Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao và vinh dự, trách nhiệm lớn lao, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò nòng cốt, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội ngày càng vững chắc, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của mình và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, đối ngoại của quốc gia; địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, “trái tim” và biểu tượng của niềm tin vào thắng lợi của cả nước. Đây cũng là địa bàn trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Bởi vậy, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi để Hà Nội phát triển tương xứng với tầm vóc của Thủ đô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng; đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn những thách thức và yêu cầu rất cao.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Nghị định 152/2007/NĐ-CP và Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, trực tiếp tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở tất cả các cấp. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”; quy hoạch, đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thủ đô, v.v. Theo đó, Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các cấp đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thành phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiều kế hoạch, đề án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang. Tiêu biểu là: Chương trình 06-Tr/TU, ngày 12-01-2009 về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, Chương trình 05-CTr/TU, ngày 26-4-2016 về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” của Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND, ngày 06-12-2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về “Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Bộ Tư lệnh cũng tham mưu cho Thành phố thường xuyên kiện toàn các tổ chức khu vực phòng thủ; đồng thời, phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của các hội đồng, ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh,... trong việc tham mưu, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tạo bước chuyển tích cực trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ Thành phố.

Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự,... vững mạnh là nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên phát triển các dự án, công trình lưỡng dụng. Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát, thẩm định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền, tham mưu có chất lượng vào xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố1, nhất là các dự án ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đảm bảo cho Thành phố luôn kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo chủ trương của Đảng.

Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra Nghị quyết lãnh đạo
6 tháng cuối năm 2018

Đi liền với đó, lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Bộ Tư lệnh đã nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn Thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn; hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ; triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng công trình phòng thủ; quy hoạch quản lý các hang động tự nhiên, địa hình có giá trị chiến thuật, công trình đô thị, v.v. Đồng thời, tham mưu cho Thành phố và các địa phương gắn xây dựng khu vực phòng thủ với phòng thủ dân sự; huy động hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, trọng tâm là các sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, chốt chiến dịch, hệ thống trận địa phòng không,... hình thành thế trận rộng khắp, liên hoàn giữa các cấp, vững chắc trên từng hướng, khu vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tác chiến bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống khi chiến tranh xảy ra.

Thực hiện chức năng được giao, Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các địa phương đã chủ động làm tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn xung kích trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; xây dựng địa bàn an toàn; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, v.v. Thông qua đó, thiết thực góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của Thành phố, lực lượng vũ trang địa phương vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của tiến trình này, nên đương nhiên sẽ là nhân tố trực tiếp quyết định sức mạnh quân sự của khu vực phòng thủ. Chính vì thế, Bộ Tư lệnh luôn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Thành phố và các địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, đủ sức làm nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Báo cáo quyết tâm chiến đấu trong Diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Thanh Oai năm 2018

Cùng với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh, lực lượng vũ trang Thủ đô nỗ lực khắc phục khó khăn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thể hiện rõ vai trò xung kích, nòng cốt trong các hoạt động của khu vực phòng thủ. Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các địa phương đã chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên cho quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Thành phố; chủ trì thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, v.v. Trong đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Thành phố có nhiều đổi mới, kết hợp chặt chẽ với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở, là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng. Bộ Tư lệnh cũng chỉ đạo tổ chức có chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp2; nội dung, phương pháp diễn tập có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở. Thông qua diễn tập đã góp phần hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; tích cực xây dựng, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng bảo vệ các khu vực, mục tiêu trọng yếu; kế hoạch phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ, hoạt động gây rối, biểu tình và các phương án phòng, chống cháy, nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là với lực lượng Công an Thành phố theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, đặc biệt là trên địa bàn trọng yếu, tham mưu để có đối sách phù hợp. Qua đó, chủ động phòng ngừa, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô, để Hà Nội xứng đáng là “Thành phố vì hòa bình” và sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào xây dựng khu vực phòng thủ, tạo ra thế và lực mới trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; trực tiếp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển toàn diện. Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ Thủ đô tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu đòi hỏi rất cao và đứng trước cả cơ hội thuận lợi, thách thức đan xen. Ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội - “trái tim” của cả nước - lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phối hợp, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, nhất là qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Thành phố tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; triển khai toàn diện nội dung xây dựng khu vực phòng thủ, cả về tiềm lực, thế trận ngày càng vững chắc. Trước mắt, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Thành phố bổ sung, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, mạnh về chính trị, kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Thiếu tướng NGUYỄN DOÃN ANH, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
_______________

1 - Tham mưu cho Thành phố phê duyệt “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, v.v.

2 - Trong 10 năm qua, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 44 lượt quận, huyện, thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 1.082 lượt xã, phường, thị trấn. Năm 2013, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-13).