Quân chủng đã triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có lực lượng Hải quân. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Bộ đội Hải quân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ý thức đầy đủ trách nhiệm đó, Quân chủng Hải quân đang đẩy mạnh xây dựng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Hiện nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh, vừa kiềm chế lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng. Đặc biệt, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều động thái mới, hành động mới của nước ngoài, như: cải tạo, mở rộng, quân sự, dân sự hóa các đảo nhân tạo,... uy hiếp trực tiếp đến chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam. Tình hình đó cho thấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có những tính chất mới, ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, quyết liệt và lâu dài; đặt ra cho Quân chủng Hải quân những trọng trách lớn lao, đòi hỏi phải đẩy mạnh xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đủ sức làm nòng cốt để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XII đã xác định phương hướng: “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, Quân chủng đã triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Trước hết, Quân chủng tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Vấn đề bản lĩnh, tư tưởng, lòng trung thành đặc biệt quan trọng đối với bộ đội ta. Hơn nữa, Bộ đội Hải quân lại thường xuyên phải đối mặt với những thử thách gay gắt trên biển, đảo, nơi “đầu sóng, ngọn gió”, môi trường khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, các tình huống phức tạp, gian khổ, hy sinh; các thế lực thù địch chống phá về tư tưởng chính trị bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trong điều kiện đó, Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, nhà trường, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ ở các tàu, đảo, nhà giàn. Đồng thời, phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của Bộ đội Hải quân trong tình hình mới; thực hiện sáng tạo Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hình thức, phong phú, đa dạng và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng cho Bộ đội Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với đó, Quân chủng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, cơ hội, thực dụng, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên; phấn đấu 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, v.v. Qua đó, không ngừng tăng cường bản chất cách mạng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Hải quân.

 Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại Lễ thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và  185 - Khánh Hòa.  (Ảnh: mod.gov.vn)

Xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu khách quan, xuất phát từ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ nói chung, khoa học quân sự nói riêng. Xây dựng lực lượng Hải quân chính quy phải bắt đầu từ chính quy về tổ chức biên chế trong từng tàu, hải đội, trung đoàn, lữ đoàn, vùng theo hướng: tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có sức chiến đấu cao. Thời gian qua, các đơn vị, nhà trường thuộc Quân chủng đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới” và Quyết định 814/QĐ-TM, ngày 24-5-2010 của Tổng Tham mưu trưởng ban hành “Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. Trong đó, coi trọng việc quán triệt và triển khai quyết liệt, đồng bộ ba khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quân chủng xác định: tổ chức biến chế; huấn luyện và đào tạo; trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính và làm chủ công nghệ cao. Trong đó, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm là nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lễ tiết tác phong quân nhân; thực hiện chức trách và chế độ quy định, làm cơ sở để xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, lực lượng Hải quân thường xuyên tham gia đối ngoại quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ, như: tuần tra chung, giao lưu và diễn tập hải quân với các nước. Vì thế, xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam chính quy, hiện đại còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, tăng cường khả năng phối hợp hoạt động quốc tế và mở rộng giao lưu hội nhập. Cùng với đó, Quân chủng chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền nếp chính quy với duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, chấp hành pháp luật Nhà nước; hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật; phấn đấu có trên 90% hải đội, tiểu đoàn, tàu, đại đội đạt vững mạnh toàn diện; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có vụ việc nghiêm trọng.

Để xây dựng Hải quân nhân dân tinh nhuệ về trình độ, khả năng tác chiến, Quân chủng chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ có tư duy độc lập, sáng tạo, nắm chắc nghệ thuật quân sự; có trình độ tham mưu tác chiến giỏi trong môi trường biển, đảo; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh trên biển từ sớm, từ xa. Đồng thời, coi trọng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, có tác phong chính quy, phương pháp công tác khoa học, hiện đại. Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, sử dụng vũ khí công nghệ cao; huấn luyện cho đội ngũ nhân viên, hạ sĩ quan, binh sĩ sử dụng thuần thục vũ khí, trang bị, phương tiện được biên chế, nhất là các loại mới, hiện đại; nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong tổ chức huấn luyện, lấy các đơn vị tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, hải quân đánh bộ, tên lửa bờ, đặc công, phòng thủ đảo làm trung tâm; lấy nhiệm vụ tác chiến trên biển, đảo làm nòng cốt; lấy ngăn chặn, tiêu hao, tiêu diệt địch, đánh thắng ngay từ trận đầu làm mục tiêu.

Xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại phải đồng bộ cả về con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến, v.v. Vì vậy, các học viện, nhà trường trong Quân chủng phải đi trước một bước và đi đầu trong xây dựng chính quy, hiện đại. Cùng với đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung theo hướng khoa học, hiện đại, cần tiếp thu, ứng dụng các tri thức quân sự hiện đại trên thế giới; gắn giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu, nhà trường với chiến trường và thực tế đơn vị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quân chủng. Phấn đấu đến năm 2020, có trên 96% cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó trên 90% có trình độ đại học trở lên.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Quân chủng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, phương tiện mới, hiện đại, như: tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay, tên lửa bờ, ra-đa và nhiều loại khí tài hiện đại. Theo đó, các đơn vị tích cực khai thác, làm chủ, nhất là các loại tàu ngầm, tên lửa, bảo đảm hoạt động với tần suất cao, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự hải quân, xây dựng phương thức tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến phù hợp với vũ khí, trang bị mới và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Công tác hậu cần, kỹ thuật của Quân chủng cũng được đổi mới theo hướng chính quy, hiện đại; trong đó, tập trung ưu tiên hiện đại hóa phương tiện vận chuyển, phương thức tổ chức hậu cần, nhằm bảo đảm đủ vật chất hậu cần cho các đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên biển, đảo và các đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể, hướng vào xây dựng ngành Hậu cần Hải quân chính quy, hiện đại. Hệ thống doanh trại các cấp được quy hoạch theo hướng: cơ bản, hiện đại, thống nhất, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ đội Hải quân. Công tác chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung cấp, cao cấp, bộ đội tàu ngầm, phi công, quân nhân trên các đảo, nhà giàn được quan tâm thực hiện tốt, góp phần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với biển, đảo quê hương.

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” được triển khai liên tục, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực; trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hiện nay, Quân chủng đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đóng mới, mua sắm trang bị, phương tiện, chú trọng đầu tư có chiều sâu về công nghệ theo hướng hiện đại. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, cải tiến, khôi phục, tăng hạn sử dụng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chuẩn đô đốc PHẠM HOÀI NAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân