UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo UBND TP.HCM, nhìn chung, các nhiệm vụ triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị đã đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra.

Trong đó, công tác tổ chức triển khai đề án từng bước đi vào chiều sâu; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị được tiến hành nghiêm túc, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Cán bộ, công chức tại TP.HCM làm việc trong áp lực quá tải. 

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, trong quá trình triển khai vẫn vướng mắc một số tồn tại, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động chung của TP, nhất là việc sắp xếp, phân bổ cán bộ. 

Cụ thể, số lượng công chức tại TP.HCM hiện nay được phân bổ chưa phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc từng vị trí việc làm, quy mô dân số và đặc điểm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

“Việc phân bổ chưa phù hợp ít nhiều có ảnh hưởng đến việc phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, báo cáo nêu.

Qua đó, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét phê duyệt số lượng biên chế hành chính, số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng lao động của TP phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo hướng: “Giao biên chế theo từng giai đoạn, không giao biên chế theo từng năm và việc giao biên chế có xét đến yếu tố dân số của từng địa phương”.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để tạo thuận lợi cho các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ; áp dụng các chính sách đặc thù tại đơn vị hành chính mới nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trên địa bàn. 

Trước đó, UBND TP.HCM cũng có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường theo số lượng dân cư.

Theo đó, thay vì mỗi phường có 15 biên chế như quy định, TP.HCM đề xuất tăng biên chế theo số lượng dân cư: Phường từ 30.000 dân biên chế 17 công chức; phường có 45.000 dân biên chế 18 công chức; từ 60.000 dân là 19 công chức; 75.000 dân là 20 công chức; 90.000 dân là 21 công chức; 105.000 dân là 22 công chức và 120.000 dân là 23 công chức. 

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, trung bình mỗi cán bộ, công chức phường tại TP đang phục vụ hơn 1.340 người. Trong đó, phường đông dân nhất thành phố là Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) với hơn 123.000 người, bình quân mỗi cán bộ, công chức giải quyết 270 hồ sơ mỗi tháng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng dân số cơ học của TP giai đoạn 2009-2019 đến 24,8%, nên khối lượng công việc tăng rất nhanh, tạo áp lực quá tải công việc lên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức rất lớn. 

Ngoài ra, TP.HCM đề xuất Chính phủ phân quyền cho UBND trình HĐND cùng cấp quyết định số người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố để giúp giải quyết tình trạng quá tải ở những địa bàn đông dân.