Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

Lai Châu xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính công.

Đẩy mạnh chữ ký số

Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao dịch điện tử.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện như: Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước; một số Thông tư của Bộ TT&TT hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử, liên thông giữa hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng... 

Điều này đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất và thuận lợi trong việc cung cấp, quản lý, sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Ngày 21/6, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1764/UBND-VX về việc quán triệt đẩy mạnh sử dụng chữ ký số để phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, giảm thời gian và chi phí cho việc phát hành, gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử (trừ các văn bản chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu giải quyết.

Cán bộ, công chức, viên chức phải bảo mật thông tin mật khẩu tài khoản cá nhân trên Hệ thống QLVB&ĐH, thường xuyên đổi mật khẩu đủ mạnh (mật khẩu nên có tối thiểu 08 ký tự, gồm ký tự hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt) tránh người khác có thể truy cập vào tài khoản cá nhân trên Hệ thống QLVB&ĐH.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ Hệ thống QLVB&ĐH tiến hành thu hồi ngay các tài khoản không hoạt động và tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi không làm việc ở cơ quan, đơn vị…

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ Hệ thống QLVB&ĐH hướng dẫn chi tiết cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH để xử lý công việc, ký số phát hành và gửi, nhận văn bản điện tử.

Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết; định kỳ 6 tháng và đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện xử lý công việc, phát hành, gửi, nhận văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH của các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

Tỉnh Lai Châu xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính công trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực, qua đó mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính, thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức đạt trên 80%, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.

{keywords}
Tỉnh Lai Châu chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực. Ảnh minh họa. 

Tỉnh thực hiện cải cách hành chính trên 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, tỉnh ta ban hành các văn bản, chỉ thị như: tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh; về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)… để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn triển khai nhằm đem lại hiệu quả.

Thực hiện cải cách thể chế, tỉnh tổ chức quán triệt và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, xây dựng các tủ sách pháp luật; triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ tiếp cận; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủtục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện tỉnh, các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã.

Năm 2019 tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, với 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn được thực hiện tại Trung tâm.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện tỉnh cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 2.0; đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 3, 4, tích hợp một cửa điện tử; thực hiện kê khai thuế qua mạng, hóa đơn điện tử; ứng dụng Zalo trong điều hành, giải quyết công việc; triển khai mô hình phòng họp không giấy, phần mềm họp Roomeeting, Room...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và 4 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 8/8 huyện, thành phố, 106/106 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thành lập Tổ công tác rà soát và thực hiện rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; sắp xếp giảm đầu mối và cơ cấu lại tổ chức, sáp nhập, giải thể các tổ chức hoạt động không hiệu quả, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố.

Đến nay, hầu hết các văn bản quản lý, điều hành được gửi, nhận điện tử trong tỉnh và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, toàn tỉnh nhận và gửi tổng số 1.715.399 văn bản điện tử, tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng chi phí giấy, mực, cước bưu chính và thời gian.

Hệ thống thư công vụ tỉnh cung cấp 3.000 hòm thư; cấp 1.983 chữ ký số, tạo điều kiện trong xử lý, điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng, kịp thời.

Sáp nhập từ 1.169 xuống còn 994 thôn, bản, tổ dân phố. Hội nghị trực tuyến được triển khai tại 229 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn.

Quang Sơn

 

tin nổi bật

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng để giảm nghèo thông tin tại các vùng sâu, vùng xa

Tại vùng sâu, vùng xa công tác tuyên truyền miệng là hình thức truyền tải nhanh nhất và sinh động nhất các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.