Quân chủng Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới

Thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương bằng nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, tạo sự tiến bộ toàn diện trong công tác huấn luyện, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới.

Là một quân chủng được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, tổ chức lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân chủng Hải quân có bước phát triển mạnh mẽ. Đây là điều kiện thuận lợi để Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên Biển Đông, đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quân chủng trên tất cả các mặt công tác.

Nhận thức rõ trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cùng với các giải pháp khác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân chủng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra trang bị của chiến đấu viên Đặc nhiệm chống khủng bố thuộc Lữ đoàn 126

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo công tác huấn luyện mà Quân ủy Trung ương đã xác định, Đảng ủy Quân chủng đã ra Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC, ngày 09-7-2013 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo trong Quân chủng Hải quân”; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu rộng Nghị quyết tới từng đối tượng theo quy định và cụ thể hóa xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đảm bảo cho công tác này luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Cùng với đó, Quân chủng yêu cầu phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức, hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, ý chí, quyết tâm cao trong huấn luyện.

Đặc thù tổ chức của Quân chủng gồm nhiều thành phần binh chủng, lực lượng, với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật khác nhau, phạm vi hoạt động rộng, có lực lượng vừa huấn luyện, vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở môi trường biển, đảo, khắc nghiệt. Vì vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Quân chủng chú trọng đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện, theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, sát yêu cầu, nhiệm vụ từng lực lượng và loại hình đơn vị”, thông qua việc xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện. Để đạt hiệu quả cao, Quân chủng đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cơ quan quân huấn, đội ngũ nghiệp vụ trưởng lữ đoàn, hải đội tàu,… trong tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, người chỉ huy chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện. Trong tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, Quân chủng thực hiện có hiệu quả nhiều hình thức, như: huấn luyện trên các thiết bị mô phỏng, đưa cán bộ đi tham quan, học tập vũ khí, trang bị mới, hiện đại ở các đơn vị của Quân chủng và hải quân các nước kết hợp quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Từ năm 2013 - 2018, Quân chủng đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng, cuộc hội thi, hội thao để nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 70% cán bộ huấn luyện khá, giỏi.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Quân chủng đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, xác định đây là khâu đột phá. Trên cơ sở chương trình huấn luyện khung do Bộ Quốc phòng quy định, Quân chủng tích cực nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện cơ bản cho các đối tượng; đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt; chú trọng huấn luyện thực hành theo phương án tác chiến trong điều kiện phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng, huấn luyện thể lực và huấn luyện ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong công tác giáo dục - đào tạo, Quân chủng đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành và kiến thức chuyên ngành; cập nhật kiến thức vũ khí trang bị mới cùng sự phát triển của nghệ thuật quân sự; xây dựng, thực hiện chuẩn đầu ra; gắn nhà trường với đơn vị, giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu.

Quá trình huấn luyện, Quân chủng chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, môi trường hoạt động, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị hiện có; lấy chiến trường làm thao trường, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu cao, tính chất phức tạp trong thực hiện nhiệm vụ, Quân chủng đặc biệt quan tâm kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, tin tưởng vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Theo đó, trong huấn luyện chiến dịch, Quân chủng đi sâu nghiên cứu về đối tượng, loại hình tác chiến biển, đảo của đối phương, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, cách đánh, nghệ thuật tác chiến hải quân; tập trung huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cán bộ chỉ huy các cấp. Một trong những đổi mới mang tính đột phá trong huấn luyện của Quân chủng là: chỉ đạo các cụm lực lượng Hải quân tổ chức diễn tập 2 bên 2 cấp, có thực binh theo các phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo; diễn tập chống ngầm, cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm, đổ bộ đường biển, phòng thủ căn cứ và diễn tập tác chiến điện tử, pháo binh. Cùng với việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào diễn tập, Quân chủng chỉ đạo các đơn vị sau diễn tập, tổ chức chạy lại bài tập trên hệ thống mô phỏng tác chiến nhằm kiểm chứng, đánh giá kết quả phương án đề ra, rút kinh nghiệm kịp thời1.

Đối với huấn luyện phân đội, Quân chủng chỉ đạo tổ chức theo phương châm“5 sát2, tập trung đột phá vào “huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị”; chú trọng huấn luyện, diễn tập đối kháng, cơ động đường dài, dã ngoại dài ngày trên biển, đảo; thực hành bắn đạn thật, bắn ban đêm, bắn đồng bộ bằng khí tài điều khiển của tàu mặt nước, bắn ngư lôi tàu ngầm. Năm 2017 và 2018, Quân chủng đã tổ chức bắn tên lửa, pháo bờ biển quy mô lớn với nhiều lực lượng tham gia (tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm, tên lửa bờ, pháo bờ biển) đạt kết quả tốt, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Đến nay, trên 48% cán bộ, chiến sĩ đã làm chủ vũ khí, trang bị ở mức toàn bộ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là “xương sống” của Hải quân. Do đó, Quân chủng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề, bậc thợ, khả năng làm chủ, chuyên sâu, chuyên nghiệp trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Đến nay, đội ngũ này có thời gian phục vụ từ 05 năm trở lên đều có thể điều hành luyện tập, sửa tập cho bộ đội; có tay nghề, bậc thợ chuyên sâu, đủ khả năng xử lý các sự cố kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và có thể thay thế được 01 - 02 vị trí khác trong kíp chiến đấu.

Những năm qua, công tác bảo đảm huấn luyện của Quân chủng cũng có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Các đơn vị chủ động làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị, hệ thống tài liệu, giáo trình, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện, diễn tập theo hướng đồng bộ, vững chắc, đúng định mức, đối tượng. Đặc biệt, Quân chủng đã xây dựng hệ thống phim huấn luyện, bài tập mẫu cho từng loại hình đơn vị và tăng cường sử dụng thiết bị huấn luyện mô phỏng, góp phần tạo chuyển biến toàn diện trong công tác huấn luyện.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Quân chủng rất nặng nề, yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, Quân chủng xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, tạo đột phá toàn diện trong công tác huấn luyện. Từ kinh nghiệm, kết quả đạt được, Quân chủng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, cũng như nội dung, chỉ tiêu, biện pháp Quân chủng đã xác định. Trên cơ sở đó, nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; phát huy cao nhất các nguồn lực để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành; nâng cao năng lực toàn diện của cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp; bám sát định hướng của cấp trên, lộ trình hiện đại hóa và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc để đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên hướng biển.

Phó Đô đốc PHẠM HOÀI NAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
___________

1 - Năm 2018, các Lữ đoàn: 171, 161, 162, 189, 954 và Trung đoàn 196 diễn tập tác chiến chống ngầm; cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm; đánh địch đổ bộ đường không phòng thủ căn cứ đạt kết quả tốt.

2 - 5 sát: sát nhiệm vụ; sát đối tượng tác chiến; sát chiến trường; sát tổ chức, biên chế và sát vũ khí, trang bị kỹ thuật.