- Đá chông K9 là khu di tích quốc gia đặc biệt bởi đã lưu giữ những kỷ niệm về Bác cả khi Người sống cũng như khi Bác mất.

VietNamNet đã có giấy phép đặc biệt để được ghi lại những hình ảnh quý giá ở khu vực nhà kính, hòm kính và các chiếc xe đã giữ gìn và chuyên chở thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt giai đoạn từ năm 1969 tới năm 1975.

VietNamNet