Theo Bộ trưởng Tài chính, ước vay, trả nợ Chính phủ bảo lãnh năm 2023 trong hạn mức được duyệt, tổng dư nợ bảo lãnh đến ngày 31/12/2023 ước khoảng 279.719 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7% GDP, giảm 18.243 tỷ đồng so với năm 2022.

Còn 79.404 cơ sở nhà, đất phải sắp xếp

Về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, ông Phớc cho biết, tổng số cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 183.044 cơ sở (đạt 69,8%); tổng số cơ sở nhà, đất còn phải sắp xếp là 79.404 cơ sở.

Năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 379 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Hiện cả nước có 74.890 căn, nhà công vụ với tổng diện tích là hơn 2,7 triệu m2 sàn nhà; việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đảm bảo hiệu quả hơn nhưng việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ còn hạn chế.

HODUCPHOC.jpg
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Đề cập đến tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Tài chính thông tin, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tương đương; giảm 10 Cục và 144 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong Vụ/Ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; 2.572 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2023 giảm 236 đơn vị), còn 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập. Số đối tượng tinh giản biên chế năm 2023 là 7.151 người.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhìn nhận, việc sắp xếp, kiện toàn tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập. 

Về công tác thanh tra góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông Phớc cho biết, năm 2023, ngành thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257.000 tỷ đồng, 616 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 188.000 tỷ đồng và 166 ha đất.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh, cần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực: quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với đó là quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai; quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí.

Còn 404 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chậm.

Đáng chú ý là còn tình trạng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số địa phương để hoang hóa, lãng phí.

Việc xử lý, sắp xếp sử dụng tài sản công ở các đơn vị hành chính sau sáp nhập, nhất là tại các huyện, xã khu vực miền núi cũng lãng phí do thiếu cơ chế, chính sách, pháp luật để xử lý.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, theo cơ quan thẩm tra, chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương chưa cao. 

Cả nước còn 404 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng với diện tích 18.308 ha chưa được xử lý.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ dẫn đến trì trệ, kém hiệu quả trong hoạt động điều hành của bộ máy Nhà nước ở một số cơ quan, tổ chức mặc chậm được khắc phục, dù đã có nhiều giải pháp.