Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định 50 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. 

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ được kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 5 năm

Cụ thể, nghị định này áp dụng đối với: Viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý  

Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định rõ điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức. Cụ thể, viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; có đủ sức khỏe; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác. 

Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định với từng trường hợp viên chức.

Viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Nghị định cũng quy định rõ, viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo quy định hiện hành thì tiếp tục thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Đề nghị thêm 2 chức danh tương đương Thứ trưởng được kéo dài tuổi hưu

Đề nghị thêm 2 chức danh tương đương Thứ trưởng được kéo dài tuổi hưu

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung 2 chức danh mới tương đương Thứ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được kéo dài tuổi hưu.
Tuổi bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu khi tăng tuổi hưu

Tuổi bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu khi tăng tuổi hưu

Bộ Chính trị thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi) để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cách tính tuổi hưu mới của nam và nữ

Cách tính tuổi hưu mới của nam và nữ

Theo Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2021 tuổi hưu sẽ tăng dần. Năm đầu tiên, tuổi hưu của lao động nam đủ 60 tuổi 3 tháng; lao động nữ đủ 55 tuổi 4 tháng.