1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/06/2022 1,000,000.00 738620.110622.053035.ung ho MS 2022.146 anh Vu Van Thuy. Ninh Binh
11/06/2022 10,000.00 MBVCB.2108215923.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 10,000.00 315891.110622.081127.Vinh Nam ung ho ms 2022 147 ba Tran Thi Hien
11/06/2022 100,000.00 100920.110622.203856.Ung ho NCHCCCL
11/06/2022 100,000.00 112981.110622.195354.MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)
11/06/2022 100,000.00 048537.110622.191511.UNGHONCHCCCL-110622-19:15:10 048537
11/06/2022 100,000.00 014557.110622.115512.Ung ho MS 2022 134 Tran Hai Minh
11/06/2022 100,000.00 002229.110622.115126.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 136 Nguyen Quynh Bao Ngoc
11/06/2022 100,000.00 554824.110622.111803.ung ho NCHCCCL Truong Thanh
11/06/2022 100,000.00 MBVCB.2108306251.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 100,000.00 IBVCB.2108217411.MS 2022147 BA TRAN THI HIEN.CT tu 0071002344503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2022 100,000.00 713522.110622.071152.nguyen ba namung ho ms 2022147 ba tran thi hien
11/06/2022 100,000.00 387235.100622.231414.Ung ho NCHCCCL Uyen 0368522994 FT22162294109295
11/06/2022 20,000.00 667238.110622.214427.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022146 anh vu van thuy
11/06/2022 20,000.00 MBVCB.2109848244.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.147 co tran thi hien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 200,000.00 030114.110622.211710.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cac ma so 2022146 va 2022 147
11/06/2022 200,000.00 774379.110622.173350.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.147 ba Tran Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22162697501971
11/06/2022 200,000.00 747896.110622.165430.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.146 anh Vu Van Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22162020170414
11/06/2022 200,000.00 918345.110622.131419.Ung ho MS 2022147 ba Tran Thi Hien
11/06/2022 200,000.00 MBVCB.2108466939.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.146(AVuVanThuy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 200,000.00 MBVCB.2108459720.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.147(BaTranThiHien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 200,000.00 429785.110622.072521.ung ho MS 2022 143 ba Nguyen Thi Hanh
11/06/2022 200,000.00 429489.110622.072358.ung ho MS 2022 147 ba Tran Thi Hien
11/06/2022 200,000.00 MBVCB.2107784012.Ung Ho Ms 2022.144 chuc e mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 3,000,000.00 759477.110622.075422.Ong Tu Van giup do cho MS 2022147 Ba Tran Thi Hien
11/06/2022 300,000.00 503026.110622.220938.Ung ho ba Tran Thi Hien MS 2022.147
11/06/2022 300,000.00 597554.110622.101957.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/06/2022 300,000.00 Ung ho NCHCCCL FB Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
11/06/2022 300,000.00 193468.110622.065013.Ms 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108018217.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108016580.ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108016103.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108015215.ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108014078.ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108011458.ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 300,000.00 MBVCB.2108011013.ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 5,000.00 175386.110622.204820.DUONG DINH VAN chuyen tien
11/06/2022 5,000.00 MBVCB.2109065842.Tra Xuan Binh giup ms 2022147.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2022 5,500.00 439464.110622.084108.Ung ho MS 2022 147 NAM MO A DI DA PHAT
11/06/2022 50,000.00 MBVCB.2111277866.MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 50,000.00 MBVCB.2110873674.tre em mo coi.CT tu 0591000299313 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2022 50,000.00 MBVCB.2110369108.Ung ho NCHCCCL-Nguyen Phi Yen-0367117976.CT tu 0911000054213 NGUYEN PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 50,000.00 MBVCB.2109368011.Ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2022 50,000.00 IBVCB.2109170322.Giup ma so 2202.147 ba Tran Thi Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2022 50,000.00 529549.110622.110511.T ung ho ba Tran Thi Hien MS 2022.147
11/06/2022 50,000.00 777814.110622.104938.NGUYEN PHUONG CHI ung ho NCHCCCL
11/06/2022 50,000.00 339980.110622.095859.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022147 ba Tran Thi Hien
11/06/2022 50,000.00 713079.110622.071101.nguyen ba namung ho ms 2022146 a vu van thuy
11/06/2022 50,000.00 901678.110622.011154.Ung ho NCHCCCL FT22162599330485
11/06/2022 500,000.00 341196.110622.231735.MS 2022 146 anh vu van thuy
11/06/2022 500,000.00 341076.110622.213136.Ung ho MS 2022 147 ba tran thi hien
11/06/2022 500,000.00 439436.110622.170810.NGUYEN VAN QUANG chuyen tien ung ho MS 2022 147 ba Tran Thi Hien
11/06/2022 500,000.00 773961.110622.084311.UNG HO MS 2022.147 BA TRAN THI HIEN-110622-08:43:08 773961
11/06/2022 500,000.00 016697.110622.073308.ung ho ma so 2022.147 ba Tran Thi Hien FT22162615648009
11/06/2022 99,000.00 MBVCB.2108130433.Nhan Danh Chua 3 Ngoi XINUNGHO MS 2022.147 ( ba TRAN THI HIEN o Soc Trang ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 1,000,000.00 841203.120622.080831.Ung ho MS 2022111 be Quan Duc Phat
12/06/2022 1,000,000.00 840140.120622.080705.Ung ho MS 2022123 be H Dung Eban
12/06/2022 1,000,000.00 837984.120622.050206.ung ho MS 2022.147 ba Tran Thi Hien. Soc Trang
12/06/2022 1,289.00 175217.120622.132827.Nguyen Manh Linh chuyen tien
12/06/2022 10,000.00 900986.120622.183433.ung ho quy
12/06/2022 10,000.00 839332.120622.181242.DINH HA DUY chuyen khoan
12/06/2022 10,000.00 103820.120622.134706.Quy tu thien bao Vietnamnet
12/06/2022 10,000.00 000619.120622.125836.HUYNH VAN SANG chuyen khoan
12/06/2022 10,000.00 MBVCB.2111748182.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 10,000.00 333301.120622.081319.Vinh Nam ung ho ms 2022 148 be Le Nguyen Quoc Vinh
12/06/2022 100,000.00 074549.120622.153718.Ung ho MS 2022 148 be LE NGUYEN QUOC VINH
12/06/2022 100,000.00 071231.120622.120436.ung ho NCHCCCL pham thuy linh 0365114539
12/06/2022 100,000.00 997619.120622.111218.T ung ho be Le Quoc Vinh MS 2022.148
12/06/2022 100,000.00 584193.120622.100831.nguyen ba namung ho ms 2022148 be le nguyen quoc vinh
12/06/2022 100,000.00 MBVCB.2111936697.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 100,000.00 331784.120622.081237.2022 148 be Le nguyen Quoc Vinh
12/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2112956339.Ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2112943054.Ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 20,000.00 MBVCB.2114103025.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.148 em le nguyen quoc vinh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 20,000.00 MBVCB.2113614497.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.148 (Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 20,000.00 MBVCB.2111292958.MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 20,000.00 MBVCB.2111288924.MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 200,000.00 MBVCB.2113999446.NGUYEN KIEU BANG TAM chuyen tien MS 2022.148 ( be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 200,000.00 229299.120622.170250.Ung ho MS 2022.148 be LE NGUYEN QUOC VINH FT22164462486524
12/06/2022 200,000.00 718754.120622.162210.Ung ho MS 2022147 ba Tran Thi Hien
12/06/2022 200,000.00 MBVCB.2112906848.Ung ho NCHCCCL + DANG VAN TAM + 0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 200,000.00 MBVCB.2112902362.MS 2022.148 e le nguyen quoc vinh.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 200,000.00 489201.120622.142129.VCB;0011002643148;LAM MONG DAO NGUYEN chuyen khoan
12/06/2022 200,000.00 MBVCB.2112402358.MS 2022.148.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 200,000.00 022163.120622.092828.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.148 be Le Nguyen Quoc Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22164600802094
12/06/2022 200,000.00 031416.120622.082125.MS 2022.148 FT22164711703011
12/06/2022 25,000.00 787243.120622.210134.MS 2022.148.hunghoaiduc
12/06/2022 300,000.00 MBVCB.2113877840.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 300,000.00 196384.120622.200512.Ung ho MS 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
12/06/2022 300,000.00 338268.120622.164858.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
12/06/2022 300,000.00 MBVCB.2111863716.UNG HO MS 2022.148 (be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 300,000.00 146547.120622.064252.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.147 (TRAN THI HIEN)-120622-06:42:30 146547
12/06/2022 5,000.00 MBVCB.2113514800.Tra Xuan Binh giup ms 2022148.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/06/2022 5,500.00 556274.120622.152207.Ung ho MS 2022 148 NAM MO A DI DA PHAT
12/06/2022 50,000.00 175392.120622.151740.Ung ho MS 2022148 be Le Nguyen Quoc Vinh FT22164429222356
12/06/2022 50,000.00 IBVCB.2112722105.Giup ma so 2202.148 be Le Nguyen Quoc Vinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/06/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Yphuong 0987360658
12/06/2022 50,000.00 MBVCB.2111570377.Ung ho MS 2022.148.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 50,000.00 751954.120622.052440.Ung ho MS 2022147 Ba Tran Thi Hien
12/06/2022 50,000.00 115879.120622.032433.Ung ho NCHCCCL Cam on chuong trinh day y nghia
12/06/2022 50,000.00 945195.110622.234808.Ung ho MS 2022147 ba Tran Thi Hien FT22164730993164
12/06/2022 50,000.00 MBVCB.2111298620.MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 500,000.00 994175.120622.184313.Ung ho MS 2022148 Be Le Nguyen Quoc Vinh
12/06/2022 500,000.00 IBVCB.2113105433.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0601000518466 LE THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 500,000.00 950234.120622.140552.MS 2022148
12/06/2022 500,000.00 MBVCB.2112520820.ms 2022 148 uh Le Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/06/2022 500,000.00 MBVCB.2112203589.giup do 2022.148.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 500,000.00 851916.120622.092417.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh
12/06/2022 500,000.00 954350.120622.085554.VCB;0011002643148;MS 2022 148 be Le Nguyen Quoc Vinh
12/06/2022 500,000.00 MBVCB.2111696473.VO XUAN TUNG - ung ho MS 2022.148(be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 500,000.00 856667.120622.082120.ung ho MS 2022148 Le Ng Quoc Vinh
12/06/2022 500,000.00 MBVCB.2111578204.MS 2022.148 (B Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2022 800,000.00 325876.120622.080946.MS 2022 148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13/06/2022 1,000,000.00 SHGD:10003494.DD:220613.BO:NGUYEN HUY NGOC.Remark:IBUNG HO MS 2022.136 (NGUYEN QUYNH BAO NGOC)
13/06/2022 10,000,000.00 163108.130622.033240.MS 2022145 CO PHUNG THI PHIN
13/06/2022 10,000.00 143826.130622.163426.Nguyen Minh Cuong chuyen khoan
13/06/2022 10,000.00 MBVCB.2114845557.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 10,000.00 260384.130622.080514.Vinh Nam ung ho ms 2022 149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 100,000.00 664139.130622.223624.TRAN DUC NGOC ung ho MS 2022149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 100,000.00 709511.130622.193152.MS 2022.148. Chau Quoc Vinh. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22164434016045
13/06/2022 100,000.00 681988.130622.183247.Ms 2022 148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13/06/2022 100,000.00 773214.130622.145253.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2022147 ba Tran Thi Hien
13/06/2022 100,000.00 295555.130622.135736.Ung ho MS2022 148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13/06/2022 100,000.00 589409.130622.104601.ung ho MS 2022149
13/06/2022 100,000.00 MBVCB.2114993715.MS 2022.149 Nguyen Thi Minh Yen ung ho anh Nguyen Anh Vu.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 100,000.00 MBVCB.2114955194.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 100,000.00 /Ref:P2142683{//}/Ref:P2142683{//}Ung ho MS2022131 Em Bach DVC:VU THI PHUONG THAO
13/06/2022 100,000.00 652224.130622.075412.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022149 Anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 100,000.00 652897.130622.074315.nguyen ba namung ho ms 2022149 anh nguyen anh vu
13/06/2022 100,000.00 MBVCB.2114512848.MS2022145.CT tu 0451000318511 VU THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 150,000.00 995198.130622.223554.Ung ho MS 2022.149 be Le Nguyen Quoc Vinh FT22165409900252
13/06/2022 150,000.00 994334.130622.223317.Ung ho MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu FT22165409890480
13/06/2022 150,000.00 683499.130622.183522.Ms 2022 149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2114728107.Ung ho MS:2022149(anh nguyen anh vu).CT tu 0121000701010 DUONG QUOC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2114667067.Chau thi quyen ung ho MS 2022.149 Nguyen Anh Vu.CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 2,500,000.00 MBVCB.2115006227.Ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0371003881798 NGUYEN THI ANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 20,000.00 MBVCB.2117369040.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.149 anh nguyen anh vu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 20,000.00 225818.130622.165705.VCB;0011002643148;STTQuy To chuc tu thien vietcombank
13/06/2022 20,000.00 447103.120622.233550.NCHCCCL 0942142142 COSY36-120622-23:35:05 447103
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2117455463.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 209221.130622.180914.Ung ho MS 2022 142 be Tran Dang Trieu Thien
13/06/2022 200,000.00 550434.130622.165746.Ung ho MS 2022.144 Mai Van Khanh FT22164674412504
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2116413866.ung ho ms 2022.149(a Nguyen Anh Vu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2116371491.ung ho ms 2022.147(ba Tran Thi Hien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 654905.130622.151227.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022149 Nguyen Anh Vu
13/06/2022 200,000.00 064257.130622.145744.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022149 Nguyen Anh Vo
13/06/2022 200,000.00 946895.130622.135643.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13/06/2022 200,000.00 346303.130622.134709.UNG HO MS 2022.144 MAI VAN KHANH FT22164675169072
13/06/2022 200,000.00 344818.130622.134518.UNG HO MS 2022.149 NGUYEN ANH VU FT22164169000209
13/06/2022 200,000.00 335497.130622.133346.MS 2022.149 FT22164303800264
13/06/2022 200,000.00 296042.130622.124206.ung ho NCHCCCL,nguyen thi hoa,0329634011 FT22164439723735
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2115352235.MS 2022.149 ( anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 879085.130622.104823.ung ho MS 2022 149 Anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 200,000.00 943823.130622.104203.Ung ho MS 2022.141 (Nguyen Thao Vy)
13/06/2022 200,000.00 942995.130622.103626.Ung ho MS 2022.144 (Mai Van Khanh)
13/06/2022 200,000.00 941732.130622.102611.Ung ho MS 2022.148 (Le Nguyen Quoc Vinh)
13/06/2022 200,000.00 SHGD:10001060.DD:220613.BO:HOANG MINH DAO.Remark:UNDEFINEDUNG HO MS 2022.146 ANH VUVAN THUY
13/06/2022 200,000.00 615143.130622.094148.ung ho MS 2022 149 Anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 200,000.00 475742.130622.085743.Ung ho MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu FT22164058273899
13/06/2022 200,000.00 447894.130622.075212.Gia dinh Hien Ha ung ho MS2022.149 FT22164528544443
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2114570206.MS 2022.148.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2114340433.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2114338443.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 200,000.00 MBVCB.2114336741.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 240,000.00 482270.130622.210012.Ung ho NCHCCCL - Hoang Kym Chau - choangbel gmail.com
13/06/2022 250,000.00 MBVCB.2115726161.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.149( anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 300,000.00 782595.130622.174116.BAO VY UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-130622-17:41:16 782595
13/06/2022 300,000.00 323858.130622.160843.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 140 em Doan Van Binh
13/06/2022 300,000.00 212298.130622.160652.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 144 em Mai Van Khanh
13/06/2022 300,000.00 760458.130622.155920.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 300,000.00 556531.130622.122357.ung ho MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 300,000.00 IBVCB.2115086262.Ung ho MS: 2022.144 (em Mai Van Khanh) PK 5, P.Dong Hai, TP Phan Rang - Thap Cham, T. Ninh Thuan.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 300,000.00 383164.130622.080100.Pham Hong MS 2020.167( be Hua Thi Thu Hoai)
13/06/2022 300,000.00 230742.130622.072707.ung ho MS 2022 149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 360,000.00 951339.130622.135932.ung ho ms 2022149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 400,000.00 MBVCB.2116398162.ung ho ms 2022.148(be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 5,500.00 888377.130622.105046.Ung ho MS 2022 149 NAM MO A DI DA PHAT
13/06/2022 50,000.00 738228.130622.200350.ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT22164681700199
13/06/2022 50,000.00 MBVCB.2117091085. Ms 2022 149 Nguyen Anh Vu.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/06/2022 50,000.00 IBVCB.2115720393.Giup ma so 2202.149 anh Nguyen Anh Vu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/06/2022 50,000.00 702598.130622.122142.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022149 a Nguyen Anh Vu
13/06/2022 50,000.00 746772.130622.112823.ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu)
13/06/2022 50,000.00 165945.130622.090154.T ung ho anh Nguyen Anh Vu MS 2022.149
13/06/2022 50,000.00 163317.120622.234516.Ung ho MS. 2022.148
13/06/2022 500,000.00 569977.130622.212247.Chuyen tien ung ho MS 2022149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2116666994.ms 2022 149 uh Nguyen Anh Vu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/06/2022 500,000.00 788725.130622.160806.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em mai van khanh ms 2022144
13/06/2022 500,000.00 SHGD:10004141.DD:220613.BO:NGUYEN DOAN DIEU HONG.Remark:ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
13/06/2022 500,000.00 784329.130622.160631.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh nguyen anh vu ms 2022149
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2116418197.Ung ho MS 2022.149 a Nguyen Anh Vu.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 IBVCB.2116385023.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 IBVCB.2116376249.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2116004170.NGUYEN VAN TOAN ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0491000046778 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 911801.130622.133504.Ung ho MS 2022145 co Phung Thi Phin
13/06/2022 500,000.00 909958.130622.133405.Ung ho MS 2022144 em Mai Van Khanh
13/06/2022 500,000.00 909139.130622.133309.Ung ho MS 2022149 anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2115446877.UNG HO MS 2022.149 (anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 790229.130622.105950.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 149 NGUYEN ANH VU
13/06/2022 500,000.00 893058.130622.094939.ung ho Anh nguyen anh Vu
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2114960931.Ung ho MS 2022.149.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 SHGD:10033351.DD:220613.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13/06/2022 500,000.00 328232.130622.084333.MS 2022149 Anh Nguyen Anh Vu
13/06/2022 500,000.00 098125.130622.081818.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2114571259.Ung ho MS 2022.149(Anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0011004404739 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2022 500,000.00 MBVCB.2114201289.ung ho MS 2022.148.CT tu 0841000038639 VO HOAI SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 1,000,000.00 947170.140622.110938.Ung ho MS 2022 150 Quach Hoang An
14/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2118672450.Ung ho ms 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2118513308.ma so 2022.150 ( Quach Hoang An).CT tu 0071001962801 LAM CAT TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 1,000,000.00 951419.140622.073900.ung ho MS 2022.150 ( Quach Hoang An )
14/06/2022 1,000,000.00 033664.140622.041418.ung ho MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu. Binh Dinh
14/06/2022 1,060,000.00 213492.140622.173205.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO T1/6/2022 - MS MS 2022 137 GIA DINH CHI KIEU
14/06/2022 10,000.00 180568.140622.173204.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO T1/6/2022 - MS MS 2022 138 GIA DINH CHI LAM
14/06/2022 10,000.00 865537.140622.112210.BAO VAN HIEU Chuyen tien
14/06/2022 10,000.00 MBVCB.2118745232.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.150 ( Quach Hoang An ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 10,000.00 270270.140622.075343.Vinh Nam ung ho ms 2022 150 Quach Hoang An
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118097425.UNG HO MS 2022 148 BE QUOC VINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118097012.UNG HO MS 2022 147 BA HIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118095573.UNG HO MS 2022 146 ANH THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118094647.UNG HO MS 2022 145 CO THIN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118094232.UNG HO MS 2022 144 EM MAI VAN KHANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118093414.UNG HO MS 2022 143 BA HANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 10,000.00 IBVCB.2118092396.UNG HO MS 2022 142 EM TRIEU THIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 100,000,000.00 CTY XK PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.149 ANH NGUYEN ANH VU
14/06/2022 100,000.00 550743.140622.221349.ung ho NCHCCCL Phuong Vu 0966896863
14/06/2022 100,000.00 551826.140622.214645.MS 2022.150 Quach Hoang An - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22166772576033
14/06/2022 100,000.00 MBVCB.2121089031.VU THI THUY ung ho MS 2022.150?(Quach Hoang An).CT tu 0081001227227 VU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 100,000.00 740827.140622.180326.nguyen ba namung ho ms 2022150 quach hoai an
14/06/2022 100,000.00 413202.140622.173713.Ung ho ma so 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo FT22165169870800
14/06/2022 100,000.00 412216.140622.173550.Ung ho ma so 2022 128 ong Le Thanh Minh FT22165751206770
14/06/2022 100,000.00 411119.140622.173415.Ung ho ma so 2022 129 Em Tran Trong An FT22165980621034
14/06/2022 100,000.00 410088.140622.173249.Ung ho ma so 2022 131 Em Bach FT22165027390002
14/06/2022 100,000.00 408169.140622.172959.Ung ho ma so 2022 132 be Pham Dao Nhat Quang FT22165711582390
14/06/2022 100,000.00 407056.140622.172822.Ung ho ma so 2022 133 me con chi Thu FT22165354168385
14/06/2022 100,000.00 405585.140622.172613.Ung ho ma so 2022 134 be Tran Hai Minh FT22165404050710
14/06/2022 100,000.00 404418.140622.172433.Ung ho ma so 2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc FT22165130074027
14/06/2022 100,000.00 403051.140622.172237.Ung ho ma so 2022 137 gia dinh chi Kieu FT22165387607045
14/06/2022 100,000.00 402168.140622.172119.Ung ho ma so 2022 138 gia dinh chi Lam FT22165698223037
14/06/2022 100,000.00 400600.140622.171904.Ung ho ma so 2022 139 gia dinh ba The FT22165317383150
14/06/2022 100,000.00 399455.140622.171738.Ung ho ma so 2022 140 Em Doan Van Binh FT22165098769000
14/06/2022 100,000.00 398153.140622.171547.Ung ho ma so 2022 141 be Nguyen Thao Vy FT22165080310078
14/06/2022 100,000.00 396990.140622.171414.Ung ho ma so 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien FT22165735216556
14/06/2022 100,000.00 395699.140622.171224.Ung ho ma so 2022 144 Em Mai Van Khanh FT22165933574649
14/06/2022 100,000.00 394601.140622.171054.Ung ho ma so 2022 145 co Phung Thi Phin FT22165444049712
14/06/2022 100,000.00 393479.140622.170922.Ung ho ma so 2022 146 anh Vu Van Thuy FT22165042807413
14/06/2022 100,000.00 392455.140622.170756.Ung ho ma so 2022 147 ba Tran Thi Hien FT22165305694620
14/06/2022 100,000.00 390823.140622.170549.Ung ho ma so 2022 149 anh Nguyen Anh Vu FT22165815727200
14/06/2022 100,000.00 388238.140622.170216.Ung ho ma so 2022 150 Quach Hoang An FT22165687362137
14/06/2022 100,000.00 060178.140622.144631.ungho NCHCCCL OANH 01026658088
14/06/2022 100,000.00 IBVCB.2119444412.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0491000053200 NGUYEN MANH LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 100,000.00 006897.140622.130237.Ung Ho MS 2022 150 QUACH HOANG AN
14/06/2022 100,000.00 013648.140622.005844.ung ho MS 2022.150
14/06/2022 100,000.00 999519.140622.125513.Chuyen tien ung ho MS 2022150 Quach Hoang An
14/06/2022 100,000.00 075151.140622.124750.MS 2022.149 ( NGUYEN ANH VU)-140622-12:47:50 075151
14/06/2022 100,000.00 MBVCB.2118769540.NGUYEN THI LY HUONG ct chau quach hoang an ma so 2022. 150.CT tu 0071004447009 NGUYEN THI LY HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 100,000.00 138607.140622.094351.MS 2022.150( Quach hoang An)
14/06/2022 100,000.00 SHGD:10004905.DD:220614.BO:NGUYEN XUAN TRA.Remark:Ung ho gia dinh ba The, MS 2022.139
14/06/2022 100,000.00 MBVCB.2118440696.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.150 (Quach Hoai An).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 100,000.00 011675.130622.234058.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22165637282033
14/06/2022 20,000.00 MBVCB.2121103903.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 20,000.00 MBVCB.2120747042.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.150 be quach hoang an.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 772120.140622.232252.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 150 Quach Hoang An Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/06/2022 200,000.00 682999.140622.194633.MS 2022.150 Quach Hoang An. chuc con mau khoe FT22165083816459
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2119987054.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 394284.140622.150123.Ung ho MS 2022.150 - Quach Hoang An FT22165675442770
14/06/2022 200,000.00 SHGD:10003864.DD:220614.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 150
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2118427910.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.088 BePhamCongDanh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2118419805.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.148 (BeLeNguyenQuocVinh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2118406762.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! UhmsMS 2022.150QuachHoangAn.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2118276615.MS 2022.150.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 604267.140622.075125.MS 2022.150 (Quach Hoang An)
14/06/2022 200,000.00 931434.140622.071056.UNG HO NCHCCCL QUEENIE 0792725371-140622-07:10:55 931434
14/06/2022 200,000.00 IBVCB.2118088282.MS 2022 148.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 200,000.00 IBVCB.2118084661.MS 2022 149 A Nguyen Anh Vu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 200,000.00 IBVCB.2118083699.MS 2022 088 Pham Cong Danh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2118066029.MS 2022.149.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2117995296.PHAM THI DUYEN NCHCCCL 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 200,000.00 MBVCB.2117888713.Ung ho MS 2022.149 ( Anh Nguyen Anh Vu ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 240,000.00 IBVCB.2120851713.UNG HO NCHCCCL - HUA MINH TUYET LIEN-0903399913.CT tu 0071000816719 HUA MINH TUYET LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 30,000.00 825878.140622.194426.ung ho MS 2022 149 Anh Nguyen Anh Vu
14/06/2022 300,000.00 633965.140622.205542.MS 2022150
14/06/2022 300,000.00 MBVCB.2120203765.MS 2022.136 be Huynh Bao Ngoc.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 300,000.00 MBVCB.2119911266.NGUYEN MINH QUY ung ho MS 2022.150 Chau Hoang An.CT tu 0011001752340 NGUYEN MINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 300,000.00 MBVCB.2119746022.MS 2022.150 Quach Hoang An.CT tu 0021001688258 PHAM THI MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 300,000.00 MBVCB.2119201878.DUONG MINH KHANG giup do MS 2022.150.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 300,000.00 IBVCB.2119159496.LE THI NGA ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An) .CT tu 0281001018759 LE THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 300,000.00 405566.140622.113645.VCB;0011002643148;giup do QUACH HOANG AN MS 2022 150
14/06/2022 300,000.00 815169.140622.095444.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An)
14/06/2022 300,000.00 874591.140622.090754.ung ho MS 2022 150 Quach Hoang An
14/06/2022 456.00 773116.140622.083317.Nguyen Manh Linh chuyen tien
14/06/2022 5,000.00 MBVCB.2118798701.Tra Xuan Binh giup ms 2022150.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 5,555.00 584122.140622.094130.Ung ho MS 2022 150 NAM MO A DI DA PHAT
14/06/2022 50,000.00 412295.140622.194249.ung ho MS 2022 150 Quach Hoang An
14/06/2022 50,000.00 883525.140622.192151.T ung ho Quach Hoang An MS 2022.150
14/06/2022 50,000.00 IBVCB.2120467269.Giup ma so 2202.150 Quach Hoang An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 50,000.00 269716.140622.140429.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022150 Quach Hoang An
14/06/2022 50,000.00 MBVCB.2119375196.MA SO MS 2022 147 BA TRAN THI HIEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 50,000.00 MBVCB.2119369952.MA SO MS 2022 148 BE LE NGUYEN QUOC VINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 50,000.00 MBVCB.2119361742.MA SO MS 2022 149 ANH NGUYEN ANH VU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 50,000.00 MBVCB.2119357952.MA SO MS 2022 150 QUACH HOAN AN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 50,000.00 289848.140622.120242.Ung ho MS 2022.150 Quach Hoang An
14/06/2022 50,000.00 277978.140622.102757.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 150 quach hoang an
14/06/2022 50,000.00 MBVCB.2118460239.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 50,000.00 829985.140622.074435.nguyen ba namung ho ms 2022150 quach hoai an
14/06/2022 500,000.00 0200970415061414240920222NyL053212.68522.142410.UNG HO NCHCCCL. TEN NGUYEN CONG CHI. SO DIEN THOAI 0913 859 445
14/06/2022 500,000.00 117627.140622.132412.Ung ho ms 2022.150(Quach Hoang An)
14/06/2022 500,000.00 IBVCB.2119018187.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 500,000.00 961511.140622.111055.Mac Thi Yen ung ho MS 2022.149 ( anh Nguyen Anh Vu)
14/06/2022 500,000.00 SHGD:10014635.DD:220614.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho GD chi Tran Thi Chu, Yen Lam, Yen Dinh, Thanh Hoa. MS MS 2022.150
14/06/2022 500,000.00 MBVCB.2118560927.MS : 2022 - 096 Gia dinh anh Cuong.CT tu 0421000406352 DUONG THI VINH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 500,000.00 104630.140622.084504.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
14/06/2022 500,000.00 MBVCB.2118320534.ms 2022 150 uh Quach Hoang An.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2022 500,000.00 MBVCB.2118256407.ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2022 600,000.00 SHGD:10000685.DD:220614.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.150. CHUC BE QUACH H OANG AN NHIEU SUC KHOE
14/06/2022 600,000.00 098582.140622.093833.ung ho ma so 2022.150 be Quach Hoang An FT22165648271997
15/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2123407041.Ms 2022.151 ung ho anh Vu Van Thuc.CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 1,000,000.00 309334.150622.104921.Le Hoang Uyen ung ho MS 2022.151 (a Vu Van Thuc)
15/06/2022 1,000,000.00 535360.150622.092124.Ung ho MS 2022 151 anh Vu Van Thuc nho Vietnamnet chuyen toi vo anh mong anh som binh phuc
15/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2121796881.Ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0071001576599 BUI THI KIEU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 1,000.00 IBVCB.2123285548.a.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25162698641.25162698641-0933031382-TRAN QUANG THUAN chuyen tien mien phi qua MoMo
15/06/2022 10,000.00 MBVCB.2123993569.BAN THI SAM chuyen tien.CT tu 1017230338 BAN THI SAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 10,000.00 SHGD:10030716.DD:220615.BO:BACH HUY ANH.Remark:ung ho em Bach MS 2022.131
15/06/2022 10,000.00 MBVCB.2123078769.TRAN TRUNG HIEU chuyen tien.CT tu 9965871800 TRAN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 10,000.00 MBVCB.2121744219.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.151 ( Anh Vu Van Thuc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 10,000.00 272304.150622.074854.Vinh Nam ung ho ms 2022 151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 100,000.00 053964.150622.223053.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Trinh Thi Huong Giang 0906546115
15/06/2022 100,000.00 IBVCB.2124641573.MS 2022. 150.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 100,000.00 809005.150622.200153.Ung ho MS 2022 151 anh VU VAN THUC
15/06/2022 100,000.00 007668.150622.174647.VCB;0011002643148;Ms 2022 136 nguyen huynh bao ngoc
15/06/2022 100,000.00 553382.150622.153735.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022150 Quach Hoang An
15/06/2022 100,000.00 911883.150622.150212.MOC KHANH Chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl
15/06/2022 100,000.00 643354.150622.143046.Ung ho MS2022 150 Quach Hoang An
15/06/2022 100,000.00 861955.150622.141614.Ung ho ms 2022.140
15/06/2022 100,000.00 MBVCB.2122701948.Ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 100,000.00 925957.150622.111216.MS 2022151 Vu Van Thuc
15/06/2022 100,000.00 478672.150622.110655.Ms 2022 150 Quach Hoang An
15/06/2022 100,000.00 764094.150622.105645.MS 2022 151 Anh Vu Van Thuc
15/06/2022 100,000.00 834610.150622.103844.Nhom Vien gach nho ung ho cac ma so 149 va 150
15/06/2022 100,000.00 734764.150622.095141.ungho MS 2022151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 100,000.00 MBVCB.2122090081.UH MS 2022.147 ba Tran Thi Hien - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 100,000.00 419695.150622.093555.ung ho ms2022151 anh vu van thuc
15/06/2022 100,000.00 889198.150622.091307.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.150
15/06/2022 100,000.00 MBVCB.2121754475.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 100,000.00 893149.150622.064652.Ung ho NCHCCCL Le Minh Huy Van Thi Tho 0907799201
15/06/2022 150,000.00 831046.150622.103753.Nhom Vien gach nho ung ho cac ma so 145 146 va 148
15/06/2022 2,000.00 MBVCB.2122249629.DINH HONG CAM ung ho.CT tu 1014178490 PHAM PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 20,000.00 472738.150622.215038.ung ho MS 2022 151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 20,000.00 MBVCB.2124554393.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.151 anh vu van thuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 20,000.00 866820.150622.130406.ung ho NCHCCCL THAO 0963022057
15/06/2022 200,000.00 909695.150622.212945.DT ung ho ms 2022.151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 200,000.00 795301.150622.205729.Ung ho MS 2022 140 em Doan Van Binh
15/06/2022 200,000.00 276279.150622.205455.Ung ho MS 2022 138 gia dinh chi Lam
15/06/2022 200,000.00 463655.150622.203554.MS 2022.150-Hoang An
15/06/2022 200,000.00 798252.150622.081137.Ms 2022.151 anh vu van thuc
15/06/2022 200,000.00 464982.150622.192142.UNG HO MS 2022 151 ANH VU VAN THUC
15/06/2022 200,000.00 666163.150622.191555.MS 2022151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 200,000.00 652939.150622.165341.MS 2022.151 (ANH VU VAN THUC)-150622-16:53:41 652939
15/06/2022 200,000.00 MBVCB.2123720095.An ung ho MS 2022 151 anh Vu Van Thuc.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 200,000.00 MBVCB.2123495097.ung ho ms 2022.150(Quach Hoang An).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 200,000.00 NGO HIEU VIET - MS :2022.142
15/06/2022 200,000.00 759308.150622.133637.Ung ho MS 2022.151 anh vu van thuc
15/06/2022 200,000.00 689949.150622.125809.VCB;0011002643148;MS 2022151 anh vuvan thuc
15/06/2022 200,000.00 IBVCB.2122846186.MS2022 150 PVP ung ho Quach Hoang An.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 200,000.00 MBVCB.2122104534.MS 2022.151 Chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 200,000.00 437744.150622.085234.NGUYEN THI MY NHAN ung ho MS 2022 151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 200,000.00 052977.150622.084431.MS 2022.151 Vu Van Thuc FT22166359002460
15/06/2022 200,000.00 328520.150622.082801.ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc)
15/06/2022 200,000.00 MBVCB.2121756143.Ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 200,000.00 259829.150622.075022.ung ho MS:2022151
15/06/2022 200,000.00 MBVCB.2121719906.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoan An).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 200,000.00 626299.150622.072824.DO TRUNG KIEN UNG HO BE QUACH HOANG AN MS 2022.150 FT22166866030682
15/06/2022 200,000.00 343294.150622.070135.Ung ho NCHCCCL V.Anh 0908121078
15/06/2022 3,000,000.00 784622.150622.101329.Ong Tu Van ho tro them cho anh Vo Van Thuc MS 2022151
15/06/2022 300,000.00 633943.150622.203403.Ung ho MS2022.138 ( gia dinh chi Lam)
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2124718732.ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen anh Vu).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 737302.150622.194631.Ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc FT22166091225010
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2123730416.ungho NCHCCCL Nhom ban VT.CT tu 0481000616649 PHAM THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2123484711.ung ho ms 2022.151(a Vu Van Thuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2122635683.UNG HO MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 IBVCB.2122524506.Ung ho MS 2022.148.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 427809.150622.093347.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
15/06/2022 300,000.00 405987.150622.084941.UNG HO MS2022.151(ANH VU VAN THUC)-150622-08:49:39 405987
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121783666.ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121780772.ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121780875.ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121779050.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121775993.ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121773701.ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121771119.ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 300,000.00 MBVCB.2121754249.Ms 2022.151 chuyen anh Vu van Thuc .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 350,000.00 720305.150622.132101.ung ho ms 2022150 be Quach Hoang An
15/06/2022 5,000.00 MBVCB.2122488209.Tra Xuan Binh giup ms 2022151.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 5,500.00 280524.150622.123535.Ung ho MS 2022 151 NAM MO A DI DA PHAT
15/06/2022 50,000.00 IBVCB.2124513640.Giup ma so 2202.151 anh Vu Van Thuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 50,000.00 MBVCB.2122630186.ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0261003489441 TRAN LE NGOC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 50,000.00 859197.150622.112424.NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784
15/06/2022 50,000.00 585884.150622.095942.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
15/06/2022 50,000.00 561590.150622.100001.Ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 50,000.00 MBVCB.2121942137.MS2022149.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 50,000.00 MBVCB.2121935956.2022150.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 50,000.00 MBVCB.2121930437.MS2020151.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 50,000.00 593084.150622.084344.ung ho MS 2022151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 50,000.00 MBVCB.2121837236.MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0721000608247 HUYNH THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 50,000.00 157260.150622.082931.Ms 2022. 150 Quach Hoang An
15/06/2022 50,000.00 413416.150622.082339.T ung ho anh Vu Van Thuc MS 2022.151
15/06/2022 50,000.00 ung ho NCHCCCL vo quang gia vinh 0837100456
15/06/2022 500,000.00 MBVCB.2124177071.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.150(QUACH HOANG AN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 500,000.00 MBVCB.2124142176.Lieu Thi ung ho MS 2022.148(Be LE NGUYEN QUOC VINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 500,000.00 392717.150622.154950.Ung ho ms 2022.151(anh Vu Van Thu )
15/06/2022 500,000.00 815246.150622.130216.Ung ho MS 2022.151 FT22166865067220
15/06/2022 500,000.00 IBVCB.2122564121.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 500,000.00 MBVCB.2122290608.ms 2022 151 uh anh Vu Van Thuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2022 500,000.00 141804.150622.101551.Ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc FT22166770204588
15/06/2022 500,000.00 705792.150622.101033.Ung ho MS 2022.151 - anh Vu Van Thuc FT22166321328207
15/06/2022 500,000.00 274654.150622.090109.Ungho MS. 2022.151 (anh Vu Van Thuc)
15/06/2022 500,000.00 SHGD:10008004.DD:220615.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.150 be Quach Hoang An
15/06/2022 500,000.00 432638.150622.082712.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 151 anh VU VAN THUC
15/06/2022 500,000.00 408646.150622.075838.IBFT ung ho MS 2022.151-anh Vu Van Thuc
15/06/2022 500,000.00 513875.150622.074547.Ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc
15/06/2022 500,000.00 MBVCB.2121675387.Ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0161000172025 DAO THI BICH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2022 6,000.00 MBVCB.2123126570.VO THI LE XUNG chuyen tien.CT tu 0811000021265 VO THI LE XUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 1,000,000.00 924378.160622.215929.Ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
16/06/2022 1,000,000.00 783788.160622.080943.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 1,000,000.00 276605.160622.052238.Ung ho MS 2022.150 em Quach Hoang An. Thanh Hoa
16/06/2022 1,100,000.00 MBVCB.2126297001.Ung ho MS 2022152 (gia dinh ba thuy).CT tu 0281000545825 NGUYEN THU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25195714541.25195714541-0362441594-TRAN THI NGOC DANG chuyen tien mien phi qua MoMo
16/06/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25192293052.25192293052-0862668006-HOANG QUOC HUY chuyen tien mien phi qua MoMo
16/06/2022 10,000.00 068532.160622.122217.VI DUC ANH chuyen khoan
16/06/2022 10,000.00 MBVCB.2125741733.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.152 (gia dinh Ba Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 10,000.00 316606.160622.080305.Vinh Nam ung ho ms 2022 152 gia dinh ba Vo Thi Thuy
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2128638589.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.105(Gia dinh chi Luu).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2128635930.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.136(Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2128632803.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.140(Em Doan Van Binh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2127977037.abc.CT tu 0011001002163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/06/2022 100,000.00 367010.160622.172927.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022152
16/06/2022 100,000.00 113585.160622.154117.NGUYEN VAN MANH Chuyen tien
16/06/2022 100,000.00 395131.160622.144807.ung ho MS 2022.151 anh Vu Van Thuc FT22167921027803
16/06/2022 100,000.00 033479.160622.133816.ZP68KOL5COU4 220616000216435 MS2022152
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2126817755.Ung ho MS 2022.152 gia dinh ba Thuy.CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 118134.160622.125412.ung ho ms 2022 152 gia dinh chi Thuy
16/06/2022 100,000.00 904340.160622.114824.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022152
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2126365534.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0141000790063 HOANG THI THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 525664.160622.110127.T ung ho gia dinh ba Thuy MS 2022.152
16/06/2022 100,000.00 861807.160622.104036.Ung ho MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 100,000.00 041584.160622.103925.Ung ho MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 100,000.00 726919.160622.103753.Ung ho MS 2002 152 gia dinh ba thuy
16/06/2022 100,000.00 830307.160622.103253.MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 100,000.00 675815.160622.083931.MS 2022.152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2125696590.Ung ho MS 2022152( gia dinh ba Thuy).CT tu 0111000121839 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2125649256.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 100,000.00 735536.160622.062316.nguyen ba namung ho ms 2022151 a vu van thuc
16/06/2022 100,000.00 MBVCB.2125325422.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1019565441 TRAN THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 15,000.00 067170.160622.174027.ung ho ms 2022.151 anh vu van thuc
16/06/2022 15,000.00 067063.160622.173746.ung ho ms 2022.152 gia dinh ba thuy
16/06/2022 2,000,000.00 514562.160622.175343.Ung ho MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 2,000,000.00 652566.160622.101611.LE HUYEN ung ho MS 2022152 gd ba Thuy
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2126135477.HUYNH PHUONG TUNG - BUI TAN NAM UNG HO MS 2022.152 (GIA DUNH BA THUY).CT tu 0071001556632 BUI TAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125349840.NGUYET THU ung ho MS 2022.151 ( anh Vu Van Thuc ).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125349241.NGUYET THU ung ho MS 2022.150( Be Quach Hoang An ).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125347567.NGUYET THU ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125345639.NGUYET THU ung ho MS 2022.141 ( be Nguyen Thao Vy ).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125343761.NGUYET THU ung ho MS 2022.144 ( em Mai Van Khanh ).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2125343000.NGUYET THU ung ho MS 2022.149 ( anh Nguyen Anh Vu ).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 2,000.00 IBVCB.2128626701.ast.CT tu 1028349780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 20,000.00 MBVCB.2128558968.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.152(gia dinh ba Thuy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2128173239.ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/06/2022 200,000.00 959719.160622.163019.NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2127031446.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.152 (gd ba Thuy).CT tu 0491000102267 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 471297.160622.141146.Ung ho NCHCCCL FT22167673174040
16/06/2022 200,000.00 687710.160622.134127.VCB;0011002643148;Ung hoMS 2022152gia dinh ba Thuy
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2126644812.Ung ho MS 2022.152 (gd ba Thuy).CT tu 0211000412624 VU QUANG DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 920877.160622.113600.Ung ho giup do MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 200,000.00 060799.160622.110940.Ung ho MS 2022152gd ba Thuy
16/06/2022 200,000.00 727082.160622.104854.LUU MINH BIEN ung ho MS 2022152
16/06/2022 200,000.00 934630.160622.104058.UNG HO MS 2022.152 (GIA DINH BA THUY)-160622-10:40:58 934630
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2126258720.Ms 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 613464.160622.103105.Ms2022.149 Nguyen Anh Vu
16/06/2022 200,000.00 018231.160622.095524.MS 2022152 gia dinh chi Thuy
16/06/2022 200,000.00 105222.160622.093727.Ung ho MS 2022.152. Gia dinh ba Thuy FT22167911039653
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2125985514.Giup chau Bao Khang.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 882136.160622.090119.UNG HO MS2022.152-160622-09:01:16 882136
16/06/2022 200,000.00 413887.160622.085333.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022152 gia dinh ba thuy
16/06/2022 200,000.00 968986.160622.084056.Ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 200,000.00 MBVCB.2125739058.Ung ho MS 2022.152 gia dinh ba thuy.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 200,000.00 796635.160622.081658.ungho MS 2022.152 (gd ba thuy)
16/06/2022 200,000.00 827438.160622.080445.ms 2022 152 gia dinh ba thuy
16/06/2022 200,000.00 212602.160622.075703.Ung ho MS 2022.152
16/06/2022 200,000.00 243773.160622.071623.DO TRUNG KIEN UNG HO BA VO THI THUY MS 2022.152 FT22167753726037
16/06/2022 300,000.00 MBVCB.2128737134.ung ho ms 2022.152(gd ba Thuy)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 300,000.00 750266.160622.220720.MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 300,000.00 MBVCB.2128506456.Ung ho MS2022.152(gd ba Thuy).CT tu 0021001886061 LE THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 300,000.00 808536.160622.183825.VU VAN CONG ung ho ms 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 300,000.00 996730.160622.164604.T THIEN ung ho MS 2022152 gia dinh Ba Thuy
16/06/2022 300,000.00 040470.160622.082155.MS 2022.152 gia dinh ba Thuy FT22167848714659
16/06/2022 300,000.00 039571.160622.082033.MS 2022.149 Nguyen Anh Vu FT22167950640439
16/06/2022 300,000.00 815416.160622.075540.Ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 300,000.00 429770.150622.230337.ISL20220615230333503-ung ho NCHCCCL trang 0985632323
16/06/2022 400,000.00 186021.160622.102607.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
16/06/2022 5,000,000.00 MBVCB.2127861747.chuyen tien ung ho MS 2022.152 ( gia dinh ba Thuy ).CT tu 0281000550808 NGUYEN DINH PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 5,000,000.00 642202.160622.101146.Ong Tu Van ho tro dong vien gia dinh ba Thuy MS 2022152
16/06/2022 5,000.00 MBVCB.2127995197.Tra Xuan Binh giup ms 2022152.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/06/2022 5,500.00 467369.160622.085558.Ung ho MS 2022 152 NAM MO A DI DA PHAT
16/06/2022 50,000.00 MBVCB.2128599967.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.152 gia dinh co thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 50,000.00 512616.160622.155035.ms 2022152 (gia dinh ba thuy)
16/06/2022 50,000.00 IBVCB.2127224697.Giup ma so 2202.152 gia dinh ba Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/06/2022 50,000.00 440461.160622.144324.ung ho MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 50,000.00 971502.160622.122251.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022152 gd ba Thuy
16/06/2022 50,000.00 MBVCB.2125946618.UH MS 2022.149 anh Nguyen Anh Vu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 50,000.00 MBVCB.2125880673.UH MS 2022.148 be Le Nguyen Quoc Vinh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 50,000.00 MBVCB.2125712474.Ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1013468098 NGUYEN THI THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Sc Lien
16/06/2022 50,000.00 715519.160622.045747.Ung ho MS 2022150 Quach Hoang An
16/06/2022 500,000.00 226261.160622.210610.MS 2022.152 (GIA DINH BA THUY)-160622-21:06:07 226261
16/06/2022 500,000.00 225037.160622.210248.MS 2022.151 (ANH VU VAN THUC)-160622-21:02:47 225037
16/06/2022 500,000.00 600428.160622.200627.UNG HO MS 2022.152 GIA DINH BA THUY
16/06/2022 500,000.00 430877.160622.192710.VCB;0011002643148;Ms 2022 152 ung ho gia dinh ba thuy
16/06/2022 500,000.00 325767.160622.172344.UNG HO MS 2022.152 Gia dinh ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 570572.160622.163313.Ms 2022.152 gia dinh ba thuy FT22167840527060
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2127146796.ung ho ms 2022.152 (gia dinh ba thuy).CT tu 0071003106287 TRAN QUANG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 707698.160622.144151.Ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 556187.160622.132213.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
16/06/2022 500,000.00 141392.160622.124822.MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 844354.160622.114113.ung ho MS 2022152 gia dinh ba thuy
16/06/2022 500,000.00 722655.160622.103636.MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2126180506.Giup do ma so 2022.152.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 988012.160622.091425.Ung ho ms 2022 152 gia dinh ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 074372.160622.090448.Ung ho MS 2022.152 FT22167056916473
16/06/2022 500,000.00 784496.160622.085944.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 152 gia dinh chi THUY
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2125848266.Ung ho MS 2022.152 (gd ba thuy).CT tu 0021001037496 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 280850.160622.085650.ung ho ms 2022.152 FT22167097180000
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2125804164.Ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2125794606.Ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 586953.160622.083946.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 152
16/06/2022 500,000.00 264134.160622.083720.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
16/06/2022 500,000.00 MBVCB.2125699091.Ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0021000980876 BUI XUAN BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2022 500,000.00 829296.160622.080559.Ung ho MS 2022152 gd ba Thuy
16/06/2022 500,000.00 205996.150622.234303.Bui Thi Lien Ung ho MS 2022.149 NGUYEN ANH VU FT22167703965442
16/06/2022 60,000.00 738943.160622.202757.Ung ho NCHCCCL THAO 0947333280 FT22167205423022
17/06/2022 1,000,000.00 132780.170622.205532.VCB;0011002643148;PHAM VAN NY chuyen khoan
17/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2131325052.Ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2131298361.Ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 1,000,000.00 400687.170622.150537.Ms 2022.123 be HDung Eban FT22168446385113
17/06/2022 1,000,000.00 SHGD:10012074.DD:220617.BO:LE THI NGOC ANH.Remark:Goi ung ho MS2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17/06/2022 1,000,000.00 349283.170622.094220.UNG HO MS 2022152 GIA DINH BA THUY-170622-09:41:46 349283
17/06/2022 1,000,000.00 278867.170622.084438.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Phan Thi Bich Le 0934994769
17/06/2022 1,000.00 IBVCB.2130729290.asdf.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25242244796.25242244796-0971377152-VUONG VAN THEM chuyen tien mien phi qua MoMo
17/06/2022 10,000.00 924479.170622.154936.DO TUAN ANH chuyen khoan
17/06/2022 10,000.00 MBVCB.2129249641.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.153 ( Em Hoang Tuan Dung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 10,000.00 245549.170622.074431.Vinh Nam ung ho ms 2022 153 em Hoang Tan Dung
17/06/2022 100,000.00 905009.170622.223440.Ms 2022152
17/06/2022 100,000.00 MBVCB.2132092867.ung ho MS 2022.152( gia dinh ba Thuy).CT tu 0011001702148 NGUYEN THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 100,000.00 579103.170622.175111.Chuc chuong trinh thanh cong tot dep FT22168305851593
17/06/2022 100,000.00 510873.170622.164657.Ung ho NCHCCCL Nguyen Khanh Minh 0945596754 FT22168089387954
17/06/2022 100,000.00 750735.170622.155647.Ms 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 100,000.00 038933.170622.154715.ZP68KPIV4UNK 220617000254025 MS2022153
17/06/2022 100,000.00 450042.170622.145257.Ho tro MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 100,000.00 308862.170622.140610.Ung ho MS2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 100,000.00 381924.170622.132322.ung ho quy
17/06/2022 100,000.00 253002.170622.122743.MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 100,000.00 984210.170622.113344.NGUYEN THI HUONG HUONG Chuyen tien ung ho MS 2022153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 100,000.00 MBVCB.2129684678.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2022.153.CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 100,000.00 105961.170622.094107.MS 2022.153 FT22168824467801
17/06/2022 100,000.00 MBVCB.2129382538.MS2022.153 (Hoang Tuan Dung).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 100,000.00 MBVCB.2129223253.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 100,000.00 910534.170622.061604.nguyen ba namung ho ms 2022152 gia dinh ba thuy
17/06/2022 100,000.00 467724.170622.050456.Ung ho NCHCCCL DUONG THI HIEN 0372657189
17/06/2022 100,000.00 794085.160622.233754.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.152 gd ba Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22168675084110
17/06/2022 100,000.00 790746.160622.232321.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.151 anh Vu Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22168914096610
17/06/2022 100,000.00 787437.160622.231010.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.150 em Quach Hoang An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22168867028609
17/06/2022 102,000,000.00 381714.170622.144632.o tra tien vay nhe. cam on FT22168759911850
17/06/2022 150,000.00 MBVCB.2130346308.ung ho MS 2022.152?(gia dinh ba Thuy).CT tu 0531002546411 DUONG NGOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 150,000.00 MBVCB.2130337889.ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0531002546411 DUONG NGOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 175,000.00 ATM_FTF.10800545.066094.20220617.132242.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
17/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2131994526.Ung ho ma so 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2131341226.Ung ho MS 2022.148 (be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2131335273.Ung ho MS 2022.149 (a. Nguyen Anh Vu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2131317570.Ung ho MS 2022.151 (a. Vu Van Thuc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 2,000,000.00 607040.170622.120942.ngo thi tam chuyen tien cho ms 2022
17/06/2022 20,000.00 MBVCB.2132205857.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tan Dung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 20,000.00 MBVCB.2132086587.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.153 em hoang tuan dung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 20,000.00 503085.170622.190503.VCB;0011002643148;HO VAN BANH chuyen khoan
17/06/2022 20,000.00 ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573
17/06/2022 200,000.00 014563.170622.184014.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 200,000.00 132006.170622.174226.Ung ho NCHCCCL
17/06/2022 200,000.00 565653.170622.170555.MS 2022.153 (EM HOANG TUAN DUNG)-170622-17:05:54 565653
17/06/2022 200,000.00 MBVCB.2130970188.Ung ho CT NCHCCCL Phan Thanh Hai - 0908855405.CT tu 0121001458159 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 200,000.00 218042.170622.155658.VCB;0011002643148;NGUYEN THI XUAN chuyen khoan
17/06/2022 200,000.00 747696.170622.155211.Ms 2022 152 gia dinh ba Thuy
17/06/2022 200,000.00 940220.170622.151707.MS 2022152 gd ba Thuy
17/06/2022 200,000.00 121329.170622.130841.VCB;0011002643148;ms 2022 152 ung ho chi thuy
17/06/2022 200,000.00 003935.170622.124534.Ung ho MS 2022152 gia dinh ba Thuy FT22168829306518
17/06/2022 200,000.00 586771.170622.093105.MS 2022 152 gia dinh ba Thuy
17/06/2022 200,000.00 241306.170622.092630.LE MANH HIEN Chuyen tien ung ho MS 2022 ung ho em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 200,000.00 MBVCB.2129210693.MS 2022.153.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 200,000.00 903167.170622.055042.ung ho MS 2022152
17/06/2022 250,000.00 MBVCB.2131077156.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma ao 2022.153( em Hoang Tuan Dung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 3,000,000.00 MBVCB.2131308063.Ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 30,000.00 SHGD:10010921.DD:220617.BO:PHAM THI LAN HUONG.Remark:Lan Huong Ninh binh ung ho NCHCCCL
17/06/2022 30,000.00 Ung ho NCHCCCL + Truong Thao + 0362905573
17/06/2022 300,000.00 817728.170622.224559.Ung ho MS 2022.153 em Hoang Tuan Dung, q Cau Giay, TP Ha Noi FT22169869151082
17/06/2022 300,000.00 605820.170622.165325.VCB;0011002643148;NGUYEN THI MAI chuyen khoan ung ho MS 2022153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 300,000.00 MBVCB.2130252626.UNG HO MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 300,000.00 MBVCB.2129645459.NGUYEN THU HANG chuyen tien Ung ho MS 2022.153 Hoang Tuan Dung.CT tu 0331000434554 NGUYEN THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 300,000.00 128811.170622.082528.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 300,000.00 370585.170622.082339.TRINH VAN XUE chuyen khoan MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 400,000.00 IBVCB.2130733293.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 5,000,000.00 629832.170622.085139.Ong Tu Van ung ho MS2022153 em Hoang Tuan Dung chua ung thu
17/06/2022 5,000.00 MBVCB.2130505420.Tra Xuan Binh giup ms 2022153.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/06/2022 5,500.00 507432.170622.090847.Ung ho MS 2022 153 NAM MO A DI DA PHAT
17/06/2022 50,000.00 725922.170622.202923.MS 2022.150 Quach Hoang An
17/06/2022 50,000.00 059740.170622.194428.ung ho NCHCCCL + Phuong + 0967585817
17/06/2022 50,000.00 MBVCB.2130749118.MS 2022.153 ( Em Hoang Tuan Dung).CT tu 9043203939 LE XUAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 50,000.00 IBVCB.2130296551.Giup ma so 2202.153 em Hoang Tuan Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/06/2022 50,000.00 947848.170622.110724.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT22168552202612
17/06/2022 50,000.00 684897.170622.104804.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022153 e Hoang Tuan Dung
17/06/2022 500,000.00 672327.170622.200926.ung ho MS 2022153 em Hoang Tuan Dung
17/06/2022 500,000.00 669666.170622.200827.Ghi ro ung ho MS 2022150 Quach Hoang An
17/06/2022 500,000.00 667687.170622.200722.ung ho MS 2022148 Be Le Nguyen Quoc Vinh
17/06/2022 500,000.00 630446.170622.193801.UNG HO MS 2022.153(EM HOANG TUAN DUNG)-170622-19:37:58 630446
17/06/2022 500,000.00 IBVCB.2130727576.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 500,000.00 793970.170622.144313.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 153 chau Hoang Tuan Dung pho Ng Ngoc Vu quan Cau Giay HN
17/06/2022 500,000.00 130668.170622.144125.UNG HO MS.2022.153 ( em Hoang Tuan Dung 14 tuoi)
17/06/2022 500,000.00 809562.170622.132103.Doan Trang ung ho Ma so 2022.153( em Hoang Tuan Dung)
17/06/2022 500,000.00 MBVCB.2130179210.Ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2022 500,000.00 693779.170622.081813.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 153 em HOANG TUAN DUNG
17/06/2022 500,000.00 MBVCB.2129219195.ms 2022 152 uh gia dinh ba Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/06/2022 500,000.00 899121.170622.062639.Ung ho MS 2022.152 FT22168908510467
17/06/2022 600,000.00 IBVCB.2130718379.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 540369.180622.181736.Ung ho Ms 2022.152 gia dinh Ba Thuy
18/06/2022 1,000,000.00 536987.180622.181502.Ung ho MS 2022.154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 1,000,000.00 942102.180622.161213.UNG HO MS 2022.154 ( BE NGUYEN THI CAM MY )-180622-16:12:12 942102
18/06/2022 1,000,000.00 725420.180622.154345.UNG HO MS 2022.152 GIA DINH BA THUY
18/06/2022 1,000,000.00 842134.180622.125516.MS 2022154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2133781164.Ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My).CT tu 1021061328 DINH HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2133746985.ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2133743542.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2133739481.ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2133736915.ung ho MS 2022.154 (be Nguyen Thi Cam My).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 1,000,000.00 809606.180622.105009.UNG HO MS 2022.154 (BE NGUYEN THI CAM MY)-180622-10:50:08 809606
18/06/2022 1,000,000.00 950969.180622.075651.Le Hoang Uyen ung ho MS 2022.154 (be Ng t Cam My)
18/06/2022 10,000.00 009371.180622.181059.NGUYEN HOANG NHAN chuyen khoan
18/06/2022 10,000.00 MBVCB.2134408338.DO THAI SINH chuyen tien.CT tu 1014215091 DO THAI SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 10,000.00 726642.180622.152401.LUONG VAN HIEU chuyen khoan
18/06/2022 10,000.00 133560.180622.151044.tu thien
18/06/2022 10,000.00 MBVCB.2134116699.TRAN THI KHUYEN chuyen tien.CT tu 0941000015675 TRAN THI KHUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 10,000.00 MBVCB.2133157895.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 10,000.00 313283.180622.082146.Vinh Nam ung ho ms 2022 154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 100,000.00 700771.180622.194927.Co Diem o Mang Thit Vinh Long ung ho ma so 154 be Cam My o TPCT
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2134557354.PHAM THI MINH THUY chuyen tien ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 1017830364 PHAM THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 100,000.00 622731.180622.164242.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.153 em Hoang Tuan Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22169383339130
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2134244533.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Th Cam My).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 100,000.00 124880.180622.151956.T ung ho be Nguyen Thi Cam My MS 2022.154
18/06/2022 100,000.00 271045.180622.140522.Ung ho MS2022 154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2133568971.Ms 2022 154 Cam My.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2133546600.MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My).CT tu 9932911999 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 100,000.00 821457.180622.111341.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.150 (QUACH HOANG AN)-180622-11:13:26 821457
18/06/2022 100,000.00 820655.180622.111207.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.151 (VU VAN THUC)-180622-11:11:46 820655
18/06/2022 100,000.00 819920.180622.111033.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.152 (BA THUY)-180622-11:10:14 819920
18/06/2022 100,000.00 819040.180622.110850.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.153 (HOANG TUAN DUNG)-180622-11:08:34 819040
18/06/2022 100,000.00 106478.180622.110635.Ung ho MS2022152 gia dinh ba Thuy
18/06/2022 100,000.00 817308.180622.110528.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.154 (NGUYEN THI CAM MY)-180622-11:05:12 817308
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2133379325.Ung ho MS 2022.154, be Cam My o Can Tho.CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 100,000.00 MBVCB.2133374194.MS 2022154 B Nguyn Th Cm My.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 100,000.00 358822.180622.082129.Ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 100,000.00 711084.180622.081313.ung ho MS 2022153 em Hoang Tuan Dung
18/06/2022 100,000.00 707237.180622.081056.ung ho MS 2022154 Be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 150,000.00 799674.180622.223903.Ung ho MS 2022.150 Quach Hoang An FT22171019000949
18/06/2022 150,000.00 799369.180622.223804.Ung ho MS 2022.153 em Hoang Tuan Dung FT22171003451542
18/06/2022 150,000.00 375710.180622.203446.Ms 2022 154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 2,000,000.00 MBVCB.2134248217.Ung ho MS 2022.154 ( Be Nguyen Thi Cam My ) .CT tu 0021000500269 VU HOA AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 2,000,000.00 073385.180622.141849.Ung ho ms 2022.154 - be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 20,000.00 593665.180622.213026.DANG MINH SANG chuyen khoan
18/06/2022 20,000.00 MBVCB.2135380792.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.154 be nguyen thi cam my.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 20,000.00 MBVCB.2135313353.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.154 (be Nguyen Thi Cam My).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 20,000.00 433306.180622.161033.VCB;0011002643148;CHU THI THUE chuyen khoan
18/06/2022 200,000.00 799121.180622.223718.Ung ho MS 2022.154 Be Nguyen Thi Cam My FT22171240088572
18/06/2022 200,000.00 957531.180622.220415.ung ho MS 2022.154 - be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 200,000.00 930677.180622.211850.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022153 va 2022154
18/06/2022 200,000.00 MBVCB.2135332063.Ung ho MS 2022.154 be Nguyen Thi Cam My.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 200,000.00 361480.180622.200235.ung ho MS 2022154 Be Nguyen Thi Cam My Mong con som binh phuc
18/06/2022 200,000.00 584571.180622.195009.ung ho MS 2022.154 ( Nguyen Thi Cam My)
18/06/2022 200,000.00 468578.180622.183355.MS 2022.154 Be Nguyen Thi Cam My FT22169800983459
18/06/2022 200,000.00 648020.180622.172330.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.154 be Nguyen Thi Cam My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22169875943263
18/06/2022 200,000.00 557338.180622.151122.ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
18/06/2022 200,000.00 091908.180622.145720.MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
18/06/2022 200,000.00 MBVCB.2134097695.ung ho ms 2022.154 be nguyen thi cam my.CT tu 0511000403990 NGUYEN VO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 200,000.00 865824.180622.130136.MS 2022.154 (BE NGUYEN THI CAM MY)-180622-13:01:36 865824
18/06/2022 200,000.00 MBVCB.2133644362.MS 2022.154.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 200,000.00 451769.180622.113058.Ung ho MS 2022.154 Be Nguyen Thi Cam My FT22169169013037
18/06/2022 200,000.00 135507.180622.101224.TTTP ung ho Ms2022.154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 200,000.00 907104.180622.094812.MS 2022154 be NGUYEN THI CAM MY
18/06/2022 200,000.00 118182.180622.093519.Ung ho MS 2022.152 ( gia dinh Ba Thuy)
18/06/2022 200,000.00 MBVCB.2133099236.MS 2022.154 nguyen thi cam my.CT tu 0451000328399 VU THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 200,000.00 MBVCB.2133056460.MS 2022.154 (be Nguyen Thi Cam My).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 200,000.00 289158.180622.084712.Ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
18/06/2022 200,000.00 894726.180622.080852.MS 2022.154 (be Nguyen Thi Cam My)
18/06/2022 200,000.00 377035.180622.072705.Ung ho MS2022.154 be nguyen thi cam my.cau mong cho con mau het benh FT22169787905002
18/06/2022 250,000.00 427689.180622.174701.Be Nguyen Thi Cam My FT22169100803870
18/06/2022 3,000,000.00 799971.180622.180058.uh ms 2022 152
18/06/2022 3,000,000.00 530400.180622.135917.Dinh Hai Ha ung ho MS 2022 154 be Nguyen Thi Cam My FT22169397488667
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2135354020.MS 2022.154 (B Nguyn Th Cm My).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2134111712.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.154 (be Nguyen thi cam My).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 696358.180622.131136.VCB;0011002643148;MS 2022154 Be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 300,000.00 850001.180622.130125.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022154
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2133846207.Giup chi Nguyen Thi Thanh Tam va Nguyen Van Hieu Qui Lan, Thanh Quoi, Vinh Thanh, Can Tho.CT tu 0631000413902 DANG MINH PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2133532654.ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My.CT tu 1022307630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 300,000.00 083545.180622.111206.ung ho ms 2022.154 be nguyen thi cam my FT22169222700010
18/06/2022 300,000.00 784892.180622.085308.Ung ho MS 2022154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 300,000.00 652883.180622.084412.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132906654.Ngoc Mai ung ho MS 2022.154 be Nguyen Thi Cam My.CT tu 0081000377847 NGUYEN THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132685651.ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132685052.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132682785.ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132682040.ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132681203.ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132679595.ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132678891.ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132671215.ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132668460.ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132668935.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 300,000.00 MBVCB.2132666453.ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 5,000,000.00 496019.180622.124456.Ong Tu Van giup dong vien ms 2022 154 be Nguyen Thi Cam My FT22169346480321
18/06/2022 5,000.00 MBVCB.2133701480.Tra Xuan Binh giup ms 2022154.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 5,500.00 374155.180622.082711.Ung ho MS 2022 154 NAM MO A DI DA PHAT
18/06/2022 50,000.00 516474.180622.210202.MS 2022 154
18/06/2022 50,000.00 610165.180622.192226.MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 50,000.00 018150.180622.191405.2022.152 GIA DINH BA THUY-180622-19:14:05 018150
18/06/2022 50,000.00 017631.180622.191244.2022.140 EM DOAN VAN BINH-180622-19:12:44 017631
18/06/2022 50,000.00 926802.180622.180643.ung ho ms 2022154
18/06/2022 50,000.00 IBVCB.2134394070.Giup ma so 2202.154 be Nguyen Thi Cam My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 50,000.00 MBVCB.2134311730.be nguyen thi cam my.CT tu 1019955509 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 50,000.00 170199.180622.145004.IBFT Ung ho MS 2022.154
18/06/2022 50,000.00 MBVCB.2134113259.2022. 154( uh be Nguyen Thi Cam My ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 50,000.00 679547.180622.111439.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022154 be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 50,000.00 596421.180622.093346.MS 2022.154(be Nguyen thi cam my)
18/06/2022 50,000.00 MBVCB.2133090348.NGUYEN THI LY HUONG ct chau nguyen thi cam my ma so 2022_154.CT tu 0071004447009 NGUYEN THI LY HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2022 50,000.00 767372.180622.091653.2022.111 BE QUAN DUC PHAT-180622-09:16:52 767372
18/06/2022 50,000.00 532319.180622.084228.Ung ho MS 2022.154
18/06/2022 50,000.00 293516.180622.082432.UNGHO NCHCCCL
18/06/2022 500,000.00 MBVCB.2135360514.ms 2022 154 uh be Nguyen Thi Cam My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 500,000.00 239480.180622.200039.VCB;0011002643148;LE HAN chuyen khoan Ung ho MS 2022 154 Be Nguyen thi Cam My Bao VietNamnet
18/06/2022 500,000.00 725172.180622.153922.UNG HO MS 2022.154 BE NGUYEN THI CAM MY
18/06/2022 500,000.00 401924.180622.133224.MS 2022 154 Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 500,000.00 578780.180622.114657.Ung ho MS 2022 154 Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 500,000.00 273773.180622.105856.NGUYEN THI NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2022 154(be Nguyen Thi Cam My)
18/06/2022 500,000.00 MBVCB.2133011692.MS2022154 be Nguyen Thi Cam My.CT tu 0251002751578 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2022 500,000.00 036091.180622.085321.Ung ho ma so 2022 152 em Hoang Tuan Dung
18/06/2022 500,000.00 035496.180622.085157.Ung ho ma so 2022 154 chi Nguyen Thi Thanh Tam va a Le Van Hieu
18/06/2022 500,000.00 254837.180622.075105.Truc anh tai chuyen khoan ung ho ms 2022 154 nguyen thi cam my
18/06/2022 500,000.00 355240.180622.073559.MS 2022.154 Be Nguyen Thi Cam My
18/06/2022 60,000.00 697439.180622.185057.Be Minh quan ung ho MS2022.154 FT22169187983523
18/06/2022 700,000.00 318783.180622.155627.Ung ho MS 2022.154 be nguyen thi cam my FT22169203758254
19/06/2022 1,000,000.00 601169.190622.052907.Ung ho MS 2022.154 be Nguyen Thi Cam My. Can Tho
19/06/2022 1,500,000.00 807367.190622.145925.KOLMAKOVA EKATERINA dong vien cho MS 2022152 gia dinh ba Thuy
19/06/2022 1,500,000.00 709527.190622.133754.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022155 chi Dang Thi Yen
19/06/2022 10,000.00 321002.190622.212710.VO TIEN DAT chuyen khoan
19/06/2022 10,000.00 102678.190622.190627.Ok
19/06/2022 10,000.00 568248.190622.155311.LUONG TAI LINH chuyen khoan
19/06/2022 10,000.00 466098.190622.151825.DOAN BICH NGOC chuyen khoan
19/06/2022 10,000.00 267009.190622.075815.Vinh Nam ung ho ms 2022 155 chi Dang Thi Yen
19/06/2022 100,000.00 636359.190622.174152.TRAN THI THANH MAI Chuyen tien ung ho MS 20022154 be nguyen thi cam my
19/06/2022 100,000.00 556654.190622.170415.Ung ho MS2022 155 chi Dang Thi Yen
19/06/2022 100,000.00 984223.190622.132913.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.155 gd chi Dang Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22171587078611
19/06/2022 100,000.00 IBVCB.2136831916.ma so 2022153 hoang tuan dung.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 100,000.00 207818.190622.122659.Ung ho NCHCCCL HUA TRUC LINH 0934093822 FT22171800071139
19/06/2022 100,000.00 664726.190622.101614.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
19/06/2022 100,000.00 641536.190622.100854.NGUYEN THI MY NHAN ung ho MS 2022 155 chi Dang Thi Yen
19/06/2022 100,000.00 514962.190622.095709.Ung Ho MS 2022 155 chi DANG THI YEN
19/06/2022 100,000.00 000031.190622.092225.T ung ho chi Dang Thi Yen MS 2022.155
19/06/2022 100,000.00 MBVCB.2136074400.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.155 (chi Dang Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 100,000.00 314570.180622.234324.Ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
19/06/2022 2,400,000.00 589168.190622.130437.Ung ho NCHCCCL Phuong Anh 4083070137
19/06/2022 20,000.00 MBVCB.2138225111.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.155 chi dang thi yen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 20,000.00 MBVCB.2138058971.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.155(Chi Dang Thi Yen ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 20,000.00 MBVCB.2137579058.NGUYEN DINH HUNG chuyen tien.CT tu 0101001173511 NGUYEN DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 200,000.00 612422.190622.214702.Huynh chuyen FT22171471834550
19/06/2022 200,000.00 177698.190622.204542.MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
19/06/2022 200,000.00 548880.190622.202014.Ms 2022.154 Nguyen thi Cam My, chuc con mau khoe FT22171640000430
19/06/2022 200,000.00 354454.190622.193917.ung ho MS 2022.155 (chi Dang Thi Yen)
19/06/2022 200,000.00 045683.190622.122225.MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
19/06/2022 200,000.00 203195.190622.090759.2022.155 (Dang thi yen)
19/06/2022 200,000.00 854056.190622.080130.Ung ho MS 2022.155 chi Dang Thi Yen FT22171420114918
19/06/2022 200,000.00 MBVCB.2135886891.ho tro e Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0331000471331 LE KIM HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 200,000.00 675587.180622.232833.MS 2022.154 FT22171877100006
19/06/2022 3,000.00 683399.190622.100757.NGUYEN DUONG LINH Chuyen tien
19/06/2022 300,000.00 991633.190622.120227.MS 2022 153 em Hoang Tuan Dung
19/06/2022 300,000.00 546321.190622.112226.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
19/06/2022 360,000.00 695957.190622.083125.ung ho ms 2022154 be Nguyen Thi Cam My
19/06/2022 400,000.00 IBVCB.2138264075.HO THI DIEP chuyen khoan: Ung ho MS 2022.150(Quach Hoang AN),Tinh Thanh Hoa 0332375520.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 400,000.00 IBVCB.2138256492.HO THI DIEP chuyen khoan:ung ho Ms 2022.154(b Nguyen THi Cam My)tp Can Tho 0365704487.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 400,000.00 622063.190622.173355.MS 2022155
19/06/2022 400,000.00 620363.190622.173310.MS 2022154
19/06/2022 5,000.00 MBVCB.2136784740.Tra Xuan Binh giup ms 2022155.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 5,000.00 MBVCB.2136675317.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.155 ( Chi Dang Thi Yen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 50,000.00 IBVCB.2137290298.Giup ma so 2202.155 chi Dang Thi Yen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 50,000.00 MBVCB.2137116912.MA SO MS 2022 152 GIA DINH BA THUY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 50,000.00 MBVCB.2137110676.MA SO MS 2022 153 EM HOANG TUAN DUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 50,000.00 MBVCB.2137105285.MA SO MS 2022 154 BE NGUYEN THI CAM MY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 50,000.00 MBVCB.2137099177.MA SO MS 2022 155 CHI DANG THI YEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2022 50,000.00 229193.190622.133106.2022.101 BE NGUYEN THANH PHAT-190622-13:31:06 229193
19/06/2022 50,000.00 228367.190622.132755.2022.133 ME CON CHI THU-190622-13:27:55 228367
19/06/2022 50,000.00 577691.190622.051955.Ung ho MS 2022154 Be Nguyen Cam My
19/06/2022 500,000.00 774079.190622.220218.Quy chia se yeu thuong ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
19/06/2022 500,000.00 MBVCB.2137538395.Bao Bao uh Ms 2022.131 Em Bach.CT tu 0171003453530 NGUYEN HOAI BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 500,000.00 329987.190622.171353.Ung ho ms 2022.155(chi Dang Thi Yen)
19/06/2022 500,000.00 MBVCB.2137251444.Giup do ma so 2022.155.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2022 500,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25310820924.25310820924-0944827889-ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
19/06/2022 500,000.00 742527.190622.002410.ung ho MS 2022.154 nguyen thi cam my
20/06/2022 1,000,000.00 564701.200622.172929.ung ho MS 2022.152 (GD ba Thuy)
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2140428045.Ung ho MS 2022.154 ( be Nguyen thi cam My).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2140341283.NGUYEN VAN HUNG MST 8009420691 ung ho MS 2022.156 (ba VU THI VUI).CT tu 1001011980 NONG HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 606559.200622.150434.ung ho MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui)
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2139492224.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS2022.156 (ba Vu Thi Vui).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2139256332.MS 2022.156.CT tu 0031000362906 NGUYEN KHAC PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2139249297.NGUYEN XUAN HAN chuyen tien ung ho MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui).CT tu 0251001024774 NGUYEN XUAN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 108803.200622.093735.Ung ho NCHCCCL PHAM HOANG OANH 0963746440 FT22171717068033
20/06/2022 1,000,000.00 MBVCB.2138705186.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.156(ba vu thi vui).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000,000.00 164196.200622.064739.Gd nguyen huy hung (hn) ung hoMS 2022.155(chi Dang Thi Yen)
20/06/2022 1,000.00 IBVCB.2139863759.asdf.CT tu 9563598950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,000.00 IBVCB.2139852972.asdf.CT tu 1021289071 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 1,500,000.00 742710.200622.144128.KOLMAKOVA EKATERINA dong vien cho MS 2022156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 1,500,000.00 405729.200622.084235.MS 2022 156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 10,000.00 972033.200622.153746.DUONG NGOC VINH
20/06/2022 10,000.00 362425.200622.125820.chuyen tu thien
20/06/2022 10,000.00 SHGD:10023531.DD:220620.BO:LE QUOC CUONG.Remark:Cuong chuyen
20/06/2022 10,000.00 SHGD:10017244.DD:220620.BO:LE HONG MY.Remark:My
20/06/2022 10,000.00 260567.200622.080400.Vinh Nam ung ho ms 2022 156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 100,000.00 346760.200622.212453.Ms 2022 155 chi Dang Thi Yen
20/06/2022 100,000.00 344813.200622.212105.Ms 2022 156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 100,000.00 409717.200622.203219.Ung ho ms 2022.141
20/06/2022 100,000.00 MBVCB.2140235592.MS2022 153 ( Hoang Tuan Dung ).CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 100,000.00 MBVCB.2140021048.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho Ms 2022.156 Ba Vu Thi Vui.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 100,000.00 619144.200622.133157.nguyen ba namung ho ms 2022156 ba vi thi vui
20/06/2022 100,000.00 617709.200622.133115.nguyen ba namung ho ms 2022155 chi dang thi yen
20/06/2022 100,000.00 616968.200622.133032.nguyen ba namung ho ms 2022154 be nguyen thi cammy
20/06/2022 100,000.00 612935.200622.132816.nguyen ba namung ho ms 2022153 em hoang tuan dung
20/06/2022 100,000.00 594374.200622.131333.TRAN DUC NGOC ung ho MS 2022151 anh Vu Van Thuc
20/06/2022 100,000.00 MBVCB.2139831990.MS 2020.156 Ba Vui.CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 100,000.00 274603.200622.120957.Hue chuyen ung ho co vu thi vui MS 2022-156 o yen bai FT22171859803883
20/06/2022 100,000.00 982610.200622.110449.Ung ho MS 2022 156 ba VU THI VUI
20/06/2022 100,000.00 MBVCB.2139025797.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 100,000.00 MBVCB.2138971385.Ms 2022.156.CT tu 0071002632243 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 100,000.00 908995.200622.084020.Chuyen tien ung ho ms 2022156 Vu thi vui
20/06/2022 100,000.00 816736.200622.073745.VietLV ung ho MS 2022156 Vu Thi Vui
20/06/2022 100,000.00 273051.200622.072739.Ung ho MS2022.156 ba vu thi vui FT22171936808229
20/06/2022 100,000.00 699893.190622.234437.Ung ho NCHCCCL
20/06/2022 20,000.00 MBVCB.2141777535.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.156 co vi thi vui.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 20,000.00 759068.200622.204519.Ung ho NCHCCCL LeAnhDuong 07017696600
20/06/2022 20,000.00 MBVCB.2141419898.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.156(Ba Vu Thi Vui).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 20,000.00 552121.200622.140232.VCB;0011002643148;LE THI BICH TRAM chuyen khoanquy tu thienbao viet namet
20/06/2022 20,000.00 262988.200622.122646.ung ho ms 2022 156 ba Vu thi Vui
20/06/2022 20,000.00 833391.200622.121033.VCB;0011002643148;MA VAN THANH chuyen khoan
20/06/2022 20,000.00 667762.200622.095427.VCB;0011002643148;MA VAN THANH chuyen khoan
20/06/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL + van + 0931136333
20/06/2022 200,000.00 798680.200622.220303.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.156 gd ba Vu Thi Vui. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22172081073316
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2141903135.ung ho ms 2022.154(be Nguyen Thi Cam My)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2141891058.ung ho ms 2022.155(chi Dang Thi Yen)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2141871426.ung ho ms 2022.156(ba Vu Thi Vui)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 701717.200622.205146.MS 2022154 be nguyen thi cam my
20/06/2022 200,000.00 751166.200622.201342.MS 2022.156 FT22171914107114
20/06/2022 200,000.00 768132.200622.182337.MS 2022.154 (BE NGUYEN THI CAM MY)-200622-18:23:36 768132
20/06/2022 200,000.00 818531.200622.151338.VCB;0011002643148;LE VAN CUONG chuyen khoan MS 2022156 vu thi vui
20/06/2022 200,000.00 660199.200622.143713.Ung ho MS 2022 156 ba vu thi vui
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2140021153.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.149 AnhNguyenAnhVu.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2140014427.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms MS 2022.154(BeNguyenThiCamMy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2140010558.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms MS 2022.155(chiDangThiYen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 SHGD:10002048.DD:220620.BO:VO THI HONG NHI.Remark:Ung ho MS 2022.156 Vu Thi Vui tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
20/06/2022 200,000.00 134873.200622.112419.NGUYEN VAN NAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2022 155 ung ho gia dinh ba Dang Thi Yen
20/06/2022 200,000.00 133432.200622.112037.NGUYEN VAN NAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2022 156 ung ho ba Vu Thi Vui
20/06/2022 200,000.00 313618.200622.090824.DO TRUNG KIEN UNG HO BE NGUYEN THI CAM MY MS2022.154 FT22171744880003
20/06/2022 200,000.00 906805.200622.083920.VO MINH CHAU Chuyen tien Ung ho MS 2022156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 200,000.00 MBVCB.2138758879.NCHCCCL.CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 200,000.00 441747.200622.072613.UNG HO MS : 2022.156(BA VU THI VUI)-200622-07:26:09 441747
20/06/2022 200,000.00 995426.200622.064631.MS 2022.154
20/06/2022 200,000.00 296275.200622.022721.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly a.
20/06/2022 260,000.00 204811.200622.071253.VO THI CAM HAN chuyen khoan ung ho chuong trinh NCHCCCL
20/06/2022 3,000,000.00 0200970416062015083420224025337888.31179.150834.TQ-LE TRUNG TAN-UNG HO MS 2022.156 (BA VU THI VUI)-(06 20
20/06/2022 3,000,000.00 126084.200622.114634.Ung ho MS 2022 154 Be Nguyen Thi Cam My
20/06/2022 30,000,000.00 NGUYEN BACH TRANG- UNG HO CAC MA SO: 2022.147; 2022.148; 2022.157 MOI MA SO 10 TRIEU VND
20/06/2022 30,000.00 MBVCB.2141198653.ms 2022 155.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2141918861.ung ho ms 2022.153(e Hoang Tuan Dung)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 338657.200622.100229.Ung ho MS 2022.156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 300,000.00 183745.200622.150223.ung ho MS 2022.141
20/06/2022 300,000.00 IBVCB.2140211735.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2140005017.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.156(baVuThiVui).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 532225.200622.113212.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
20/06/2022 300,000.00 402001.200622.083003.ung ho MS 2022.156( ba Vu Thi Vui) mong ba va gd mau chong vuot qua benh tat a
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2138587067.ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2138586716.ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2138585120.ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 MBVCB.2138583654.ung ho MS 2022.155 (chi Dang Thi Yen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 300,000.00 294416.190622.224845.ung ho MS 2022.105
20/06/2022 5,000,000.00 719455.200622.102901.Ong Tu Van giup do MS 2022155 Chi Dang Thi Yen
20/06/2022 5,000.00 MBVCB.2140086683.Tra Xuan Binh giup ms 2022156.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/06/2022 5,000.00 MBVCB.2139090034.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 5,500.00 585026.200622.093301.Ung ho MS 2022 156 NAM MO A DI DA PHAT
20/06/2022 5,500.00 578564.200622.093120.Ung ho MS 2022 155 NAM MO A DI DA PHAT
20/06/2022 50,000.00 411401.200622.213642.Ung ho NCHCCCL Huong 0327674342
20/06/2022 50,000.00 774979.200622.210254.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Quyen 0347990834
20/06/2022 50,000.00 IBVCB.2139951040.Giup ma so 2202.15 ba Vu Thi Vui .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/06/2022 50,000.00 627393.200622.095347.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022156 ba Vu Thi Vui
20/06/2022 50,000.00 911849.200622.084150.Ung ho ms 2022154 be Nguyen Thi Cam My
20/06/2022 50,000.00 190390.200622.080645.T ung ho ba Vu Thi Vui MS 2022.156
20/06/2022 50,000.00 269742.200622.071055.Ung ho MS 2022155 chi Dang Thi Yen FT22171611370658
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2141989373.Ung ho NCHCCCL Loc, Thong, Thien. Mai co gang nhe moi nguoi.CT tu 0191000321264 NGUYEN QUOC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 IBVCB.2140219848.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 IBVCB.2140203727.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.155 (chi Dang Thi Yen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2140198389.HO tro nguyen thi. Cam my.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 638866.200622.143303.UNG HO MS 2022.156 (BA VU THI VUI)-200622-14:33:03 638866
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2140189912.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2022-154 (nguyen thi cam my).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2140178290.HO THI CUC chuyen tien.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 299817.200622.123254.ung ho MS 2022.156 (Ba Vu Thi Vui)
20/06/2022 500,000.00 555311.200622.113136.UNG HO MS 2022.153 ( EM HOANG TUAN DUNG )-200622-11:31:36 555311
20/06/2022 500,000.00 545941.200622.111450.UNG HO MS.151 ( ANH VU VAN THUC )-200622-11:14:50 545941
20/06/2022 500,000.00 543942.200622.111116.UNG HO MS 2022.149 ( ANH NGUYEN ANH VU )-200622-11:11:16 543942
20/06/2022 500,000.00 226327.200622.102823.Ung ho be Nguyen Thi Cam My MS 2022.154
20/06/2022 500,000.00 237115.200622.102402.MS 2022.156 VU THI VUI
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2139201018.ms 2022 156 uh ba Vu Thi Vui.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/06/2022 500,000.00 205110.200622.095638.Ung ho MS2002.156 (ba Vu Thi Vui)
20/06/2022 500,000.00 172289.200622.090953.ung ho MS 2022.154 Nguyen thi Cam my
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2138991133.Giup do ma so 2022.156.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2022 500,000.00 SHGD:10015108.DD:220620.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.153 em Hoang Tuan Dung
20/06/2022 500,000.00 452637.200622.081042.MS 2022.152 ( GIA DINH BA THUY)-200622-08:10:23 452637
20/06/2022 500,000.00 MBVCB.2138585861.ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-06-2022 08:21:00 50.000 CT DEN:216201089776 MBVCB.2108236586.089776.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.147 (ba Tran Thi Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
11-06-2022 08:45:35 100.000 ung ho ma so 2022.147 (ba Tran Thi Hien)
11-06-2022 08:50:50 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.147
11-06-2022 09:43:57 100.000 ung ho MS 2022.147(ba Tran Thi Hien)
11-06-2022 13:29:31 10.000 Ung ho MS 2022.147(ba Tran Thi Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-06-2022 20:14:28 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.147 ( ba tran thi hien )
11-06-2022 21:54:39 100.000 MS 2022.139 (gia dinh ba The)
11-06-2022 22:33:17 20.000 NGUYEN THI LA Chuyen tien giup ba  tran thi hien bij benh tim
12-06-2022 05:59:04 30.000 CT DEN:216300284642 ISL20220612055845880-Ung ho MS 2022 146 anh Vu Van Thuy
12-06-2022 06:01:34 30.000 CT DEN:216300284639 ISL20220612060113133-Ung ho MS 2022 147 ba Tran Thi Hien
12-06-2022 06:05:50 30.000 CT DEN:216300284664 ISL20220612060530278-Ung ho MS 2022 143 ba Nguyen Thi Hanh
12-06-2022 08:53:06 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms2022.148 ( be le nguyen quoc vinh )
12-06-2022 09:01:26 100.000 HOANG XUAN THAI ung ho MS 2022.148 Le Nguyen Quoc Vinh
12-06-2022 09:22:58 10.000.000 ong Tu Van ho tro ma so 2022.148 gia dinh be Le Nguyen Quoc Vinh
12-06-2022 09:39:54 50.000 CT DEN:216302094782 MBVCB.2111889775.094782.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.148 (chau Le Nguyen Quoc Vinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-06-2022 10:30:32 100.000 STA ungho ms2022.148 (be Le Nguyen Quoc Vinh)
12-06-2022 10:31:57 100.000 STA ungho ms2022.147 (ba Tran Thi Hien)
12-06-2022 10:56:50 100.000 ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh)
12-06-2022 11:37:29 10.000 Ung ho MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-06-2022 14:13:49 100.000 ung ho ma so 2022.148 (le nguyen quoc vinh)
12-06-2022 15:45:47 300.000 MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh)
12-06-2022 16:03:03 500.000 ung ho MS 2022.148 (be Le Nguyen Quoc Vinh)
12-06-2022 16:17:08 36.000 CT DEN:216309158985 ung ho MS 2022.144 - Em Mai Van Khanh
12-06-2022 20:48:26 500.000 NGUYEN THI THUY HANG ung ho MS 2022.147(ba Tran Thi Hien)
13-06-2022 05:37:02 500.000 CT DEN:130271289705 ung ho MS 2022148 Be Le Nguyen Quoc Vinh
13-06-2022 07:09:28 50.000 CT DEN:216400049979 MBVCB.2114515568.049979.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.149 (anh Nguyen Anh Vu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-06-2022 08:29:11 100.000 ung ho ma so 2022.149 (nguyen anh vu)
13-06-2022 08:43:08 10.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.149 gia dinh anh Nguyen Anh Vu
13-06-2022 09:04:09 300.000 CT DEN:216402787826 ung ho MS 2022142
13-06-2022 09:29:53 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.149 Anh Nguyen Anh Vu
13-06-2022 09:40:07 100.000 UH MS 2022.149
13-06-2022 09:46:43 100.000 CT DEN:130271365225 Ung ho MS 2022 145 co Phung Thi Phin
13-06-2022 11:06:02 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
13-06-2022 12:51:35 200.000 Ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu)
13-06-2022 14:41:51 1.000.000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien
13-06-2022 16:17:40 1.000.000 Ung ho qua bao VietNamNet. MS 2022.142 em  Dang Trieu Thien
13-06-2022 17:27:44 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.149 ( anh nguyen anh vu )
13-06-2022 19:01:29 75.000 LPT ung ho ms 2022.145 co Phung Thi Phin
13-06-2022 19:05:26 75.000 LPT ung ho ms 2022.146 anh Vu Van Thuy
13-06-2022 19:06:53 75.000 LPT ung ho ms 2022.147 ba Tran Thi Hien
13-06-2022 19:09:42 75.000 LPT ung ho ms 2022.148 be Le Nguyen Quoc Vinh
13-06-2022 19:13:42 75.000 LPT ung ho ms 2022.149 anh Nguyen Anh Vu
13-06-2022 23:12:23 300.000 CT DEN:216416691082 Ung ho a Nguyen Anh Vu 45 tuoi
14-06-2022 06:23:20 10.000 Ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-06-2022 07:48:48 50.000 CT DEN:216500021074 MBVCB.2118241165.021074.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
14-06-2022 09:05:28 3.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.150 chau Quach Hoang An
14-06-2022 09:40:06 500.000 ung ho ms 2022.150 (quach hoang an)
14-06-2022 11:57:12 500.000 CT DEN:216511411592 MS 2022.148 (Be Le Nguyen Quoc Vinh) Chuc con mau som het benh, luon vui ve va hanh phuc con nhe.
14-06-2022 13:53:08 100.000 CT DEN:047583706321 ICB;114000161718;MS 2022 150 quach hoang An
14-06-2022 13:53:16 50.000 ung ho ma so 2022.150 (Quach Hoang An)
14-06-2022 14:01:01 300.000 CT DEN:216507338393 Ung ho MS 2022.150 FT22165030026401
14-06-2022 15:50:14 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.150 ( quach hoang an )
14-06-2022 15:53:29 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
14-06-2022 17:27:54 500.000 unghoMS2022 145 PhungThiPhin 064154N0613
14-06-2022 20:21:18 100.000 ung ho ms 2022.138(gia dinh chi lam)
14-06-2022 20:22:02 100.000 ung ho ms 2022.144(em mai van khanh)
14-06-2022 20:23:01 100.000 ung ho ms 2022.143(ba nguyen thi hanh)
14-06-2022 20:23:52 100.000 ung ho ms 2022.142(em tran dang trieu thien)
14-06-2022 20:24:56 100.000 ung ho ms 2022.139(gia dinh ba the)
14-06-2022 20:25:37 100.000 ung ho ms 2022.150(quach hoang an)
15-06-2022 01:15:31 100.000 ung ho ms 2022.141( be nguyen thao vy); thoi gian GD:15/06/2022 00:06:45
15-06-2022 06:31:59 10.000 Ung ho MS 2022.150(Quach Hoang An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-06-2022 11:34:23 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
15-06-2022 12:31:00 100.000 CT DEN:216605644178 ung ho MS 2022150 Quach Hoang An
15-06-2022 15:14:14 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.151 ( anh vu van thuc )
15-06-2022 19:06:30 50.000 ung ho ma so 2022.151 (anh Vu Van Thuc)
15-06-2022 20:48:27 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.149 (Anh Nguyen Anh Vu)
15-06-2022 20:51:06 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.146(anh Vu Van Thuy)
16-06-2022 08:06:17 200.000 CT DEN:216701011627 MBVCB.2125671577.011627.MS 2022.152.CT tu 1015803608 DAO XUAN DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-06-2022 08:46:35 10.000 Ung ho MS 2022.152(gia dinh ba Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2022 10:52:11 200.000 NGUYEN THI MAI HOA ung ho MS 2022.152 gia dinh ba Thuy Quang Tri
16-06-2022 12:04:09 500.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2022.152 ( gia dinh chi Thuy )
16-06-2022 12:07:55 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2022.149 ( Nguyen Anh Vu )
16-06-2022 12:09:56 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho Ms 2022.150 ( Quach Hoang An )
16-06-2022 12:26:33 50.000 ung ho ma so 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
16-06-2022 13:07:09 500.000 CT DEN:415026532518 ICB;114000161718;HOANG LONG MS 2022152 chuyen khoan
16-06-2022 13:15:52 200.000 MS 2022.152 gd ba thuy
16-06-2022 13:16:18 200.000 CT DEN:216770412761 MS 2022 152
16-06-2022 14:08:10 50.000 CT DEN:216714566410 MS 2022 152
16-06-2022 14:19:58 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.152 ( gia dinh ba thuy )
16-06-2022 14:22:37 200.000 UH MS 2022.152 (Gia dinh ba Thuy)
16-06-2022 15:29:45 1.000.000 LE THI KIM HANG chuyen tien ung ho MS 2022.152 ( gia dinh ba Thuy)
16-06-2022 16:34:20 500.000 CT DEN:216709571388 Ung ho gia dinh ba Thuy MS 2022.152 FT22167872437310
16-06-2022 19:01:10 200.000 Thuy thong tung gui gia dinh  chi Thuy MS 2022 152
17-06-2022 01:14:54 100.000 ung hoMS 2022.152(gia dinh ba Thuy); thoi gian GD:17/06/2022 00:22:06
17-06-2022 09:00:53 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.150
17-06-2022 09:16:59 150.000 CT DEN:216802082837 MS 2022.153 FT22168668211180
17-06-2022 09:57:37 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.153 em Hoang Tuan Dung
17-06-2022 10:43:59 200.000 ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17-06-2022 11:24:25 75.000 LPT ung ho MS 2022.150 (Quach Hoang An)
17-06-2022 11:25:17 75.000 LPT ung ho MS 2022.151 (anh Vu Van Thuc)
17-06-2022 11:26:08 75.000 LPT ung ho MS 2022.152 (gia dinh ba Thuy)
17-06-2022 11:27:19 75.000 LPT ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17-06-2022 12:23:42 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.138. gia dinh chi LAM
17-06-2022 12:24:15 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.139 gia dinh ba THE
17-06-2022 12:24:47 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.153 em HOANG TUAN DUNG
17-06-2022 13:14:31 250.000 ung hoMS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17-06-2022 15:01:36 500.000 ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17-06-2022 15:41:21 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.153 ( em hoang tuan dung )
17-06-2022 16:58:22 100.000 CT DEN:216816217026 ms 2022 152
17-06-2022 17:42:43 150.000 STA ungho ms2022.153 (em Hoang Tuan Dung)
17-06-2022 19:37:33 20.000 Ung ho MS 2022.153 (em Hoang Tuan Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-06-2022 23:05:27 50.000 CT DEN:216816060087 MBVCB.2132334717.060087.PHAM THI THANH XUAN chuyen tien vo thi thuy.CT tu 0211000449327 PHAM THI THANH XUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-06-2022 07:27:56 1.000.000 ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
18-06-2022 09:09:14 50.000 CT DEN:216909763951 MS 2022.154 ( BE NGUYEN THI CAM MY )-180622-09:09:13 763951
18-06-2022 09:14:59 100.000 ZP68KQGOFG6E 220618000090877 UNG HO MS 2022.154  BE NGUYEN THI CAM MY
18-06-2022 10:43:17 100.000 CT DEN:216903598342 ms 2022154be nguyen thi cam my
18-06-2022 10:47:02 300.000 LE XUAN VAN ck. MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
18-06-2022 11:05:36 50.000 ung ho ma so 2022.154 (be Nguyen Thi Cam Ly)
18-06-2022 12:06:49 200.000 MS 2022.152(gia dinh ba Thuy)
18-06-2022 12:10:41 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.154 ( be nguyen thi cam my )
18-06-2022 13:29:46 10.000 Ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-06-2022 14:30:40 30.000 CT DEN:216914897915 UNG HO MS 2022.154 (BE NGUYEN THI CAM MY)-180622-14:30:39 897915
18-06-2022 14:36:29 30.000 CT DEN:216914900218 UNG HO MS 2022.153 (EM HOANG TUAN DUNG).-180622-14:36:29 900218
18-06-2022 14:55:43 1.000.000 MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
18-06-2022 15:26:27 300.000 CT DEN:216908577146 Gui MS 2022.154 be Cam My FT22169100278081
18-06-2022 16:28:57 300.000 ung ho ms 2022.152 ( ba thuy)
18-06-2022 22:53:28 200.000 ung ho ms 2022.154 be ng thi cam my.God bless u
19-06-2022 02:59:52 50.000 Ung ho MS 2022.154 ( Be Nguyen Thi Cam My ) Chuc chau mau khoi benh; thoi gian GD:19/06/2022 02:53:50
19-06-2022 07:12:21 100.000 ung ho MS 2022.154 (be Nguyen Thi Cam My)
19-06-2022 08:31:26 500.000 CT DEN:217001082718 MBVCB.2136041693.082718.ung ho Dang Thi Yen _ MS 2022.155.CT tu 0071001305050 NGUYEN THI HONG TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-06-2022 14:38:28 50.000 CT DEN:217007779287 HOANG HONG SON Chuyen tien MS 2022154 ho tro Nguyen thi cam my
19-06-2022 15:58:22 300.000 MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
19-06-2022 17:58:51 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.155 ( chi dang thi yen )
19-06-2022 19:08:46 75.000 LPT ung ho MS 2022.155 (chi Dang Thi Yen)
19-06-2022 19:09:44 75.000 LPT ung ho MS 2022.154 (Be Nguyen Thi Cam My)
20-06-2022 06:22:29 20.000 Ung ho MS 2022.155(chi Dang Thi Yen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-06-2022 06:39:33 25.000 ung ho ma so 2022.155 (chi Dang Thi Yen)
20-06-2022 07:52:26 250.000 Sdt 0918491430 giup MS 2022.154 chau Nguyen Thi Cam My
20-06-2022 08:00:09 20.000 CT DEN:217101089383 ung ho benh nhan hiem ngheo ba vui
20-06-2022 08:28:42 500.000 CT DEN:200274883886 ung ho MS 2022156 ba Vu Thi Vui
20-06-2022 09:34:31 100.000 ung ho MS 2022.154 (ne Nguyen Thi Cam My)
20-06-2022 10:53:16 5.000.000 CT DEN:200274974944 AB Tower TP HCM Ung ho MS 2022129 em Tran Trong An
20-06-2022 11:11:52 100.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.156 ( ba vu thi vui )
20-06-2022 11:38:20 500.000 CT DEN:217104416799 Ung ho MS 2022.154 - Nguyen Thi Cam My FT22171207963080
20-06-2022 14:11:18 3.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.156 ba Vu Thi Vui
20-06-2022 15:13:28 50.000 MS 2022.156(ba Vu Thi Vui)
20-06-2022 15:13:33 75.000 LPT ung ho MS 2022.156 ba Vu Thi Vui
20-06-2022 15:41:47 300.000 MS 2022.156 (ba Vu Thi Vui)
20-06-2022 15:48:00 200.000 CT DEN:217108900300 MS 2022156 Vu Thi Vui
20-06-2022 16:04:07 500.000 VO THI QUYEN chuyen tien ung ho MS.2022.156 (ba Vu Thi Vui)
20-06-2022 19:56:31 500.000 CT DEN:217112067638 MBVCB.2141496141.067638.CHAU THI NHU Y ung ho ms 2022.142 tran dang trieu thien.CT tu 1013974855 CHAU THI NHU Y toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

Ban Bạn đọc