Vừa qua vào ngày 19/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0. Đây là cơ sở để Điện Biên đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính phủ điện tử kịp thời, chính xác.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên cũng nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí và là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT tại tỉnh.

Theo Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Điện Biên, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0 được thiết kế dựa trên các nguyên tắc phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ Điện tử Việt Nam; định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT của quốc gia và chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên mới ban hành sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí (ảnh minh họa).

Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên bao gồm các thành phần cơ bản: Đối tượng sử dụng; Kênh truy cập/tương tác; Dịch vụ cổng thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức; Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp; Ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Hạ tầng kỹ thuật; An toàn thông tin; Quản lý chỉ đạo.

Theo lộ trình, Kiến trúc Chính quyền điên tử tỉnh Điện Biên được chia làm 3 giai đoạn (từ năm 2018 đến năm 2022); trong đó, sẽ tập trung xây dựng phát triển toàn diện chính quyền điện tử với các nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); Xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính;

Kiến trúc cũng đặt ra việc Xây dựng kết nối đến CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương; Bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm dữ liệu tỉnh; Nâng cấp hệ thống Thư điện tử đáp ứng nâng cao nhu cầu sử dụng; Nâng cấp, cấu trúc lại Cổng thông tin điện tử đáp ứng Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kiến trúc để phục vụ việc quản lý kiến trúc...

Để triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao Sở Sở TT&TT tỉnh là đơn vị đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động Chính quyền điện tử của tỉnh.