Công an Thái Nguyên rà soát, đánh giá về lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở, ngành trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 cho đến nay. Đánh giá bất cập về cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch…

Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây có văn bản đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 cho đến nay.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc này nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, rà soát, trao đổi số liệu về công tác tài trợ lập, điều chỉnh quy hoạch với các nội dung như: Loại quy hoạch được tài trợ, số lượng, hình thức nhận tài trợ (tiền, sản phẩm đồ án quy hoạch, hợp đồng ba bên), số tiền tài trợ, điều kiện ràng buộc; số lượng dự án, nội dung điều chỉnh quy hoạch theo ý kiến đề xuất của doanh nghiệp.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở, ngành, cơ quan phối hợp, trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 cho đến nay, đánh giá bất cập về cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Các dự án đã triển khai theo đồ án quy hoạch được tài trợ: Nhà tài trợ hoặc doanh nghiệp có liên quan tham gia thực hiện, làm chủ đầu tư các dự án trong đồ án quy hoạch đã tài trợ; việc doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch để xin dự án nhằm mục đích chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư thứ cấp.

Tiến độ thực hiện các dự án nhận tài trợ quy hoạch; công tác triển khai hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, công viên cây xanh, nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại các dự án nhận tài trợ quy hoạch.

Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, làng nghề văn hóa, đất sản xuất, đất khác chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ theo nội dung triển khai của các đồ án quy hoạch được tài trợ.

Số lượng dân cư bị thu hồi đất phục vụ dự án tài trợ quy hoạch; số liệu về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp liên quan các dự án tài trợ quy hoạch; vai trò của người dân trong tham gia phản biện việc lập, giám sát thực hiện, điều chỉnh quy hoạch.

Thông tin doanh nghiệp, đơn vị tư vấn lập quy hoạch trong, ngoài nước tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch đô thị trọng điểm địa phương. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện quy hoạch được tài trợ: Số lượng các loại quy hoạch đã được lập tại địa phương; khó khăn, bất cập trong công tác giải ngân vốn Nhà nước; công tác xử lý sai phạm trong lập, thẩm định phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các ngành chức năng và địa phương đánh giá một số vấn đề như: Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, đặc biệt liên quan đến nhà tài trợ, đơn vị tư vấn lập quy hoạch nước ngoài; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong việc thu thập thông tin đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, bất cập trong cơ chế, chính sách kinh tế trong quá trình lập quy hoạch.

Mục đích của các doanh nghiệp tài trợ lập, điều chỉnh quy hoạch; sự phù hợp với các quy hoạch cấp trên, quy hoạch sử dụng đất; bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch; việc tuân thủ pháp luật trong lựa chọn đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đối với các dự án nhận tài trợ lập quy hoạch.

Đánh giá tác động tới cộng đồng, xã hội (dự án chậm triển khai dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất đai; lệch pha cung cầu sản phẩm bất động sản trong các đồ án tài trợ quy hoạch; dự án triển khai không phù hợp nhu cầu ở thực của người dân, hiện trạng kinh tế - xã hội của địa phương, không đồng bộ cơ sở hạ tầng, không thu hút được dân cư, không tạo được công ăn việc làm, dự án bỏ hoang...);

Đồng thời, đánh giá công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị cũ, khu vực nông thôn, khả năng kết nối hạ tầng với các khu dân cư hiện hữu trong các dự án tài trợ quy hoạch; hiện tượng tài trợ lập quy hoạch nhằm đầu cơ, thổi giá, chạy theo sốt đất, khả năng hấp thụ sản phẩm của thị trường.

Đặc biệt là đánh giá bất cập về cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hàng chục doanh nghiệp tham gia tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch xây dựng. 

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa  bàn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư lập quy hoạch chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí làm cơ sở để bố trí kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch. Thực hiện nghiêm quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tạm thời dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt động lập quy hoạch xây dựng bảo đảm đúng Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan.

Chịu trách nhiệm bảo đảm việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Tạm thời dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt động lập quy hoạch xây dựng bảo đảm đúng tinh thần tại khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan.

Tài trợ lập quy hoạch không điều kiện, không để lợi ích nhóm trục lợi

Liên quan đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch, trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh thành phố về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

"UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ cũng nêu rõ: Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng…

tin nổi bật

Khó khăn đeo bám, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản hụt hơi phá sản

Theo Bộ Xây dựng, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể trong năm 2022 tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chung cư Hà Nội liên tục tăng giá, trung bình 50 triệu đồng/m2

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), căn hộ chung cư ở Hà Nội có giá bán sơ cấp trung bình đạt 50 triệu đồng/m2, tăng 10-15% theo năm. Năm 2023, dự báo nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm, kể cả phân khúc cao cấp.

Nhà mái Thái 1 tầng gần gũi thiên nhiên, chan hòa ánh sáng ở Vĩnh Phúc

Ngôi nhà mái Thái xây 1 tầng với công năng 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp được anh Marcel Trương hoàn thiện trước Tết. Công trình không chỉ đáp ứng công năng sống tiện nghi mà còn đảm bảo tiêu chí về ánh sáng, gió trời đối lưu.

Tinh thần sáng tạo trong phát triển dự án Mailand Hanoi City

Chủ đầu tư Mailand Hanoi City nhấn mạnh những giá trị cốt lõi trong xây dựng khu đô thị, trong đó hướng trọng tâm đến tính sáng tạo.

Lạ lùng làng biệt thự trên nóc trung tâm thương mại giữa 'lưng chừng trời'

Một "ngôi làng" nằm trên nóc tầng 10 của toà nhà trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe đã hút rất đông cư dân đến sống.

Nhà mái dốc truyền thống ở Hà Nội quanh năm mát mẻ với vườn cây, ao cá

Ngôi nhà ở Đông Anh (Hà Nội) mang dáng dấp truyền thống với mái ngói đỏ nhưng thiết kế có nhiều yếu tố hiện đại, tiện nghi hơn nhằm phù hợp với lối sống ngày nay.

4 hướng nhà xấu năm Quý Mão 2023 và cách hóa giải theo phong thuỷ

Trong năm Quý Mão 2023, 4 hướng nhà sẽ có các hung tinh, mang theo năng lượng xấu. Gia chủ có thể áp dụng một số cách hóa giải theo phong thủy để “xua rủi, đón may”.

Tỉnh muốn bán 5 nhà đất công, thành phố đề nghị xem lại

UBND tỉnh Lâm Đồng tính bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà, đất công. Tuy nhiên, UBND TP.Bảo Lộc đề nghị xem xét lại.

Tuổi phạm đại kỵ nên tránh xây nhà năm Quý Mão 2023 theo phong thuỷ

Theo phong thủy, những người có tuổi phạm 1 trong 3 hạn Kim lâu – Hoang ốc – Tam tai thì không nên tiến hành xây dựng nhà cửa. Năm Quý Mão 2023, có những tuổi phạm cả 3 đại hạn trên nên cần tránh việc làm nhà.

Sau Tết Quý Mão, nên đầu tư đất nền hay chung cư?

Hiện các nhà đầu tư bất động sản vẫn đang theo dõi diễn biến của thị trường để lựa chọn phân khúc phù hợp. Sau Tết Quý Mão 2023, nên đầu tư đất nền hay căn hộ?

Lưu ý quan trọng khi mượn tuổi làm nhà năm 2023 theo phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, gia chủ có nhu cầu xây nhà vào năm 2023 nhưng không được tuổi thì nên mượn những người có tuổi đẹp để tiến hành động thổ làm nhà.

Loạt ‘điểm nóng’ tác động lớn đến thị trường bất động sản 2023

2022 là năm đầy biến động của thị trường bất động sản sau thời gian phát triển “nóng”. Bất động sản 2022 đã chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật cùng những chuyển động mới trong việc sửa đổi hành lang pháp lý tác động đến bất động sản 2023.

Xem xét áp mức trần 2% phí môi giới cho đại lý bất động sản

Trung Quốc đang xem xét áp đặt mức trần phí môi giới bán nhà cho các đại lý bất động sản trên toàn quốc. Mức trần này có thể sẽ được điều chỉnh định kỳ.

Hàng trăm dự án bất động sản tại TP.HCM đang chờ tháo gỡ vướng mắc

Những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý của 152 dự án bất động sản tại TP.HCM đã được các chủ đầu tư kiến nghị, tuy nhiên một số cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái giải quyết.

Giá thuê nhà tiếp tục tăng cao trong năm 2023

9 tháng đầu năm 2022, giá thuê nhà tại Singapore đã tăng 21% và lượng người thuê đang giảm. Dự báo năm 2023, giá thuê nhà tại Singapore sẽ tiếp tục leo thang.