Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện nghiêm công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo có liên quan...

Hà Nội ‘siết’ quản lý trụ sở làm việc và nhà, đất công

Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các quyết định của UBND TP về: phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án xử lý nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài báo cáo theo các nội dung và mẫu biểu quy định, thành phố Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội thu được từ việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ đó, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để UBND TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở liên quan triển khai công việc cụ thể đến các đơn vị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý, sử dụng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.Tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Khanh

Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, mượn; tạm dừng chuyển mục đích nhà đất công

Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, mượn; tạm dừng chuyển mục đích nhà đất công

Hà Nội yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê cho mượn hợp tác liên doanh liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý sử dụng