Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu 'phi chính trị hóa' Quân đội

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng bí thư, Chủ tịch nước có bài viết: "75 năm QĐND Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, thể hiện ở một số nhiệm vụ cơ bản.

{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc, nhận thức không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với quân đội

Trước hết, theo Tổng bí thư là đẩy mạnh công tác giáo dục, thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự phát triển, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội.

"Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân; tách rời sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù. Bài học đắt giá về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây vẫn còn nguyên giá trị", Tổng bí thư lưu ý.

Vì vậy, Quân uỷ TƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản chất cách mạng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần chiến đấu, thực sự là công cụ sắc bén để bảo vệ Tổ quốc, Đảng và nhân dân.

Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc, nhận thức không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm cho Quân đội càng tiến lên chính quy, hiện đại thì sự lãnh đạo của Đảng càng phải được giữ vững và tăng cường.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo Tổng bí thư, đây là yếu tố hàng đầu để Đảng bộ Quân đội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân, vững vàng trước những khó khăn, thử thách.

Thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình độ, năng lực, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, có tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ trì các cấp, nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nội bộ đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng...

"Kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng...", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Trước mắt, theo Tổng bí thư, các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cấp uỷ với đội ngũ cán bộ chủ trì theo phương châm kế thừa, ổn định và phát triển.

Việc chuẩn bị đại hội phải đi đôi với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bản chất công tác đảng, công tác chính trị là hoạt động lãnh đạo.

Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội phải bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của Quân đội và những tác động của tình hình quốc tế. Từ đó chủ động giải quyết, bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là "linh hồn, mạch sống" của Quân đội...

Đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Quân đội, tăng cường đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Cùng với đó, cần coi trọng việc quán triệt, tổ chức thực hiện chiến lược cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Đảng đã xác lập và không ngừng bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo đối với Quân đội để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng Quân đội nói riêng có bước phát triển mới, yêu cầu cao đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Bởi vậy, cấp uỷ các cấp cần nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; thường xuyên đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xác định rõ nguyên tắc, quy chế phối hợp vận hành bộ máy lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong toàn quân...

Năm là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch "phi chính trị hoá" Quân đội. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hoá" Quân đội.

Tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong Quân đội.

Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, không để bị động, bất ngờ; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng bí thư cũng lưu ý, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và những biểu hiện thoái hoá, biến chất, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Các cơ quan nghiên cứu, báo chí, văn hoá - nghệ thuật của Quân đội phải giữ vững định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thu Hằng

2019: Lò thiêu tham nhũng càng cuối năm càng rực cháy

2019: Lò thiêu tham nhũng càng cuối năm càng rực cháy

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2019 tiếp tục được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, không có vùng cấm.

tin nổi bật

Thủ tướng: Trời quang mây tạnh cũng tuyệt đối không chủ quan với bão Noru

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước cơn bão Noru và đặc biệt là không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Nguyên Thứ trưởng và những cuộc trò chuyện bất ngờ về ông Abe Shinzo

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sống rất khiêm nhường, điềm đạm, cuộc đời chính trị của ông đã đạt đỉnh vinh quang và những thành tựu mang tầm vóc toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu 16 tỉnh, thành khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão Noru

Thủ tướng vừa yêu cầu 16 tỉnh thành từ Thanh Hoá đến Bình Thuận hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung ứng phó với siêu bão Noru.

Chuyến bay thương mại chở Chủ tịch nước tới Tokyo dự Quốc tang ông Abe

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bắt đầu chương trình dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng: Loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy 'được-mất' bằng hợp tác cởi mở

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh kêu gọi thượng tôn luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch nước lên đường sang Nhật Bản dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Sáng 25/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã rời sân bay Quốc tế Nội Bài, lên đường sang Nhật Bản dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Thủ đô Tokyo, từ ngày 25 - 28/9.

Thủ tướng thăm Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, khảo sát sân bay quân sự Yên Bái

Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921-Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, thuộc Sư đoàn 371-Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước hôm nay (24/9) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn nữa cho Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mong muốn bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số công trình, đồ án, dự án tại Yên Bái

Sáng 24/9, trong chương trình công tác tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát và nghe báo cáo về Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

Có những văn bản ban hành gây ách tắc mà 'chúng ta ứng xử nhẹ như lông hồng'

“Có những văn bản ban hành gây ách tắc bao nhiêu mà chúng ta ứng xử 'nhẹ như lông hồng'", Chủ tịch Quốc hội nhận định và cho hay hàng năm, kiểm toán, thanh tra, Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều văn bản pháp luật quy định không đúng, trái quy định.

Hình ảnh 4 lần 'người bạn lớn' Abe Shinzo thăm Việt Nam

Là chính khách có tầm ảnh hưởng sâu rộng quốc tế, khi còn tại nhiệm, Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam những tình cảm đặc biệt và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập".

Những trường hợp cán bộ, công viên chức được tăng lương thêm 0,8 lần

Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương theo quy định chung của Nhà nước được áp dụng đối với một số đối tượng trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm.