972.010322.080029.Vinh Nam ung ho ms 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 100,000.00 IBVCB.1786699702.MS 2022.045 (em Pham Minh Quan).CT tu 0011004368947 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 20,000,000.00 UNG HO MA SO 2022.041 SO TIEN 10 TRIEU VND UNG HO 5 MA SO TU 2022.042 DEN 2022.046 , MOI MA SO 2 TRIEU VND
01/03/2022 20,000.00 763172.010322.221603.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL LE PHUONG NGA 0788813878
01/03/2022 20,000.00 MBVCB.1789230595.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.047(Anh Nguyen Kim Phong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 20,000.00 MBVCB.1788480171.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.047 anh nguyen kim phong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 273423.010322.223652.Ung ho MS 2022 047 a Nguyen Kim Phong
01/03/2022 200,000.00 272714.010322.223405.Ung ho MS 2022 046 be Hoang Bao Nguyen
01/03/2022 200,000.00 484414.010322.203130.ung ho ms 2022-047 anh nguyen kim phong
01/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789197328.NHIEU TUAN BINH ung ho em Phuong MS 2022.044 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT!.CT tu 0921000718570 NHIEU TUAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 288193.010322.193206.ung ho Ngoc Thuyen MS 2022 041
01/03/2022 200,000.00 279661.010322.192919.ung ho Ngoc Thuyen MS 2022 041
01/03/2022 200,000.00 691194.010322.174445.Ung ho MS 2022.047. Anh Nguyen Kim Phong FT22060530823849
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788672991.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.047 cho anh Nguyen Kim Phong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788667561.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.046 cho be Hoang Bao Nguyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788663296.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.045 cho em Pham Minh Quan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788658857.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.044 em Bui Thi Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788652039.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.043 cho Gia dinh ong Ty.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788631621.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.042 cho ba Truong Thi Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1788626052.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.040 cho chau Phung Van Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 299153.010322.170311.ung ho ms 2022.047 (ANH Nguyen Kim phong)
01/03/2022 200,000.00 229829.010322.153244.NCHCCCL Hanh0902289242 FT22060288006019
01/03/2022 200,000.00 622532.010322.152451.ung ho MS2022.041 em Huynh Thi Ngoc Thuyen
01/03/2022 200,000.00 IBVCB.1787404832.MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 200,000.00 MBVCB.1787392246.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms:2022.043(GDOngTy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 MBVCB.1787383893.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! 2022.047(ANguyenKimPhong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 MBVCB.1787369279.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.046(HoangBaoNguyen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 200,000.00 681120.010322.094011.ung ho ms 2022.047 anh nguyen kim phong
01/03/2022 200,000.00 877394.010322.090119.Chuyen tien ung ho MS 2022.047 Anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 200,000.00 202190.010322.083250.Ung ho MS 2022 047
01/03/2022 200,000.00 919693.010322.080258.NGUYEN VAN NAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho gia dinh anh Phong va chi Ha
01/03/2022 250,000.00 MBVCB.1788881079.nguoi kho khan benh tat.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 30,000.00 MBVCB.1787732999.ms 2022 046 H B Nguyen.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 300,000.00 909867.010322.121608.ro ung ho MS 2022 047 Anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 300,000.00 545359.010322.110731.MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 300,000.00 MBVCB.1787351543.Ung ho MS 2022.047 anh Nguyen Kim Phong.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 300,000.00 869760.010322.085743.ung ho ma so 2022.047 anh nguyen kim phong
01/03/2022 300,000.00 MBVCB.1786989688.Ung ho MS 2022.041(em Huynh Thi Ngoc Thuyen).CT tu 0111001146207 VO THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 300,000.00 734500.010322.044022.ung ho 2033.046
01/03/2022 400,000.00 IBVCB.1788637205.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.041 cho em Huynh Thi Ngoc Thuyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 400,000.00 MBVCB.1787647047.UNG HO MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 50,000.00 269957.010322.192618.gui chi ma so 2022 044
01/03/2022 50,000.00 255956.010322.192138.gui chi ma so 2022 043
01/03/2022 50,000.00 585260.010322.171305.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Pham nhu sang 0978964267
01/03/2022 50,000.00 IBVCB.1787828867.Giup ma so 2022.047 anh Nguyen Kim Phong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 50,000.00 923895.010322.125203.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022047 anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 50,000.00 190197.010322.124228.ms 2022 047
01/03/2022 500,000.00 825978.010322.141614.Ung Ho MS 2022.047 ( Anh Nguyen Kim Phong)
01/03/2022 500,000.00 161786.010322.141223.Ung Ho MS 2022.041 ( Em Huynh Thi Ngoc Huyen )
01/03/2022 500,000.00 894461.010322.125750.ung ho MS 2022 046 be HOANG BAO NGUYEN
01/03/2022 500,000.00 IBVCB.1787736348.040.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 500,000.00 IBVCB.1787730216.046.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 500,000.00 IBVCB.1787725683.041 .CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 500,000.00 100372.010322.110123.ung ho MS 2022.047 Nguyen Kim Phong FT22060536798426
01/03/2022 500,000.00 781887.010322.101941.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 047 anh Nguyen Kim Phong
01/03/2022 500,000.00 IBVCB.1787298633.MS 2022 047 NGUYEN KIM PHONG.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 500,000.00 MBVCB.1786955968.Qua bao Vietnamnet Ung ho MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0111001146207 VO THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 500,000.00 897516.280222.233314.UH MS 2022041 em Huynh Thi Ngoc Thuyen
01/03/2022 500,000.00 897440.280222.233204.UH MS 2022042 Ba Truong Thi Ha
01/03/2022 500,000.00 MBVCB.1786656259.MS 2022035 be Le Tran Tien Cuong.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 500,000.00 MBVCB.1786654043.MS 2022034 gia dinh chi Vu Thi Huong.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2022 650,000.00 SHGD:10012036.DD:220301.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
01/03/2022 700,000.00 MBVCB.1788047622.Ung ho ?MS 2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2022 900,000.00 940034.010322.105905.Ung ho MS 2022 042 MS 2022 043 ms 2022 044
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1791675231.ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 585369.020322.172109.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen FT22061820088047
02/03/2022 1,000,000.00 642994.020322.161725.ung ho be My Duyen MS 2022048
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1791217063.ung ho MS. 2022.048 be My Duyen.CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 965175.020322.153245.VCB;0011002643148;Ung ho be My Duyen MS 2022 048
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1791029130.Ung ho MS 2022048.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 381217.020322.145905.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02/03/2022 1,000,000.00 389015.020322.143511.Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen FT22061494762293
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790903859.Ung ho MS 2022.048(be My Duyen).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 145757.020322.135742.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790698458.VU HAI LONG chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 1023368888 VU HAI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 0200888899030213054920220001048787.22149.130549.Ung ho MS2022.048 Be My Duyen VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 677903.020322.125556.GHI RO UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-020322-12:55:56 677903
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790639737.Ung ho chau Tran My Duyen (Ha Tinh), 1tr.CT tu 0451000278019 DOAN DINH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 937532.020322.114349.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790454363.Ba nguyen thi be ba ung ho me con chi Giang (MS 2022.037).CT tu 0601000523603 NGUYEN KHANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 419266.020322.113736.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790440197.Mong be khoe manh. MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0071001165293 PHAN HA MINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1790395282.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0071001476297 TRAN NGOC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 910923.020322.110510.VCB;0011002643148;THAI HONG VAN chuyen khoan ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 065462.020322.110351.Trieu Quqng Anh ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02/03/2022 1,000,000.00 614571.020322.102548.UNG HO MS 2022.048( BE MY DUYEN)-020322-10:25:48 614571
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1790021744.Ban doc ung ho Be Duyen MS2022048.CT tu 0071004404030 VU MONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 532660.020322.091615.ung ho ms 2022.048( be My Duyen)
02/03/2022 1,000,000.00 341162.020322.091424.Ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 SHGD:10013826.DD:220302.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2022.048 be My Duyen
02/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1789970513.Ung ho MS2022.048 (Be My Duyen) Huong Khe - Ha Tinh.CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 072348.020322.090731.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061369680320
02/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1789860944.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen.CT tu 0541001504804 VU MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 1,000,000.00 676656.020322.081836.Chuyen khoan ung ho be My Duyen MS 2022 048
02/03/2022 1,000,000.00 655216.020322.050616.Ung ho MS 2022.047 a Nguyen Kim Phong. Binh Thuan
02/03/2022 100,000.00 548610.020322.181031.Ung ho MS2022 048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 311399.020322.180729.Ung ho NCHCCCL Huong 0358618355 FT22061295898696
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1791423883.ms 2022 047 nguyen kim phong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1791419060.ms 2022 041 huynh thi ngoc thuyen.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 100,000.00 512644.020322.162133.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.048 be My Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22061059310044
02/03/2022 100,000.00 397889.020322.153733.MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 372258.020322.151425.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 046 va 047
02/03/2022 100,000.00 370273.020322.151347.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 043 va 044
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1790925881.ung ho MS 2022.048( be My Duyen).CT tu 0201000687869 PHAM HAI SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1790859896.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.046.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1790852801.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 100,000.00 366007.020322.141236.ung ho ms 2022.048 Be My Duyen FT22061296755645
02/03/2022 100,000.00 512112.020322.140113.Ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 024376.020322.135632.ZP68BK77FMM2 220302000124111 MS2022.048
02/03/2022 100,000.00 652979.020322.135337.ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen)
02/03/2022 100,000.00 670137.020322.134749.ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 693835.020322.134116.UNG HO MA SO 2022.048 (BE MY DUYEN)-020322-13:41:15 693835
02/03/2022 100,000.00 169968.020322.013543.Ms 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 329198.020322.133144.MS 2022.048 FT22061861493813
02/03/2022 100,000.00 221784.020322.133134.ung ho quy
02/03/2022 100,000.00 157435.020322.131047.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061236210005
02/03/2022 100,000.00 777462.020322.125907.MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 455274.020322.125712.Ms 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1790640465.ms 2022 048 be my duyen.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 100,000.00 554973.020322.122356.ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 983163.020322.121126.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 MBVCB.1790538217.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 100,000.00 293215.020322.120222.ung ho MS 2022.048 be my duyen
02/03/2022 100,000.00 797354.020322.114737.ung ho ms 2022.048 (be My Duyen)
02/03/2022 100,000.00 051422.020322.105458.T ung ho be My Duyen MS 2022.248
02/03/2022 100,000.00 188283.020322.105308.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048
02/03/2022 100,000.00 181185.020322.105246.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen FT22061100034545
02/03/2022 100,000.00 226587.020322.103706.VCB;0011002643148;Ms 2022048
02/03/2022 100,000.00 381609.020322.103006.ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 513531.020322.101255.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 756018.020322.100541.Chuyen tien MS 2022.048 be MY DUYEN
02/03/2022 100,000.00 111385.020322.094823.Ung ho ms 2022.048 My Duyen FT22061803271727
02/03/2022 100,000.00 632414.020322.094640.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.048 (Be My Duyen)
02/03/2022 100,000.00 935547.020322.093554.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02/03/2022 100,000.00 338995.020322.091447.MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 100,000.00 299529.020322.085949.Vinh Nam ung ho ms 2022 048 be Tran My Duyen
02/03/2022 100,000.00 498027.020322.084844.ung ho be my duyen MS 2022.048 huong khe ha tinh chuc chau nhanh khoe
02/03/2022 100,000.00 045514.020322.083243.Ung ho MS2022.048 FT22061516680910
02/03/2022 15,000.00 MBVCB.1790305459.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022046 2022047 2022048.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 15,000.00 MBVCB.1790292390.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022043 2022044 2022045 .CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 150,000.00 653101.020322.133501.UH MS2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 150,000.00 MBVCB.1790189243.MS 2022.048 Be MY DUYEN.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 2,000,000.00 841440.020322.152701.Ung ho MS 2022.048
02/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10027091.DD:220302.BO:PHAM TUAN ANH.Remark:Ung ho ms 2022.048
02/03/2022 2,000,000.00 694343.020322.142719.A nhan c nhai ck cho be my duyen 2022048
02/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1790660227.TRINH HOANG NAM chuyen tien ung ho MS2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0071001112526 TRINH HOANG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1790642971.Song Hao ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 1171002345678 HUYNH SONG HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 2,000,000.00 589138.020322.125114.ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 2,000,000.00 975370.020322.124606.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10001707.DD:220302.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.047 (ANH NGUYEN KIM PHONG) 1 TRIEU, MS 2022.048 (BA MY DUYEN) 1 TRIEU
02/03/2022 2,000,000.00 067508.020322.090159.UNG HO BE MY DUYEN MS 2022.048 FT22061362875212
02/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1789871687.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.048(be My Duyen).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 2,225.00 596537.020322.103853.ung ho MS 2022 048
02/03/2022 2,500.00 599183.020322.103943.MS 2022 047
02/03/2022 20,000.00 495216.020322.211455.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL be Chau 0845139282
02/03/2022 20,000.00 MBVCB.1791982095.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.048 be my duyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 20,000.00 MBVCB.1791848903.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 20,000.00 148164.020322.154535.VU HOAI uh NCHCCCL T3 2022 Xin tri an
02/03/2022 20,000.00 MBVCB.1790759165.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.048( Be My Duyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 20,000.00 298102.020322.050323.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
02/03/2022 200,000.00 974652.020322.215614.VCB;0011002643148;2022 048 my duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792154019.Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0061001134799 TRAN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792117253.MS 2022 048 be My Duyen.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1791996861.Ung ho be Duyen MS 2022.048 .CT tu 0611001925193 LUONG HUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 830157.020322.191350.Chuyen tien ung ho MS 2022.048
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1791736456.ung ho ms 2022.047(anh Nguyen Kim Phong)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1791476144.Nguyen Hoang Bach tang be MS 2022.048 (be Tran My Duyen xom Phu Yen, xa Phu Gia, Huong Khe, Ha Tinh).CT tu 0531002505129 NGUYEN HOANG CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 SHGD:10000984.DD:220302.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.048chuc chi Tran My Duyen mau khoe
02/03/2022 200,000.00 514934.020322.163339.Ung ho NCHCCCL Vu Thanh An 0984776883
02/03/2022 200,000.00 503466.020322.162549.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.048
02/03/2022 200,000.00 599390.020322.162003.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 138759.020322.154204.Ung ho MS2022 048 be My duyen
02/03/2022 200,000.00 694060.020322.145454.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 500059.020322.143709.Ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790894722.ms 2022 048 be my duyen.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 200,000.00 193741.020322.141555.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790826749.Ung ho MS 2022.048( be My Duyen).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 426880.020322.135414.Ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen )
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790793261.Ung ho ms 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790779817.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 418679.020322.134338.VCB;0011002643148;Ung ho be my duyen ms 2022 048
02/03/2022 200,000.00 891790.020322.133451.VCB;0011002643148;TRAN VAN KHAM chuyen khoan
02/03/2022 200,000.00 318627.020322.131829.MS 2022.048 cau mong binh an den voi con nhe My Duyen FT22061119906956
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790684439.NGUYEN THI MAI ANH UH MS2022048( be my duyen).CT tu 0991000021381 NGUYEN THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790684927.Ung ho ms 2022048 be My Duyen.CT tu 0971000027770 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 200,000.00 616058.020322.130847.Chuyen tien ung ho ms 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 682264.020322.130852.CHUC BE NAU KHOE MS 2022048 ( BE MY DUYEN)-020322-13:08:51 682264
02/03/2022 200,000.00 636676.020322.130609.Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790673103.DAO THI MY GIANG ung ho MS 2022.048( BE MY DUYEN).CT tu 1026294780 DAO THI MY GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790664781.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen.CT tu 1018802987 LE THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 918217.020322.125944.MS 2022.048 BE MY DUYEN
02/03/2022 200,000.00 001399.020322.125716.ung ho be my duyen
02/03/2022 200,000.00 850973.020322.004846.UNG HO BE MY DUYEN MS 2022.048
02/03/2022 200,000.00 979853.020322.124758.Ung ho ms 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 145680.020322.124217.MS 2022.048 Be My Duyen FT22061641119784
02/03/2022 200,000.00 574350.020322.123719.minh hung binh duong ung ho MS 2022.048 be my duyen
02/03/2022 200,000.00 981005.020322.121011.ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790521683.Be My Duyen.CT tu 0281000380651 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 200,000.00 428395.020322.115535.Ung hoMS2022048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 153087.020322.115445.UNG HO MS 2022.048 BE MY DUYEN
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790481144.ung ho MS 2022.048 ( be my duyen).CT tu 0201000233769 LE THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790471633.DUONG THI THUY chuyen tien ung ho Ms 2022.048 ( be My Duyen).CT tu 0071005176740 DUONG THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 459697.020322.114739.VCB;0011002643148;NGUYEN TRONG HOA ung ho be my duyen
02/03/2022 200,000.00 942600.020322.114645.Chuyen tien ung ho ms 2022.048
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790421110.Ung ho MS2022.048(be My Duyen).CT tu 0011000844528 DO VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 110167.020322.112823.Ung ho MS2022.048 My Duyen FT22061449630274
02/03/2022 200,000.00 565681.020322.111206.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790316404.Ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen).CT tu 0071001383155 LE CHIEN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 164574.020322.103746.Ung ho ma so 2022.048 be My Duyen FT22061110953997
02/03/2022 200,000.00 335728.020322.103143.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 704993.020322.095504.VCB;0011002643148;LE THI NGOC THUY chuyen khoan be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1790077905.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.48 ( be MY DUYEN o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 IBVCB.1790047077.MS 2022 048 be My Duyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 200,000.00 096221.020322.093321.DO TRUNG KIEN UNG HO C NTHUYEN MS2022.048 FT22061660600062
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789995586.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.047( anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 166030.020322.091750.TTTP ung ho Ms2022.048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789988916.Ung ho MS 2022.048 chau My Duyen .CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789983854.Ung ho MS 2022.045.CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 573176.020322.084958.UNG HO MS 2022.047 (ANH NGUYEN KIM PHONG)-020322-08:49:42 573176
02/03/2022 200,000.00 274065.020322.084901.ung ho ma so 2022 048 be my duyen
02/03/2022 200,000.00 031458.020322.083919.Ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789877851.ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0271000954996 TRAN THAI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 197646.020322.083608.MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 604042.020322.083248.MS2022.45 em Pham Minh Quan
02/03/2022 200,000.00 181756.020322.083205.FB VU THANH HAI UNG HO BE MY DUYEN MS 2022048
02/03/2022 200,000.00 184777.020322.082746.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 200,000.00 565433.020322.082628.UNG HO MS 2022.048( BE MY DUYEN)-020322-08:26:27 565433
02/03/2022 200,000.00 022829.020322.082355.ung ho be Duyen MS 2022048 FT22061032249967
02/03/2022 200,000.00 MBVCB.1789837932.Ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 200,000.00 585232.020322.081728.MS2022.048 be my duyen
02/03/2022 25,000.00 MBVCB.1791011622.Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 250,000.00 MBVCB.1790543592.MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 250,000.00 MBVCB.1789985253.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.048(be My Duyen).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 250,000.00 556399.020322.023423.ung ho nchcccl
02/03/2022 270,000.00 MBVCB.1790553561.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 3,000,000.00 612749.020322.130636.Cao Vinh Hao ung ho ma so 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 30,000,000.00 676894.020322.082449.MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1791749894.ung ho ms 2022.048(be My Duyen)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1791599249.Nguyen Khac Tho ung ho MS 2022.048 be My Duyen.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 821964.020322.151720.MS 2022.048 My Duyen
02/03/2022 300,000.00 976785.020322.151033.ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen)
02/03/2022 300,000.00 802380.020322.150643.Chuyen tien ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 616935.020322.145019.MS 2022.048-my duyen
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1790900751.Ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen - ha tinh).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 366127.020322.141243.Ung ho ms 2022.048 be my duyen FT22061627483239
02/03/2022 300,000.00 706051.020322.141216.MS 2022.048
02/03/2022 300,000.00 364300.020322.141046.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061530027258
02/03/2022 300,000.00 485074.020322.140646.Ung ho MS 2022 048 be MY DUYEN
02/03/2022 300,000.00 779125.020322.140619.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 436267.020322.140333.ung ho ms 2022.048( be my duyen)
02/03/2022 300,000.00 905950.020322.135756.MS 2022.048 (be My Duyen)
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1790794577. Ung ho MS 2022.048( be My Duyen).CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 319235.020322.134159.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 005392.020322.125900.MS 2022 048 be my duyen
02/03/2022 300,000.00 425393.020322.125533.ung ho be My Duyen ms2022.048
02/03/2022 300,000.00 992866.020322.125325.MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 SHGD:10019291.DD:220302.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.048 be My Duye.
02/03/2022 300,000.00 584140.020322.122540.UNG HO MS 2022.048 BE MY DUYEN
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1790533692.MS 2022048 My Duyen.CT tu 1025045263 TRAN AN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 153102.020322.115352.MoMoT01645017832T21548853125T970436Tung ho ms 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 424362.020322.114734.MS 2022048
02/03/2022 300,000.00 646537.020322.113425.UNG HO MS 2022048 BE MY DUYEN-020322-11:34:24 646537
02/03/2022 300,000.00 IBVCB.1790380261.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 856908.020322.105928.ung ho ms 2202.048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 630447.020322.104929.MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 MBVCB.1790039642.Ung ho ma so 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0111001291831 TRAN ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 233205.020322.091353.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 064025.020322.085751.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061516774140
02/03/2022 300,000.00 185854.020322.085018.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 300,000.00 056837.020322.084843.MS 2022. 048 be My Duyen - Huong Khe- Ha Tinh FT22061743040313
02/03/2022 300,000.00 622639.020322.084439.ung ho ms 2022.048(be my duyen)
02/03/2022 300,000.00 IBVCB.1789878559.TKV gui MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 300,000.00 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
02/03/2022 350,000.00 MBVCB.1791550988.ung ho ma so 2022.045 p m quan.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 350,000.00 MBVCB.1791535390.ung ho ma so 2022.045 p m quan.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 40,000.00 643080.020322.211723.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Phong Thuy 0845139282
02/03/2022 40,000.00 144619.020322.053943.ung ho NCHCCCL 0985421821 ( Thang 1 va 2 2022 )
02/03/2022 400,000.00 MBVCB.1790546830.UNG HO MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 5,000,000.00 IBVCB.1790820110.Tre em hieu hoc T3 T12 2022.CT tu 0071004356767 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 5,000,000.00 149586.020322.125132.Sonpt ung ho MS 2022.048 - be My Duyen FT22061033146203
02/03/2022 5,000,000.00 613058.020322.102242.UNG HO MS 2022.046(BE HOANG BAO NGUYEN)-020322-10:22:42 613058
02/03/2022 5,000,000.00 583631.020322.091717.UNG HO MS 2022.048(BE MY DUYEN)-020322-09:17:16 583631
02/03/2022 5,000,000.00 900503.020322.090820.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 5,000,000.00 592853.020322.082440.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.047 Anh Nguyen Kim Phong
02/03/2022 50,000.00 926845.020322.214202.Gd linhan ung ho ms 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 50,000.00 008694.020322.160648.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 50,000.00 295652.020322.141455.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 50,000.00 346562.020322.135145.Ms 2022.048 be my duyen FT22061530059480
02/03/2022 50,000.00 IBVCB.1790672163.Giup ma so 2022.048 be My Duyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 50,000.00 MBVCB.1790663266.ms 2022 048 my duyen.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 50,000.00 854260.020322.105709.Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 50,000.00 975320.020322.070601.ung ho ms 2022.047 a nguyen kim phong
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1792164301.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 331506.020322.184617.ung ho ms 2022.048 be My Duyen FT22061004958830
02/03/2022 500,000.00 511691.020322.184511.VCB;0011002643148;2022 048 ung ho be my duyen
02/03/2022 500,000.00 369099.020322.173609.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 447720.020322.161407.VCB;0011002643148;Bao Nam ung ho be Tran My Duyen 5 tuoi o thon Phu Yen xa Phu Gia huyen Huong Khe tinh Ha Tinh
02/03/2022 500,000.00 564322.020322.160959.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1791202588.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0011001014323 HOANG CAM LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 915408.020322.160230.Chuyen tien Ms 2022.048 be my duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1791141961.ung ho ms 2022 048 be My Duyen.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 500,000.00 029286.020322.153003.ZP68BK77H46R 220302000146760 ung ho ms 2022.048
02/03/2022 500,000.00 200097.020322.030417.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 326439.020322.150028.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 759262.020322.144332.Chuyen tien ung ho Ms 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790923062.UNG HO MS 2022.048 - BE MY DUYEN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1790904904.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).Chuc con binh an va mau hoi phuc.CT tu 0071003131072 DOAN QUYNH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790847141. MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0071001214805 DANG QUOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 118305.020322.141158.VCB;0011002643148;TRAN KIM TIEN chuyen khoan
02/03/2022 500,000.00 029646.020322.141034.Chu the DongA Bank chuyen tien
02/03/2022 500,000.00 699929.020322.140918.MS 2022.048
02/03/2022 500,000.00 153179.020322.134138.Ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790738637.TRAN THI BICH LIEN cho 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0071003583070 TRAN THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 633700.020322.132043.Chuyen tien ung ho ms 2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 SHGD:10002916.DD:220302.BO:NGUYEN HOANG ANH.Remark:995222030255296 Chuyen tien ms 2022 .048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790708437.MS 2022 048 Be My Duyen.CT tu 0531002537934 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790706250.Ung ho MS 2022.048.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 619595.020322.131229.ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 589337.020322.125224.ung ho ms 2022.048 (be My Duyen)
02/03/2022 500,000.00 537793.020322.125035.IBFT Ung ho be My Duyen MS 2022.048
02/03/2022 500,000.00 662818.020322.122533.ISL20220302122527626-ung ho MS 2022.048 be my duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790569552.Giup do 2022.048.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 989105.020322.121513.ung ho MS 2022.048 be MY DUYEN
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1790534891.MS 2022.048(be My Duyen).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 157804.020322.120519.Ung ho MS.2022 (be My Duyen)
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790456567.ung ho Ms 2022 048 be My Duyen.CT tu 0721000591172 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2022 500,000.00 228519.020322.113626.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061512080244
02/03/2022 500,000.00 221501.020322.112942.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22061019332044
02/03/2022 500,000.00 212696.020322.112130.Ung ho MS 2022.048 - be My Duyen FT22061690710600
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1790388508.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 099641.020322.110841.ung ho ma so 2022.048 be My Duyen FT22061452399510
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790322974.Ung ho ms 2022.048.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 509245.020322.105803.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1790304226.ung ho MS 2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1790298913.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 SHGD:10016520.DD:220302.BO:CAO QUANG HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 297275.020322.103817.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
02/03/2022 500,000.00 378671.020322.102448.Ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 613373.020322.102320.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-020322-10:23:19 613373
02/03/2022 500,000.00 785547.020322.102155.Chuyen tien ung ho be MY DUYEN MS 2022048
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790192014.DANG MY AN UNG HO MS 2022.048 be MY DUYEN.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 605495.020322.100647.UNG HO MS 2022.048-020322-10:06:47 605495
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1790142141.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN).CT tu 0281001241586 NGUYEN THI NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 548326.020322.100417.Pham Chi Lang va Tran Thi Hong ung ho MS 2022.048 (be My Duyen, con chi Ngo Thi Huyen, o xom Phu yen, xa Phu gia, huyen Huong khe, Ha tinh )
02/03/2022 500,000.00 205162.020322.100117.ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 677850.020322.092230.ung ho Ms 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789983157.Ung ho MS 2022.048(Be My Duyen).CT tu 0011000371503 DAO DUY LAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789974412.Ms2022.048 be My Duyen.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 650349.020322.090510.MS 2022.048
02/03/2022 500,000.00 646183.020322.090233.MS 2022.048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 334255.020322.085928.ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 187349.020322.085655.UNG HO MS 2022.048 BE MY DUYEN
02/03/2022 500,000.00 290493.020322.085603.Pham Quang Toan ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 055509.020322.085415.VCB;0011002643148;NGUYEN QUOC TUAN ung ho MS 2022048 be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 572562.020322.084811.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-020322-08:47:50 572562
02/03/2022 500,000.00 269137.020322.084659.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 IBVCB.1789902051.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789889420.HOANG TUAN SINH chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 1020360242 HOANG TUAN SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789888117.DIEP XUAN QUYEN ung ho be Duyen.CT tu 0201000661246 DIEP XUAN QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789876829.MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0331003733885 PHAN THIEN HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 025743.020322.083404.Ung ho tu thien bao vietnamnet ma so 2022.048 be my duyen FT22061335263081
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789867237.ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen).CT tu 0071001953942 NGUYEN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 181512.020322.083053.Ung ho MS 2022048 Be My Duyen
02/03/2022 500,000.00 MBVCB.1789855336.Ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen ).CT tu 0181001131662 BUI THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 500,000.00 SHGD:10010565.DD:220302.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.046 be Hoang Bao Nguyen
02/03/2022 500,000.00 237844.020322.082357.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022048 be My Duyen
02/03/2022 600,000.00 IBVCB.1790765396. ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2022 700,000.00 162772.020322.010958.Ms 2022 048 be My Duyen
02/03/2022 80,000.00 884203.020322.212550.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.047 (NGUYEN KIM PHONG)-020322-21:25:15 884203
02/03/2022 80,000.00 882665.020322.212056.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.048 (MY DUYEN)-020322-21:20:30 882665
03/03/2022 1,000,000.00 977016.030322.162216.ung ho cac ma so 2022 045 den 2022 049 moi ma so 200 ngan dong
03/03/2022 1,000,000.00 611461.030322.144744.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
03/03/2022 1,000,000.00 607363.030322.144557.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 1,000,000.00 580729.030322.104543.ung ho gia dinh chi Cuc MS 2022 49
03/03/2022 1,000.00 IBVCB.1794230273.a.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 1,200,000.00 MBVCB.1794629492.Ung ho MS2022.043/044/045/049 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 1,200,000.00 603596.030322.155730.Ba Rymar Alla dong vien cho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 10,000,000.00 822074.030322.075419.Ong Tu Van giup do be Duyen MS 2022.048
03/03/2022 100,000.00 697169.030322.232008.Ung ho chi cuc ms 2022.049 FT22063844943396
03/03/2022 100,000.00 913686.030322.231428.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 100,000.00 694233.030322.231013.Ung ho 100k. MS 2022.049. Gia dinh C. Le Thi Cuc. Q. Hoang Mai. Ha Noi FT22063289610232
03/03/2022 100,000.00 477042.030322.215757.VCB;0011002643148;2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 100,000.00 663222.030322.214227.ung ho gia dinh c Cuc ms 2022.049
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1794749379.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.048(be My Duyen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1794746769.Ung ho Ma So 2022.045(em Phan Minh Quan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1794742647.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.044(em Bui Thi Phuong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 293862.030322.211417.Ung ho MS 2020 049 gd Chi Cuc
03/03/2022 100,000.00 628968.030322.210134.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.049 gd chi Cuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22062500403150
03/03/2022 100,000.00 092932.030322.205538.ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 100,000.00 182316.030322.205010.MS 2022.048 Be My Duyen
03/03/2022 100,000.00 351245.030322.204738.ung ho ms 2022.049 gia dinh chi Cuc FT22062640030114
03/03/2022 100,000.00 088867.030322.204409.ung ho MS 2022049 gd chi Le Thi Cuc
03/03/2022 100,000.00 330770.030322.195830.Ms 2022 049 gia dinh chi cuc FT22062214518940
03/03/2022 100,000.00 038581.030322.193332.Vinh Nam ung ho ms 2022 049 gia dinh chi Le Thi Cuc
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1794461342.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 1020777411 TRAN LUU ANH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 966609.030322.190632.Ung ho MS2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 100,000.00 198971.030322.190009.Ung ho be My duyen , MS 2022048 ( Be My Duyen)
03/03/2022 100,000.00 869828.030322.175812.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 100,000.00 985225.030322.175625.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 049 gd c Cuc
03/03/2022 100,000.00 187222.030322.175359.MS 2022.49
03/03/2022 100,000.00 476135.030322.174926.Gui be hop sua FT22062790080945
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1794016896.DANG MINH THI chuyen tien.CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 633885.030322.161503.ung ho MS 2022.049 chi Le Thi Cuc
03/03/2022 100,000.00 388916.030322.155744.Ung ho MS2022 049 gd chi Cuc
03/03/2022 100,000.00 748791.030322.155548.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
03/03/2022 100,000.00 569475.030322.132336.T ung ho gia dinh chi Cuc MS 2022.049
03/03/2022 100,000.00 793476.030322.121415.xin duoc giup do MS 2022.048 (Be My Duyen)
03/03/2022 100,000.00 792936.030322.121130.xin duoc ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 100,000.00 164064.030322.115728.Ung ho MS 2022049 gia dinh Chi Cuc FT22062086320502
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1792932937.MS 2022.049 (ung ho gia dinh chi Cuc).CT tu 0231000480623 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 958802.030322.094621.MS 2022.046 ung ho be Hoang Bao Nguyen
03/03/2022 100,000.00 050501.030322.093833.Ung ho MS 2022.049 FT22062908074330
03/03/2022 100,000.00 984377.030322.084624.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 048
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1792716009.MS 2022.049 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Gia dinh chi Cuc.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 893763.030322.084453.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 049
03/03/2022 100,000.00 MBVCB.1792683373.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 100,000.00 195584.020322.235256.ung ho ms 2022 048 be my duyen
03/03/2022 100,000.00 707977.020322.230120.Chuyen tien MS 2022.046 be hoang bao nguyen
03/03/2022 150,000.00 369308.030322.145929.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022 048 cho be my duyen
03/03/2022 150,000.00 011263.030322.145331.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022049 cho gia dinh chi cuc
03/03/2022 150,000.00 934555.030322.144538.Ms 2022 049 Gia dinh chi Cuc
03/03/2022 150,000.00 MBVCB.1792599783.Gia dinh Linh Son ung ho MS 2022.043 gia dinh Ong Ty. .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 150,000.00 MBVCB.1792594722.Gia dinh Linh Son mong em Pham Minh Quan MS 2022.045 Binh an .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 2,000,000.00 904092.030322.134032.MS 2022 048 be My Duyen
03/03/2022 2,000,000.00 722194.020322.232053.Luu Ng Thanh Tu ung ho MS 2022.048 be My Duyen
03/03/2022 20,000.00 564655.030322.232222.Ung ho MS 2022.49 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 20,000.00 644479.030322.212421.Le Thi Hue 0974085119 uh NCHCCCL
03/03/2022 20,000.00 MBVCB.1794668626.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 20,000.00 MBVCB.1794367465.Ung ho hang thang NCHCCCL 0969289898 My Anh.CT tu 0281000331576 NGUYEN THI MY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 20,000.00 MBVCB.1794263642.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.049 gia dinh chi cuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 20,000.00 MBVCB.1793127072.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.049( gia dinh Chi Cuc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794846078.Ung ho ms 2022.049 gd chi cuc.CT tu 0921000707455 NGUYEN LAI HOANG THAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794816527.ung ho 2002.048 be My Duyen.CT tu 0061000972058 VO DINH THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794790767.Nhaahn ung ho ms 2022.049.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794778678.Ung ho MS 2022.049 ( gia dinh chi Cuc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 284127.030322.211010.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794653975.HAO UNG HO MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 568149.030322.194702.Ung ho MS 2022.049( gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794473171.MS 2022.049.CT tu 0091000563415 TRAN THI BICH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 533588.030322.185714.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen FT22062701856844
03/03/2022 200,000.00 187775.030322.182050.UNG HO NCHCCCL - LIEU VY - 0909154245-030322-18:20:50 187775
03/03/2022 200,000.00 031017.030322.181342.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 200,000.00 868678.030322.181108.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL
03/03/2022 200,000.00 398925.030322.180052.DUONG THI HAU chuyen khoan ung ho cho co va cac be mau manh khoe
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1794012352.Ung ho MS 2022.049 ( gia dinh chi Cuc ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 845764.030322.161202.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1793857163.Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0011001572777 PHAM HUNG QUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 554647.030322.152936.hanh vung tau ung ho ms 2022.047 anh nguyen kim phong
03/03/2022 200,000.00 992593.030322.152504.hanh vung tau ung ho ms 2022.044 em bui thi phuonh
03/03/2022 200,000.00 987940.030322.152354.hanh vung tau ung ho ms 2022.048 be my duyen
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1793736636.Ung ho MS 2022.049(gia dinh chi Cuc).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1793468809.2022.048 Be My Duyen.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 344576.030322.121903.MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03/03/2022 200,000.00 871391.030322.120955.MS 2022 049 Gia Dinh Chi Cuc
03/03/2022 200,000.00 976477.030322.120616.VCB;0011002643148;NGUYEN MINH HA ung ho MS 2022049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 200,000.00 IBVCB.1793257500.MS 2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 200,000.00 573598.030322.113511.HOANG LE ANH ung ho MS 2022 049 gia dinh chi cuc
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1793117809.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 200,000.00 105808.030322.105206.DO TRUNG KIEN UNG HO GD C CUC MS 2022.049 FT22062671527621
03/03/2022 200,000.00 619460.030322.105121.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792881721.ung ho MS2022.049.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792881184.MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792756267.MS 2022048 be My Duyen.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 200,000.00 007804.030322.090053.MS 2022.049 gia dinh chi cuc FT22062920676250
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792666325.Benh ung thu.CT tu 0221000050332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 200,000.00 932193.020322.235212.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 048 be My Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03/03/2022 200,000.00 MBVCB.1792362798.MS2022.041(Em Huynh Thi Ngoc Thuyen).CT tu 0541000176267 DAO NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 200,332.00 149409.030322.074714.MQuan TAnh ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
03/03/2022 300,000.00 262854.030322.210041.Ung ho ms 2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 300,000.00 166972.030322.205045.TIEN chuyen tien ung ho be Duyen
03/03/2022 300,000.00 719266.030322.203131.Ung ho MS 2022 048 be my duyen
03/03/2022 300,000.00 998826.030322.152812.hanh vung tau ung ho ms 2022.045 em pham minh quan
03/03/2022 300,000.00 997140.030322.152658.hanh vung tau ung ho ms 2022.046 be hoang bao nguyen
03/03/2022 300,000.00 989578.030322.152239.hanh vung tau ung ho ms 2022.049 gia dinh chi cuc
03/03/2022 300,000.00 SHGD:10014174.DD:220303.BO:NGUYEN NGOC TU.Remark:Ung ho MS 2022.049
03/03/2022 300,000.00 743947.030322.114333.Ms 2022 049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 300,000.00 423451.030322.113404.ung ho ms 2022.048 (be my duyen)
03/03/2022 300,000.00 597644.030322.103824.ung ho MS 2022.046 be Hoang Bao Nguyen
03/03/2022 300,000.00 829799.030322.103555.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi CUC
03/03/2022 300,000.00 592003.030322.103429.Ung ho MS 2022.047 Anh Nguyen Kim Phong
03/03/2022 300,000.00 588287.030322.103218.ung ho MS 2022.048 be My Duyen
03/03/2022 300,000.00 567198.030322.101916.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 300,000.00 MBVCB.1792876235.MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 300,000.00 MBVCB.1792774323.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.049(gia dinh chi Cuc)-Mai Dong-Hoang Mai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 300,000.00 ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
03/03/2022 350,000.00 859332.030322.135309.ung ho ma so 2022.048 be My Duyen
03/03/2022 4,000,000.00 MBVCB.1794209545.Ung ho ms 2022.049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 400,000.00 MBVCB.1792502559.Ms 2022.046 be Hoang Bao Nguyen.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 5,000.00 MBVCB.1792802322.Tra Xuan Binh giup ms 2022049.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 50,000.00 325238.030322.212837.MS 2022 048 BE MY DUYEN
03/03/2022 50,000.00 MBVCB.1794711705.LA PHUONG LINH chuyen tien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0491000104119 LA PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 50,000.00 MBVCB.1794709529.LA PHUONG LINH chuyen tien ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen) .CT tu 0491000104119 LA PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 50,000.00 265530.030322.201512.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01157612
03/03/2022 50,000.00 881305.030322.183629.Ung ho ms 2022 049 gd chi cuc
03/03/2022 50,000.00 MBVCB.1794020639.Ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 50,000.00 379489.030322.161311.MS 2022.049 FT22062603080042
03/03/2022 50,000.00 407836.030322.151243.NGUYEN THI HUNG gop o banh mi noi yeu thuong
03/03/2022 50,000.00 308967.030322.150207.Be Minh Quan ung ho MS 2022.049 FT22062304112114
03/03/2022 50,000.00 777307.030322.123915.ung ho MS 2022.049
03/03/2022 50,000.00 IBVCB.1793320351.Giup ma so 2022.049 gia dinh chi Cuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 50,000.00 MBVCB.1793171530.MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 50,000.00 861445.030322.093421.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 50,000.00 777777.030322.061806.ung ho ms 2022.048 be my duyen
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1794871293.Ms 2022.047 A Nguyen Kim Phong.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 373939.030322.214942.ung ho MS2022 049 gia dinh chi Cuc FT22063572209370
03/03/2022 500,000.00 517514.030322.205343.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 IBVCB.1794619524.MS 2022.046(be Hoang Bao Nguyen).CT tu 0071002799695 BUI TINH VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 389398.030322.201917.ung ho MS 2002.049
03/03/2022 500,000.00 560214.030322.191506.Ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 751989.030322.154614.Ung ho MS2022.048- be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1793816287.Pham hong ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0031000078171 PHAM THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 700073.030322.150718.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
03/03/2022 500,000.00 837862.030322.133458.Chuyen tien ung ho gia dinh chi Cuc MS 2022049
03/03/2022 500,000.00 889814.030322.130107.Ung ho MS 2022049 gia dinh chi Cuc
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1793120767.Ung ho MS 2022.048(be My Duyen).CT tu 0521000686949 NGO DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 IBVCB.1792973720.ung ho ma so MS 2022 048 be My Duyen.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2022 500,000.00 434427.030322.095402.A Hung ung ho chau My Duyen MS 2022 048
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1792870512.MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1792850240.MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 SHGD:10010257.DD:220303.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd anh Nguyen Kim Phong,Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan. MS 2022.047
03/03/2022 500,000.00 042803.030322.092022.ME 2022.049 gia dinh chi Cuc FT22062101401192
03/03/2022 500,000.00 SHGD:10010009.DD:220303.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Le Thi Cuc, Mai Dong, Hoang Mai, HN.MS 2022.049
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1792780049.MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 MBVCB.1792727741.MS 2022.049.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2022 500,000.00 775590.030322.082317.Ung ho ma so 2022 048 be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 775129.030322.082137.Ung ho ma so 2022 049 gia dinh chi Le Thi Cuc
03/03/2022 500,000.00 815820.030322.074750.ung ho MS 2022.048, be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 107311.030322.064857.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen
03/03/2022 500,000.00 721878.020322.230729.MS 2022.041 (em Huynh Thi Ngoc Thuyen)
03/03/2022 600,000.00 MS 2022 044 MS.2022.047 - 2022.048
03/03/2022 80,000.00 MBVCB.1793242883.?MS 2022.049 (gia nh ch Cc).CT tu 0061001136211 LUU VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1795415075.Ung ho MS 2022.050 (anh Trang Su Chu).CT tu 0021000312301 DO DUC HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 1,000,000.00 405574.040322.082118.anh Trang Su Chu. MS 2022.050
04/03/2022 10,000,000.00 558570.040322.100134.Ong Tu Van giup do anh Chu MS 2022.050
04/03/2022 100,000.00 168751.040322.224406.NCHCCCL 0962352986
04/03/2022 100,000.00 128892.040322.223528.VCB;0011002643148;ms 2022038 anh ca van thang
04/03/2022 100,000.00 025333.040322.223345.VCB;0011002643148;ms 2022041 e huynh thi ngoc thuyen
04/03/2022 100,000.00 880979.040322.221440.VCB;0011002643148;ms 2022049 gd c cuc
04/03/2022 100,000.00 269105.040322.221207.ung ho MS 2022 . 048 (Be My Duyen)
04/03/2022 100,000.00 567636.040322.221053.ung ho MS 2022 . 049 (gia dinh chi Cuc)
04/03/2022 100,000.00 420521.040322.220945.ung ho MS 2022 . 050 (Trang Su Chu)
04/03/2022 100,000.00 750642.040322.215700.ms 2022 050 anh trang su chu
04/03/2022 100,000.00 493783.040322.210800.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.050 gd anh Trang Su Chu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22064199306657
04/03/2022 100,000.00 806536.040322.205157.MS 2022.049 ung ho gia dinh chi Cuc
04/03/2022 100,000.00 756055.040322.204614.ISL20220304204614324-Ung ho MS 2022- 047 Anh Nguyen Kim Phong
04/03/2022 100,000.00 756014.040322.204506.ISL20220304204506929-Ung ho MS 2022-048 Be My Duyen
04/03/2022 100,000.00 755988.040322.204356.ISL20220304204356491-Ung ho MS 2022-049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 100,000.00 755949.040322.204247.ISL20220304204247660-ung ho MS 2022-050 Anh Trang Su Chu
04/03/2022 100,000.00 361613.040322.195837.Ung ho NCHCCCL FT22063761052598
04/03/2022 100,000.00 430198.040322.195112.Ms 2022.049 gd chi cuc FT22063616849611
04/03/2022 100,000.00 177062.040322.181749.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc). Nguoi gui: Van Nha
04/03/2022 100,000.00 IBVCB.1796857243.HO ANH TUAN ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 100,000.00 MBVCB.1796634975.ung ho MS 2022.048 Chi Ngo Thi Huyen (Be My Duyen)huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh.CT tu 9713198888 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 100,000.00 224873.040322.153958.MS 2022049 GD Le Thi Cuc FT22063280212706
04/03/2022 100,000.00 224545.040322.153924.ung ho MS 2022.048 be MY DUYEN FT22063059038186
04/03/2022 100,000.00 067902.040322.150640.Ung ho MS2022 050 Trang Su Chu
04/03/2022 100,000.00 781474.040322.132401.T ung ho Anh Trang Su Chu MS 2022.050
04/03/2022 100,000.00 953699.040322.130902.Ung ho MS 2022 050 ANH TRANG SU CHU
04/03/2022 100,000.00 686373.040322.120554.Vinh Nam ung ho ms 2022 050 anh Trang Su Chu
04/03/2022 100,000.00 680645.040322.120331.MS 2022 050 Anh Trang Su Chu
04/03/2022 100,000.00 699092.040322.113145.chuyen khoan ung ho ms 2022 049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 100,000.00 MBVCB.1795582721.Ung ho MS 2022.050.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 100,000.00 076308.040322.102506.Chuyen tien MS 2022050 anh trang su chu
04/03/2022 100,000.00 MBVCB.1795429081.chuyen lan 1 300k, lan 2 100k ung ho MS 2022.050 (Trang Su Chu).CT tu 0021001933961 TRAN HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 100,000.00 483385.040322.095117.MS 2022.050
04/03/2022 100,000.00 819781.040322.093209.Ung ho Ms 2022.048 FT22063039985205
04/03/2022 100,000.00 798346.040322.090743.Ung ho e my duyen ms 2022.048 FT22063570676437
04/03/2022 100,000.00 793126.040322.090331.NGUYEN THI THU HANG NCHCCCL 0772377253
04/03/2022 100,000.00 022230.040322.082228.MS 2022.050 Anh Trang Su Chu FT22063600889946
04/03/2022 100,000.00 838111.040322.081125.Chuyen tien ung ho be my duyen 2022 048
04/03/2022 100,000.00 004196.040322.044049.Ung ho ms 2022.049 gia dinh chi cuc FT22063604578263
04/03/2022 100,000.00 738146.030322.235537.ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 100,000.00 404297.030322.233819.ung ho Ms 2022.049 ( gia dinh chi cuc)
04/03/2022 150,000.00 908580.040322.105934.Ung ho MS 2022.050 anh TRANG SU CHU FT22063601373055
04/03/2022 150,000.00 MBVCB.1795434351.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10001677.DD:220304.BO:DANG CAM DAN.Remark:ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu)
04/03/2022 2,000,000.00 841911.040322.042149.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc. Ha Noi
04/03/2022 2,000,000.00 297767.040322.002957.Ung ho MS 2022.048 be My Duyen
04/03/2022 20,000.00 MBVCB.1797365442.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 20,000.00 MBVCB.1795850973.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.050 anh trang su chu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 20,000.00 MBVCB.1795531150.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.050( Anh Trang Su Chu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1797601089.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 391441.040322.205951.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022050 Anh Trang Su Chu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
04/03/2022 200,000.00 466252.040322.183106.VCB;0011002643148;Ung ho ms2022049 gia dinh chi cuc
04/03/2022 200,000.00 746899.040322.172422.ung ho ms 2022 049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1796827371.ung ho MS 2022 050 ( anh Trang Su Chu ).CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1796708752.Ung ho cha con a Chu MS2022.050.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 550404.040322.163145.Ung ho MS 2022 050 Anh Trang su Chu
04/03/2022 200,000.00 271179.040322.162032.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
04/03/2022 200,000.00 223180.040322.153702.ung ho MS 2022.049 chi LE THI CUC FT22063102705158
04/03/2022 200,000.00 221153.040322.153326.ung ho MS 2022050 anh TRANG SU CHU FT22063033003333
04/03/2022 200,000.00 296927.040322.151653.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen
04/03/2022 200,000.00 171961.040322.143629.VU MINH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 050 anh Trang Su Chu
04/03/2022 200,000.00 114826.040322.142708.ho tro MS 2022049 (gd chi Cuc)
04/03/2022 200,000.00 933218.040322.125932.Ung ho MS 2022 050
04/03/2022 200,000.00 970062.040322.120234.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu FT22063376164848
04/03/2022 200,000.00 610324.040322.113351. chuyen khoan ung ho ms 2022 050 Anh Trang su Chu
04/03/2022 200,000.00 566017.040322.105541.LE THI NGOC BICH ung ho MS 2022.49 gd c Le Thi Cuc
04/03/2022 200,000.00 340697.040322.103521.UNG HO MS 2022.050 (ANH TRANG SU CHU)-040322-10:35:20 340697
04/03/2022 200,000.00 221762.040322.103143.Ung ho MS 2022 050 a Trang Su Chu
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1795357587.Ms 2022.050.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1795328588.ung ho MS 2022.050( anh Trang Su Chu).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 904905.040322.090309.Chuyen tien ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 200,000.00 901457.040322.090020.ung ho MS 2022.048
04/03/2022 200,000.00 179617.040322.083734.Ung ho MS 2022.050 (Trang Su Chu)
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1795187455.MS 2022.050.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 MBVCB.1795179888.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 200,000.00 764158.040322.081633.Linh br giup MS 2022.048 be My Duyen FT22063577212120
04/03/2022 200,000.00 812751.040322.074243.2022.049 Ung ho Gia dinh chi Cuc
04/03/2022 200,000.00 138593.040322.074109.Ung ho MS 2022 049 chi Cuc
04/03/2022 200,000.00 308163.040322.072148.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022049
04/03/2022 200,000.00 030043.040322.032951.Chau An Binh ung ho MS 2022 049
04/03/2022 200,000.00 318023.040322.014504.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
04/03/2022 250,000.00 507429.040322.153640.IBFT ung ho ms 2022.050 anh trang su chu
04/03/2022 250,000.00 MBVCB.1795177086.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.050(anh Trang Su Chu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 3,000,000.00 818320.040322.093033.Ong Tu Van giup cho ms 2022 049 Gia dinh chi Cuc FT22063601780010
04/03/2022 3,000,000.00 841864.040322.092906.Ung ho MS2022050
04/03/2022 30,000.00 MBVCB.1797604496.VN.CT tu 0341005890014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 300,000.00 529578.040322.220028.MS 2022.050 ANH TRANG SU CHU FT22064041421892
04/03/2022 300,000.00 802255.040322.204825.MS 2022.050
04/03/2022 300,000.00 083704.040322.144803.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 050 anh Trang Su Chu
04/03/2022 300,000.00 293289.040322.130005.Ung ho MS 2022 050 anh TRANG SU CHU
04/03/2022 300,000.00 585018.040322.105348.Ung ho MS 2022048 be My Duyen
04/03/2022 300,000.00 MBVCB.1795420985.TRAN HUYEN TRANG chuyen tien.CT tu 0021001933961 TRAN HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 300,000.00 304923.040322.092558.Ung ho be My Duyen ms 2022 048
04/03/2022 300,000.00 263000.040322.002953.MS 2022.049 GIA DINH CHI CUC-040322-00:29:52 263000
04/03/2022 300,000.00 MBVCB.1794929459.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi cuc.CT tu 0721000604810 NGUYEN NGOC TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 360,000.00 562133.040322.100330.ung ho ms 2022.050 gd anh Trang Su Chu
04/03/2022 400,000.00 MBVCB.1797447727.UNG HO MS 2022.050 (anh Trang Su Chu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 400,000.00 556502.040322.103831.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.049 va 050
04/03/2022 400,000.00 IBVCB.1795265869.MS 2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 5,000,000.00 798802.040322.090814.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu FT22063436129086
04/03/2022 5,000.00 MBVCB.1795257095.Tra Xuan Binh giup ms 2022050.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 50,000.00 673426.040322.225609.ms 2022 050
04/03/2022 50,000.00 738584.040322.200810.ung ho Ma so 2022.048 be My Duyen
04/03/2022 50,000.00 864130.040322.191909.Ung ho MS 2022050 anh Trang Su Chu
04/03/2022 50,000.00 408696.040322.135000.2022.048 BE MY DUYEN-040322-13:49:59 408696
04/03/2022 50,000.00 408480.040322.134926.2022.044 BUI THI PHUONG-040322-13:49:26 408480
04/03/2022 50,000.00 408101.040322.134819.2022.042 TRUONG THI HA-040322-13:48:18 408101
04/03/2022 50,000.00 IBVCB.1795930209.Giup ma so 2202.050 anh Trang Su Chu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 50,000.00 965360.040322.115722.Dang Thu Thuy ung ho MS 2022.050 - anh Trang Su Chu FT22063690847249
04/03/2022 50,000.00 708881.040322.101508.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022050 anh TRANG SU CHU
04/03/2022 50,000.00 740028.040322.095207.ung ho MS 2022.050( anh Trang Su Chu )
04/03/2022 50,000.00 298816.040322.091657.Ungho MS2022 050 Anh Trang Su chu
04/03/2022 50,000.00 227105.040322.084628.MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 50,000.00 213190.040322.083846.VO MINH SINH chuyen khoan ung ho MS 2022 049 gia dinh chi cuc
04/03/2022 50,000.00 775446.040322.061328.ung ho ms 2022.049 gd chi cuc
04/03/2022 50,000.00 019875.040322.001730.ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 50,000.00 399450.030322.234600.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Le Thi Cuc chuc gia dinh chi binh an FT22063409459043
04/03/2022 500,000.00 444814.040322.215044.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 048 BE MY DUYEN HA TINH NGA
04/03/2022 500,000.00 701887.040322.194502.MS 2022.050 ung ho anh trang su chu
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1797240429.Chuyen tien ung ho MS 2022.050( Anh Trang Chu Su).CT tu 0071001731452 PHAM THI KIM HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 500,000.00 983567.040322.184239.MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796908260.ms 2022 047 uh Nguyen Kim Phong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796900948.ms 2022 048.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796896923.ms 2022 049 uh gia dinh chi Cuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796890242.ms 2022 050 uh Trang Su Chu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796729590.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796724808.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1796626799.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 0541000346704 DUONG LE VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 500,000.00 475758.040322.162252.UBG HO MS 2022.050(ANH TRANG CHU SU)-040322-16:22:52 475758
04/03/2022 500,000.00 070185.040322.155628.VU THI NGAN CHUYEN KHOAN ung ho anh Trang Su Chu MS 2022050
04/03/2022 500,000.00 172925.040322.154155.MS 2022.050 FT22063749253540
04/03/2022 500,000.00 993303.040322.143230.Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 500,000.00 929524.040322.125802.ung ho MS 2022 050 Anh Trang Su Chu
04/03/2022 500,000.00 NGUYEN THI THU THUY - UNG HO MS 2022.050 (ANH TRANG SU CHU)
04/03/2022 500,000.00 652049.040322.102348.Ung ho gia dinh chi Cuc MS 2022.049
04/03/2022 500,000.00 MBVCB.1795460132.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 0011001973917 VU LAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2022 500,000.00 049428.040322.084020.Ung ho MS 2022050 a Trang Su Chu
04/03/2022 500,000.00 SHGD:10000172.DD:220304.BO:NGUYEN THI HAI.Remark:995222030450949 Chuyen tien ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu
04/03/2022 500,000.00 SHGD:10006352.DD:220304.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04/03/2022 500,000.00 129277.040322.075321.ung ho MS 2020 049 gd chi Cuc
04/03/2022 500,000.00 125984.040322.075053.ung ho MS 2022 048 em My Duyen
04/03/2022 500,000.00 736217.030322.234754.ms 2022.48 be my duyen
04/03/2022 600,000.00 SHGD:10002821.DD:220304.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.048, BE MY DUYEN. CH UC BE MAU BINH PHUC
04/03/2022 900,000.00 320178.040322.140355.Ung ho ms 2022 048 ms 2022 049 MS 2022 050
04/03/2022 900,000.00 317806.040322.135840.Ung ho MS 2022 045 MS 2022 046 ms 2022 047
05/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1799230224.ung ho MS 2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 1,000,000.00 791360.050322.122817.ung ho NCHCCCL
05/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1798402700.Be Khue ung ho MS.2022.051( em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 1,000,000.00 813989.050322.102956.Ung ho MS2022.051 Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 1,000,000.00 788638.050322.101504.Chuyen tien ung ho ms 2022051 em nguyen trang trung loc
05/03/2022 1,000.00 IBVCB.1800120258.acasc.CT tu 0071000688855 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 1,000.00 IBVCB.1799304602.ascasc.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 10,000,000.00 658092.050322.085135.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.051 Em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 567950.050322.212406.MS 2022.049
05/03/2022 100,000.00 MBVCB.1800040621.ung ho NCHCCCL_Nhi_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 100,000.00 557885.050322.211419.MS 2022.051(em Nguyen Trang Trung Loc)
05/03/2022 100,000.00 MBVCB.1799873216.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2022.051 Em Nguyen Trang Trung Loc.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 100,000.00 564205.050322.181935.Ung ho MS2022 051 Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 479253.050322.174543.gui maso 0022 045 va 046
05/03/2022 100,000.00 358372.050322.171552.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu). Nguoi gui: Phuc Hoat
05/03/2022 100,000.00 967509.050322.170323.ung ho MS 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 160434.050322.160253.T ung ho em Nguyen Trang Trung MS 2022.051
05/03/2022 100,000.00 794905.050322.152542.ung ho ms 2022.050 anh trang su chu
05/03/2022 100,000.00 MBVCB.1798700820.MS 2022.051 ( E Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 100,000.00 715840.050322.124529.Ms 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 720522.050322.122337.Vinh Nam ung ho ms 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 758570.050322.114636.Ung ho MS 2022 051
05/03/2022 100,000.00 756995.050322.114602.Ung ho MS 2022 050
05/03/2022 100,000.00 755382.050322.114523.Ung ho MS 2022 048
05/03/2022 100,000.00 MBVCB.1798396416.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 100,000.00 664730.050322.105124.Ung ho MS 2022 051 em NGUYEN TRANG TRUNG LOC
05/03/2022 100,000.00 364976.050322.100244.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022051 Em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 100,000.00 054890.050322.094930.ung ho MS 2022.051 Em Nguyen Trang Trung Loc. FT22064434061447
05/03/2022 100,000.00 227483.050322.084624.NGUYEN BA PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2022 051
05/03/2022 2,000,000.00 609146.050322.110713.ung Ms 2022048 ( be myDuyen)
05/03/2022 2,000,000.00 435704.050322.095637.NGUYEN DOAN TINH ung ho MS 2022 050 Anh Trang Su Chu
05/03/2022 2,000,000.00 940529.050322.051937.Ung ho MS 2022.050 a Trang Su Chu. Lao Cai
05/03/2022 20,000.00 MBVCB.1798355173.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.051 em nguyen trang trung loc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 20,000.00 MBVCB.1798023245.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.051( Em Nguyen Trang Trung Loc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 200,000.00 913283.050322.213551.MS 2022.051 (EM NGUYEN TRANG TRUNG LOC)-050322-21:35:51 913283
05/03/2022 200,000.00 789569.050322.195151.ung ho MS 2022.051 Em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 200,000.00 MBVCB.1799666562.HA NGOC NAM chuyen tien ung ho MS 2022.050( Anh Trang Su Chu). chuc chau mau khoi..CT tu 0351000732377 HA NGOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 200,000.00 093765.050322.165430.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu FT22064490960308
05/03/2022 200,000.00 MBVCB.1799232923.ms2022.049.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 200,000.00 052390.050322.154758.VU THI UHMS2022048 Be MY DUYEN
05/03/2022 200,000.00 048100.050322.153144.UHMS 2022050 a Trang su chu
05/03/2022 200,000.00 935832.050322.151757.IBFT mai ha noi Ms 2022.049gd chi cuc
05/03/2022 200,000.00 570316.050322.104212.MS2022051emNguyenTrangTrungLoc
05/03/2022 200,000.00 444998.050322.102718.Ung ho MS2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 200,000.00 IBVCB.1798277730.MS 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 200,000.00 MBVCB.1798170381.Ung ho MS 2022.051.CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 200,000.00 340140.050322.092153.Ms 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 200,000.00 315073.050322.091202.Ung ho MS 2022 050
05/03/2022 200,000.00 271459.050322.091013.Ung ho MS 2022 049
05/03/2022 200,000.00 914188.050322.084834.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 051 em Trung Loc
05/03/2022 200,000.00 638223.050322.083507.UNG HO MS : 2022.051( EM NGUYEN TRANG TRUNG LOC)-050322-08:35:06 638223
05/03/2022 200,000.00 MBVCB.1798005191.Ung ho MS 2022.050 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN NGUYEN 0989106552
05/03/2022 200,000.00 590415.050322.015404.MS 2022.050 Anh Trang Su Chu FT22064681982018
05/03/2022 200,000.00 572957.050322.002142.MS 2022049 gia dinh chi Cuc
05/03/2022 250,000.00 MBVCB.1799098043.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.051(em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 250,000.00 MBVCB.1797739044.Ung ho NCHCCCL + Thao My + 0949836496.CT tu 0151000540294 LE TRUONG THAO MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 30,000.00 MBVCB.1799637027.ms 2022 051 N t Trung loc.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 300,000.00 MBVCB.1799834674.Nhaahn ung ho ms 2022.051.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 300,000.00 187303.050322.160025.Ung ho ms 2022 051 em nguyen trang trung loc
05/03/2022 300,000.00 139636.050322.145733.Ung ho Ms 2022.051 ( em Nguyen trang trung loc )
05/03/2022 300,000.00 MBVCB.1798709157.ung ho ms 2022.051(em Nguyen Trang Trung Loc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 300,000.00 MBVCB.1798695404.ung ho ms 2022.050(anh Trang Su Chu)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 300,000.00 MBVCB.1798678100.ung ho ms 2022.049(gd chi Cuc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 300,000.00 241620.050322.101721.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022051 em Trung Loc
05/03/2022 300,000.00 415972.050322.094655.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 300,000.00 590997.050322.020145.Uh ms2022. 048 be My Duyen FT22064110129830
05/03/2022 400,000.00 264991.050322.151211.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen MS 2022 047 anh Nguyen kim Phong
05/03/2022 400,000.00 969728.050322.143113.ung ho MS 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 5,000.00 MBVCB.1798564556.Tra Xuan Binh giup ms 2022051.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 50,000.00 MBVCB.1799786705.ung ho ma so 2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 50,000.00 179633.050322.144119.Ung ho MS 2022 050 Anh Trang Su Chu
05/03/2022 50,000.00 IBVCB.1798845078.Giup ma so 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 50,000.00 MBVCB.1798071244.Ung ho MS 2022.051.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 50,000.00 556443.050322.063619.ung ho ms 2022.050 a trang su chu
05/03/2022 50,000.00 601285.050322.052650.Ung ho MS 2022050 anh Chan Su Chu FT22064959606100
05/03/2022 50,000.00 883092.050322.031216.Ung ho ms 2022.050 anh Trang Su Chu
05/03/2022 500,000.00 391842.050322.211744.ung ho ms 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc FT22066898095573
05/03/2022 500,000.00 457460.050322.173758.Ho tro 2 em Ma so MS 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc
05/03/2022 500,000.00 MBVCB.1799153771.TRAN NHU THIEN MY ho tro MS 2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 500,000.00 905132.050322.154328.ung ho MS 2022.049 - gia dinh Chi Cuc
05/03/2022 500,000.00 756281.050322.150122.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu
05/03/2022 500,000.00 301693.050322.125408.ung ho MS 2021.048
05/03/2022 500,000.00 301525.050322.125320.ung ho MS 2022.051
05/03/2022 500,000.00 816982.050322.114528.Ung ho ms 2022.051, em Nguyen Trang Trung Loc FT22064597558102
05/03/2022 500,000.00 533617.050322.114157.Ung ho MS 2022.051 ( Em NguyenTrang Trung Loc)
05/03/2022 500,000.00 MBVCB.1798360231.ms 2022 051 uh Nguyen Trang Nhung Loc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2022 500,000.00 MBVCB.1798255877.Ung ho MS 2022.051 ( Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 500,000.00 MBVCB.1798097708.MS 2022.051 (Em Nguyn Trang Trung Loc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 500,000.00 326606.050322.082206.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022050 anh Trang Su Chu
05/03/2022 500,000.00 MBVCB.1797934283.2022.049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2022 600,000.00 286204.050322.151914.Ung ho MS 2022 041 em huynh thi ngoc Thuyen MS 2022 035 be tran tien Cuong MS 2022 033 be pham nguyen Tuyet
05/03/2022 600,000.00 429878.050322.113041.ung ho ma so 2202.048 va ma so 2202.051 moi ma so 300 ngan
06/03/2022 1,000,000.00 547471.060322.204450.MS 2022.053(em PHam Dinh Thuc)
06/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1802192156.Bi tai nan.CT tu 0281000226321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 1,000,000.00 137903.060322.190413.UNG HO MS 2022.049 (GIA DINH CHI CUC)-060322-19:04:12 137903
06/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1801764476.ung ho em Pham Dinh Thuc MS 2022.053 .CT tu 0071001061637 DOAN THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000,000.00 189714.060322.132326.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1800950040.Ung ho MS2022.048 be My Duyen.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1800885600.Ung ho MS2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1800303950.Ung ho MS 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000.00 IBVCB.1802396336.sdvsd.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000.00 IBVCB.1802004806.ascasc.CT tu 1020876288 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 1,000.00 IBVCB.1800208793.sdsvsdv.CT tu 0421000531133 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802449717.UNG HO MS 2022 050 ANH CHU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802447961.UNG HO MS 2022 049 CHI CUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802447223.UNG HO MS 2022 046 BE NGUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802445410.UNG HO MS 2022 048 BE DUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802443327.UNG HO MS 2022 047 ANH PHONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802440478.UNG HO MS 2022 053 EM THUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 10,000.00 IBVCB.1802438195.UNG HO MS 2022 051 EM LOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 100,000.00 103876.060322.232321.MS.2022.053 ung ho em Pham Dinh Thuc FT22066007677130
06/03/2022 100,000.00 807415.060322.230802.Ung ho NCHCCCL
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802435064.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.050 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802398619.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.051(Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802395196.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.050(Anh Trang Su Chu).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 879320.060322.213322.MS 2022 048 be my duyen
06/03/2022 100,000.00 566346.060322.205100.Ung ho MS 2022.047( anh Nguyen Kim Phong)
06/03/2022 100,000.00 819498.060322.204743.Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802221184.Ms 2022 053 em pham dinh thuc.CT tu 1014695977 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 100,000.00 792573.060322.202848.Chuyen tien ung ho ms 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 100,000.00 705963.060322.201550.ung ho ms 2022.053 em pham dinh thuc
06/03/2022 100,000.00 658420.060322.185524.uhms 2022.053. Con xin hoi huong cong duc nay trang nghiem coi Phat Tinh Do, tren den 4 on nang, duoi cuu kho 3 duong. Nam Mo A Di Da Phat
06/03/2022 100,000.00 134423.060322.185202.MS 2022.053 ( EM PHAM DINH THUC)-060322-18:52:02 134423
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801900264.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801822663.Ung ho em Thuc MS 2022.053.CT tu 0181003616203 BUI QUANG HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 234763.060322.170709.MS 2022.053 FT22066400805322
06/03/2022 100,000.00 865622.060322.162020.MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 100,000.00 117303.060322.161557.MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801540614.MS 2022053 PhamDinhThuc.CT tu 1017830178 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801426304.Ung ho MS 2022.053( em Pham Dinh Thuc) cua it long nhieu. Mong em binh an.CT tu 0861000070872 THAI DUY QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 122468.060322.144048.MS 2022 053 e Pham Dinh Thuc chuc e mau khoi benh
06/03/2022 100,000.00 073368.060322.143720.Ung ho MS2022 053 Pham Dinh Thuc
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801145873.Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801144411.Ung ho MS 2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801142638.Ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 727911.060322.130141.Ung ho MS 2022 049 Gia dinh chi Cuc
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1801037555.MS 2022.053.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 952361.060322.113254.T ung ho Pham Dinh Thuc MS 2022.053
06/03/2022 100,000.00 820987.060322.093612.ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 100,000.00 980438.060322.093453. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.051 (NGUYEN TRANG TRUNG LOC)-060322-09:34:31 980438
06/03/2022 100,000.00 459259.060322.081139.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22066506443077
06/03/2022 100,000.00 018516.060322.070338.VCB;0011002643148;MS 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1800346652.Ung ho MS 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 100,000.00 MBVCB.1800298246.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 0491000162156 VU THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 120,000.00 983735.060322.094732.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.049 (CHI CUC)-060322-09:47:11 983735
06/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1802034995.MS2022053 em Phan Dinh Thuc NGUYEN VIET QUYNH chuyen tien ho tro.CT tu 0011002405144 NGUYEN VIET QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 2,000,000.00 956423.060322.192350.Min ung ho MS2022.051 Nguyen Trang Trung Loc FT22066027272367
06/03/2022 2,000,000.00 952777.060322.191905.Min ung ho MS2022.053 Pham Dinh Thuc FT22066855736751
06/03/2022 2,000,000.00 214495.060322.183248.Ung ho MS 2022053 em Pham dinh Thuc
06/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1801416290.Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 2,000,000.00 IBVCB.1800530763.MS 2022051 ( em nguyen trang trung loc ).CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 2,000,000.00 IBVCB.1800522039.MS 2022049 ( gia dinh chi Cuc).CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 2,000,000.00 IBVCB.1800512228.MS 2022050 ( anh trang chu su).CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 20,000.00 443710.060322.210403.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Hoai Thanh 0348173751
06/03/2022 20,000.00 MBVCB.1802184194.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.053( em Pham Dinh Thuc ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 20,000.00 163264.060322.193418.MoMoT0949484294T21672450485T970436TUng Ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 20,000.00 MBVCB.1801651424.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.053 em pham dinh thuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 200,000.00 959920.060322.232316.MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 251932.060322.230233.MS 2022.049 ( Gia dinh cho Cuc)
06/03/2022 200,000.00 649967.060322.221655.ung ho: MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 200,000.00 062938.060322.214928.Ung ho ms 2022053 em pham dinh thuc FT22066382904862
06/03/2022 200,000.00 285876.060322.214521.ung ho em Pham Dinh Thuc MS 2022 053
06/03/2022 200,000.00 228827.060322.214222.ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 873017.060322.205433.VCB;0011002643148;ung ho em PHAM DINH THUC MS 2022053
06/03/2022 200,000.00 819855.060322.204817.Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 250708.060322.200646.UH MS2022 053 em Pham Dinh Thuc chuc e som hoi phuc
06/03/2022 200,000.00 167022.060322.200243.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 200,000.00 MBVCB.1802129311.Ung ho MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc ).CT tu 0071000805445 BUI VAN DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 200,000.00 239094.060322.193531.MS 2022053 em pham dinh thuc
06/03/2022 200,000.00 952450.060322.192947.VU THI MINH TAM Chuyen tien ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 619823.060322.182859.Chuyen tien ung ho NCHCCCL Thieu Hoang Duy 0918275981
06/03/2022 200,000.00 124054.060322.181400.MS 2022.053 ( EM PHAM DINH THUC)-060322-18:14:00 124054
06/03/2022 200,000.00 387719.060322.181306.ung ho MS 2022053(em pham dinh thuc)
06/03/2022 200,000.00 115369.060322.181155.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 053 nguyen dinh thuc
06/03/2022 200,000.00 006644.060322.175326.VCB;0011002643148;DUONG MINH THIEN chuyen khoan MS2022 053 pham dinh thuc
06/03/2022 200,000.00 951831.060322.175243.giup em Pham Dinh Thuc MS 2022 053
06/03/2022 200,000.00 561474.060322.174808.ung ho MS 2022.053 em pham dinh thuc
06/03/2022 200,000.00 250213.060322.173745.MS 2022.053 FT22066481123680
06/03/2022 200,000.00 312278.060322.171006.Chu Hung ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 200,000.00 939732.060322.170524.Chuyen tien MS 2022.053 em Phan Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 096787.060322.164110.UNH HO MS 2022.053 EM PHAM DINH THUC-060322-16:41:10 096787
06/03/2022 200,000.00 869114.060322.162239.Chuyen tien ung ho MS 2022.053 pham dinh thuc
06/03/2022 200,000.00 356432.060322.162243.MS 2022 053 ung ho Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 525099.060322.161509.UNG HO MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 200,000.00 792545.060322.161144.Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc FT22066016154042
06/03/2022 200,000.00 MBVCB.1801394861.MS 2022.053 (e pham dinh thuc).CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 200,000.00 359092.060322.144316.ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 200,000.00 716098.060322.143322.Ung ho Ms 2022.053 Pham Dinh Thuc FT22066459940260
06/03/2022 200,000.00 934690.060322.143020.Ung ho MS 2022.053
06/03/2022 200,000.00 MBVCB.1801231653.MS 2022.053.CT tu 0491000148943 PHAM THANH BAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 200,000.00 MBVCB.1800958463.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.053( em Pham Dinh Thuc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 200,000.00 587693.050322.235204.NGUYEN THI XUAN chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua co cuoc chia ly
06/03/2022 200,000.00 180526.050322.234952.NGUYEN VAN THANG chuyen khoan
06/03/2022 250,000.00 011609.060322.072341.Ubg ho MS 2022.050 Anh Trang Su Chu FT22066953508017
06/03/2022 250,000.00 011496.060322.072230.Ung ho MS 2022.051 Em Nguyen Trang Trung Loc FT22066473563115
06/03/2022 3,000,000.00 959000.060322.192710.Min ung ho MS2022.050 Trang Su Chu FT22066830602523
06/03/2022 3,000,000.00 MBVCB.1801680461.Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 3,000,000.00 IBVCB.1800301132.Ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 30,000.00 461196.060322.170442.21668872100-0973313178-Ung ho MS 2022 053 Pham Dinh Thuc
06/03/2022 300,000.00 279886.060322.212700.DO PHUONG LIEN chuyen tien
06/03/2022 300,000.00 MBVCB.1802257054.Ung ho MS 2022.053 ( E Ng Dinh Thuc).CT tu 0141000306836 VU THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 300,000.00 MBVCB.1802221531.Ms2022 053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0071004243373 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 300,000.00 106383.060322.201735.TTTP ung ho Ms2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 300,000.00 608138.060322.191526.UnghoNCHCCCLnguyenthimonghoa0913149119
06/03/2022 300,000.00 318571.060322.190455.UNG HO MA SO 2022047 ANH NGUYEN KIM PHONG
06/03/2022 300,000.00 314682.060322.190235.UNG HO MA SO 2022053 PHAM DINH THUC
06/03/2022 300,000.00 MBVCB.1801912536.ung ho ms 2022.053(em Pham Dinh Thuc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 300,000.00 580921.060322.172441.Ung ho MS 2022.051 ( em Nguyen Trang Trung Loc )
06/03/2022 300,000.00 577495.060322.172027.ung ho MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc )
06/03/2022 300,000.00 MBVCB.1801684036.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 300,000.00 MBVCB.1801614106.Ung ho MS2022.053(em Pham Dinh Thuc).CT tu 0071001996397 DANG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 300,000.00 741845.060322.145721.Chuyen tien ung ho MS2022.053
06/03/2022 300,000.00 849113.060322.143446.ung hoMS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 300,000.00 0200970457030609202620221def849934.42666.092029.ung ho MS 2022.041 (em Huynh Thi Ngoc Thuyen)
06/03/2022 300,000.00 440920.060322.090720.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
06/03/2022 300,000.00 144702.060322.090224.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 300,000.00 637692.060322.073037.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
06/03/2022 40,000.00 MBVCB.1800968297.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.053( em Pham Dinh Thuc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 400,000.00 MBVCB.1802183552.UNG HO MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 400,000.00 MBVCB.1801946091.Ong ba KgaiTam gui chau Pham Dinh Thuc, ms 2022.053 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 5,000,000.00 503859.060322.221520.IBFT Mong con trai som khoe lai
06/03/2022 5,000,000.00 738525.060322.150419.Ong Tu Van giup cho ms 2022 053 em Pham Dinh Thuc FT22066320005750
06/03/2022 5,000.00 MBVCB.1801179698.Tra Xuan Binh giup ms 2022052.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 50,000.00 199592.060322.230619.MoMoT01697706602T21676811906T970436T2022041 em huynh thi ngoc thuyen
06/03/2022 50,000.00 982610.060322.230434.2022047 anh nguyen kim phong
06/03/2022 50,000.00 982443.060322.230156.2022053 em pham dinh thuc
06/03/2022 50,000.00 898850.060322.205249.ma so 2022.53 ung ho Pham Dinh Thuc
06/03/2022 50,000.00 066722.060322.203318.MS 2022 043 Gia dinh ong Nguyen Van Ty xom 8 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh
06/03/2022 50,000.00 030555.060322.201931.MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 50,000.00 930196.060322.153850.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 50,000.00 730034.060322.145254.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi cuc FT22066324329022
06/03/2022 50,000.00 IBVCB.1801344773.Ung ho MS 2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 50,000.00 IBVCB.1801332620.Ung ho MS 2022 048 be My Duyen.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 50,000.00 IBVCB.1801318979.Ung ho MS 2022 044 em Bui Thi Phuong.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 50,000.00 032791.060322.141943.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
06/03/2022 50,000.00 IBVCB.1801228680.Giup ma so 2022.053 em Pham Dinh Thuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 50,000.00 801659.060322.134258.Ung ho ms 2022 053 e pham dinh duc
06/03/2022 50,000.00 979106.060322.115941.Chuyen tien ung ho MS 2022.048 be My Duyen
06/03/2022 50,000.00 495744.060322.092250.Ung ho MS 2022053 em Pham Dinh Thuc FT22066650089432
06/03/2022 500,000.00 680520.060322.225924.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802470131.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0151000366789 KHUU THANH KY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802352923.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 500,000.00 847344.060322.210823.Chuyen tien ung ho MS 2022053 em pham dinh thuc
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802226191.NGUYEN NGOC THINH chuyen tien ho tro MS 2022.053 Pham Dinh Thuc.CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 500,000.00 009883.060322.203302.Ung ho MS 2022. 053 em Pham Dinh Thuc FT22066117770624
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802155528.MS 2022050 Trang Su Chu Lao Cai.CT tu 0011003094109 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802151680.MS 2022051 Nguyen Trang Trung Loc Quang Tri.CT tu 0011003094109 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 761028.060322.200659.Chuyen tien ung ho MS 2022.053 em PHAM DINH THUC
06/03/2022 500,000.00 453988.060322.195651.IBFT MS 2022.053
06/03/2022 500,000.00 483236.060322.193659.MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc )
06/03/2022 500,000.00 758639.060322.183544.NGUYEN THI PHUONG CHI ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 500,000.00 807763.060322.181122.ISL20220306181113951-ungho MS2022.053 em PhamDinhThuc
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1801835026.NGUYEN MINH NGOC ung ho MS 2022.053(em Pham Dinh Thuc).CT tu 0371000403042 NGUYEN MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 500,000.00 118674.060322.175458.UNG HO MS 2022.053 (EM PHAM DINH THUC)-060322-17:54:58 118674
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1801808367.NGUYEN THI TRUC LY chuyen tien ung ho em Pham Dinh Thuc Ms 2022053.CT tu 0051000537007 NGUYEN THI TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 500,000.00 136741.060322.173847.Ms 2022.053 pham dinh thuc
06/03/2022 500,000.00 111707.060322.173033.UNG HO MS 2022.053 ( EM PHAM DINH THUC )-060322-17:30:33 111707
06/03/2022 500,000.00 022017.060322.171655.Ung ho MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 500,000.00 177666.060322.170213.MS 2022050 Anh Trang Su Chu
06/03/2022 500,000.00 377393.060322.170156.IBFT NhiPhan goi2022.053PhamDinhThuc
06/03/2022 500,000.00 932441.060322.170052.Ung ho MS2022.053 em Pham Dinh Thuc tinh Lam Dong
06/03/2022 500,000.00 MBVCB.1801644978.ms 2022 053 uh Pham Dinh Thuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 886897.060322.163358.MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 500,000.00 820359.060322.151238.Ung ho MS 2022.053(Em Pham Dinh Thuc)
06/03/2022 500,000.00 896323.060322.131355.Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06/03/2022 500,000.00 IBVCB.1801129406.Ung ho MS2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 IBVCB.1801124216.Ung ho MS2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 IBVCB.1801117712.Ung ho MS2022 048 be My Duyen.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 500,000.00 266584.060322.114608.NGUYEN THI HANH ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
06/03/2022 500,000.00 518197.060322.095514.Ung ho chau Pham Dinh Thuc MS 2022.053 FT22066139652989
06/03/2022 60,000.00 IBVCB.1801350484.Ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 60,000.00 IBVCB.1801340878.Ung ho MS 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 60,000.00 IBVCB.1801326841.Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 600,000.00 557540.060322.104540.MS 2022.051-Ung ho em Nguyen Trang Trung Loc- Hai Lang-Quang Tri FT22066413286917
06/03/2022 700,000.00 MBVCB.1800290644.Ung Ho MS 2022049 GD Chi Cuc.CT tu 0421000468020 TIEU MANH TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2022 80,000.00 IBVCB.1801311379.Ung ho MS 2022 041 em Huynh Thi Ngoc Thuyen.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2022 80,000.00 981712.060322.093945. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.050 (TRANG SU CHU)-060322-09:39:04 981712
06/03/2022 80,000.00 979558.060322.093130.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.053 (PHAM DINH THUC)-060322-09:31:06 979558
07/03/2022 1,000,000.00 658903.070322.083703.Chuyen tien ung ho MS 2022.053 Pham Dinh Thuc
07/03/2022 1,000,000.00 SHGD:10003758.DD:220307.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:BHG ung ho Ms 2022.050. Anh Trang Su Chu
07/03/2022 1,000,000.00 096142.070322.081454.ung ho MS 2022.053(em Pham Dinh Thuc)
07/03/2022 1,000,000.00 096079.070322.081255.ung ho MS 2022.051(em Nguyen Trang Trung Loc)
07/03/2022 1,000,000.00 095596.070322.081047.ung ho MS 2022.050(anh Trang Su CHu)
07/03/2022 1,000,000.00 095513.070322.080816.ung ho MS 2022.047(anh Nguyen kim Phong)
07/03/2022 1,000,000.00 388166.060322.232900.MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc FT22066361770943
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1805549248.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1805547872.Ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen).CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 285664.070322.215503.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI MAI ANH 0392137480
07/03/2022 100,000.00 837586.070322.213859.ung ho MS 2022 052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 100,000.00 413365.070322.213449.Ung ho NCHCCCL FT22067795193053
07/03/2022 100,000.00 555181.070322.203603.UNG HO+NCHCCCL+TOAN+0902701009-070322-20:36:03 555181
07/03/2022 100,000.00 395617.070322.192232.TO VAN TRAN chuyen khoan ung ho MS 2022 Em pham dinh thuc chuc e mau khoe
07/03/2022 100,000.00 528419.070322.175051.ung ho MS 2022 . 052 (Quang Thi Hoan)
07/03/2022 100,000.00 575032.070322.170715.Ung ho MS2022 052 Quang Thi Hoan
07/03/2022 100,000.00 760464.070322.163310.MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804125835.MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804117568.MS 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804112140.MS 2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804103937.MS 2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804095652.MS 2022 be My Duyen.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804080069.MS 2022 040 chau Phung Van Dung .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804073896.MS 2022 039 be Tran Minh Hoai .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804065704.MS 2022 037 me con chi Giang .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804060469.MS 2022 036 gia dinh chi Nguyen Thi Dung .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804053567.MS 2022 034 gia dinh chi Vu Thi Huong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804046499.MS 2022 029 chi Nguyen Thi Dieu Thu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804021652.MS 2022 028 gi dinh chi Nguyen .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804015337.MS 2022 027 em Nguyen Dinh Thuc .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1804000855.MS 2022 026 chi Vo Thi Hoa .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803995201.MS 2022 025 chi Le Thi Thuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803989913.MS 2022 024 em Le Thuy Trang .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803982951.MS 2022 023 chi Vuong Thi Anh .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803974569.MS 2022 021 anh Vu Viet Kien .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803947389.MS 2022 017 gia dinh ong Hong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 538087.070322.142218.ung ho pham dinh thuc ms 2022053
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803941823.MS 2022 015 be Truong Tuan Tu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803934228.MS 2022 012 gia dinh anh Muon.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803926785.MS 2022 010 gia dinh chi Hoa .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803919545.MS 2022 009 em Kim Hue.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803914203.MS 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803905906.MS 2022 006 .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 IBVCB.1803899153.MS 2022 005 .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 100,000.00 212899.070322.135741.MS 2022 048
07/03/2022 100,000.00 432538.070322.123556.Ung ho MS 2022.053 E Pham Dinh Thuc FT22066000556301
07/03/2022 100,000.00 660264.070322.110211.IBFT NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien
07/03/2022 100,000.00 431456.070322.103909.UNG HO MS 2022.053 EM PHAM DINH THUC
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1803114010.Ung ho MS2022.050 (anh Trang Su Chu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1803107776.Ung ho MS2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 585460.070322.095305.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1803077924.Ung ho MS 2022.052 (chi Quang Thi Hoan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 130463.070322.094444.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc)
07/03/2022 100,000.00 537655.070322.094236.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.050 (Anh Trang Su Chu)
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802964462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802959551.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.052 (Chi Quang Thi Hoan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 247429.070322.083458.Vinh Nam ung ho ms 2022 052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 100,000.00 243132.070322.083306.Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 100,000.00 224917.070322.082822.MoMoT0938693478T21684030502T970436Tung ho e Thuc MS 2022 053
07/03/2022 100,000.00 MBVCB.1802813848.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.052 ( chi QUANG THI HOAN o Dien Bien ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 100,000.00 002613.070322.025241.Ung ho MS 2022049 gia dinh chi Le Thi Cuc FT22066871110484
07/03/2022 100,000.00 399399.070322.012206.ung ho ms 2022.050 anh Trang Su Chu FT22066269491504
07/03/2022 100,000.00 399209.070322.011837.ung ho ms 2022.053 em Pham Dinh Thuc FT22066023625321
07/03/2022 150,000.00 411767.060322.235648.ung ho NCHCCCL
07/03/2022 170,000.00 986606.070322.225338.Ung ho NCHCCCL
07/03/2022 2,000,000.00 547653.070322.143518.Ung ho MS 2022.052 chi Quang Thi Hoan FT22066043452075
07/03/2022 2,500.00 131577.070322.132742.ung ho MS 2022 052
07/03/2022 20,000.00 MBVCB.1805000004.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.052 (chi Quang Thi Hoan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 20,000.00 560419.070322.105707.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
07/03/2022 20,000.00 604991.070322.103536.MS2022 053 em pham dinh thuc
07/03/2022 20,000.00 MBVCB.1802876934.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.052( Chi Quang Thi Hoan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 070392.070322.224957.Ung ho MS 2022 052 chi Quang Thi Hoan FT22067099701919
07/03/2022 200,000.00 572751.070322.212823.UNGHOMASO 2022.051 EMNGUYENTRANGTRUNGLOC-070322-21:28:22 572751
07/03/2022 200,000.00 426187.070322.204927.MS 2022.053 pham dinh thuc
07/03/2022 200,000.00 376752.070322.203058.Thuy chuyen em pham dinh Thuc ms 2022 053 FT22066310509305
07/03/2022 200,000.00 729734.070322.202731.Ung ho MS 2002.051 Em Nguyen Trang Trung Loc
07/03/2022 200,000.00 724640.070322.202505.Ung ho MS2022.050 Anh Trang A Su Chu
07/03/2022 200,000.00 151493.070322.185551.VCB;0011002643148;BUI THI THU PHUONG chuyen khoan MS 2022053 em PHAM DINH THUC
07/03/2022 200,000.00 720969.070322.164748.MS 2022.049 FT22066000398729
07/03/2022 200,000.00 737664.070322.164702.Ung ho ma so 2022.041, em Huynh Thi Ngoc Thuyen
07/03/2022 200,000.00 IBVCB.1804270769.Que Ngoc ung ho em Pham Dinh Thuc, MS: 2022.053.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 IBVCB.1804254317.Que Ngoc ung ho em Nguyen Trang Trung Loc, MS: 2022.051.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 617913.070322.153106.MS 2022.052 chi quang thi hoan FT22066546201606
07/03/2022 200,000.00 MBVCB.1804037467.Ung ho MS 2022.050 (anh Trang Su Chu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 191182.070322.134610.MS2022.053 em Pham Dinh Thuc FT22066080253090
07/03/2022 200,000.00 189741.070322.113846.ung ho MS 2022.053
07/03/2022 200,000.00 978647.070322.111412.Chuyen tien ung ho MS 2022.052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 200,000.00 MBVCB.1803225086.Dong gop tu thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 MBVCB.1803192634.Giup ma so 2022.053.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 247411.070322.094520.Ung ho ms 2022.053 em pham dinh thuc FT22066983090560
07/03/2022 200,000.00 IBVCB.1802944399.MS 2022 052 chi Quang Thi Hoan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 200,000.00 249316.070322.091238.A LONG UNG HO: MS2022.053(EM PHAM DINH THUC)-070322-09:12:38 249316
07/03/2022 200,000.00 170270.070322.083937.TTTP ung ho Ms2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc
07/03/2022 200,000.00 169296.070322.083625.TTTP ung ho Ms2022.052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 200,000.00 MBVCB.1802767877.chuc em thuc mau khoe.CT tu 1014980119 NGUYEN QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 200,000.00 161195.070322.074641.MS 2022 053 e Pham Dinh Thuc
07/03/2022 200,000.00 912266.070322.061220. Ung ho MS2022.053 (Em Pham Dinh Thuc)
07/03/2022 200,000.00 006048.070322.055614.ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc FT22066519000466
07/03/2022 200,000.00 MBVCB.1802622561.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 250,000.00 MBVCB.1804017152.Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 250,000.00 MBVCB.1804004339.Ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen) nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 250,000.00 660479.070322.083759.MS 2022.053
07/03/2022 250,000.00 660074.070322.083719.MS 2022.051
07/03/2022 3,500,000.00 SHGD:10006831.DD:220307.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 053; 052; 051; 050; 049; 048; 047
07/03/2022 300,000.00 MBVCB.1805220574.Ong ba KhaiTam gui chau Quang Thi Hoan,ms 2022.052 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 300,000.00 654838.070322.161230.ung ho Ms 2022.049 gia dinh chi Cuc
07/03/2022 300,000.00 650199.070322.161023.ung ho Ms 2022.050 Anh Trang Su Chu
07/03/2022 300,000.00 631660.070322.160255.ung ho Ms 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc
07/03/2022 300,000.00 624895.070322.155957.ung ho Ms2022.053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 300,000.00 SHGD:10050981.DD:220307.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 300,000.00 MBVCB.1804026552.Ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 300,000.00 MBVCB.1803805394.ung ho ms 2022.052(chi Quang Thi Hoan)_ Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 300,000.00 783802.070322.121848.Ck giup ho tro Ms 2022 053 Pham Dinh Thuc
07/03/2022 300,000.00 MBVCB.1803358631.MS 2022 053.CT tu 0721000592690 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 300,000.00 MBVCB.1803261184.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.052( chi Quang Thi Hoan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 300,000.00 251259.070322.094854.MS 2022.050 FT22066020471096
07/03/2022 5,000,000.00 394595.070322.115604.NCHCCCL Nguyen thi mai van 0978696946 FT22066459840805
07/03/2022 5,000,000.00 751651.070322.093112.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 5,000.00 MBVCB.1802987183.Tra Xuan Binh giup ms 2022053.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 50,000.00 034916.070322.215125.MS 2022.053 EM PHAM DINH THUC FT22067437990708
07/03/2022 50,000.00 323063.070322.211734.Ung ho NCHCCCL Hien 0962016401
07/03/2022 50,000.00 133337.070322.184407.Ung ho NCHCCCL LE KIEU TRANG 0963588142
07/03/2022 50,000.00 307377.070322.173634.ms2022053em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 50,000.00 983000.070322.112915.ms 2022 053 pham dinh thuc
07/03/2022 50,000.00 748523.070322.112759.ms 2022 052 quang thi hoan
07/03/2022 50,000.00 978885.070322.103258.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 50,000.00 IBVCB.1803150408.Giup ma so 2022.052 chi Quang Thi Hoan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 50,000.00 949293.070322.100904.T ung ho Quang thi Hoan MS 2022.052
07/03/2022 50,000.00 MBVCB.1802788413.MS 2022.053.CT tu 0541000291566 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 50,000.00 564399.070322.062829.nbnam ung ho ms 2022.051 em nguyen trang trung loc
07/03/2022 50,000.00 565474.070322.062723.nbnam ung ho ms 2022.053 pham dinh thuc
07/03/2022 50,000.00 199794.070322.001330.2022.050 ANH TRANG SU CHU-070322-00:13:30 199794
07/03/2022 500,000.00 IBVCB.1804703812.ban doc ung ho ms 2022.052 chi QUANG THI HOAN.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 500,000.00 MBVCB.1804644427.chuyen tien ung ho ms 2022.052 Q T Hoan.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 500,000.00 645117.070322.160752.ung ho Ms 2022.048 be My Duyen
07/03/2022 500,000.00 557573.070322.152902.u hem ng trang trung loc MS 2022 051
07/03/2022 500,000.00 886195.070322.151446.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 053 em pham dinh thuc
07/03/2022 500,000.00 407998.070322.151046.MS 2022.050 (ANH TRANG SU CHU)-070322-15:10:45 407998
07/03/2022 500,000.00 399664.070322.145452.MS 2022.051 (EM NGUYEN TRANG TRUNG LOC)-070322-14:54:51 399664
07/03/2022 500,000.00 513032.070322.134904.21692568429-0977000830-MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 500,000.00 503028.070322.131631.ung ho chi quang thi Hoan ms 2022 052
07/03/2022 500,000.00 816772.070322.100316.MS 2022.052 chi Quang Thi Hoan
07/03/2022 500,000.00 MBVCB.1803115692.ms 2022 052 uh chi Quang Thi Hoan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 500,000.00 011710.070322.091104.Dang Van My Ca Mau ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
07/03/2022 500,000.00 712810.070322.091031.Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 500,000.00 200479.070322.085534.Ung ho MS 2022.053 FT22066446479603
07/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802861717.UH MS 2022.053 pham dinh thuc.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 500,000.00 SHGD:10027851.DD:220307.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
07/03/2022 500,000.00 234891.070322.083430.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-070322-08:34:29 234891
07/03/2022 500,000.00 SHGD:10002158.DD:220307.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd em Nguyen Trang Trung Loc, Hai Ba, Hai Lang, Quang Tri. MS 2022.051
07/03/2022 500,000.00 MBVCB.1802530028.Ung ho ma so 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0071000763601 NGUYEN QUOC HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2022 500,000.00 108484.060322.234010.ung ho 2022.053 FT22066681462100
07/03/2022 75,000.00 MBVCB.1804745220.HSN UngHo Maso MS 2022053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2022 80,000.00 592554.070322.225503.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.052 (QUANG THI HOAN)-070322-22:54:03 592554
08/03/2022 1,000,000.00 183856.080322.135102.Ung ho MS 2022.054( Anh Le Van Duc)
08/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1807033747.Ung ho MS 2022.054 ( Le Anh Duc).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 1,000,000.00 981772.080322.114534.UNG HO MS 2022 054 Anh LE VAN DUC
08/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1806045304.Ung ho MS 2022.054 (anh Le Van Duc).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 538081.080322.222527.MS 2022.054 Anh Le Van Duc FT22068107623010
08/03/2022 100,000.00 536656.080322.222134.ung ho ms 2022.052 chi Quang Thi Hoan FT22068644196010
08/03/2022 100,000.00 308292.080322.220522.NCHCCCL TUNG 0946288363
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1808792981.Ung ho NCHCCCL Minh 0833468468.CT tu 0031000311096 PHAM NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 252187.080322.195543.Ung ho MS 2022 054 anh LE VAN DUC
08/03/2022 100,000.00 890616.080322.181604.Ung ho MS2022 054 Le Van Duc
08/03/2022 100,000.00 155550.080322.170511.ung ho MS 2022 054 Anh Le Van Duc
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1807811497.ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1807803182.ung ho MS 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1807792759.ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1807610484.MS 2022.054.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 826980.080322.154159.MS 2022053 em Pham Dinh Thuc
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1807425714.MS 2022.054.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 314558.080322.142617.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1806863353.Ms 2022.050 Trang Su Chu .CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1806855801.Tu thien chung tay giup A Duc chua benh.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 100,000.00 342530.080322.104916.Ung ho ma so 2022 044 FT22067222870900
08/03/2022 100,000.00 340019.080322.104717.Ung ho ma so 2022 045 Em Pham Minh Quan FT22067976860251
08/03/2022 100,000.00 338135.080322.104545.Ung ho ma so 2022 046 be Hoang Bao Nguyen FT22067270391361
08/03/2022 100,000.00 312893.080322.102525.Ung ho ma so 2022 048 be My Duyen FT22067474142742
08/03/2022 100,000.00 310463.080322.102328.Ung ho ma so 2022 049 Gia dinh chi Cuc FT22067929964084
08/03/2022 100,000.00 308816.080322.102212.Ung ho ma so 2022 050 anh Trang Su Chu FT22067902110358
08/03/2022 100,000.00 305934.080322.101951.Ung ho ma so 2022 051 Em Nguyen Trang Trung Loc FT22067890201354
08/03/2022 100,000.00 303292.080322.101742.Ung ho ma so 2022 052 chi Quang Thi Hoan FT22067213517008
08/03/2022 100,000.00 301241.080322.101603.Ung ho ma so 2022 054 anh Le Van Duc FT22067749691787
08/03/2022 100,000.00 650159.080322.095830.ung ho MS 2022.054 ( Anh Le Van Duc )
08/03/2022 100,000.00 718405.080322.084456.Chuyen tien ung ho ms 2022.054 le van duc
08/03/2022 100,000.00 681206.080322.082340.ung ho ma so 2022.054 anh Le Van Duc
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1806045900.MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 MBVCB.1806010234.MS 2022.053.CT tu 1020535400 DINH THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 100,000.00 170177.080322.080840.MS 2022.054 FT22067986150102
08/03/2022 14,000,000.00 UNG HO 2TR VND CHO 7 MA SO TU 2022.047 DEN 2022.53 . TONG CONG 14 TRIEU VND
08/03/2022 150,000.00 764051.080322.171206.Gia dinh Dao Thanh Cong ung ho MS 2022.041 e Huynh Thi Ngoc Thuyen FT22067013910064
08/03/2022 150,000.00 MBVCB.1807246009.Ung ho MS 2022.054 (Anh Le Anh Duc).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 2,000,000.00 481844.080322.094047.Ung ho ma so 2022 054 anh Le Van Duc o Ha Tinh
08/03/2022 20,000.00 MBVCB.1808760520.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4407: Chi Vu Thi Tho.( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 20,000.00 SHGD:10017363.DD:220308.BO:DANG THI HAI YEN.Remark:IBNCHCCCL 0942142142 COSY36
08/03/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
08/03/2022 200,000.00 544352.080322.224349.Ung ho MS 2022.051 em Nguyen Trang Trung Loc FT22068006142000
08/03/2022 200,000.00 044115.080322.220906.Ung ho MS 2022.043 Gia dinh ong Ty FT22068850592227
08/03/2022 200,000.00 043328.080322.220752.Ung ho MS 2022.038 gia dinh anh Ca Van Thang FT22068536012498
08/03/2022 200,000.00 244451.080322.172913.chan ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc. Dia chi: Thon 9 xa Loc Ngai huyen Bao Lam tinh Lam Dong. Dien thoai: 0972315436.
08/03/2022 200,000.00 764135.080322.171210.Nchcccl luu thi chuan0368734449449 FT22067013910398
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1807569021.Ung ho MS 2022.054 ( A Le Van Duc ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1807556035.Ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 073087.080322.152602.UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY- NGUYEN THI NGOC PHUONG 0986138847
08/03/2022 200,000.00 905584.080322.140049.Chuyen tien Ung ho MS 2022.054 anh Le Van Duc
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1807083875.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.054( Le Van Duc) Tan Huong, Luu Vinh Son, Ha Tinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1806945552.MS 2022053 em Pham Dinh Thuc.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 200,000.00 325702.080322.122330.ung ho MS 2022.054 (anh Le Van Duc)
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806834450.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.054 cho anh Le Van Duc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806827149.Ong Le Ky Phung ung hom MS 2022.052 cho chi Quang Thi Hoan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806816743.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.051 cho em Nguyen Trang Trung Loc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806804778.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.049 cho gia dinh chi Cuc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806796779.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.048 cho be My Duyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 640444.080322.112542.ung ho ms 2022.054 anh le anh duc
08/03/2022 200,000.00 242416.080322.112507.IBFT MS 035.035 be Le Tran Tien Cuong
08/03/2022 200,000.00 240305.080322.112128.IBFT MS 2022.041 Hunh Thij Ngoc Thuyen
08/03/2022 200,000.00 237049.080322.111615.IBFT MS 2022.046 Be Hoang Bao Nguyen
08/03/2022 200,000.00 IBVCB.1806312694.MS 2022 054 anh Le Van Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 200,000.00 129408.080322.093849.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022054 le anh duc
08/03/2022 200,000.00 405243.080322.084239.ms 2022 054
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1805964645.Ung ho ms 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 200,000.00 MBVCB.1805965834.TRAN DUY RO NIN chuyen tien.CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1808620017.ung ho ms 2022.054(anh Le Van Duc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1808103410.ung ho MS 2022.054 Le Van Duc.CT tu 0081000377847 NGUYEN THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 261355.080322.143454.Ung ho MS 2022.054 FT22067812071304
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1807294628.ms 2022 054 uh Le Van Duc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1807252354.PHI VIET HANH charity MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 345847.080322.132458.Ung ho ms 2022 046 be Hoang Bao Nguyen
08/03/2022 300,000.00 338442.080322.132207.Ung ho ms 2022 054 anh Le Van Duc
08/03/2022 300,000.00 480897.080322.130138.Ung ho MS 2022.054 Anh Le van Duc FT22067770582958
08/03/2022 300,000.00 758944.080322.122035.UNG HO MS 2022.054 ( ANH LE VAN DUC)-080322-12:20:35 758944
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1806897696.UNG HO MS 2022.054 (anh Le Van Duc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 IBVCB.1806810500.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.050 cho anh Trang Su Chu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 759621.080322.112532.MS 2022.054
08/03/2022 300,000.00 873408.080322.102433.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022046 be Hoang Bao Nguyen
08/03/2022 300,000.00 925381.080322.091845.VCB;0011002643148;PHAM THI THU HANG chuyen khoan MS 2022 O53 EM PHAM DINH THUC
08/03/2022 300,000.00 235175.080322.090715.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1806090680.Ong ba KhaiTam gui chau Le Van Duc, ms 2022.054 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 300,000.00 MBVCB.1806060169.Ung ho MS 2022.054 anh Le Van Duc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 40,000.00 MBVCB.1806895745.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.054( Anh Le Van Duc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 450,000.00 310328.080322.102323.MS 2022.054 - anh Le Van Duc FT22067257690954
08/03/2022 5,000.00 MBVCB.1806029719.Tra Xuan Binh giup ms 2022054.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 50,000,000.00 UNG HO MA SO 2022.052 CHI QUANG THI HOAN
08/03/2022 50,000.00 561074.080322.221001.ms 2022 054 le van duc
08/03/2022 50,000.00 535949.080322.140223.UH ms 2022.054 FT22067543292891
08/03/2022 50,000.00 759884.080322.123559.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022054 anh Le Van Duc
08/03/2022 50,000.00 SHGD:10022881.DD:220308.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2022.054 anh Le Van Duc
08/03/2022 50,000.00 IBVCB.1806850234.Giup ma so 2022.054 anh Le Van Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2022 50,000.00 MBVCB.1806529058.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 50,000.00 279292.080322.084622.T ung ho Le Anh Duc MS 2022.054
08/03/2022 500,000.00 535762.080322.221907.ung ho ms 2022.054 anh Le Van Duc FT22068526407214
08/03/2022 500,000.00 218132.080322.214344.MS 2022 048 beMyDuyen NamMoADiDaPhat
08/03/2022 500,000.00 IBVCB.1808887402.MS 2022.049(gia dinh chi Cuc). Nam mo A Di Da Phat..CT tu 0071002799695 BUI TINH VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 997465.080322.210710.MS 2022.054 FT22067930621120
08/03/2022 500,000.00 IBVCB.1807885696.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0071005705670 NGO KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 MBVCB.1807873754.ungho MS2022.054(LeVanDuc).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 339024.080322.143303.IBFT Ung ho MS 2022.054 Le Van Duc
08/03/2022 500,000.00 516508.080322.141215.Ung ho MS 2022 054 le van duc
08/03/2022 500,000.00 783684.080322.111446.ung ho MS 2022 054 anh Le Van Duc
08/03/2022 500,000.00 MBVCB.1806352341.Ung ho MS 2022.054 (Le van Duc).CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 862125.080322.094755.Chuyen tien MS 2022.054
08/03/2022 500,000.00 782111.080322.091329.Ung ho MS 2022.052
08/03/2022 500,000.00 MBVCB.1806159190.MS 2022.054 ( Anh Le Anh Duc ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 SHGD:10002322.DD:220308.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2022.053 (EM PHAM DINH THUC)
08/03/2022 500,000.00 MBVCB.1806072776.Ung ho MS 2022.054 ( anh Le Van Duc).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2022 500,000.00 MBVCB.1806069260.Ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1810917918.ung ho ms 2022.055(be Truong Phu Thien)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 1,000,000.00 832311.090322.125329.Chuyen tien ung ho MS 2022.055 be Truong phu thien
09/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1810117891.MS 2022055 be Truong Phu Thien.CT tu 0451000226699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1810013924.ung ho MS 2022.055 (be Truong Phu Thien).CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 1,000,000.00 445180.090322.093807.Ms 2022 055 be truong phu thien
09/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1809580093.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.055(be truong phu thien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 1,000,000.00 963090.090322.085700.Ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 1,000,000.00 PHAN CHAU VIEN GUI MS 2022.053, MS 2022.051, MS 2022.050, MS 2022.049, MS 2022.048 MOI NGUOI 200.000 VND
09/03/2022 1,000,000.00 330728.090322.073601.Ung ho MS 2022.054 a Le Van Duc. Ha Tinh
09/03/2022 100,000.00 267562.090322.224142.MS 2022 055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1811778392.MS 2022.055.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 732556.090322.183647.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho ms 2022 055
09/03/2022 100,000.00 849131.090322.172005.Ung ho ma so 2022.055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 100,000.00 310551.090322.163133.Ung ho MS 2022.055 (be Truong Phu Thien). Nguoi gui: Pham Nha
09/03/2022 100,000.00 288294.090322.155834.gui ms 0022 047 va 048
09/03/2022 100,000.00 203568.090322.155643.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 055
09/03/2022 100,000.00 447870.090322.152736.Vinh Nam ung ho ms 2022 055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 100,000.00 440124.090322.152512.Vinh Nam ung ho ms 2022 054 anh Le Van Duc
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1810315248.Ms2022.055 be Phu Thien.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 413138.090322.130516.Ung ho MS 2022.055 be TRUONG PHU THIEN FT22068147800388
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1810162153.Ung ho MS 2022.055 be Truong Phu Thien. chuc be som binh phuc.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1810156428.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.055 ( be TRUONGPHUTHIEN o Binh Dinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 515408.090322.115417.21750469370-0986362160-MS 2022 055 be truong phu thien
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1809979503.Ung ho MS 2022.054(Anh Le Van Duc).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 MBVCB.1809941471.Ung ho MS 2022.055( Be Truong Phu Thien).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 100,000.00 958028.090322.094809.MS2022.055beTruongPhuThien
09/03/2022 100,000.00 261302.090322.094146.ung ho MS 2022.055 (be Truong Phu Thien)
09/03/2022 100,000.00 034776.090322.084538.MS 2022.055 TRUONG PHU THIEN FT22068133274358
09/03/2022 100,000.00 334948.090322.083046.MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09/03/2022 100,000.00 660512.090322.082526.IBFT MS 2022.055
09/03/2022 100,000.00 651526.090322.080428.IBFT NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien
09/03/2022 100,000.00 152316.090322.072209.MS 2022 054 Anh Le Van Duc
09/03/2022 150,000.00 MBVCB.1809449235.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 150,000.00 097399.090322.055307.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 048 052 va 054
09/03/2022 2,000,000.00 844189.090322.090245.MS 2022.055 (be Truong Phu Thien)
09/03/2022 2,500.00 741635.090322.111211.ung ho MS 2022 054
09/03/2022 2,500.00 739274.090322.111119.ung ho MS 2022 053
09/03/2022 20,000.00 MBVCB.1811449455.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.053 (be Truong Phu Thien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 20,000.00 MBVCB.1810133735.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.055 be truong phu thien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 20,000.00 MBVCB.1809884756.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.055( Be Truong Phu Thien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 200,000.00 708089.090322.223941.Ung ho NCHCCCL
09/03/2022 200,000.00 138581.090322.172113.ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc)
09/03/2022 200,000.00 138187.090322.172018.ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09/03/2022 200,000.00 104267.090322.170144.VCB;0011002643148;MS2022 055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 200,000.00 MBVCB.1810810929.Gia dinh Linh Son ung ho Be Truong Phu Thien MS 2022.055.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 200,000.00 MBVCB.1810728288.Ung ho MS 2022.055 ( Be Truong phu Thien ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 200,000.00 999688.090322.145040.Ung ho MS2022.055 Truong Phu Thien
09/03/2022 200,000.00 202406.090322.144636.UNG HO MS 2022.055 (BE TRUONG PHU THIEN)-090322-14:46:35 202406
09/03/2022 200,000.00 989908.090322.144427.ms 2022.054 va 2022.055 moi ms 100k. Nguyen dem cong duc nay, huong ve khap tat ca, De tu va chung sanh, dong tron thanh phat dao. Nam Mo A Di Da Phat
09/03/2022 200,000.00 302388.090322.144134.Ung ho MS2022 055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 200,000.00 172606.090322.131855.Ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien FT22068084154263
09/03/2022 200,000.00 068241.090322.131014.Ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 200,000.00 132825.090322.124722.Ung hoMS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09/03/2022 200,000.00 MBVCB.1810095847.UNG HO MS 2022.055 (be Truong Phu Thien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 200,000.00 468133.090322.113921.Ung ho MS 2022 055 be TRUONG PHU THIEN
09/03/2022 200,000.00 IBVCB.1810016395.MS 2022055.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 200,000.00 584227.090322.105942.MS 2022 051 em Nguyen Trang Trung Loc
09/03/2022 200,000.00 692576.090322.105636.MS 2022 055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 200,000.00 454909.090322.100950.TRAN SON chuyen khoan ms 2022 055 be truong phu thien
09/03/2022 200,000.00 201959.090322.092024.DO TRUNG KIEN UNG HO CHI TNKTRINH MS2022.055 FT22068271816271
09/03/2022 200,000.00 196699.090322.091423.DO TRUNG KIEN UNG HO EM NTTLOC MS2022.051 FT22068367900055
09/03/2022 200,000.00 MBVCB.1809519208.MS 2022 055 be Truong Phu Thien.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 200,000.00 IBVCB.1809494284.MS 2022 055 be Truong Phu Thien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 200,000.00 MBVCB.1809463765.ms 2022.055 ( be truong phu thien ).CT tu 0171003483950 NGUYEN HOANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 200,000.00 SHGD:10013002.DD:220309.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.054 anh Le Van Duc
09/03/2022 200,000.00 826677.090322.082701.ms2022055 truong phu thien
09/03/2022 250,000.00 MBVCB.1811280170.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.055( be Truong Phu Thien).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 3,000,000.00 795447.090322.075948.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.054 Anh Le Van Duc
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1811880993.Ung ho MS2022.055 (be Truong Phu Thien).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1811206708.ung ho ms 2022.051 ng trang trung loc.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1811202100.ung ho ms 2022.050 trang su chu.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 634510.090322.165638.Ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien SN 2016 tinh Binh Thuan)
09/03/2022 300,000.00 390897.090322.164403.ung ho MS 2022.055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 300,000.00 548061.090322.153220.MS2022.036. Gia dinh chi Nguyen Thi Dung FT22068038383904
09/03/2022 300,000.00 213733.090322.153140.Ms 2022 053
09/03/2022 300,000.00 540766.090322.152546.Ung ho MS2022.052. Chi Quang Thi Hoan FT22068209480857
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1810487056.Ong ba KhaiTam gui chau Truong Phu Thien, ms 2022.055 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 408329.090322.125829.Ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien FT22068963302027
09/03/2022 300,000.00 389609.090322.122835.LE THI THU PHUONG Chuyen tien ung ho 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1809906828.2022-055 be truong phu thien.CT tu 0441000775451 PHAN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 328327.090322.104702.Giup MS2022-055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 300,000.00 618728.090322.104338.Ung ho MS2022.055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1809850083.Ung ho ms 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1809838279.Ung ho ms 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 300,000.00 814085.090322.101255.UNG HO MS 2022.055 (BE TRUONG PHU THIEN)
09/03/2022 300,000.00 MBVCB.1809459624.Ung ho MS 2022.054 (Le Van Duc).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 5,000.00 MBVCB.1809519000.Tra Xuan Binh giup ms 2022055.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 50,000.00 MBVCB.1810619546.Cam on.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 50,000.00 IBVCB.1809999199.Giup ma so 2023.055 be Truong Phu Thien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 50,000.00 661183.090322.110559.Ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien.
09/03/2022 50,000.00 931529.090322.104932.T ung ho be Truong Phu Thien MS 2022.055
09/03/2022 50,000.00 IBVCB.1809783160.ung ho ma so MS 2022 055 be Truong Phu Thien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 50,000.00 IBVCB.1809777624.ung ho ma so MS 2022 052 chi Quang Thi Hoan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 50,000.00 IBVCB.1809772315.ung ho ma so MS 2022 053 em Phan Dinh Thuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 50,000.00 IBVCB.1809766388.ung ho ma so MS 2022 054 anh Le Van Duc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 500,000.00 446118.090322.222058.ung ho ma so 2022.055 be Truong Phu Thien FT22069720233134
09/03/2022 500,000.00 547753.090322.211528.ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 500,000.00 IBVCB.1811531173.Oanh-ung ho MS 2022.053 (e Pham Dinh Thuc).CT tu 0441000692548 DANG KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 500,000.00 904677.090322.194500.Ung ho MS 2022 055 be Truong Phu Thien
09/03/2022 500,000.00 362635.090322.191242.ung ho chau Truong Phu Thien MS 2022.055 FT22068950234441
09/03/2022 500,000.00 870211.090322.190124.MS 2022.055 BE TRUONG PHU THIEN
09/03/2022 500,000.00 088062.090322.162808.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 055 truong phu thien
09/03/2022 500,000.00 234787.090322.162146.MS 2022055 Be Truong Phu Thien
09/03/2022 500,000.00 305443.090322.110239.Ms 2022.055 be Truong Phu Thien FT22068948606341
09/03/2022 500,000.00 MBVCB.1809687625.ms 2022 055 uh Truong Phu Thien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2022 500,000.00 MBVCB.1809611869.Ung ho MS 2022.055 (Truong Phu Thien).CT tu 0021001512910 LUONG QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2022 500,000.00 SHGD:10013018.DD:220309.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.054 Le Van Duc
10/03/2022 1,000,000.00 075018.100322.165243.ung ho MS 2022055 Be Truong Phu Thien
10/03/2022 1,000,000.00 499570.100322.145346.KV UNG HO MS 2022.052 CHI QUANG THI HOAN . CHUC CHI MAU KHOE MANH
10/03/2022 1,000,000.00 499324.100322.145115.KV UNG HO MS 2022.055 TRUONG PHU THIEN . CHUC BE MAU KHOE MANH
10/03/2022 1,000,000.00 499137.100322.144912.KV UNG HO MS 2022.031 CO NGUYEN THI VAN. CHUC CO MAU KHOE MANH
10/03/2022 1,000,000.00 498925.100322.144647.KV UNG HO MS 2022.032 LE DUY PHUONG. CHUC BE MAU KHOE MANH
10/03/2022 1,000,000.00 498678.100322.144402.KV UNG HO MS 2022.034 GIA DINH CHI VU THI HUONG. CHUC CA NHA KHOE MANH
10/03/2022 1,000,000.00 498484.100322.144131.KV UNG HO MS 2022.040 PHUNG VAN DUNG. CHUC BE MAU KHOI BENH
10/03/2022 1,000,000.00 498216.100322.143851.KV UNG HO MS 2022.054 ANH LE VAN DUC. CHUC BAN MAU KHOI BENH
10/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1813117637.DINH NGOC HIEU chuyen tien MS 2022.056 ( Anh Nguyen Ngoc Nguyen ).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1812892784.Anh Hung ung ho Ms 2022.051.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 1,000,000.00 125922.100322.091458.ung ho MS 2022.056 (anh Nguyen Ngoc Nguyen)
10/03/2022 1,000,000.00 424224.100322.054414.Ung ho MS 2022.055 be Truong Phu Thien. Binh Thuan
10/03/2022 10,000,000.00 474651.100322.110102.NGOC MINH DUNG GIUP MOI MA SO 2TR 2022.041 046 051 055 056-100322-11:01:02 474651
10/03/2022 100,000.00 314119.100322.234059.Ung ho MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen)
10/03/2022 100,000.00 489449.100322.213739.ung ho ms 2022.055 be Truong Phu Thien FT22070007804449
10/03/2022 100,000.00 488700.100322.213556.ung ho ms 2022.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22070879031043
10/03/2022 100,000.00 760781.100322.211442.Ung ho MS2022.056
10/03/2022 100,000.00 760169.100322.211413.Ung ho MS 2022.055
10/03/2022 100,000.00 759501.100322.211342.Ung ho MS 2022.054
10/03/2022 100,000.00 758728.100322.211308.Ung ho MS 2022.053
10/03/2022 100,000.00 758128.100322.211241.Ung ho MS 2022.052
10/03/2022 100,000.00 754765.100322.211201.Ung ho MS 2022.051
10/03/2022 100,000.00 755911.100322.211134.Ung ho MS 2022.050
10/03/2022 100,000.00 754247.100322.211107.Ung ho MS 2022.049
10/03/2022 100,000.00 753711.100322.211030.Ung ho MS 2022.048
10/03/2022 100,000.00 753071.100322.210954.Ung ho MS 2022.047
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1814806082.Ms 2022.056 (Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 0291000258779 MAI HUNG QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1813473775.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2022056(Nguyen Ngoc Nguten).CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1813201286.MS 2002.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 0021001982213 VU HAI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 604909.100322.124721.Chuyen tien MS 2022049 ung ho gd chi Cuc
10/03/2022 100,000.00 213373.100322.103516.MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen)
10/03/2022 100,000.00 131458.100322.100554.T ung ho Anh Nguyen Ngoc MS 2022.056
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1812539786.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.056 (anh Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1812361179.MS 2022.056.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 MBVCB.1812354123.Ma so 4409.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 100,000.00 562654.100322.081147.Chuyen tien ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
10/03/2022 100,000.00 777154.100322.011356.Ung ho MS 2022 054 anh Le Van Duc
10/03/2022 100,000.00 777066.100322.011206.Ung ho MS 2022 055 be Truong Phu Thien
10/03/2022 100,000.00 810175.090322.233345.Ung ho nchcccl minh 0939781359
10/03/2022 150,000.00 978688.100322.141743.Ms 2022 056 anh Nguyen Ngoc Nguyen
10/03/2022 150,000.00 411973.100322.093414.MS 2022 056
10/03/2022 2,000,000.00 IBVCB.1811983165.Ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1815197038.ms 2022 056.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1815007509.PHAM THI PHUONG LIEN chuyen tien o banh mi noi yeu thuong.CT tu 0041000423624 PHAM THI PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1814881149.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4409 em nguyen thi huong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 195379.100322.162315.VCB;0011002643148;LY THI HUONG chuyen khoan
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1813962263.TRAN THI LUNG chuyen tien.CT tu 0701000462373 TRAN THI LUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 585001.100322.162220.Chuyen tien
10/03/2022 20,000.00 660488.100322.162037.DO THI ANH THU chuyen khoan
10/03/2022 20,000.00 410881.100322.161821.BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 806138.100322.161646.VCB;0011002643148;DANG THI NHUNG chuyen khoan
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1812770338.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.056( Anh Nguyen Ngoc Nguyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 20,000.00 MBVCB.1812439035.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.056 anh nguyen ngoc nguyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 200,000.00 846707.100322.222410.MS 2022.055 FT22070236079515
10/03/2022 200,000.00 845978.100322.222256.MS 2022.056 FT22070013906264
10/03/2022 200,000.00 315324.100322.192642.UNG HO ANH NGUYEN NGOC NGUYEN, O DOI 2 TUAN TIEN , XA KIEN THIET, HUYEN TIEN LANG, TP.HAI PHONG
10/03/2022 200,000.00 894745.100322.180454.ung ho ms 2022.056 ( Anh Nguyen Ngoc Nguyen)
10/03/2022 200,000.00 752591.100322.172954.ung ho MS 2022.056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen
10/03/2022 200,000.00 536470.100322.165712.MS 2022.056 (nguyen ngoc nguyen)
10/03/2022 200,000.00 MBVCB.1813563262.MS 2022 056 em Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2022 200,000.00 104141.100322.142453.TTTP ung ho Ms2022.055 be Truong Phu Thien
10/03/2022 200,000.00 103692.100322.142351.TTTP ung ho Ms2022.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen
10/03/2022 200,000.00 SHGD:10013071.DD:220310.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 ung ho NCHCCCL. Chuc chuong trinh phat trien lau dai
10/03/2022 200,000.00 149635.100322.105225.Ung ho MS 2022.056- anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22069427022990
10/03/2022 200,000.00 770485.100322.101627.ung ho MS 2022.056
10/03/2022 200,000.00 MBVCB.1812560097.Ung ho MS 2022.056 anh nguyen ngoc nguyen.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 200,000.00 333267.100322.090621.ung ho ms 2022056 anh nguyen ngoc nguyen
10/03/2022 200,000.00 264315.100322.083803.ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien
10/03/2022 200,000.00 949161.100322.071637.MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
10/03/2022 250,000.00 947198.100322.131023.Ung ho MS 2022 056 anh NGUYEN NGOC NGUYEN
10/03/2022 3,000,000.00 IBVCB.1811984646.Ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814880162.Ung ho MS 2022.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 236141.100322.192716.VCB;0011002643148;ms 2022 048 be My Duyen
10/03/2022 300,000.00 660058.100322.190100.VCB;0011002643148;2022 046 be hoang bao nguyen
10/03/2022 300,000.00 574035.100322.185934.VCB;0011002643148;2022 056 anh nguyen ngoc nguyen
10/03/2022 300,000.00 183056.100322.184914.Ung ho MS 2022 056
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814543000.ung ho ms 2022.056(anh Nguyen Ngoc Nguyen)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814092104.MS 2022.056 - Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0181003553634 NGUYEN KIM PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814081748.MS 2022.054 - Le Van Duc.CT tu 0181003553634 NGUYEN KIM PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814066894.MS 2022.055 - Be Truong Phu Thien.CT tu 0181003553634 NGUYEN KIM PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1814042027.PHI VIET HANH charity MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 MBVCB.1813209714.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.056( Anh Nguyen Ngoc Nguyen), Kien Thiet, Tien Lang, Hai Phong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 300,000.00 555600.100322.080324.ung ho ms 2022.055 be truong phu thien
10/03/2022 400,000.00 NGO HIEU VIET - MS: 2022.050 ; 2022055
10/03/2022 450,000.00 673241.100322.182722.UNG HOMS 2022.054 (ANH LE VAN DUC)-100322-18:27:22 673241
10/03/2022 5,000,000.00 673691.100322.092642.Ong Tu Van giup do gia dinh anh Nguyen MS 2022.056
10/03/2022 5,000.00 MBVCB.1814105012.Tra Xuan Binh giup ms 2022056.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2022 50,000.00 522766.100322.203312.NGUYEN PHUONG CHI ung ho NCHCCCL
10/03/2022 50,000.00 IBVCB.1813098249.Giup ma so 2202.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2022 50,000.00 MBVCB.1812550568.Ung ho MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 50,000.00 617910.100322.085234.MS 2022.053 em pham dinh thuc
10/03/2022 500,000.00 845535.100322.222215.MS 2022.056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22070842328418
10/03/2022 500,000.00 670332.100322.181959.UNG HOMS 2022.055 (BE TRUONG PHU THIEN)-100322-18:19:59 670332
10/03/2022 500,000.00 634771.100322.164228.Chuyen tien ung ho anh Nguyen Ngoc Nguyen ms 2022056
10/03/2022 500,000.00 MBVCB.1813685077.ms 2022 056 uh Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2022 500,000.00 505550.100322.121227.UNG HO MS 2022.056(ANH NGUYEN NGOC NGUYEN)-100322-12:12:26 505550
10/03/2022 500,000.00 MBVCB.1812820882.LE TAN LOI chuyen tien giup ung ho truong hop MS 2022.056 (anh Nguyen Ngoc Nguyen) . Nho VIETNAMNET chuyen giup dum..CT tu 0121002326717 LE TAN LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 500,000.00 141521.100322.104445.Ung ho MS 2022.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22069641900821
10/03/2022 500,000.00 MBVCB.1812213553.Ung ho MS 2022.055(be truong phu thien).CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2022 500,000.00 079387.100322.044116.ung ho em Pham Dinh Thuc
10/03/2022 500,000.00 038888.100322.035535.Ung ho MS 2022 055 be truong phu thien
10/03/2022 500,000.00 375775.100322.000758.UNG HOMS 2022.055 (BE TRUONG PHU THIEN)-100322-00:07:58 375775
10/03/2022 500,000.00 892148.090322.232653.Chuyen tien ung ho NCHCCCL CHAU DUY 0982133309

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-03-2022 07:33:15 100.000 ung ho MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong)
01-03-2022 08:12:26 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.047 (anh nguyen kim phong)
01-03-2022 08:34:28 1.000.000 CT DEN:206001114051 ung ho ms 2022.046 be hoang bao nguyen FT22060302001509
01-03-2022 09:05:48 20.000 Ung ho MS2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-03-2022 09:49:43 200.000 CT DEN:206002323785 ung ho MS 2022.002 be nguyen quoc tuan
01-03-2022 13:19:34 1.000.000 CT DEN:206006929094 Ung ho MS 2002.041, em Huynh Thi Ngoc Thuyen
01-03-2022 13:51:08 300.000 CT DEN:206013147523 ung ho MS 2022047 nguyen kim phong
01-03-2022 15:06:39 300.000 ung ho ma so 2022.047 (nguyen kim phong)
01-03-2022 16:15:12 75.000 LPT ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen)
01-03-2022 16:15:30 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
01-03-2022 16:16:36 75.000 LPT  ung ho MS 2022.047 (Anh Nguyen Kim Phong)
01-03-2022 21:08:17 1.000.000 Giup MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong)
02-03-2022 08:12:12 500.000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02-03-2022 08:17:59 500.000 VAN THE HIEN chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02-03-2022 08:25:54 300.000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ho tro MS 2022.048 (be My Duyen)
02-03-2022 08:26:05 200.000 DOAN KIM TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen )
02-03-2022 08:53:27 1.000.000 CT DEN:206101632796 Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
02-03-2022 08:56:25 10.000 Ung ho Ma So 2022.048 (Be My Duyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-03-2022 09:11:58 200.000 CT DEN:206102427160 IBFT Phan Dinh Hiep ung ho be my duyen
02-03-2022 09:20:28 500.000 ung ho ma so 2022.048 (be My Duyen)
02-03-2022 09:21:22 300.000 CT DEN:206102084811 Ung ho be duyen ms 2022.048 FT22061530050389
02-03-2022 09:21:40 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS  2022.048 be My Duyen
02-03-2022 09:24:10 1.000.000 So GD goc: 10014143 Ung ho MS2022.048 be My Duyen
02-03-2022 09:31:28 200.000 BUI THI HONG MAI chuyen tien ung ho MS 2022.048( be My Duyen)
02-03-2022 09:34:23 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.047 ( anh Nguyen Kim Phong )
02-03-2022 09:51:00 500.000 CT DEN:206102728459 Ung ho MS 2022.048 Be My Duyen huyen Huong Son tinh Ha Tinh
02-03-2022 10:44:18 1.000.000 CT DEN:206110019760 Ung ho MS 2022048 be My Duyen
02-03-2022 10:56:41 200.000 CT DEN:206110653748 Chuyen tien tu Viettel Money
02-03-2022 11:11:55 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
02-03-2022 11:15:37 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.048 be my duyen
02-03-2022 11:23:57 200.000 MS 2022.048 (Be My Duyen)
02-03-2022 11:48:23 200.000 DO THI LE chuyen tien UH MS 2022.048 be My Duyen
02-03-2022 11:55:57 500.000 ung ho MS 2022.048 (be My Duyen) Ha Tinh
02-03-2022 12:14:45 100.000 ung ho be Tran My Duyen(5tuoi)
02-03-2022 12:17:40 500.000 Chuyen tien ung Ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02-03-2022 12:47:30 1.000.000 ung ho MS 2022.048 (be My Duyen)
02-03-2022 12:48:07 200.000 ung ho ms 2022.048 (be My Duyen)
02-03-2022 13:13:19 500.000 CT DEN:206106027086 MBVCB.1790695159.027086.ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-03-2022 13:15:56 200.000 ung ho be my duyen ms 2022 048
02-03-2022 13:34:40 500.000 CT DEN:206101087638 MS 2022 048 Be My Duyen
02-03-2022 13:43:53 100.000 ms 2022.048 ( be my duyen )
02-03-2022 13:50:11 600.000 CT DEN:206106921864 MS 2022.048 BE MY DUYEN
02-03-2022 14:15:15 200.000 UNG HO MS2022.048 be My Duyen
02-03-2022 14:15:18 1.500.000 CT DEN:206107098545 MBVCB.1790854866.098545.Ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen).CT tu 1012427160 HOANG THANH TUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-03-2022 14:32:35 500.000 Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen)
02-03-2022 14:36:16 500.000 Ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen)
02-03-2022 14:49:25 2.000.000 Truong THCS Phan Van Tri Go Vap ung ho . MS 2022.048 ( be My Duyen)
02-03-2022 14:59:44 2.000.000 THCS PHAN VAN TRI GO VAP ung ho MS 2022.041 ( e Huynh Thi Ngoc Thuyen)
02-03-2022 14:59:48 500.000 CT DEN:206107619689 Ung ho MS 2022.048 ( be My Duyen). Chuc be nhanh hoi phuc de ve di hoc con nhe.
02-03-2022 15:09:40 2.000.000 THCS PHAN VAN TRI ung ho MS 2022.035 ( be Le Tran Tien Cuong)
02-03-2022 15:56:12 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
02-03-2022 15:57:53 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen)
02-03-2022 16:28:10 100.000 NGUYEN THI MAI HOA Chuyen tien ung ho MS 2022.048 be My Duyen
02-03-2022 16:30:04 500.000 LE NGOC CHIEN Chuyen tien ung ho MS 2022.048 (be My Duyen).
02-03-2022 19:07:49 300.000 CAO THI THANH HOA Chuyen tienMS 2022.048 (Be My Duyen)
03-03-2022 00:40:54 75.000 LPT ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen); thoi gian GD:02/03/2022 22:55:32
03-03-2022 06:05:01 200.000 CT DEN:206223774933 HT 2022.048 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
03-03-2022 07:44:36 300.000 CT DEN:086944598941 ICB;114000161718;PHAM THANH HUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 044 em Bui Thi Phuong
03-03-2022 07:59:54 2.000.000 ung ho ma so 2022.048 be My Duyen thuong be qua
03-03-2022 08:37:58 3.000.000 ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 09:27:48 500.000 ung ho MS 2022.048(be My Duyen)
03-03-2022 09:28:42 500.000 ung ho MS 2022.049(gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 09:31:57 500.000 ung ho MS 2022.047(anh Nguyen Kim Phong)
03-03-2022 09:55:49 100.000 STA ungho ms2022.049
03-03-2022 11:29:28 500.000 ms 2022.048 be my duyen
03-03-2022 12:07:08 1.000.000 NTP ung ho MS 2022.049 ( gia dinh Chi Cuc ) Ha Noi.
03-03-2022 12:07:18 500.000 ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 12:08:27 300.000 ung ho ma so 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 12:37:17 100.000 ms 2022.049 ( gia dinh chi cuc )
03-03-2022 13:11:15 200.000 CT DEN:206213070951 MS 2022.042(BA TRUONG THI HA)-030322-13:11:15 070951
03-03-2022 13:33:32 300.000 ung ho MS 2022.049( gd chi Cuc)
03-03-2022 13:48:58 200.000 ung ho ma so 2022.049(gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 15:19:56 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
03-03-2022 15:57:35 1.000.000 CT DEN:030223964764 ung ho ma so 2022 048 be My Duyen
03-03-2022 16:36:00 1.000.000 MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 18:05:55 200.000 Ung ho chi Le Thi Cuc.2022.Ma 049
03-03-2022 18:08:18 200.000 NGUYEN DANG QUAN chuyen tien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 19:22:25 20.000 CT DEN:206207576063 Ung ho gia dinh chi Cuc
03-03-2022 19:59:19 1.000.000 CT DEN:206212087813 Ung ho MS 2022.049 ( gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 20:21:46 200.000 CT DEN:220320121405 ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
03-03-2022 21:14:54 100.000 DAU THI BINH chuyen tien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
03-03-2022 21:29:25 200.000 CT DEN:206214188609 ung ho MS 2022.049 gia dinh chi cuc
03-03-2022 21:47:24 200.000 ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
04-03-2022 00:37:56 75.000 LPT ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc); thoi gian GD:03/03/2022 23:05:47
04-03-2022 00:43:36 100.000 ungho MS 2022. 049 gia dinh chi cuc; thoi gian GD:03/03/2022 23:38:18
04-03-2022 01:40:46 50.000 CT DEN:206301266585 MS.2022.047 ( ANH NGUYEN KIM PHONG )-040322-01:40:45 266585
04-03-2022 01:42:39 50.000 CT DEN:206301266662 MS 2022.048 ( BE MY DUYEN )-040322-01:42:38 266662
04-03-2022 01:47:11 50.000 CT DEN:206301266839 MS 2022.049 ( GIA DINH CHI CUC )-040322-01:47:10 266839
04-03-2022 06:28:42 10.000 Ung ho MS2022.049 (gia dinh chi Cuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-03-2022 06:48:44 100.000 ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
04-03-2022 07:14:18 200.000 CT DEN:206300280188 IBFT Ung ho MS 2022.049 gd c Le Thi Cuc
04-03-2022 08:28:48 120.000 ung hoMS 2022.050 (Anh Trang Su Chu)
04-03-2022 08:43:48 300.000 CT DEN:206301876412 ung ho MS 2022.050 Anh Trang Su Chu
04-03-2022 08:45:04 200.000 CT DEN:206301878092 ung ho MS 2022.048 be My Duyen
04-03-2022 09:15:47 200.000 Ung ho ms 2022.050 (anh Trang  Su Chu)
04-03-2022 09:27:21 50.000 HOANG XUAN THAI  ung ho MS 2022.050 (anh Trang Su Chu)
04-03-2022 09:28:32 100.000 ms 2022.050 ( anh trang su chu )
04-03-2022 09:40:11 100.000 MS2022.050(Anh trang su chu)
04-03-2022 10:13:25 400.000 CT DEN:206303579955 MS 2022.048 be My Duyen. chuc con khoe manh
04-03-2022 10:40:43 100.000 ung ho MS 2022.050 (anh Trang Su Chu)
04-03-2022 10:42:49 100.000 ung ho MS 2022.044 (em Bui Thi Phuong)
04-03-2022 10:46:49 100.000 ung ho MS 2022.048 (be My Duyen)
04-03-2022 11:17:18 75.000 LPT ung ho MS 2022.050 (Anh Trang Su Chu)
04-03-2022 13:55:01 50.000 MS 2022.049 ung ho gia dinh chi Cuc
04-03-2022 14:08:30 400.000 CT DEN:402037801753 ICB;114000161718;MS 2022 050 anh Trang Su Chu
04-03-2022 16:38:48 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
04-03-2022 16:51:41 500.000 CT DEN:206309157335 ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu
04-03-2022 17:31:10 50.000 CT DEN:206310040942 MBVCB.1796854952.040942.ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc).CT tu 0271001027443 DOAN PHAM KIM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-03-2022 17:37:02 500.000 CT DEN:206310168796 ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04-03-2022 18:18:57 200.000 CT DEN:206311564317 ung ho MS 2022.049 gia dinh chi Cuc
04-03-2022 21:38:52 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022. 050
05-03-2022 08:55:42 20.000 Ung ho MS2022.051 (em Nguyen Trang Trung Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-03-2022 09:39:06 200.000 HOANG VAN HAI chuyen tien ung ho MS 2022.051
05-03-2022 11:46:56 500.000 ung ho MS 2022.048( be My Duyene)
05-03-2022 12:14:56 500.000 UNG HO 2022.049 GIA DINH CHI CUC
05-03-2022 14:43:19 75.000 LPT ung ho ms 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc)
05-03-2022 14:44:11 500.000 CT DEN:206402187258 ung ho MS 2022 051 em Trung Loc
05-03-2022 16:20:08 100.000 MS 2022. 051 Nguyen  Trang Trung Loc
05-03-2022 16:23:47 100.000 MS 2022. 050
05-03-2022 16:56:59 100.000 ms 2022.051 ( em nguyen trang trung lap )
05-03-2022 20:08:53 1.000.000 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2022 051 em Ng Trang Trung Loc
05-03-2022 21:16:12 600.000 CT DEN:206414160093 MS 2022.050 ANH TRANG SU CHU
06-03-2022 01:35:16 200.000 ung ho MS 2022.051 (nguyen trang trung loc)
06-03-2022 07:52:45 100.000 unv ho ms 2022.046(be hoang bao nguyen)
06-03-2022 07:53:46 100.000 ung ho ms 2022.050(anh trang su chu)
06-03-2022 07:54:31 100.000 ung ho ms 2022.049(gia dinh chi cuc)
06-03-2022 07:55:15 100.000 ung ho ms 2022.048(be my duyen)
06-03-2022 07:56:09 100.000 unv ho ms 2022.044(em bui thi phuong)
06-03-2022 07:57:15 100.000 ung ho ms 2022.045(em pham minh quan)
06-03-2022 07:58:22 100.000 ung ho ms 2022.043(anh hai con ong ty)
06-03-2022 07:59:17 100.000 ung ho ms 2022.036(chi nguyen thi dung)
06-03-2022 08:00:09 100.000 ung ho ms 2022.035(be tran tien cuong)
06-03-2022 08:02:09 100.000 ung ho ms 2022.033(be pham nguyen tuyet anh)
06-03-2022 08:03:24 100.000 ung ho ms 2022.034(chi vu thi huong)
06-03-2022 08:04:19 100.000 ung ho ms 2022.032(be le duy phuong)
06-03-2022 08:58:21 10.000 Ung ho MS2022.053 (em Pham Dinh Thuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-03-2022 09:36:26 300.000 ung ho ma so 2022.053 (pham dinh thuc)
06-03-2022 10:13:12 100.000 CT DEN:206503442250 Ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc). Nguoi gui: Dieu Van
06-03-2022 12:46:28 500.000 CT DEN:206505469838 ung ho MS 2022 - 049( gia dinh chi cuc)
06-03-2022 12:46:39 200.000 Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
06-03-2022 13:01:00 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2022.053
06-03-2022 15:52:41 100.000 ung ho em Pham Dinh Thuc
06-03-2022 16:18:19 200.000 ung ho MS 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc)
06-03-2022 16:23:14 100.000 ung ho MS 2022.048 (Be My Duyen)
06-03-2022 16:25:02 300.000 CT DEN:206509035754 MBVCB.1801570155.035754.VO THI TRUC VIEN chuyen tien ung ho MS 2022.053 ( Em Pham Dinh Thuc ).CT tu 0481000095433 VO THI TRUC VIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-03-2022 16:27:44 50.000 CT DEN:746628967169 ICB;114000161718;ung ho pham dinh thuc
06-03-2022 16:34:54 100.000 CT DEN:206504162529 Ung ho MS 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06-03-2022 16:35:46 200.000 CT DEN:206509010449 MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc)
06-03-2022 16:43:42 200.000 chuyen tienhotro; em Nguyen dinh thuc; ms 2022053
06-03-2022 16:53:54 200.000 NGUYEN THI HONG NHUNG Chuyen tien ho tr Anh Trang Suu Tru; ms 2022050
06-03-2022 17:11:57 1.000.000 ung ho ma so 2022.053 em Pham Dinh Thuc thuong em qua
06-03-2022 18:04:45 100.000 CT DEN:206511058166 MBVCB.1801835660.058166.MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0531002546411 DUONG NGOC HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-03-2022 18:16:26 500.000 ung ho ma so 2022.051 (em Nguyen Tran Trung Loc)
06-03-2022 18:32:00 20.000 CT DEN:060225214141 NGUYEN TUAN ANH chuyen tien
06-03-2022 19:33:23 500.000 ung ho MS 2022.053 ( em Dinh Thuc )
06-03-2022 20:24:09 50.000 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien ung hoMS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06-03-2022 20:36:59 80.000 LPT ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
06-03-2022 20:48:43 100.000 CT DEN:206513563942 Ung ho MS 2022.053 ( em Pham Dinh Thuc )
06-03-2022 20:49:56 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
06-03-2022 20:50:50 500.000 CT DEN:206513023175 MS 2022.053 em Pham dinh thuc FT22066626853007
06-03-2022 20:51:07 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
06-03-2022 21:04:29 200.000 CT DEN:206509144828 Ung ho 2022 053 em Pham Dinh Thuc
06-03-2022 21:36:16 200.000 CT DEN:206514089309 MBVCB.1802355493.089309.MS 2022053 (em pham dinh thuc).CT tu 0561000584249 VU XUAN TUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-03-2022 21:52:50 100.000 CT DEN:177259285254 ICB;114000161718;NGUYEN NAM KHANH chuyen khoan
06-03-2022 22:09:42 500.000 chau; em TRAN KHANH LINH ung ho CT NCHCCCL a
07-03-2022 00:49:17 800.000 CT DEN:206516966532 Chuyen tien; thoi gian GD:06/03/2022 23:42:36
07-03-2022 05:45:58 500.000 ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
07-03-2022 06:50:18 500.000 ung ho MS 2022.047 (anh Nguyen Kim Phong)
07-03-2022 08:47:27 200.000 CT DEN:206601674299 HT 2022.051 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
07-03-2022 12:27:16 100.000 CT DEN:206612803592 ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc
07-03-2022 13:08:24 100.000 CT DEN:206601082652 Ung ho em MS 2022 053
07-03-2022 13:10:46 50.000 CT DEN:206601900894 MS 2022 053
07-03-2022 13:37:09 90.000 LPT ung ho MS 2022.052 (chi Quang Thi Hoan)
07-03-2022 14:21:03 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
07-03-2022 14:24:00 500.000 CT DEN:206607766790 IBFT NGO VINH PHU ung ho Pham Dinh Thuc
07-03-2022 14:28:24 20.000 Ung ho MS2022.052 (chi Quang Thi Hoan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-03-2022 14:45:52 100.000 So GD goc: 10001675 ung ho ms 2022.053 (em pham dinh thuc)
07-03-2022 15:44:27 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2022.046 (be Hoang Bao Nguyen)
07-03-2022 15:46:35 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2022.47(Anh Nguyen Kim Phong)
07-03-2022 15:48:22 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.045(em Pham Minh Quan)
07-03-2022 15:50:35 200.000 ung ho MS 2022.053( em Pham Dinh Duc)
07-03-2022 15:52:03 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.049 (gia dinh chi Cuc)
07-03-2022 15:53:27 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.043(gia dinh ong Ty)
07-03-2022 15:55:10 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.041 (em Huynh Thi Ngoc Thuyen)
07-03-2022 15:56:50 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.035( be Le Tran Tien Cuong)
07-03-2022 16:11:52 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.052 ( chi Quang Thi Hoan )
07-03-2022 16:15:47 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022. 053 ( em Pham Dinh Thuc )
07-03-2022 17:27:25 300.000 ung ho ma so 2022.052 (chi Quang Thi Hoan)
07-03-2022 18:02:45 500.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.051 ( em Nguyen Trang Trung Loc )
07-03-2022 20:02:36 200.000 CT DEN:206620543207 UNG HO MS 202.051 (EM NGUYEN TRANG TRUNG LOC)-070322-20:02:36 543207
07-03-2022 20:03:57 200.000 CT DEN:206620543668 UNG HO MS 2022.049 (GIA DINH CHI CUC)-070322-20:03:57 543668
07-03-2022 20:05:01 200.000 CT DEN:206620543993 UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-070322-20:05:00 543993
07-03-2022 20:06:20 200.000 CT DEN:206620544483 UNG HO MS 2022.046 (BE HOANG BAO NGUYEN)-070322-20:06:20 544483
07-03-2022 20:07:42 200.000 CT DEN:206620544920 UNG HO MS 2022.50 (ANH TRANG SU CHU)-070322-20:07:41 544920
07-03-2022 20:55:53 300.000 Ung ho MS 2022.052( chi Quang Thi Hoan)
07-03-2022 20:57:52 300.000 Ung ho MS 2022.053( em Pham Dinh Thuc)
07-03-2022 22:47:05 100.000 ms 2022.052 ( chi quang thi hoan )
08-03-2022 02:52:02 300.000 CT DEN:206719020412 MBVCB.1805768755.020412.Ghi ro ung ho MS 2022.042 (Ba Truong Thi Ha).CT tu 0501000234567 NGUYEN TRUNG KIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-03-2022 06:34:05 200.000 ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
08-03-2022 07:16:47 300.000 ung ho MS 2022.051 (em Trung Loc)
08-03-2022 08:31:05 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.054 Anh Le Van Duc
08-03-2022 09:01:51 100.000 ung ho MS 2022.054 (Le Van Duc)
08-03-2022 13:35:53 400.000 CT DEN:206706227911 Ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc FT22067281839350
08-03-2022 14:41:17 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc)
08-03-2022 15:10:04 1.000.000 NGUYEN CHIEN CHINH chuyen tien ung ho ms 2022054 le van duc
08-03-2022 17:07:41 200.000 CT DEN:206710101910 MS 2022.054 (Anh Le Van Duc)
08-03-2022 17:10:16 200.000 CT DEN:206710106776 MS 2022.052 (chi Quang Thi Hoan)
08-03-2022 17:42:32 100.000 CT DEN:206710990114 ung ho MS 2022.054 Anh Le Van Duc
08-03-2022 19:16:33 100.000 ms 2022.054 ( anh le van duc )
08-03-2022 19:18:48 200.000 MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
08-03-2022 21:58:12 80.000 LPT ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc)
08-03-2022 22:30:43 50.000 21736845658-0776704365-Ung ho em NGUYEN TRANG TRUNG LOC
08-03-2022 22:33:55 50.000 21736965878-0776704365-Ung ho em PHAM DINH THUC
09-03-2022 01:03:24 20.000 Ung ho MS2022.054 (Anh Le Van Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/03/2022 00:48:20
09-03-2022 04:49:19 100.000 STA ung ho ms2022.054 (anh Le Van Duc)
09-03-2022 08:01:58 1.000.000 ung ho ma so 2022.054 anh Le Van Duc thuong anh qua
09-03-2022 08:07:06 500.000 CT DEN:206801150694 Ung ho MS 2022.054 anh Le Van Duc FT22068146799193
09-03-2022 08:16:44 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.055 be truong phu thuan
09-03-2022 08:50:35 100.000 ung ho MS2022.055 ( be Truong Phu Thien)
09-03-2022 09:01:15 50.000 MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09-03-2022 09:13:58 200.000 ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien
09-03-2022 10:33:33 200.000 ung ho ma so 2022.055 (be Truong Phu Thien)
09-03-2022 11:16:54 100.000 ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09-03-2022 11:45:26 10.000.000 NGUYEN MANH CHIEN ung ho MS 2022055(be truong phu thien)
09-03-2022 12:11:10 100.000 ms 2022.055 ( be truong phu thien )
09-03-2022 12:58:40 100.000 STA ungho ms2022.055 (Truong Phu Thien)
09-03-2022 18:42:16 500.000 CT DEN:206811989208 GIUP DO MS 2022.055 BE NGUYEN PHU THIEN
09-03-2022 19:20:44 80.000 LPT ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
09-03-2022 20:20:04 100.000 TRUONG DANG TUE ANH Chuyen tien ung ho 3 me con
09-03-2022 21:08:44 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
10-03-2022 05:34:02 500.000 CT DEN:100226784346 ung ho MS 2022055 Be Truong Phu Thien
10-03-2022 06:28:47 20.000 Ung ho MS2022.055 (Be Truong Phu Thien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-03-2022 08:23:01 200.000 CT DEN:206901577476 HT 2022.054 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
10-03-2022 09:06:21 1.000.000 ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien
10-03-2022 09:38:39 80.000 CT DEN:206902089279 UNG HO MS 2022.056 ANH NGUYEN NGOC NGUYEN
10-03-2022 10:22:20 400.000 NGUYEN NGOC NGUYEN MS 2022056
10-03-2022 10:44:23 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2022.056 Nguyen Ngoc Nguyen
10-03-2022 10:46:08 500.000 CT DEN:236187026868 ICB;114000161718;MS 2022056 A Nguyen Ngoc Nguyen
10-03-2022 13:20:07 500.000 ung ho anh Nguyen Ngoc Nguyen
10-03-2022 15:50:52 100.000 MS 2022.056
10-03-2022 19:19:20 100.000 ms 2022.056 ( anh nguyen ngoc nguyen )
10-03-2022 22:51:42 90.000 LPT ung ho MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen)

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Bé trai 10 tuổi bị u não cần giúp đỡ để được xạ trị

Tấn Tú bị yếu liệt nửa thân sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não vào tháng 7 năm ngoái. Mỗi khi lên cơn đau, con mất kiểm soát, vặn vẹo cơ thể, gồng căng cứng, cào loạn xạ như muốn dứt bỏ căn bệnh quái ác.

Trao gần 68 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gần 68 triệu đồng tới hai anh em Bách và Đan.

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.