kết quả kinh doanh

Cập nhập tin tức kết quả kinh doanh

2022 - năm thích ứng linh hoạt để phát triển bền vững tại EVNGENCO3

Năm 2022, sản lượng điện của EVNGENCO3 là 32,212 tỷ kWh, đạt 104,57% kế hoạch. Tổng doanh thu của EVNGENCO3 là 46.163 tỷ đồng, đạt 101,64% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước của công ty mẹ ước đạt 2.200 tỷ đồng.

Mục tiêu lớn của Tập đoàn công nghệ CMC trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn công nghệ CMC đề ra mục tiêu doanh thu 381 triệu USD; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 41 triệu USD; hướng tới mục tiêu tập đoàn số toàn cầu doanh thu tỷ đô năm 2025.